Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vijeće

Osnovnog sudauPodgorici

ukinulo je jučeprivremenu

mjerukojomjeovaj sudnalo-

žioda seGoranĐurović vrati

uSavjetRTCGdookončanja

sudskogpostupkakoji jepo-

krenuonakonrazrješenja sa

funkcije.

Vijeće jepostupalopoprigovo-

ru Skupštine Crne Gore koja je

razriješila Đurovića, a u obra-

zloženju je, pored ostalog, na-

vedeno da je nalog suda da se

on vrati u Savjet pravno neodr-

živ.

- Privremenom mjerom traži

sedaseĐurovićvratinamjesto

člana Savjeta do pravosnažnog

okončanja parničnog postup-

ka. Ovako postavljen tužbeni

zahtjev i prijedlogzaodređiva-

njeprivremenemjerebiznačili

upravo suprotno, da se tužbe-

nim zahtjevom obezbjeđuje

ono što se u krajnjem želi

ostvariti, a to jedaseonvrati na

mjestočlanaSavjetaRTCG,ko-

jepravosenemožeobezbijedi-

ti primjenom instituta privre-

mene mj e r e ka o mj e r e

obezbjeđenja, jer bi privreme-

namjera predstavljala ostvare-

nje potraživanja, a tužbeni za-

htjev njegovo obezbjeđenje,

što je pravno neodrživo - nave-

deno je obrazloženju Vijeća

sudija.

PRESUDA

Oni su naglasili i da su neosno-

vani navodi Skupštine u prigo-

voruda taj sudnijenadležanda

odlučujeupredmetnomsporu.

Istakli su i da se iz do sada do-

stavljenih dokaza u toku po-

stupka može zaključiti da Đu-

rov i ć ima st a tus j avnog

funkcionera, a ta se funkcija ne

čite zemlje, zbog sumnji da je

vrbovala mlade muslimanke

za potrebe tzv. kalifata) došla

jedozaključkada jeMakrifete

najteži udarac, pored svih ja-

da, doživjela od sopstvene fa-

milije, koja se odrekla i nje i

njene đece. Zato, uvjerena je

naša sagovornica, rijetko koja

porodična žena rado pristaje

na povratak u zemlju porije-

kla.

CRNI REKORDER

Uostalom, prema podacima

jedne od neformalnih mitro-

vičkih vjerskih humanitarnih

PODGORICA

- Sudu za prekr-

šaje podgorička policija pod-

nijela je zahtjev za pokretanje

prekršajnog postupka protiv

izvjesnog Alekse Milačića koji

je preko društvene mreže

Fejsbuk prijetio svešteniku

Crnogorske pravoslavne crkve

Lavu Lajoviću.

Kako je Pobjedi rečeno iz

Uprave policije, Milačiću se na

teret stavlja prekršaj iz člana 8

Zakona o javnom redu i miru u

kojem se navodi da će se svako

ko ,,na javnommjestu izazove

osjećanje ugroženosti kod dru-

gog prijetnjomda će napasti

na život ili tijelo tog ili njemu

bliskog lica, kazniti novčanom

kaznomod 250 do 1.500 eura

ili zatvoromdo 60 dana“.

Nakon što je Tužilaštvo procije-

nilo ,,da u radnjama A. M. nema

elemenata krivičnog djela za

koje se goni po službenoj duž-

nosti“ policija je protiv Milačića

podnijela prekršajnu prijavu.

Izvjesni Aleksa Milačić, prošle

sedmice je ispod posta u kojem

je Lajović pozvao građane da

potpišu peticiju o vraćanju

crkvene imovine državi, kriti-

kujući enormne prihode koje

ostvaruje Srpska pravoslavna

crkva u Crnoj Gori, postavio

komentar: ,,Lajovića i sve slične

njemu čeka omča“.

Lajović je slučaj prijavo policiji.

Peticiju za ukidanje svih neza-

konitih upisa Srpske pravo-

slavne crkve nad crnogorskim

manastirima i crkvama i njiho-

vo vraćanje u vlasništvo državi

Crnoj Gori, pokrenula je grupa

građana, a kasnije je podržala i

Crnogorska pravoslavna crkva.

Sl. R.

Vijeće Osnovnog suda u Podgorici oborilo privremenumjeru

Đurovićnemože

uSavjet RTCG

Vijeće je postupalo po prigovoru Skupštine koja je razriješila

Đurovića, a u obrazloženju je, pored ostalog, navedeno da je

nalog suda da se on vrati u Savjet pravno neodrživ

ugovara niti stiče, već se povje-

rava izborom ili imenovanjem

od strane za to ovlašćenog lica,

odnosno organa.

-Todaljeznači da jepoložaj tu-

žioca(Đurovića)određenman-

datom i režimom zaštite prava

po osnovu mandata, te zaštitu

prava u konkretnomslučaju ne

može tražiti po osnovu rada, u

kom slučaju bi poništaj odluke

o prestanku radnog odnosa

imao za posljedicu reintegraci-

ju zaposlenog u proces rada -

piše upresudi.

NavodeidajepoložajĐurovića

određenmandatom,adajenje-

gov postupak imenovanja i ra-

zrješenja propisan Zakonom o

nacionalnom javnom emiteru

RadioTelevizijaCrneGore.

-Trajanjemandataodređenoje

tim zakonom (čl.32) pa se Đu-

rović mimo te procedure ne

može vratiti na mjesto člana

Savjeta,nitisenjegovovraćanje

na to mjesto može odrediti do

pravosnažnog okončanja par-

ničnog postupka kako je traže-

no prijedlogom i određeno po-

bijanim rješenjem, jer bi to

moglo značiti da se privreme-

nommjerommijenja zakonom

određeno trajanje mandata

(što zavisi od dužine trajanja

parničnog postupka) što je ne-

dopustivo i bez zakonskog ute-

meljenja - pojašenjeno je u

obrazloženjupresude.

Vijeće je, kako je navedeno,

procijenilo da su neosnovani

navodi da bi „bez određivanja

privremene mjere za Đurovića

nastalanenadoknadivašteta,te

dabibiougroženjavniinteres“.

- Nijesu osnovani navodi o

ugroženosti javnog interesa,

upravoizrazlogajerjeSkupšti-

na po razrješenju Đurovića

uputila javni poziv nevladinim

organizacijama izgrupe izkoje

je imenovan i samĐurović, za

podnošenje prijedloga za ime-

novanje jednog člana Savjeta

RTCG, čime će se upravo iz

kruga nevladinih organizacija

iz oblasti zaštite ljudskih prava

i sloboda popuniti mjesto u Sa-

vjetu upravo iz ove kategorije,

čime javni interes ne može biti

ugrožen, jer će predstavnikna-

vedene kategorije biti zastu-

pljenuSavjetu-pojašnjenojeu

obrazloženju.

PRITISAK

Đurović je juče za Pobjedu ka-

zao da je ovakva odluka Vijeća

donijeta nakon „nezapamće-

nogpolitičkogpritiskaposlani-

ka DPS-a koji danima ospora-

vaju nadležnost suda u ocjeni

zakonitosti pojedinačnihakata

Skupštine“.

- Sud je i ovomodlukompotvr-

dio svoju nadležnost u odnosu

na odluke Skupštine sa čime

jedino ne mogu da se pomire

poslanici DPS-a. Nakon izjave

predsjednika DPS-a Mila

Đukanovića, da sud ne može

ukidati političke odluke Skup-

štine, očigledno je da je neza-

konito razrješenje članova

Savjeta RTCGpolitička odluka

DPS-a koju su poslanici ove

partije sproveli u djelo - kazao

jeĐurović.

Istakao je kako je Đukanoviće-

va argumentacija „identična

onoj koju danima ponavljaju

poslanice i poslanici ove parti-

je“.

- Jalovi primjer o tome kako bi

sud mogao da vrati na posao

premijera, nakon što ga Skup-

ština smijeni, upravo je plasi-

ran u svrhu ovihmanipulacija,

jer ni na koji način nije istovje-

tan sa slučajevima razrješenja

članova Savjeta RTCG. Za ra-

zlikuodsmjenepremijera,koja

se u Skupštini može izglasati

kao politička odluka, u skladu

sa Ustavom, odluka Skupštine

o razrješenju članova Savjeta

RTCGnijesmjeladabudepoli-

tička jer Skupština, osim što

donosi odluke na osnovuUsta-

va, donosi odluke i u postupci-

ma povjerenim posebnim za-

konima - smatraĐurović.

Nadležnost u preispitivanju

upravo takvih, pojedinačnih

pravnih akata, katagoričan je

on, imaju sudovi, a Vijeće

Osnovnogsuda je to, kako jere-

kao, svojim rješenjem još jed-

nompotvrdilo.

K. JANKOVIĆ

Skupština će, kako smo

nezvanično saznali, naj-

vjerovatnije u ponedeljak

uložiti prigovor na odluku

Osnovnog suda u Nikšiću

koji je izdao privremenu

mjeru da se režiser Nikola

Vukčević vrati u Savjet

RTCG.

Prema našim sazanjima,

zaštitnica imovinsko–prav-

nih odnosa koja zastupa i

Skupštinu Crne Gore juče

je dostavila prigovor na

odluku nikšićkog Osnov-

nog suda koji je naložio

Skupštini da Vukčevića

vrati u Savjet do okončanja

sudskog postupka.

Skupština je u četvrtak na

Vukčevićevomjesto iza-

brala novog člana Savjeta

Ivana Jovetića, koji je kan-

didat Univerziteta Donja

Gorica.

Prigovor i

naodluku

nikšićkog

suda

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović je

nakon otvaranja Kongresa Internacionalne unije socijalističke

omladine (IUSY) u Bečićima, komentarišući dešavanja u Savje-

tu RTCG, rekao da se sudske odluke u našoj državi poštuju ali

da nije na njemu da sudi ko je u pravu.

- Da li je podjela vlasti ako osnovni sudmože da poništava

odluke parlamenta? Kuda to ide, ako parlament ima ustavnu

nadležnost da u svakom trenutku smijeni predsjednika Vlade,

možemo li sjutra očekivati odluku nekog osnovnog suda da

ga vrati na posao? Da li je to poštovanje sistemske podjele

vlasti? Osnovno je da je ovo pravno, a ne političko pitanje. Tre-

balo bi pustiti nadležne da odrade taj posao, a mi da budemo

strpljivi - naveo je Đukanović.

Kako je rekao, parlament, nezavisno od odluka Agencije za

sprečavanje korupcije (ASK), u svakom trenutkumože, ne

samo da smijeni člana Savjeta RTCG, već i predsjednika Vlade.

- Ako je parlament donio određenu odluku, valjda on stoji iza

te odluke - poručio je Đukanović.

Đukanović:Parlamentmože

dasmijeničlanaSavjeta

Akcija za ljudska prava sma-

tra da je odluka Skupštine da

ignoriše sudske odluke na

nivou principa istorijski skan-

dal, koji je već poslao veoma

štetnu poruku – da se sudske

odluke ne moraju poštovati

dok god tako kaže politička

većina.

- Odluka vijeća Osnovnog

suda u Podgorici, u dijelu

kojim je potvrđeno da osnov-

ni sud jeste nadležan da sudi

u sporovima građana protiv

odluka Skupštine Crne Gore,

veoma je važna za uspo-

stavljanje pravne sigurnosti.

Ovo posebno imajući u vidu

krajnje zabrinjavajuće izjave

poslanika partije na vlasti koji

su tvrdili suprotno – naveli su

u saopštenju.

Advokat Dalibor Tomović će,

kako navode, u najkraćem

roku podnijeti žalbu Ustav-

nom sudu i zatražiti da se

obustavi izvršenje odluke o

ukidanju privremene mjere

radi zaštite Ustavomgaranto-

vanih prava Gorana Đurovića

na djelotvorni pravni lijek,

zabranu diskriminacije i slo-

bodu izražavanja.

HRA:AdvokatćesežalitiUstavnomsudu

GoranĐurović

ZgradaOsnovnog suda

porodice porijeklomsa Balkana

taoci

telja

organizacija, od ukupno 18

evidentiranihkosovskihporo-

dica, sa ukupno 68 članova,

kojesuotišlenateritorijetako-

zvane ISIL-države, u zemlju

porijekla, zaključno sa 30. ja-

nuarom, nije se vratila ni jed-

na. Negdje u Siriji, Iraku ili Li-

biji nalazi se još 14 familija iz

Bosne iHercegovine, a izSrbi-

je 10.

Većinaodtihfamilijasasobom

je odvela, pretežno, u vrijeme

odlaska,maloljetnuđecu.Crni

statistčkirekorddržiAšimŠ.iz

Preševa ( jug Srbije), koji je sa

sobom, pred supruge Bahrije,

odveo sinove Samira i Safeta,

šćeri Amiru i Anitu, te zetove

Nihada i Ridvana. Tokom

2016. godine, prema „knjigo-

vodstvu“ Elme Đ, porodica

Ašima Š. uvećala se za dvoje

unučadi, ali je jedan od zetova

nestao u septembru prošle go-

dine.

TRAGIČAN„STATUS“

Najžalosnije je, saglasni su na-

ši sagovornici iz takozvane

Balkanskehumanitarnemisije

(čijih je 10 predstavnika

boravilo do 5. februara u Siriji)

što se na tamošnjim prostori-

ma ostataka bivšeg kalifata,

prema njihovim podacima, i

dalje nalazi i više od 70 đece

između četiri i 13 godina, dr-

žavljana Bosne i Hercegovine,

Srbije, Kosova i CrneGore.

Unepojmljivo tragičnom„sta-

tusu“ bespomoćnih talaca

sopstvenih roditelja, prinuđe-

ni su na trpljenje, u šta se, po

sopstvenim riječima, uvjerio i

bivši furkanski aktivista, a u

posljednjedvijegodinehuma-

nitarni misionar Fahredin Ć.

Tokom nekoliko misija od

2016. i 2017. godineposebnoga

je potresla sudbina nekoliko

đevojčica - devetogodišnjaki-

nja pod burkama, čije su ih

majke „predavalebudućimše-

rijatskimmuževima“.

Jeziva priča. I za najlošiji no-

vinski papir…

R.TOMIĆ

Prijava protivmladića koji je prijetio svešteniku CPC

Milačićumožebiti

izrečenakaznaod

250do 1.500eura

LavLajović