Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

Društvo

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

-

Ni nakon jednogodposljed-

njih, ali i najintenzivnijihpo-

vratničkih talasa sa teritorija

takozvane ISILdržave, unu-

tar granicaSirije, samo je

jednaodpet neformalnih

vjerskihhumanitarnihmisi-

ja izSandžaka, saKosova i iz

Makedonije, evidentirala tek

jednupovratničkuporodicu,

rodomizSandžaka.

Radi se o izvjesnomEminu H.

iz okoline Novoga Pazara, koji

je sa šerijatskom ženom Ani-

tom Š. i maloljetnom ćerkom,

sticajem spleta raznih ali sreć-

nih okolnosti uspio da se kra-

jem novembra prošle godine

domogne Švajcarske, odnosno

rođene sestre, švajcarske dr-

žavljanke, inače cijenjene lje-

karkeujednojodciriškihklini-

ka.

MISTERIJASLIJEPE ŽENE

Dvije i po godine ranije, uSrbi-

ju,zemljuporijekla,podmiste-

rioznim okolnostima, sa ISIL-

ratišta, dobjegla je oslijepljela

Makrifete Š. sa dvoje maloljet-

ne đece, a nešto kasnije poku-

šao je da joj se „pridruži“ šeri-

jatski muž, Sandžaklija Ferat

Kasumović, o čemu je Pobjeda

informisala opširno, u nekoli-

konavrata. Kasumović je, kako

smo pisali, svojevremeno bio

desna ruka Prijepoljca Abida

Podbićanina, jednog od osni-

vača novopazarskog Furkana,

a zatim i komandanta terori-

stičke ISIL-formacije koju su

činili džihadisti pretežno iz

zemalja Zapadnog Balkana.

Zbog sumnje da su planirali

bombaške napade u Beogradu

i Rimu Kasumoviću i Podbića-

ninu sudi se u glavnom gradu

Srbije,iakojePrijepoljacnedo-

stupan sudskimorganima.

PRIJETNJEODMAZDOM

Sve vrijeme od povratka sa te-

ritorije takozvanog kalifata,

Makrifetejesađecompodsvo-

PODGORICA

- U Podgo-

rici je preminuo prof. dr

Ljubomir Sekulić, počasni

predsjednik SUBNOR-a i anti-

fašista Crne Gore. Rođen je

23. septembra 1927. godine

u Bandićima, opština Dani-

lovgrad. Učio je u Đakovici

i Titogradu. Pravni fakultet

završio je 1951. godine u

Sarajevu, doktorirao 1974.

godine u Beogradu. Aktivno

je učestvovao u NOP-u od

1941. do avgusta 1943. godi-

ne. Od tada, do kraja rata

bio je borac NOR-a. Nakon

rata radio je u Upravi držav-

ne bezbjednosti (kapetan

I klase). Bio je poslanik u

Skupštini Crne Gore, sekretar

Skupštine Crne Gore, član

Izvršnog vijeća i Republički

sekretar za pravosuđe i

državnu upravu. Od 1974.

redovni je profesor na Prav-

nom fakultetu u Titogradu.

Član SUBNOR-a je od 1948.

godine. Bio je potpredsjednik

SUBNOR-a i antifašista Crne

Gore i počasni predsjednik,

zatim član Predsjedništva

Evropskog komiteta Svjet-

ske federacije veterana i

predsjednik Radne grupe za

Jugoistočnu Evropu i Tursku.

Dobitnik je više ratnih i mir-

nodopskih odlikovanja i pri-

znanja – Ordena za hrabrost,

Ordena zasluge za narod,

Ordena rada sa zlatnim vijen-

cem i sa srebrnim zracima i

drugih.

Komemoracija povodom

smrti prof. dr Ljubomira

Sekulića održaće se u pone-

djeljak, 19. februara u 10 časo-

va na Pravnom fakultetu u

Podgorici. Predsjednik Vlade

Duško Marković izrazio je

u ime Vlade i u svoje ime

najdublje saučešće Savezu

udruženja boraca Narodno-

oslobodilačkog rata i antifaši-

sta Crne Gore i porodici prof.

dr Sekulića.

R. D.

PODGORICA

–PoglavarCr-

nogorskepravoslavne crkve

Mihailo reagovao jena izjavu

poglavaraSrpskepravoslav-

ne crkveuCrnoj Gori Amfi-

lohijaRadovićakoji je, ko-

mentarišući novi Zakono

strancima, pozvaoMinistar-

tsvounutrašnjihposlovada

„prekineprogon sveštenika

izCrneGore“, ističući da su

popovi, zakoje seAmfilohije

zalaže, državni neprijatelji

koji podrivajuustavni pore-

dak i podstičuvjerujućeda

rade zlouzemlji, u interesu

stranih sila.

- Amfilohije poziva MUP da

prekine s progonom i izgonom

više sveštenika i monaha, koji

nemaju crnogorsko državljan-

stvo jer je, veli, riječ o ljudima

koji nikada nijesu imali pro-

blemsazakonomi koji su lojal-

ni građani Crne Gore. Tvrdi da

pravoslavna crkva u današnjoj

Crnoj Gori postoji od 4. vijeka

po Hristu; prvo, pod imenom

Episkopije Dioklijske, Risan-

ske, Skadarske i Rascijske, u

vremenu jedinstva crkve isto-

ka i zapada. A poziva se na od-

luku trojice popova Crnogor-

ske crkve iz decembra 1918. o

ujedinjenju u Srpsku crkvu, na

temeljukojega traži ekskluziv-

ni status za Beogradsku patri-

jaršiju u Crnoj Gori - naveo je

mitropolit Mihailo u saopšte-

nju.

On je naglasio da je pravoslav-

na crkva na ovom prostoru od

13, a ne 4. vijeka.

-Od4. vijekanaovomprostoru

egzistira Dukljansko-barska

arcibiskupija, koja sa svetosav-

skomcrkvomnikadanijeimala

niti ima, ni formalne ni bogo-

slovske veze. A od sredine 15.

vijeka, dakle, vremena Crnoje-

vića, pa do 1918. godine, Pravo-

slavna crkva je bila crnogorska

i državna crkva. Te godine je

ukinuta silom srpskoga oružja

i s blagoslovom tri crnogorska

popa –naglasio jeMihailo.

Podsjetiojedasesatakvomod-

lukom nije saglasio crkveni

klir.

- Počev od arhimandrita Niko-

dima Janjuševića pa redom:

protojereji Jovan Jovetić, Ivo

Ban, Ilija Jovićević, Bogdan

Burić, Ilija Kapičić, SimoMar-

tinović, Miloš Turčinović, Pa-

vić Keković, Luka Pekić, Pavle

Rajković,PetarVujović,Marko

Plamenac, Petar Kapičić, Lju-

bomir Nikolić, Petar Vuković,

ĐorđijeMilić, zatim arhiman-

dritiMaksimPavićevićiFilaret

Koprivica, profesor bogoslovi-

je Milo Kapičić i mnogi drugi.

Svi oni susenašli naudarusrp-

skoga mača, i bili proganjani,

zatvarani i ubijani, pa su śedi-

šte Crnogorske crkve bili pre-

nijeliuAmeriku.Natojkrvavoj

stolici, nasljednici takozvane

ujedinjene srpske crkve, koju

onnemuštonazivaMitropolija

crnogorsko-primorska, iako

nije ni crnogorska ni primor-

ska nego je srpska, a śedi

Amfilohije - poručio je mitro-

politMihailo.

R. D.

PODGORICA

–ProjektiMi-

nistarstvaodrživog razvoja i

turizmapodržaće ambasa-

dori zemalja članicaEvrop-

skeunije, posebnoonekoji se

tičuočuvanja životne sredi-

ne, jedan jeodzaključaka ju-

čerašnjeg radnogdoručka

ministraPavlaRadulovića sa

ambasadorimadržavaEU.

On je kazao da je taj Vladin re-

sor lani dobio ne samo verbal-

nu, već i materijalnu, kao i po-

dršku u transferu znanja i

tehnologija.

- Kada su u pitanju konkretni

projekti, to su uređaji za preči-

šćavanje otpadnih voda, tre-

tman komunalnog otpada, či-

stiji vazduh i voda i sve što se

tiče zaštite životne sredine i

Poglavlja 27 generalno - kazao

je Radulović novinarima na-

kon radnog doručka.

On je ambasadorima predsta-

viopostignuterezultateuobla-

stima iz nadležnosti Ministar-

stva i planirane aktivnosti za

ovu godinu, sa posebnim ak-

centom na proces evropskih

integracija.

POVODI:

Zašto sumeđu povratnicima iz takozvanih kalifata rijetke

Đeca - nemoćn

sopstvenih rod

Od povratka

sa teritorije

takozvanog

kalifata, Makrifete

je sa đecompod

svojevrsnom

zaštitom

nadležnih službi,

jer Kasumovićevi

saborci,

sljedbenici i

dio radikalnih

tek rdžija iz

Sandžaka i sa

Kosova, smatraju

da je upravo ta

slijepa žena izdala

šerijatskogmuža

i cijelu grupaciju

sandžaklija

jevrsnom zaštitom nadležnih

službi, jer Kasumovićevi sa-

borci, sljedbenici i dio radikal-

nih tekfirdžija iz Sandžaka i sa

Kosova, smatraju da je upravo

ta slijepa žena izdala šerijat-

skog muža i cijelu grupaciju

sandžaklija na čelu sa Podbi-

ćaninom. Zato joj prijete od-

mazdom, odnosno smrću.

Baveći se njenom sudbinom,

Elma Đ. kontroverzna huma-

nitarka sa Kosova (od sredine

2014. do kraja 2016. godine

hapšena tri putaučak tri razli-

Prema Pobjedinim izvorima, najvjerovatnije negdje na teri-

toriji Sirije, nalaze se tri bračna para i jedna tročlana porodi-

ca čiji su članovi državljani Crne Gore. Riječ je o šerijatskim

supružnicima Ines C. i Samiru H, Almedini R. i Damiru M. i

Emini L. i Sulju K. Tamo su još i brat i sestra Adela i Ibro K.

Što se žene i dvoje maloljetne đece pokojnog Mirze H. tiče,

brojni pokušaji da se poslije njegove pogibije Amina K. vrati

sa đecomu zemlju porijekla, ostali su bezuspješni. Jedno-

stavno, Mirzina šerijatska žena je energično odbijala bilo

koju od ponuđenih joj mogućnosti.

Ostaje, dakle, činjenica da se do sada u Crnu Goru vratila

jedna tročlana porodica: muž i žena, Hamid B. i Kerima E. sa

maloljetnom kćerkom.

PetporodicaizCrneGore

Rijetkokojaporodičnaženapristajenapovratakuzemljuporijekla

Ministar Radulović na radnomdoručku sa ambasadorima članica EU

Podrškazaprojekte

zaštiteživotne sredine

ZNAČAJNAPODRŠKA:

Sa radnogdoručka

- Okupili smo se u prijateljskoj

atmosferi da sublimiramo re-

zulatate iz prošle godine, koji-

ma smo više nego zadovoljni,

kao i da predstavimo šta na-

mjeravamo da radimo u bu-

dućnosti - rekao jeRadulović.

Istako je da je i lani dokazano

potpuno otvoreno prijatelj-

stvo između ambasadora ze-

maljaEU i Vlade.

Radulović jesaopštioda jeam-

basador Njemačke pomenuo

Solanu ,,Bajo Sekulić“ i dodao

da očekuje da je studija koja se

odnosi na taj prostor pri kraju.

- Nalaz studije jeste da Solanu

treba zaštititi. Imaćemo brzo

jedan finalni dokument - ka-

zao jeRadulović.

Na pitanje da prokomentariše

tvrdnje Koalicije 27, koju čine

nevladine organizacije koje

prateprocespregovorauzašti-

ti životne sredine, da ta oblast

nije prioritet Vladine politke,

Radulović je podsjetioda je iz-

vršna vlast prije sedmicu po-

slala pregovaračku poziciju za

poglavlje27Evropskojkomisi-

ji.

- Jednoglasno je umartuproš-

legodinekonstatovanodasmo

spremnidauđemoutupriču,u

aprilu smo predali prvi nacrt

pregovaračke pozicije, u par

navrata dodatno usaglasili ne-

suglasice, tako da ne znam na

čemu temelje svoje tvrdnje -

zaključio jeRadulović.

N.K.

Umroprofesor

Ljubomir Sekulić

Ljubomir Sekulić

Poglavar CPC o izjavama poglavara SPC u Crnoj Gori

Amfilohijevi popovi

suneprijatelji države

MitropolitMihailo