Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Politika

Subota, 17. februar 2018.

Pobjeda

Demokratska partija socijalista se još ne

izjašnjava o predsjedničkim izborima

Đukanović:

Neznamko

ćebiti kandidatDPS-a

PODGORICA-

LiderDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanovićnije juče sa-

opštiokoćebiti kandidat te

strankenapredsjedničkim

izborimakoji ćebiti održani

15. aprila.

On je u Bečićima, nakon otva-

ranja Kongresa Internacional-

ne unije socijalističke omladi-

ne, saopštiodani onnezna ime

kandidata DPS-a na predsjed-

ničkim izborima. Najavio je da

će narednih dana biti poznato

ko će biti kandidatDPS-a.

- Ne mogu vam reći ime, jer ga

ne znamni ja. Ne možemo go-

voriti da smo u cajtnotu, u na-

rednih nekoliko dana bićete

upoznatisakandidatomDPS-a

i vjerujem budućim predsjed-

nikomCrne Gore - saopštio je

Đukanović.

Pojašnjavajući da su imali zgu-

snut izborni kalendar, Đuka-

novićjenovinarimakazaodaje

DPS ubjedljivo najjači igrač na

političkoj sceni, te da imaju vi-

še kandidata spremnih da po-

bijede.

- Ko će biti kandidat, zavisi od

mnogo čega, kazao je Đukano-

vić, i podsjetio da nas čekaju

izbori uPodgorici.

-Nemožemogovoriti da smou

cajtnotu - rekao jeĐukanović.

Govorećioformiranjuvlastina

Cetinju nakon lokalnih izbora,

Đukanović je rekao da je te-

meljni koalicioni sporazum iz-

međuDPS-a i SD-a postignut i

verifikovan.

- Pretpostavljam da znate da

postoji nekoliko kandidata u

našim redovima koji bi mogli

voditi prijestonicu - saopštio je

liderDPS-a.

R. P.

Đukanović saopštio je da će mladi koji se opredijele za član-

stvo u DPS imati dodatnu privilegiju da budu dio jedne od

najbolje organizovanih političkih partija u ovomdijelu Evrope,

te naglasio da mladi ljudi moraju imati ideju.

- Oni ravnopravno sa svojim starijim kolegama aktivno uče-

stvuju u svimnašim aktivnostima. Demokratska partija socija-

lista je partija pobjedničkog duha - kazao je danas Đukanović

na otvaranju 33. Kongresa Internacionalne unije socijalističke

omladine IUSY u Bečićima.

Prema njegovim riječima DPS zna da su znanje i obrazovanje

osnov uspjeha ne samo svakog pojedinca, već i svakog društva.

Đukanović je naglasio da stalnimpodmlađivanjempartije, što

je i programski cilj, uspijevaju da podrška birača politici DPS-a

i u vremenima najvećih izazova, tokom četvrt vijeka, ne pada

ispod 40 odsto, što je prava rijetkost u Evropi.

Mladimorajuimati ideju

ih lidera o jedinstvenomnastupu

ovih razgovora

Lideri DF-a su prema saznanjima Pobjede napustili

sastanak nakon što je odbijen njihov kompromisni

prijedlog da zajednički kandidat bude Andrija Jovićević

jer ga podržava dvije trećine opozicionih poslanika.

Iz Demosa, SDP-a i Ure je saopšteno da Jovićević nije

nestranački kandidat jer je previše vezan za Front

ogovorili o

mkandidatu

Nakon što opozicija juče

nije uspijela da se dogovori

o jedinstvenom kandidatu,

lider Demosa Miodrag

Lekić predložio je da u

predsjedničku trku ispred

građanske opozicije uđe

predsjednik Demokrata

Aleksa Bečić, ali je on to

odbio saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima našeg

lista Bečić je na sastanku

ovaj prijedlog okarakteri-

sao kao neozbiljan, navo-

deći kako su se Demokrate

već izjasnile da njihov lider

neće biti kandidat, čak iako

opozicija ne uspije da se

dogovori.

Lekić

predložio

Bečića

UjedinjenaCrnaGoramožeda

bira, onda bismo izabrali Jovi-

ćevića. Akopostojimogućnost

za kompromis svako zadržava

pravodatajkompromisjavi,ali

ne bih rekao da je to izvijesno i

da se to očekuje na osnovu

onoga što samja čuo–naveo je

Danilović.

TačkaRaskola

Prema pouzdanim informaci-

jama Pobjede lideri DF-a na-

pustilisusastanaknakonštosu

SDP, URA i Demos odbili

„kompromisnuideju“dapred-

sjednički kandidat opozicije

bude izabran po modelu dvo-

trećinske podrške svih opozi-

cionihposlanika, kako jepred-

lagao predsjednički kandidat

DraganHajduković.

- Od 39 opozicionih poslanika,

AndrijaJovićevićimapodršku

23, Milka Tadić Mijović ima

podršku8, a još 8poslanika ni-

jeopredijeljeno,većbipodrža-

li dogovor ostalih iz opozicije,

objasnili su, prema izvorima

Pobjede, lideri DF-a.

Ideja je odbijena zbog toga što

se,kakosuobjasnililideriSDP-

a,Ure iDemosa, Jovićevićpre-

više veže uz Demokratski

front i nije nestranački kandi-

dat.

Pobjeda nezvanično saznaje

da je predsjedničku kandida-

turu Jovićevića na jučeraš-

njem sastanku podržavao i

predsjednik SNP-a Vladimir

Joković iz bojazni da bi druga-

čijim stavom mogao narušiti

dobre odnose koje njegova

partija ima sa DF-om u Bera-

nama.

- Građanska opozicija nije

imala zajednički stav o pred-

sjedničkom kandidatu. SDP,

Demos i Ura, koji su, uz podrš-

kuDemokrata,preferiraliMil-

ku Tadić-Mijović dok je Joko-

vićbiobližipodršciJovićeviću,

saopštio je izvor.

U ime ostatka građanske opo-

zicije, lider Ure Dritan Abazo-

vić, izjavio je kako su moguć-

nosti za potencijalni dijalog

opozicije u budućnosti oteža-

ni, ali nije isključio ni moguć-

nost da do novih pregovora

ipakmože doći.

PoRuka

- Danas nijesmo uspijeli da se

dogovorimo. Kolege nijesupo-

kazale spremnost da se nađe

kompromis, pa je to sada malo

otežalo stvaranje potencijal-

nog dijaloga u budućnosti. Mi-

slim da je naš ukupni demo-

kratski i kolegijalni kapacitet

došao do granice iznad koje vi-

še ne može da se ide. Mi smo

odbili da se prebrojavamo, jer

da smo to htijeli, ne bi nam ni

trebaoovajsastanak.Predlože-

ni kandidati su odlični, ali ako

smo išli na toda imamonestra-

načkog kandidata, ako su neki

od kolega odustali od sopstve-

ne kandidature, iako su imali

političku snagu da uđu u trku,

paondajezaistatrebalodapro-

nađemo kompromis. Ako neko

misli da ima isključivopravoda

nametne svoje rešenje kao ko-

načno, onda tonijedobraporu-

ka – rekao jeAbazović.

Dodao je i kakouovomtrenut-

ku ništa ne isključuje kao mo-

gućnost, te kako vjeruje da do

dogovora ipakmože doći.

- Ja, i pored svega, ostajemop-

timista da sa nekom novom

straregijom ili planom B mo-

žemo da izađemo u susret za-

htjevima građana i konačno

uradimoneštonazadovoljstvo

većinske Crne Gore. Većinska

Crna Gora želi promjene i nije

zainteresovana za partikular-

ne partijske interese. Mislim

da svi treba da učinimo sve i

iznađemo rešenje koje je odr-

živo, ali i pomiriteljsko i kom-

promisno – zaključio je Aba-

zović.

Predsjednički izbori zakazani

su za 15. april, a rok za predaju

kandidaturaističe26.marta.Za

sadani vlast ni opozicijanema-

ju svoje kandidate, dok su kao

nestranačke ličnosti kandida-

turu već objavili naučnik Dra-

gan Hajuduković, profesor

pravnih nauka Đorđije Blažić i

privrednik VasilijeMiličković.

Kandidaturu je objavio i pred-

sjednik Stranke pravde i pomi-

renjaHazbijaKalač.

Đ. Ć. -N.Z.

Građanska opozicija

nije imala zajednički

stav o predsjedničkom

kandidatu. SDP, Demos i

Ura, koji su, uz podršku

Demokrata, preferi-

rali MilkuTadić-Mijović

dok je Joković bio bliži

podršci Jovićeviću,

saopštio je izvor

Vlada održala posebnu sjednicu o napretku o procesu evropskih integracija

Marković:

ČlanstvouEUprioritet

PODGORICA-

Članstvo

CrneGoreuEvropskoj uni-

ji, odnosnouspješna reali-

zacijaprocesa evropske in-

tegracije jedan jeod

ključnihprioritetadržave i

društva, ocijenjeno jenapo-

sebnoj sjednici Vladena te-

muobaveza izEvropske

agende.

Sjednici je predsjedavao pre-

mijerDuškoMarković.

Prisustvovali su po pozivu

predsjednica Vrhovnog suda

VesnaMedenica, Vrhovni dr-

žavni tužilac Ivica Stanković,

predsjednikOdborazaevrop-

ske integracije Skupštine

Adrijan Vuksanović i šef De-

legacije Evropske unije u Cr-

noj Gori, AivoOrav.

Vlada je razmotrila i usvojila

Prijedlog programa pristupa-

njaCrneGore EU2018-2020.

i prijedlog Dinamičkog plana

rada na privremenim i završ-

nimmjerilima pregovaračkih

poglavljaCrneGore s EU.

- Vlada je zadužila Ministar-

stvo evropskihposlova da ko-

ordinira radna izradi kvartal-

nih izvještaja o realizaciji

obaveza iz PPCG-a za period

2018-2020. i da na mjeseč-

nomnivou obavještava Vladu

o sprovođenju Dinamičkog

plana - kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, iskazana je

potpuna odlučnost Vlade na

ispunjenju obaveza iz Evrop-

ske agende uz zajednički

iskazani stav da je članstvo

Crne Gore u EU, odnosno

uspješna realizacija procesa

evropskeintegracije,jedanod

ključnih prioriteta države i

društva.

- Ocijenjeno je da je ispunja-

vanje obaveza iz integracio-

nog procesa dužnost svih se-

gmenata i institucija i ostalih

subjekatauključenihuproces

i da to podrazumijeva i razvi-

janje neophodnih dodatnih

sposobnosti, znanja i vještina,

kaže se u saopštenju.

Navodi seda jeMarkovićuka-

zaoda„poredoblastiukojima

jeCrnaGora napredovala po-

stoje i one u kojima ne napre-

duje dovoljnom brzinom što

je nedostatak cijelog druš-

tva“.

R.P.

Ministar Predrag Bošković naMinhenskoj

bezbjednosnoj konferenciji

CrnaGoradoprinosi

miru i stabilnosti

PODGORICA-

CrnaGora

savjesno i u skladu sa svojim

kapacitetimadoprinosi obe-

zbjeđivanjumeđunarodnog

mira i stabilnosti, ocijenio je

ministar odbranePredrag

Bošković.

Bošković učestvuje na 54.

Minhenskoj bezbjednosnoj

konferenciji koja se održava

od danas do nedjelje, i koja će

se baviti pitanjima borbe pro-

tiv terorizma i radikalizma,

sprečavanja proliferacije nu-

klearnog naoružanja, uloge

tehnologije udemokratiji, kao

i razvoja bezbjednosne sarad-

njeEU i NATO.

Bošković je prvog dana konfe-

rencije razgovarao sa novoi-

menovanim komandantom

Američke kopnene vojske u

Evropi, general-pukovnikom

KristoferKavolijem.

-BoškovićiKavoliistaklisuda

je saradnja Crne Gore i Sjedi-

njenihAmeričkihDržavakva-

litetna i sadržajna, kao i da

dvije zemlje sprovode aktiv-

nosti u skladu sa postojećim

programima saradnje, kaže se

i saopštenju.

Bošković je naglasio da puno-

pravno članstvo Crne Gore u

Alijansi zahtijeva i njen ade-

kvatan doprinos kolektivnom

sistemubezbjednosti.

„I apostrofirao činjenicu da

Crna Gora savjesno i u skladu

sa svojim kapacitetima dopri-

nosi obezbjeđivanjumeđuna-

rodnog mira i stabilnosti“, na-

vodi se u saopštenju.

Kavoli istakao je da će USA-

REURnastaviti da snažno po-

državaMinistarstvoodbrane i

Vojsku Crne Gore u domenu

obuka i vježbovnih aktivnosti,

kao i u sveukupnom razvoju

crnogorskog sistemaodbrane.

Bošković se tokomkonferenci-

je sastao i sa ministarkom od-

brane Makedonije Radmilom

ŠekerinskomJankovskom.

On je naglasio da će Crna Go-

ra potencirati značaj pridru-

živanja Makedonije evroa-

tlantskoj zajednici, imajući u

vidu dugogodišnje evroa-

tlantskeambicijeMakedonije

i njihovu posvećenost ostva-

rivanju punopravnog član-

stva uNATO.

R.P.

DuškoMarković

Abazović, Bečić i Bogdanovićnakonneuspješnogdogovora

MiloĐukanovićnaKongresuInternacionalneunijesocijalističkeomladine