Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-Tačnou9 sati na

Bjelasici će startovati takmi-

čarska trkadokćeu9:30po-

četi porodična trka. Takmi-

čarska trka sevozi na stazi

dužine 19kmdokporodična

stazanadužini oddevet ki-

lometara.

Tako će početi dešavanja u

okviru četvrtog Bjelasičkog

maratona čiji je glavni organi-

zator i pokretač Planinarski

klub „Visokogorci“. Takmiče-

nje će se odvijati na krpljama,

turno i nordijskim skijama.

Nakon trka slijedi proglašenje

pobjednika i zabava na Ski-

centru ,,Kolašin 1450“ dok je

uručenje nagrada planirano

na tradicionalnoj fešti u grad-

skoj kafani „Planinar“.

Dr.D.

Danas Bjelasički maraton

CEDIS

Osvajaju 19

kilometara

planine

Radovi na

Cetinju i u

Pljevljima

OTVORENPRIJESKORODVIJEGODINE:

Reciklažni centar

ŽABLJAK

- Reciklažni cen-

tar i pretovarna stanicabiće

oduzetiKomunalnompre-

duzećukoje jenjimeuprav-

ljalo i predati uvlasništvo

opštini. Saglasnost za tood-

bornici sudali naposljed-

njoj sjednici. Predlagači su

objasnili da taj objekat ni

nakon skorodvije godineni-

jepočeoda radi, ada se sme-

ćeodlažena stari način.

Opština će, najavljeno je, ras-

pisati javni poziv za davanje u

zakup reciklažnog centra ka-

ko bi objekat profunkcionisao

i uŽabljakupočelo selektivno

odlaganje otpada. Predsjed-

nik opštine Veselin Vukićević

kazao je da zainteresovanih

ima.

ŽABLJAK:

Opština od Komunalnog

preuzima objekat za tretman otpada

Reciklažni centar

ponudićeuzakup

Odbornici su donijeli odluku

o razmjeni nepokretnosti

između opštine i Jugopetrola.

Za prostor od oko 700 kva-

drata zemljišta Jugopetrola

na kome se nalazi njihova

benzinska pumpa, toj kompa-

niji se uz naknadu za razliku

u kvadraturi, ustupa urbani-

zovna parcela pored zaobila-

znice površine 1.803 kvadrata.

Zemljište na kome se nalazi

benzinska pumpa procijenje-

no je na 126.210 eura a objekat

na 125.200. Jugopetrol će u

budžet grada uplatiti razliku u

iznosu od 1.100 eura.

Predsjednik opštine Veselin

Vukićević obrazložio je da je

aktuelni DUP predvidio drugu

parcelu za gradnju pumpe i

da su pregovori sa Jugopetro-

lom rezultirali sačinjavanjem

pisma o namjerama po kojim

Jugopetol komunalno opre-

miti prostor, novu pumpu

izgraditi za 1,5 godina. Tada

će stara, koja je u funkciji od

1961. godine, prestati da radi.

Kazao je da će je Jugopetrol

nakon toga ukloniti ,,čime se

stvaraju uslovi za urbanističku

valorizaciju tog prostora“.

Jugopetrol iopštinarazmijeniliparcele

Projekat izgradnje transfer

stanice i reciklažnog dvorišta

u Žabljaku realizovan je u sa-

radnji sa Centrom za među-

narodni razvoj i saradnju Slo-

venije. Koštao je 2,4 miliona

eura, od čega je polovinu nov-

ca uložila Slovenija. Otvoren

je umaju2016. godine.

Reciklažni centar i pretovar-

na stanica senalazena lokali-

tetu Čarkovo polje, u blizini

postojećeg privremenog od-

lagališta čvrstog otpada. Pla-

nirano je da se u njemu saku-

pi i obradi oko 1.000 tona

otpada godišnje. Centar se

prostire na površini od 6.000

kvadratnih metara, sa halom

od 2.000 kvadrata u kojoj je

trebalo da se selektuje otpad,

uz odvajanje frakcija pogod-

nih za dalju obradu odnosno

reciklažu. Izvođačradovabio

je konzorcijum koji čine In-

stitut za ekološki inžinjering

iz Maribora i Intermost iz

Podgorice.

C.G.

2,4

miliona eura koštala je

izgradnja reciklažnog

centra u Žabljaku

CETINJE:

Nevolje žiteljaMZ Ceklići

CETINJE

–Mještaninu sela

PetrovDo, uMZĆeklići, An-

driji Pavlićevićupsi suza-

klali šest i ranili četiri koze.

Domaćin kaže da se to desilo

prije nekoliko dana. Strah se-

ljanima, kaže on, ne siju samo

psi lutalice već i lovački.

- Zatekao sam tog jutra stra-

šanprizor. Koze subilepokla-

ne ili ranjene. Tokomnoći čuo

se lavežpasa. Ovdjeuposljed-

njevrijeme lovci čestodovode

lovačkekerove, iakonijesezo-

na lova. Opstat se od njih ne

može. Takođe ima i pasa luta-

lica koji su ostavljeni. Sada je

stradalo moje stado, sjutra će

neko drugo. U opasnosti su i

ljudi, ne smijemo im se ni pri-

bližiti a kamoli da nešto pre-

duzememo... Ovome se mora

stati na put - kazao je Pavliće-

vić.

On je najavio da će u imeMje-

sne zajednice Ćeklići uputiti

dopisLovačkomdruštvu ,,Ce-

tinje“ da se obrati više pažnje

na krivolov, ali i na nemaran

odnos lovaca koji prolaze tim

krajem. Od nadležnih u lokal-

noj upravi očekuje da nađu

rješenje za pse lutalice.

J.Đ.

DOMAĆINPRETRPIOVELIKUŠTETU:

Zaklanakoza

Psi zaklali šest koza

Pljevlja

,,Zimska

škola“ za

proizvođače

PLJEVLJA

- Projekat „Zim-

ske škole“ koji realizujeMi-

nistarstvopoljoprivrede i

ruralnog razvoja za proi-

zvođačehranenamalimpo-

rodičnimpoljoprivrednim

gazdinstvima izazvao jeve-

liko interesovanjepoljopri-

vrednika izPljevalja.

Radionici je prisustvovalo

oko 300 proizvođača koji su

imali prilikuda sebolje infor-

mišu i obuče o uslovima za

proizvodnju, preradu i stav-

ljanje na tržište hrane proi-

zvedene na svojim gazdin-

stvima.

Prva „Zimska škola“ održana

je na Žabljaku početkom fe-

bruara.

-Zaodržavanjenaredneradi-

onice, Pljevlja su izabrana i

zbog velikog broja proizvo-

đačasira izoveopštinekoji su

registrovani u Upravi za be-

zbjednost hrane, ali i zbog

tradicije proizvodnje ovog

proizvoda koji je zaštitom

oznake porijekla brendiran,

čimedoprinosirazvojupoljo-

privrednih potencijala plje-

valjskog kraja i mogućnosti-

ma za turističku valorizaciju

–objasnili suorganizatori.

A.S.

TIVAT:

Morsko dobro gradi rampu u Tivtu

NaSeljanovoćemoći i

osobe sa invaliditetom

TIVAT

-Naponti Seljanovo

uTivtupočeli su terenski

radovi na izgradnji rampe

zapristupmoruosoba sa

invaliditetomi smanjenom

pokretljivošću– saopšteno

je izJPzaupravljanjemor-

skimdobrom.

To preduzeće zaključilo je

ugovoro izvođenjuradovana

izgradnji pristupne rampe u

Tivtu sa kompanijom ,,VPro-

ject“ iz Nikšića. Iako je izvo-

đač radova uveden u posao

sredinomnovembra, kada su

započeti pripremni radovi za

izgradnju, usljed novogodiš-

njih praznika i loših vremen-

skih uslova tokom januara i

februara tekuće godine, rok

za završetak radova produ-

žen je za 45 dana.

- Shodno dinamici izvođenja

radova,predviđenidatumza-

vršetka je1. april –naveli su iz

Morskog dobra i saopštili da

tonećeuticatinapripremeza

ljetnju sezonu.

Poredbetonskerampezapri-

laz moru, projekat predviđa

postavljanje drvenog platoa

za sunčanje, prilaza od drve-

ta, kabine za presvlačenje i

mobilijara. Iz SAD nabavlje-

na su specijalna kolica za pri-

stup moru, a predviđeno je i

postavljanje mobilnog toale-

ta. Ukupna vrijednost radova

iznosi 32.804 eura.

Uoči prošle sezone rampa je

izgrađena na Slovenskoj pla-

žiispredhotela,,Park“uBud-

vi. Krajem prošle godine ra-

dovi na rampi su završeni na

Topolici u Baru, dok se po-

stavljanje zaštitne ograde i

pratećih sadržaja očekuje na

proljeće.

-Nabavljena jedizalicazapo-

trebe licasa invaliditeomkoja

će pred početak ove ljetnje

sezonebitipostavljenanaŽu-

toj plaži u Kotoru. Za sve ove

četiri lokacije u Budvi, Baru,

Tivtu i Kotoru biće postavlje-

ne specijalne kabine za pres-

vlačenje, adaptirane za lica sa

smanjenom pokretljivošću i

lica sa invaliditetom– navodi

se u saopštenju.

S.K.-I.T.

RADOVEĆEZAVRŠITI DOAPRILA:

JučenaSeljanovu

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistemi

tokomvikenda izvodiće ra-

dove zakvalitetnije i sigur-

nijenapajanje električnom

energijomuvišeopština.

Cetinje:

od 7:30 do 17:30 sati:

Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš,

Pejovići,ProseniDo,Lipa,Dugi

Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Ba-

ta, Jasen, Musta Rupa, Izvori,

Tisovac, Kobilji Do.

Pljevlja:

od11do17satiOdžaci,

Zekavice, Kordovina, Gornje

selo, Crnoborje, Bobovo, Kosa-

nica, Glibaći, Đurđevića Tara,

Krupile, Premčani, Varine, Za-

jednido,MijakovićiidioVrulje.