Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

Društvo

Identitet osumnjičenog za ubistvo bebe utvrđen na osnovu isprave

Naloženaprovjera

Šišićevogpasoša

Obavještavamvas da je provjeravanje vjerodostojnosti putne isprave u toku

– saopštila je Pobjedi portparolka ovog tužilaštva LepaMedenica

PODGORICA

–Više tužilaš-

tvouPodgorici naložilo jeda

seprovjeri pasoš naosnovu

kojeg je identifikovanNer-

minŠišić (28), državljanin

Bosne iHercegovine, izTu-

zle, osumnjičenda jeuPod-

gorici, na smrt pretukaopet-

naestomjesečnubebu, dijete

PodgoričankeJeleneJovo-

vić s kojomje živio.

- Obavještavam vas da je pro-

vjeravanje vjerodostojnosti

putne isprave u toku – saopšti-

la je Pobjedi portparolka ovog

tužilaštvaLepaMedenica.

POSTUPAK

Ona je potvrdila informaciju

Pobjede da je identitet Nermi-

na Šišića utvrđen na osnovu

pasoša koji je imao kod sebe.

-UVišemdržavnomtužilaštvu

u Podgorici protiv N. Š.

pokrenut je postupak zbog

krivičnog djela – teško ubistvo

na štetu djeteta, i njegov

identitet je utvrđen na osnovu

putne isprave – pasoša, koja

fotografija sa isprave odgovara

ličnom opisu osumnjičenog –

navela jeMedenica.

KantonalnotužilaštvoTuzlan-

skog kantona oglasilo se u če-

tvrtak saopštenjem u kojem je

navedeno da Nermin Šišić, od

oca Meha (rođen 1. juna 1989.

godine), za kojeg sumediji tvr-

dilida jeubicadjetetauPodgo-

rici, nije taj Nermin Šišić. Na-

glasili su da je on u zatvoru u

Zenici, na izdržavanju kazne,

gdje je bio i 4. februara, u vrije-

me kada je beba uPodgorici na

smrt pretučena.

Tužiteljka Medenica u odgo-

Šišić sebrani ćutanjem

Jelena Jovovićokrivljenaza zanemarivanjeporodice

voru na Pobjedina pitanja, na-

glasilajeidajejasno,naosnovu

saopštenja kolega iz BiH, da

Šišić koji je uhapšen u Crnoj

Gori i Šišić koji je na izdržava-

nju kazne zatvora uKPZuZe-

nici, „kako to proizilazi iz sa-

o p š t e n j a Ka n t o n a l n o g

tužilaštva Tuzlanskog kanto-

na, osim imena i prezimena,

nemaju identične druge lične

podatke“.

Mediji sunakonhapšenjaNer-

mina Šišića u Podgorici preni-

jeli da se radi o osobi koja je u

BiH osuđena na dvije godine i

dva mjeseca zatvora zbog na-

silničkog ponašanja i nanoše-

nja teških tjelesnih povreda, te

da je bio osumnjičen i za druga

krivičnadjela.Navođeno je i da

nije jasno kako je uspio da pre-

đe granicu i dođe uCrnuGoru.

KantonalnotužilaštvoTuzlan-

skog kantona saopštilo je u če-

tvrtak da su mediji, bez pret-

hodne provjere u crnogorskoj

policiji i pravosuđu, povezivali

NerminaM. Šišićasazločinom

uPodgorici.

Crnogorska policija u četvrtak

se oglasila ističući da se radi o

dvije osobe koje imaju isto lič-

no ime i prezime.

UBISTVO

- Zabunu nije stvorila Uprava

policije Crne Gore jer je u sa-

opštenju koje je dato povodom

događaja, poštujući prezump-

ciju nevinosti, dala samo inici-

jale osobe, broj godina i odakle

je osumnjičena osoba – naveli

suoni.

Oni nijesu saopštili da li su od

vlasti BiHdobili potvrdu iden-

titeta osobe koju su uhapsili.

Kako je Pobjeda objavila, pre-

ma podacima iz pasoša Šišić je

rođen 29. septembra 1990. go-

dine, a otacmu se zoveNijaz.

Šišić je uhapšen u nedjelju

veče, 4. februara, u Podgorici

nakon što je doveo u Dječiju

bolnicu petnaestomjesečnog

sina Jelene Jovović bez znako-

va života. Ljekari su uspjeli da

reanimiraju mališana, ali P. J.

nije izdržao – umro je sjutra-

dan, 5. februara.

Prema dosadašnjim nalazima

istrage, Šišić je brutalno tukao

dijete žene s kojom je živio, ali

onanijeništauradiladatospri-

ječi. I neke komšije su, kako su

kasnijepričale zamedije, sum-

njale na nasilje u toj porodici,

ali nikonikadanije to i prijavio.

Na tijelumališana konstatova-

ne su brojne povrede, a bili su

mu izbijeni i zubi. Pošto je P. J.

umro uhapšena je i njegova

majka, a na teret joj se stavlja

krivično djelo zanemarivanje

porodice.

K.K.

PODGORICA

– Inspekcija

za zaštituprostora utvrdila

je da objekat koji je građen

uz jedanukojemse izvodi

nastava Škole časnogKura-

na uPetnjici nema građe-

vinskudozvolu zbog čega

je izreklamjeruprinudnog

zatvaranja gradilišta, odno-

snopečaćenja.

Ovo piše u izvještaju zaštit-

nika ljudskih prava i sloboda

Šućka Bakovića koji je formi-

rao predmet o slučajevima

nelegalnih vjerskih škola na

sjeveru države, a umišljenju

je, između ostalog, ustanovio

da neke škole djeluju nezako-

nito u Crnoj Gori.

INSPEKCIJE

U slučaju škole u Petnjici

inspektori su ombudsma-

na izvijestili da su krajem

septembra utvrdili da se u

objektu površine 80metara

kvadratnih, koji je star 100

godina, odvija nastava Škole

časnog Kurana, te da je on u

vlasništvu Bošnjačke kulturne

zajednice iz Novog Pazara.

Inspekciji je sporan objekat

koji se gradio uz ovaj, jer na

uvid nijesu dobili potvrdu da

je legalan. Bošnjačka kulturna

zajednica iz Novog Pazara,

kako su precizirali, posjeduje

zahtjev za izdavanje građevin-

ske dozvole, ali nema potvrdu.

Utvrdili su da su na objektu

okončani grubi građevinski

radovi, te da građevina ima

prizemlje i sprat.

- Za sporni objekat nema gra-

đevinske dozvole zbog čega

je izrečena mjera prinudnog

zatvranja gradilišta - pečaće-

nje objekta – obavijestili su

inspektori ombudsmana.

I Prosvjetna inspekcija kontro-

lisala je kancelariju Bošnjačke

kulturne zajednice i tada su

razgovarali sa predsjednikom

te organizacije za opštinu

Petnjica AlmiromMuratovi-

ćem. On im je u septembru

prošle godine, kako su naveli,

saopštio da se u Školi Kurana

organizuju kursevi, te da pla-

niraju da škola počne da radi u

oktobru. Kazao je tada inspek-

torima da se za kurs prijavilo

oko 10 polaznika, uzrasta od

15 do 40 godina starosti.

- Rekao je da planiraju da

organizuju kurseve pravilnog

izgovaranja i čitanja arapskog

pisma, islamskog ponašanja,

njemačkog jezika, engleskog

jezika i informatike – naveli su

inspektori u izvještaju.

Muratović im je ispričao i da

profesore angažuju honorar-

no shodno broju i interesova-

nju polaznika. Kurseve, prema

njegovim riječima, organizuju

vikendom, te su inspektori

zaključili da nastava nije orga-

nizovana u formi redovne,

odnosno da ne funkcioniše

kao srednja škola.

- Inspektor je utvrdio da

imaju jednu učionicu, kance-

Izvještaj ombudsmana o vjerskimškolama

ŠućkoBaković

Bakovićupozorio

da ima razloga za

ozbiljnuzabrinutost

lariju i mokri čvor – istakli su

u izvještaju.

BAĆ

Inspekcija je, takođe, provje-

ravala prostorije u kojima

se, kako su konstatovali,

ranije izvodila nastava Škole

Kurana u Rožajama. Došli su

do saznanja da je ova škola

djelovala u Biševu u jednom

objektu koji je star više od 80

godina. Nastava se izvodila

i umjestu Bać, odnosno u

objektu čiji je vlasnik M. K.

Inspektori prilikom kontole,

sudeći prema izvještaju, nije-

su utvrdili nepravilnosti.

- Objekat posjeduje građe-

vinsku dozvolu koju je izdao

Sekretarijat za planiranje,

uređenje prostora i zaštitu

životne sredine opštine Roža-

je – napisali su u izvještaju.

Inspekcija je, takođe, tokom

provjere djelovanja Škola

Kurana na sjeveru obavi-

jestila ombudsmana da su

došli do saznanja da je NVO

Bošnjačka kulturna zajednica

- Rožaje registrovana u Mini-

starstvu unutrašnjih poslova.

Ta NVO je, kako su precizirali,

donijela odluku za osnivanje

organizacionih jedinica u

oblasti kulture i obrazovanja

pod nazivomKlub „Škola

Kurana časnog“ u sklopu

kojeg se organizuju kursevi

stranih jezika i izučava uticaj

kuranske misli na tradiciju i

kulturu Bošnjaka Sandžaka i

Crne Gore. Inspektori su pro-

vjerili i Statut Bošnjačke kul-

turne zajednice u Crnoj Gori,

te su ustanovili da je određe-

nim članompropisano da ova

NVOmože osnivati institute,

zavode, škole, galerije, muzej-

ske zbirke, istraživačke cen-

tre, muzičke ansamble.

Baković je po sopstvenoj

inicijativi formirao predmet

kako bi provjerio rad vjerskih

škola u Rožajama, nakon

što sumediji objelodanili da

tamo postoje sporne škole

koje nesmetano djeluju, a

to potvrdio i reis Islamske

zajednice u Crnoj Gori Rifat

Fejzić, koji je tražio reakciju

nadležnih.

Ombudsman je utvrdio da

je Medresa u Tuzima jedina

vjerska škola koja izvodi

javno važeći obrazovni pro-

gram, što znači da posjeduje

licencu. U preporuci je zatra-

žio od Vlade da preduzme

neophodne mjere i aktivnosti

u okviru svojih ustavnih ovla-

šćenja kako bi se na cjelovit

način uredilo djelovanje

vjerskih zajednica u oblasti

obrazovanja.

Baković je u izvještaju upozo-

rio da postojeće stanje u ovoj

oblasti nije društveno pri-

hvatljivo, da je neodrživo i da

predstavlja razlog za ozbiljnu

zabrinutost.

N. ĐURĐEVAC

Ombudsman je utvrdio

da jeMedresa uTuzima

jedina vjerska škola koja

izvodi javno važeći obra-

zovni program, što znači

da posjeduje licencu

Bivše korisnice naknada obilježile godišnjicu protesta

PODGORICA

- Bivšekori-

snicenaknada zamajke sa

troje i višedjece, obilježile

su juče godinuodpočetka

protestakoje suorganizova-

lenakon što imjeovoprima-

njeukinuto.

Sa bine ispred SkupštineCrne

Gore, ponovile su zahtjeve da

im se, kako tvrde, vrati doži-

votno stečeno pravo i da pod-

nesuostavkeoni koji su ihuki-

nuli, prenijeli suportali.

Poslanicima u Skupštini, uru-

čile su donaciju od 50 eura,

nakon čega su simbolično

okružile institucije.

PredstavnicamajkiŽeljkaSav-

ković kazala je da ni nakon go-

dine ne odustajuodprotesta.

- Iako su mislili da su nas slo-

mili, grdno su se prevarili. Ne-

ćemo odustati do povratka

našeg prava i dok se svi zakoni

ne budupoštovali uCrnoj Go-

ri. Ako im ovo prođe bolje da

nas nema - poručila je Savko-

vić.

Ona je prozvala je i predsjed-

nika države Filipa Vujanovića

i poručila da će majke dan

predsjedničkih izbora prove-

sti ispred zgrade parlamenta.

Rekla je i da su bili pozvani

predstavnici opozicije, da se

obratemajkama sa bine, ali da

imajuopravdanje što se nijesu

pojavili jer su imali sastanak.

Protestusuprisustvovaležene

iz više crnogorskih gradova,

kao i nezavisni poslanik Alek-

sandar Damjanović, profesor

Đorđije Blažić koji je najavio

kandidaturu za predsjednika

države i poslanica Demokrat-

skog frontaBrankaBošnjak.

R. D.

Sa jučerašnjegprotesta

Majkeposlanicima

poklonile50eura

Seminar iz

popularne

psihologije

PODGORICA

– Autorka

tekstova i knjiga iz popular-

ne psihologije Ivana Kuz-

manović, koja je i savjet-

nica za lični razvoj, reiki

majstorka i učiteljica medi-

tacije, održaće seminar

pod nazivomEmocionalna

energoterapija i transfor-

macija, 17. i 18. februara u

hotelu Nju Star u Podgorici.

U fokusu seminara je

samopouzdanje i kako ga

povećati. Kuzmanović u

radovima ističe da je nedo-

statak samopouzdanja

najčešći uzrok neuspjeha,

kako u poslovnom tako i

u ljubavnom i privatnom

životu.

Na seminaru će biti riječi i

o tome što znači briga, kao

„najveći potrošač energije

bez konstruktivnog učinka“

i kako je zamijeniti radošću.

Autorka će govoriti i o cilje-

vima, njihovomostvarenju,

strategiji i motivaciji. A

tema će biti i pozicije indivi-

dualne manifestacije.

R. D.