Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 17. februar 2018.

Lista 112 zemalja u kojima se najlakše sakriva neoporezovani novac

CrnaGorana99.mjestu

PODGORICA-

Procjenjuje

seda je 21 do32hiljademili-

jardi dolaraprivatnogbo-

gatstva, neoporezovanog ili

premalooporezovanog,

smještenouporeskeoaze ši-

romsvijeta, objavila jeme-

đunarodnaorganizacija

Mrežaporeskepravde (Tax

JusticeNetwork).

U izvještaju ‘Indeks finansij-

ske tajnosti’, pri čijoj su izradi

koristili podatke OEBS-a,

MMF-a, drugih institucija i

vlada, otkrivaju koje zemlje

najviše pomažu bogatašima

dasakrijusvojemilione,aprvo

mjesto na listi najkorumpira-

nijih država zauzela je Švaj-

carska. Na listi je, inače 112 ze-

malja.

- Švajcarska je djed poreskih

rajeva u svijetu, jedno od naj-

većih of šor središta i jedna od

najvećih jurisdikcija za čuva-

nje finansijskih tajni - stoji u

izvještajuMreže, prenosi No-

vi list.

Druga jeSAD, slijedeKajman-

ska ostrva, pa Hong Kong i

Singapur. Na šestommjestu je

Luksemburg, a iza njega Nje-

mačka, Tajvan, Ujedinjeni

ArapskiEmirati i ostrvoGern-

zi. Crna Gora je na 99. mjestu,

Hrvatska na 79, Makedonija

na102, aSlovenija104.mjestu,

dok Srbije nema na spisk. Ze-

mlje koje su visokona ovoj lje-

stvici, kako navodi Mreža po-

reske pravde, obično imaju

banke koje dobro čuvaju tajne

klijenata ineželedijeliti infor-

macije sa nadležnim tijelima

drugihzemalja.

Mreža poreske pravde, koja

navodi kako je njihov izvještaj

oruđe za razumijevanje glo-

balnih tokova novca, a poseb-

no nedopuštenih, ističe kako

finansijska tajnost omogućava

pronevjere, prevare, izbjega-

vanje poreza, mito, pranje

novcaislično.Toštetigrađani-

ma i bogatih i siromašnih dr-

žava. Kao primjer bogatih ze-

malja koje je ovakva praksa

dovela u probleme navode se

Italija, Grčka i Portugal, koje

su danas u dugovima, nakon

što su njihovi bogataši dece-

nijma izbjegavali plaćanje po-

reza, a državna imovina pljač-

kanauzpomoćpropisaoofšor

tajnosti.

Najgore u ovoj priči prolazi

Afrika. Mreža poreske pravde

navodi kako su afričke zemlje

od 1970. godine izgubile hilja-

du milijardi dolara, dok je

ukupniiznossvihnjihovihdu-

gova 200milijardi. Resursima

prebogati kontinent zapravo

je najveći svjetski kreditor, no

korist odtoga imajusamoelite

njihovih zemalja, dok teret

snose građani, koji žive lošije

nego u drugimdijelovima svi-

jeta.

Za skrivanje novca, tvrde, naj-

odgovornije subogate države.

-Najvažnijigarantifinansijske

tajnosti za ugrabljenu imovi-

nu u svijetu uglavnom nisu

mala, palmama obrubljena

strva, nego neke od najvećih

država, bogate članice OEBS-

a i njihovi sateliti glavni su ko-

risnici ili prenosnici tih neza-

konitih tokova - ističe Mreža

poreske pravde, međunarod-

na organizacija koja tajne to-

kova novca prati 15 godina, a

‘Indeks finansijske tajnosti’

objavljujuod2009, kadjeuza-

mahubilaglobalnafinansijska

kriza.

R.E.

Glavni državni arhitekta dao saglasnost za izgradnju st

ŽarkoBurićgra

zgradeunaselju

PODGORICA-

Normal

kompani podgoričkogbi-

znismenaŽarkaBurićana-

mjeravada gradi tri stambe-

naobjektaukotorskom

naseljuKavač, uzahvatu lo-

kalne studije lokacije ,,Gr-

balj 2“. Idejna rješenjeobje-

katauradila jekompanija

Ing-invest, aprojekat jedo-

bio saglasnost v.d. glavnog

državnog arhitekteDušana

Vuksanovića.

Jedan objekat će biti na urba-

nističkoj parceli broj 45 i ima

prizemlje i dva sprata. Uku-

pna površina ove parcele je

1.830 kvadrata. Bruto površi-

na ovog objekta je 1.781,78

kvadrata, dok jenetopovršina

1.480,85 kvadrata.

TRospRaTnicE

Riječ je o stambenoj zgradi sa

27 stanova, od čega je šest gar-

sonjera, 15 jednosobnih i šest

dvosobnih stanova. Predviđe-

na su i tri stana za osobe sa in-

validitetom, a ukupan broj

parking mjesta je 30. Ulaz u

zgradu je na sjeveroistočnoj

strani. Drugi objekat ćebiti na

urbanističkoj parceli broj 12 i

takođe ima prizemlje i dva

sprata. Ukupna površina ove

parcele je 1.569 kvadrata.

Bruto površina ovog objekta

Za izradu strategije razvoja zdravstvenog turizma 50.000 eura

Specijalizovanaagencijaod

marta startujeuPetrovcu

PODGORICA-

Koordinacioni

odbor zdravstvenog turizma

Privredne komore podržao je

nastojanja ministarstava turiz-

ma i zdravlja da se izradi stra-

tegija razvoja zdravstvenog

turizma, za šta će iz budžeta

biti izdvojeno 50 hiljada eura.

Na jučerašnjem sastanku je

najavljeno da će od 1. marta

početi da radi prva turistička

agencija specijalizovana za

zdravstveni turizam, sa sjedi-

štemu Petrovcu.

Najavljeno je da će koordinaci-

oni odbor u aprilu organizovati

okrugli sto o uvođenju sistema

kvaliteta, jer su sertifikati neop-

hodni za strano tržište.

Članovi odbora, kako je saop-

šteno iz PKCG, smatraju da

treba ujednačiti regulativu i

utvrditi jasnu podjelu nadlež-

nosti, te i njihove predstavnike

uključiti u izradu strategije.

Sekretarka Odbora udruženja

turizma Sanja Marković kazala

je da će Kordinacioni odbor,

čiji je program za ovu godinu

usvojen na sjednici, pratiti i

analizirati kretanja u zdrav-

stvenom turizmu. Predsjednik

Koordinacionog odbora Vasi-

lije Stijepović je rekao da je

neophodna čvrsta uvezanost

turističkih poslenika, PKCG,

javne uprave i civilnog sektora.

Generalni direktor za razvoj

turističke destinacije i turistič-

ku infrastrukturu ĆazimHodžić

kazao je da je umartu planira-

no raspisivanje međunarod-

nog tendera na kojem će biti

odabrani nosioci tog posla.

Tehnička sekretarka Klastera

Vlada i IRF odlučili da nastave podršku zamodernizaciju prerađivačke

Krediti sakamatomdo

PODGORICA–

Vlada jeod-

lučilada i uovoj godini na-

stavi podrškuzamoderniza-

cijuprerađivačke industrije

koji podrazumijevapovoljne

kredite za firme i preduzet-

nikepreko Investiciono ra-

zvojnog fonda, sado20od-

stobespovratnepodrške.

Javni poziv za ovaj program,

koji podrazumijeva nabavku

opreme, trebalo bi da uskoro

bude raspisan, a trajaće dok se

novac ne utroši, a najkasnije

do 15. decembra.

Uslovi

-IRFćekrozovukreditnulini-

juodobravatinovacuzkamatu

od tri do 3,5 odsto na godiš-

njem nivou, uz proporciona-

lan sistem obračuna, u zavi-

sno s t i od t e r i t o r i j a l ne

pripadnosti firme. Rokotplate

je do 12 godina, uključujući

grejs period do četiri godine.

Naknada je 0,3 do 0,4 odsto, u

zavisnosti od teritorijalne pri-

padnosti firme ili preduzetni-

ka–navodi seuvladinoj infor-

maciji.

Ko dobije kreditmože ostvari-

ti subvenciju do 20 odsto vri-

jednosti nabavke opreme, bez

PDV-a,uskladusaprogramom

i pravilima dodjele državne

Krediti se odobravaju na 12 godina,

uključujući četiri godine grejs perioda, a

male firmemogu da dobiju bespovratno

do petine zajma, a srednje do deset odsto

pomoći. Bespovratnapodrška,

kojuobezbjeđujeVlada, odno-

sno Ministarstvo ekonomije,

za preduzetnika, mikro i mala

privredna društava iznosi do

20 odsto, a za srednja do deset

procenata - navodi se u Vladi-

noj informaciji.

Bespovratna sredstva za one

koji ostvare pravo na 20 odsto

ove pomoći ne mogu biti ma-

njaodpet,nitivećaod20hilja-

da eura, bez PDV. Ukupan

budžet za bespovratnu podrš-

ku u ovoj godini iznosi 150 hi-

ljada eura.

nabavka

- Vrijednost nabavke opreme

na koju se dodjeljuju bespo-

vratna sredstva kreće se od 25

do 100 hiljada eura. U slučaju

da ukupni troškovi nabavke

opreme prelaze 100 hiljada

eura, korisnikmože finansira-

ti razlikusopstvenimučešćem

ili da za taj iznos uveća kredit-

ni zahtjev kod IRF-a objašnje-

PODGORICA-

Ministarstvo

poljoprivredepozvalo je za-

interesovaneda sedo 15. no-

vembraprijavena javni po-

zivzadodjelupodrške

razvojumaslinarstva.

- Podrška iznosi polovinu vri-

jednosti investicije, osim za

kultivisanje neobradivog ze-

mljišta za sadnjumaslina gdje

iznosi 60 odsto - precizirali su

iz Ministarstva i dodali da je

ukupna vrijednost prihvatlji-

vih investicija do deset hiljada

eura, dok poljoprivredno gaz-

dinstvo može ostvariti maksi-

malnu podršku do pet hiljada

u toku godine.

-Prihvatljive investicijesuku-

povina sadnog materijala za

nove maslinjake, nabavka si-

stema za navodnjavanje, na-

mjenske opreme, materijala

zapodzideizaizgradnjubase-

na za komine, te mašina za

preradu komine - rekli su iz

Ministarstva i dodali damasli-

nari mogu da računaju i na

subvenciju od 180 eura po

hektaru. Na raspolaganju je

podrška za kopanje bunara,

organsku proizvodnju i oču-

vanje genetičkih resursa.

s. p.

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede

Podrškamaslinarima

Podaci Monstata za 2017.

Otkupljeno

26miliona

kilograma

mlijeka

PODGORICA -

Ukupno

otkupljena količina kravljeg

mlijeka u prošloj godini izno-

sila je 26 miliona kilograma,

5,5 odsto više u odnosu na

2016, saopšteno je iz Mon-

stata.

U decembru je otkupljeno 2,2

miliona litara, 12 odsto više

nego u istom periodu 2016.

godine, ali pola procenta

manje nego u novembru.

Sadržaj mliječne masti u

decembru u odnosu na isti

mjesec 2016. godine, veći je

1,7 odsto, a proteina 3,5 odsto.

Zabilježeno je povećanje pro-

izvodnje pavlake u decdem-

bru od 19,2 odsto, fermentisa-

nih mliječnih proizvoda 15,6,

kajmaka 29,3 odsto, dok je

količina sira ostala ista kao

prošle godine.

Smanjena je proizvodnja kon-

zumnogmlijeka 3,7 odsto.

s. p.

Render tri zgradeuKavaču

Sa skupauPKCG