Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 17. februar 2018.

Sastanak direktora Poreske uprave i predstavnika opština Berane, Pljevlja, Ulcinj i Cetinje

Do 1. aprilaplan

za izmirenjeduga

PODGORICA

Poreska

uprava je do 1. aprila produži-

la opštinama i javnim predu-

zećima rok do kojeg moraju

izraditiplanovereorganizaci-

je, kojima će se smanjiti broj

zaposlenih i predvidjeti dina-

mika izmirivanja poreskog

duga, saopšteno je nakon sa-

stanka direktora Poreske

uprave Miomira M. Mugoše

sa predstavnicima opština

Berane, Pljevlja, Ulcinj i Ceti-

nje. Cilj sastanka je bio rješa-

vanje problema kašnjenja u

izmirivanju obaveza po re-

programu iz 2015. i prošle go-

dine. Prethodni rok jebiokraj

decembra prošle godine.

- PU je donijela rješenja opo-

menom za prinudnu naplatu

poreskog duga opština i jav-

nih preduzeća. Sljedeća mje-

ra biće blokada žiro-računa,

raskidanje rješenja o repro-

gramu i iniciranje stečajnog

postupka - navodi se u saop-

štenjuPU.

Zaključeno je da će opštine i

lokalna preduzeća imati isti

tretman kao i ostali poreski

obveznici, zbog čega je neop-

hodnopronalaženjeodrživog

rješenja za finanijsku stabili-

zaciju i redovno servisiranje

duga.

M.P.M.

PU će formirati savje-

todavno tijelo za velike

poreske obveznike, odlu-

čeno je na jučerašnjem

sastanku na kojem su

de inisani kriterijumi za

odabir članova budućeg

savjetodavnog tijela. Novi

koncept u tretmanu veli-

kih poreskih obveznika

osmišljen je u skladu sa

smjernicama MMF-a i

međunarodnompraksom.

Krajemprošle godine

formirali su sektor koji će

se baviti isključivo velikim

poreskimobveznicma.

Na inicijalnom sastanku

su, osimMugoše, učestvo-

vali predstavnici Instituta

serti ikovanih računovođa

i revizora, revizorskih

agencija KPMG, PWC i

BDO, Privredne komore,

Unije poslodavaca i Ame-

ričke privredne komore.

Savjet

zavelike

poreske

obveznike

nova u Kotoru rmi Normal kompani

iće tri

avač

je 1.491,4kvadrata, dok jeneto

površina 1.242,04kvadrata.

Ova zgrada će imati 24 stana,

odčegašestgarsonjera,13jed-

nosobnih i pet dvosobnih sta-

nova, apredviđenasutri stana

za osobe sa invaliditetom.

Objekat ima dva glavna ulaza

na sjevernoj i jugozapadnoj

strani, a predviđeno je 25 par-

kingmjesta.

Treća zgrada je na urbanistič-

koj parceli i takođe ima prize-

mlje i dva sprata. Ukupna po-

vršina ove parcele je 930

kvadrata.Brutopovršinaovog

objekta je 921,22 kvadrata,

dok je neto površina 769,76

kvadrata. Ovaj objekat će

imati 15 stanova, od čega tri

garsonjere, devet jednosob-

nih i tri dvosobna stana. Pred-

viđena su dva stana za osobe

sa invaliditetom. Objekat će

imati jedan glavni ulaz na sje-

vero-istočnoj strani.

FASADE

Sva tri objektaćebiti konstruk-

tivno riješena u skeletnom ar-

mirano-betonskom sistemu

stubova, zidova i greda, a kako

je u pitanju teren u nagibu na

dva objekta biće potrebna i iz-

gradnja potpornih zidova, što

će biti predmet detaljnije ra-

zrade u nastavku izrade teh-

ničke dokumentacije.

Objekti će biti natkriveni

krovnim limenim sendvič pa-

nelima,kojisepostavljajupre-

ko drvene binder krovne kon-

strukcije. Demit fasada će biti

jednostavna, bez elemenata

kojibinarušilipostojećiambi-

jent.

S.P.

zdravstvenog turizma Sandra

Bojanić predstavila je projektni

zadatak izrade strategije, koja

će se raditi u saradnji sa Mini-

starstvom zdravlja, Privred-

nom komorom, Agencijom za

zaštitu životne sredine, Nacio-

nalnom turističkomorganiza-

cijom, turističkomprivredom

i zdravstvenimustanovama.

Strategiju će pratiti petogodiš-

nji akcioni plan.

Medicinski direktor Instituta

Igalo Marina Delić rekla je

da djelatnici zdravstvenog

turizma već deceniju iniciraju

izradu strategije, a naročito

u posljednje tri godine kroz

klaster. Ona tvrdi da Crna

Gora ima sve predispozicije za

razvoj ovog vida turizma, te

da je Institut u Igalu pokazao

kako se u ovoj oblasti može biti

uspješan.

Prilikom razmatranja unapre-

đenja saradnje Crne Gore i

Srbije, fokus je bio na zajed-

ničkom turističkomproizvodu

dvije zemlje koji je predstavljen

prethodne godine. Članovi

Odbora su pozvani da uče-

stvuju na forumu o korišćenju

sredstava razvojne pomoći u

turizmu 23. februara u okviru

Međunarodnog sajma turizma

u Beogradu.

N.K.

industrije

,5odsto

no je u informaciji.

Krozovukreditnulinijumogu

se nabaviti nove proizvodne i

polovnemašine i oprema, koje

nijesu starije od pet godina,

novi djelovi, specijalizovani

alati i druga kapitalna dobra

koja će se iskoristiti za stavlja-

nje u pogon neiskorišćenih

mašina. Novac iz ove kreditne

linije ne može se koristiti za

nabavku vozila, plaćanje ca-

rinskih, administrativni i troš-

kova špedicije, skladištenja i

manipulacije,montaže i insta-

liranja opreme, obuke, pokri-

vanje troškovaobradekredita,

kamate, osiguranja pokretno-

sti, kursnihrazlika, refundaci-

ju sredstava za već nabavljenu

opremu, zajmove i rate za ot-

platu kredita, kao i za repro-

gramkredita.

- Pravo učešća imaju mikro,

malaisrednjapreduzećaipre-

duzetnici koji posluju najma-

nje dvije godine i čija je pre-

težna djelatnost prerađivačka

industrija –naveli su i precizi-

rali da se ne odnosi na poljo-

privrednike, proizvođače du-

vanskih proizvoda, čelika,

sintetičkih vlakana, vađenje

uglja, proizvodnju naftnih de-

rivata, oružja i vojne opreme,

organizovanja igara na sreću i

trgovine.

M.P.M.

Zajednica opština još nije dobila odgovor hoće li Vlada

da s njima na ravne časti podijeli porez na zarade

Očekujupolamiliona

eurau revolving fondu

PODGORICA

Zajednica

opštinaCrneGoreočekuje

daMinistarstvo finansija

uskorona javnuraspravu

ponudi nacrt izmjenaZako-

nao finansiranju lokalne sa-

mouprave. Tada će znati de-

finitivni stavdržavepo

osnovunjihovog zahtjeva

da impripadnepolovinapo-

rezana zaradu, da seuna-

prijedi sistemfiskalne egali-

zacijeopština i formira

revolving fond, kazao jePo-

bjedi generalni sekretarZa-

jedniceopštinaRefikBo-

jadžić.

Zajednicaopština je laniuče-

tvrtom kvartalu prošle godi-

ne proslijedilaVladi zahtjeve

da im pripadne 50 odsto po-

reza na zarade, umjesto 12

odsto, koliko je predviđeno

zakonom. Po zakonu glav-

nomgradupripada13, aprije-

stonici Cetinje 16 odsto tog

prihoda.

DRUGI KVARTAL

Bojadžić kaže da očekuju ra-

zumijevanje Ministarstva za

njihove prijedloge.

- Ministarstvo finansija još

radi na pripremi nacrta i oče-

kujemo da će uvrstiti naše

prijedloge - rekao je Bojadžić

i najavio aktivno učešće lo-

kalnihsamouprava iZajedni-

ce opština u javnoj raspravi o

ovomdokumentu.

REVOLVINGFONDA

Za razliku od zahtjeva veza-

nog za novu raspodjelu pore-

za na zarade, Ministarstvo fi-

nansija je pokazalo svoj stav o

prijedlogu opština za formi-

ranje revolving fonda.

- Ovogodišnjim zakonom o

budžetu za predfinansiranja

projekatakojisefinansirajuiz

sredstava Evropske unije pla-

nirano je 500.000 eura. To je

svakakopozitivanikonkretan

odgovorMinistarstvafinansi-

ja i Vlade na naš zahtjev za

formiranje ovog fonda - kaže

Bojadžić, ali dodajedanemo-

žepreciznogovoriti ni o isho-

du tog zahtjeva.

-Oformiranjurevolvingfonda

i njegovom uključivanju u za-

kon o finansiranju lokalne sa-

mouprave još se ne može pre-

cizno govoriti. Očekujemo da

će se zakonom precizno utvr-

diti kriterijumi za korišćenje

ovih sredstava, što će doprini-

jetiboljemkorišćenju EUfon-

dovazaprojekteodinteresaza

građane.

M.P.M.

PODGORICA

Guverner dr

Radoje Žugić saopštio je juče

na sastanku u Amsterdamu

da bi centralne banke trebalo

da povećaju transparentnost

rada i komunikaciju sa javno-

šću. On je na međunarodnoj

konferenciji na tu temu upo-

zorio da se taj proces mora

pažljivo sprovoditi.

Konferencija je otvorio pred-

sjednik Banke Holandije Klas

Knot, a okupila je guvernere i

druge predstavnike centralnih

banaka Belgijsko-holandske

konstituence pri MMF, čija je

Crna Gora članica, zvaničnike

MMF-a i Evropske centralne

banke, kao i profesore sa

Kembridža.

M.P.M.

PODGORICA

Predstavnici

direktorata za ruralni razvoj i

za IPRAD plaćanja Ministarstva

poljoprivrede upoznali su

zaposlene u savjetodavnim

službama sa kriterijumima

i procedurom sprovođenja

javnog poziva, saopšteno je iz

Ministarstva poljoprivrede.

Prezentacija je organizovana u

cilju bolje pripremljenosti svih

struktura za uspješno spro-

vođenje prvog IPARD javnog

poziva za investicije u poljopri-

vredna gazdinstva koji treba

da bude objavljen.

S. P.

ŽugićuAmsterdamu

Pripremili

savjetnike

za IPARD

Od 4. do 7. marta 25. Kopaonik biznis forum

Konkurs NTO

BranimirGvozdenović

na srpskomDavosu

Birajudizajn

uniformi

PODGORICA

Kopaonik

biznis forumbićeodržan

od4. do7.martauhotelu

Grand. Tema jubilarnog 25.

foruma je štanakon fiskal-

nekonsolidacije, odnosno

kako fiskalnu stabilnost

pretvoriti uodrživ razvoj.

- Za forum je već prijavljeno

hiljadu učesnika. Jedan od

panela bićeposvećenpitanji-

ma infrastrukture i poveza-

nosti, učestvovaće i potpred-

s j e d n i k c r n o g o r s k o g

parlamenta Branimir Gvoz-

denović - kaže se u saopšte-

nju.

Na srpskomDavosunajavlje-

no je i učešće direktorice

Svjetske banke za Zapadni

BalkanLinde VanGelder, za-

mjenika direktora za ekono-

miju i politiku zemalja pri

Evropskoj banci za obnovu i

razvoj Pitera Senfija, a po pr-

vi put učestvuju direktor

kancelarije Međunarodnog

monetarnogfondazaEvropu

Pol Tomsen i direktorica

EBRD-azaCentralnu i Istoč-

nuEvropuŠarlot Ruh.

S. P.

USD 1.24640

JPY 132.34000

GBP 0.88803

Kursna lista

CHF

1.15210

AUD

1.56950

CAD

1.55870

PODGORICA

Konkurs za

izbor idejnog rješenja dizajna

uniformi za potrebe Nacio-

nalne turističke organizacije i

zainteresovanih lokalnih turi-

stičkih organizacija i turističke

privrede objavljen je juče i biće

otvoren 45 dana. Cilj konkursa

je da predstavljanje turističke

ponude prati i uni iciran izgled

informatora i predstavnika

javnog i privatnog sektora

koji učestvuju u promocijama.

Pravo prijave imaju studenti

fakulteta za vizuelne umjetno-

sti i modni dizajn, modni dizaj-

neri i kompanije.

N. K.

SastanakuPoreskoj upravi

Re kBojadžić