Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 17. februar 2018.

DOGOVOR:

Vujanović i Tači potpisali zajedničku izjavu o demarkaciji dvije države

Otvorenprostor za

ratifikacijuSporazuma

PODGORICA

Predsjednici

CrneGore iKosovaFilipVu-

janović iHašimTači pozvali

suSkupštinuKosovada rati-

fikujeSporazumodržavnoj

granici potpisanuBeču26.

avgusta 2015. godine.

Dvojica predsjednika sastali

su se juče u Podgorici u Vili

Gorica, a nakon sastanka pot-

pisali su zajedničku izjavu ko-

jom su pozvali Skupštinu Ko-

sova da ratifikuje Sporazum.

- Zajednički poziv upućen je

polazeći od međusobnog po-

vjerenja, dobre volje i potrebe

daljeg unapređenja odnosa a

poštujućisuverenitet,teritori-

jalni integritet i nezavisnost

obije države, uz ispunjavanje

obaveze iz Povelje Ujedinje-

nih nacija i poštovanja Strate-

gije Evropske komisije za Za-

padni Balkan, saopštili su

nakon sastanka.

RADNAGRUPA

Vujanović i Tači u zajedničkoj

izjavi pozvali su nadležne u

Crnoj Gori i Kosovu da se, na-

konratifikacije, diplomatskim

kanalima, međusobno obavi-

jestedajesprovedenpostupak

Vujanović i Tači u zajedničkoj izjavi pozvali su nadležne u Crnoj

Gori i Kosovu da se, nakon rati kacije, diplomatskimkanalima,

obavijeste da je sproveden postupak rati kacije Sporazuma i

konstatuju da je stupio na snagu, čime su se stvorili uslovi da se

formira Zajednička radna grupa za obilježavanje granične linije

Premijer Crne Gore kazao je

da je naša država u vezi rati i-

kacije Sporazuma o državnoj

granici sa Kosovompokazala

da razumije svoje susjede

i da imdaje punu podršku,

,,ne ponašajući se sebično i

kruto“.

On je ocijenio da je proteklih

dana na Kosovu radio na

pitanjima koja su dovela do

zajedničke izjave predsjed-

nika Crne Gore i Kosova, što

na Kosovu otvara prostor

za rati ikaciju Sporazuma o

državnoj granici. Naglasio je

da je i njegova posjeta Koso-

vu imala za cilj da se dođe do

ovog trenutka.

On je kazao da ovaj pristup

ne znači da se stvari vraćaju

unazad, nego da idemo una-

prijed.

- Crna Gora je rati ikovala

Sporazum, on ostaje na snazi

ali sa ovom Izjavompokazu-

jemo spremnost kosovskim

vlastima da ćemo u okviru

ovlašćenja koja su dana Spo-

razumomprilikomutvrđiva-

nja granice na terenu zajedno

raditi da u skladu sa geograf-

skim, mjesnim i ekonomskim

razlozima uvažavamo jedne

i druge strane na terenu -

rekao je premijer.

Marković je ocijenio da na

ovaj način Crna Gora pokazu-

je odgovornost i sposobnost

da rješava probleme, a ne da

ih otvara i da ih drži na stolu.

- Na Balkanu nam treba dija-

log, na Balkanu nam treba

razumijevanje, na Balkanu

nam treba da gledamo u

budućnost i da se manje

osvrćemo ka prošlosti - kazao

je Marković, saopšteno je iz

Vlade.

On je kazao da vjeruje da

ćemo imati jedno otvoreno

pitanje manje u regionu koje

Crna Gora rješava na kvali-

tetan način, razumijevajući

svoje susjede i dajući impunu

podršku, a ne ponašajući se

sebično i kruto.

Marković:CrnaGorapokazalaodgovornost

ratifikacije Sporazuma i kon-

statuju da je stupio na snagu,

čime su se stvorili uslovi da se

formira Zajednička radna

grupa zaobilježavanje granič-

ne linije.

- Ova radna grupa će, u koliko

bude potrebno, ponovo raz-

motriti i eventualnokorigova-

ti sektore u pravcu Čakora i

Kulla e Zhlipt, a koja moguć-

nostje predviđena članom 7

stav 3 navedenog sporazuma,

saopšteno je izVujanovićevog

kabineta.

Ovom normom je ostavljena

mogućnost sitnih korekcija,

kako granična linija ne bi uči-

nila nefunkcionalnim imanja

lokalnog stanovništva.

Predsjednik Kosova Hašim

Tači je, nakonpotpisivanjaza-

jedničke izjave, na vanrednoj

konferenciji za novinare, re-

kaoda sena toj izjavi intenziv-

no radilouposljednjih48 sati.

Tači je kazao da ,,ovomdekla-

racijom ohrabrujemo Skup-

štinu Kosova da ratifikuje

Sporazumo granici koji je po-

stignut uBeču2015.“

POVJERENJE

- Ova zajednička deklaracija

zasnovana je nameđusobnom

povjerenju, dobroj volji, kao i

na zajedničkim interesima o

avansiranjunašihodnosa. De-

klaracijaizražavadobruvoljui

nije zakonski obavezajuća -

kazao jeTači.

Predsjednik Kosova je izrazio

naduda će i kosovski premijer

Ramuš Haradinaj, koji se ina-

če protivio Sporazumu o de-

markaciji sa Crnom Gorom,

imati jasnu poziciju o ovom

pitanju kako bi se što prije do-

bila vizna liberalizacija.

-Otome suobaviješteni i osta-

li rukovodioci Kosova, kao i

zemljeKVINTE - kazao jeTa-

či.

HARADINAJ:

SREĆANSAM

Premijer Kosova Ramuš Ha-

radinaj čestitao je građanima

Kosova na, kako je rekao,

,,aneksu Sporazuma o demar-

kaciji“.

- Srećansamda jedanasposti-

gnut aneks sporazuma i da je

dogovorenoponovnosagleda-

vanjeiizmjenedemarkacijesa

CrnomGorom. Danas je odlu-

čenoda se sektori udijelupre-

ma Čakoru i Šepi još jednom

sagledaju i izvrše korekcije,

napisao je Haradinaj na

Fejsbuknalogu.

Do zajedničke izjave Vujano-

vićaiTačijadošlojedannakon

završetka zvanične posjete

premijera Crne Gore Duška

MarkovićaKosovu.

Crna Gora i Kosovo su 26. av-

gusta 2015. potpisali u Beču

sporazum o razgraničenju.

Kako je tada rečeno, granica

između Crne Gore i Kosova je

ona koja je utvrđena Ustavom

nekadašnje SFRJ iz 1974. go-

dine i duga je 80 kilometara.

Skupština Crne Gore je na

sjednici 28. decembra 2015.

godine donijela Zakon o po-

tvrđivanju ovog sporazuma.

Međutim, Skupština Kosova

tonije učinila jer se partija ko-

sovskogpremijeraHaradinaja

tome usprotivala jer smatraju

da Kosovo sporazumomo de-

markaciji gubi 8.000 hektara

teritorije.

Sjednica Skupštine Kosova na

čijemdnevnomredu će biti ra-

tifikacija Sporazuma o demar-

kaciji sa Crnom Gorom zaka-

zanajezanedjelju,18.februara.

Z.DARMANOVIĆ

FIJASKO:

Propali pregovori opozicio

na predsjedničkim izborima, nema

PODGORICA

Lideri opozi-

cijeni jučenijesuuspjeli da

sedogovoreo jedinstvenom

kandidatuzapredsjedničke

izbore i kako sada stvari sto-

je, gotovo je izvjesnodapre-

govori o tompitanjunećebi-

ti nastavljeni.

Iako su jučerašnji pregovori

održani na inicijativu Demo-

kratskog fronta, lideri te poli-

tičke grupacije napustili su sa-

stanak dva i po sata nakon

njegovog početka, odbijajući

da daju bilo kakve izjave za

medije. Nekoliko minuta na-

konnjih, sastanak je napustio i

predsjednik Ujedinjene Crne

Gore Goran Danilović, a pola

sata kasnije i lider SNP-a Vla-

dimir Joković.

- Nažalost nemamo dogovor.

Ostali smo na početnim pozi-

cijama.Voliobihda jedrugači-

je, ali tako je kako je – izjavio je

Danilović novinarima ispred

hotelaCentreVile.

On je rekao da se, u ime svoje

partije, trudiodadodogovora

dođe, ali i da je bio naklonje-

niji ideji dakompletnaopozi-

cija treba da podrži Andriju

Jovićevićazapredsjedničkog

Nijesuse

zajednič

Ukoliko opozicija ni nared-

nih dana ne uspije da nađe

kompromis, lider Ure

Dritan Abazović, predviđa

da će opozicija na pred-

sjedničke izbore izaći u više

kolona.

- Ako ne uspijemo da posti-

gnemo dogovor preostaje

ono što je bilo aktuelno

prije nego što su ljudi vje-

rovali da možemo da posti-

gnemo dogovor. Ja za taj

plan nijesam, ali ako ostali

budumislili da je to opti-

malno, onda nema dileme.

Preostaje da svi subjekti

shodno svojim internim

dogovorima ponude jed-

nog ili više kandidata koji bi

se uključili u predsjedničku

trku – rekao je Abazović.

Naizboreu

višekolona

kandidata.

- Postoji uvijek mogućnost da

neko, ukoliko ima ideje, pokre-

ne neki novi razgovor. Ja sam

se precizno izjasnio i rekao da

poštujemoba kandidata, a ako

Ustavni sud odbio

prigovor Force

Mandat u

UlcinjuBS

PODGORICA

Ustavni sud

Crne Gore odbio je u četvrtak

prigovor Nove demokratske

snage – Forca, saznaje portal

Ul-info.

Državna izborna komisija DIK

je 7. februara oduzela mandat

toj političkoj partiji, koji joj je

pripao po D’Ontovoj formuli i

dodijelila ga Bošnjačkoj stran-

ci kaomanjinskoj listi.

Komentarišući odluku DIK-a

iz Force su tomprilikom

saopštili da „ovakva odlu-

ka predstavlja presedan u

izbornoj praksi jer se njome

izborni zakon tumači u korist

jedne manjinske nacionalne

zajednice, a na štetu druge

manjinske nacionalne zajed-

nice“.

Odluka Ustavnog suda u

ovom slučaju je konačna.

R. P.

Predsjednik Srbije objasnio zašto nema Deklaracije o opstanku srpskog naroda

Vučić:

Želiobihširumeđunarodnu

podršku, aneosudu

PODGORICA

Predsjednik

SrbijeAleksandarVučić

izjavio jeda je tražiodaDe-

klaracijaoopstanku srp-

skognarodanebudeobjav-

ljena 15. februara, nadan

državnosti Srbije, iako je

njen tekst sačinjen, jer je že-

lioda zaovaj dokument

obezbijedi što širupodršku

uSrbiji, ali imeđunarodnoj

zajednici.

Vučić je novinarima rekao da

nije želio da tekst Deklaracije

bude upućen u skupštinsku

proceduru, niti Vladi, dok se

ne razgovara sa svim važnim

političkimčiniocimauSrbiji i

međunarodnoj zajednici.

- Ja samkriv što danas (15. fe-

bruara) nije objavljena dekla-

racija.Zamoliosampredsjed-

n i ka Repub l i ke Srpske

Milorada Dodika da nam do-

zvoli nekoliko dana ili sedmi-

ca, iako smo taj tekst odavno

sačinili. Želio bih da dobijem

širumeđunarodnupodršku, a

ne širokumeđunarodnu osu-

du - kazao jeVučić.

KakojePobjedavećpisala,av-

gustaprošle godine Srbi iz re-

giona imali su sastanak sa

predsjednikom Srbije nakon

kojeg je najavljenaDeklaraci-

ja. Tada je rečeno da će u nje-

nompisanjuučestvovatiiSrbi

iz regiona. Kasnije je saopšte-

na ideja da Deklaracije neće

biti, već će se postojeći spora-

zumSrbijeiRepublikeSrpske

dopuniti, time su Srbi iz Crne

Gore izopšteni iz pravljenja

ovog dokumenta.

Njeno usvajanje najavljeno je

u parlamentima Republike

Srpske i Srbije 15. februara na

Sretenje kada je i Dan držav-

nosti Srbije.

Međutim, u javnosti, naročito

u zemljama regiona, pravlje-

nje ovakve deklaracije naišlo

je na osudu, pa su njeni idejni

tvorci, po svemu sudeći cjelo-

kupan posao odložili za neka

druga vremena. Do sada se

samoVladaRepublikeSrpske

upoznala sa tekstomAneks 1

Sporazuma o specijalnim i

paralelenim vezama sa Srbi-

jom i dala saglasnost na taj

tekst.

Z.D.

Republika Srpska i Srbija osnovaće nacionalni

savjet za očuvanje identiteta srpskog naroda

i zajednički i organizovano će djelovati i spro-

voditi niz mjera kako bi spriječili asimilaciju

srpskog naroda, prenosi Glas Srpske.

Nacionalni savjet za očuvanje identiteta srp-

skog naroda činiće predsjednici i premijeri

RS i Srbije, patrijarh srpski i ministar spoljnih

poslova Srbije. Sporazumom je predviđeno i

uspostavljanje i sprovođenje jedinstvenih pro-

grama učenja srpskog jezika, ćiriličnog pisma,

istorije, književnosti i kulture, a analizu sadrža-

ja za više predmeta već su počeli predstavnici

resornihministarstava Srpske i Srbije.

HašimTači i FilipVujanović jučeuPodgorici

Medojević, Knežević iMandićodlaze sa sastankaopozicije

NacionalnisavjetzaočuvanjeidentitetaSrba

Aleksandar

Vučić