Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 17. februar 2018.

HERCEGNOVI

U Herceg Novom

boravi 1.735 gostiju što je, prema

podacima Turističke organizacije,

za 18 odsto više u odnosu na isti

period prošle godine.

Umalombroju otvorenih hotela evi-

dentirano je 875 gostiju, što je za 49

odsto više nego lani, dok je privatni

smještaj odabralo 860 gostiju ili dva

odstomanje nego u istomperiodu

prošle godine.

Kako ocjenjuju u lokalnoj TO,

povećanje broja gostiju rezultat su

pojačanih promotivnih aktivnosti

koje su preduzete pred i tokomovo-

godišnjeg Praznika mimoze.

Ističu i da su, između ostalog, zna-

čajne rezultate dale kampanje u

kojima su poznati hercegnovski

sportski i kulturni radnici pozivali da

se dođe na 49. Praznik mimoze.

- Sedam spotova koje je TO napra-

vila sa uglednim ličnostima iz

našeg grada, imalo više odmilion

pregleda na Ju tjub kanalu – saop-

štili su iz TO.

Ž.K.

Direktor pljevaljskog Vodovoda negira navode odbornika Nove

Gospić: Revizor potvrdio

da smo radili pozakonu

PLJEVLJA

TvrdnjeBojanaStru-

njaša, odbornikaNove, da sam

oštetiopreduzeće za60.000eura

neosnovane su i vrlopolitičkimo-

tivisane– rekao jedirektorVodo-

vodaČedoGospić, dodajući da je

Strunjaš ,,glasnogovornikbivšeg

direktoraMilanaLekića“ (DF).

Gospić jekazaodasusvenabavkevr-

šene na javan i transparentan način,

u skladu sa Zakonom o javnim na-

bavkama, što je, kako kaže, i revizor

utvrdio.

- Uspješnost i zakonitost poslovanja

društvapotvrdio je izvještaj revizora

bez ijedneprimjedbe–kazao jeGos-

pić.

On jenovinarima kazaoda je imeno-

vanjem na funkciju izvršnog direk-

torad.o.o.Vodovodzatekaokatastro-

falno stanje sa gubitkomod 520.000

eura i viškomradne snage.

- Bivši direktor primio je za jedan

mjesec40radnikaza izmišljena rad-

na mjesta. Novi menadžment druš-

tvapreduzeo jenizmjera i aktivnosti

kako bi sanirao stanje u društvu. Na-

vodi odbornikaStrunjašasuneosno-

vani, iz čisto političkih razloga,vrlo

politički motivisano u susret skorim

predsjedničkimi lokalnimizborima,

kroz napad na jedno od najboljih lo-

kalnih preduzeća u Pljevljima – ka-

zao jeGospić.

On je naveo da je sva oprema nabav-

ljena u skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama bilo putem tendera ili

neposrednompogodbom.

- Za građevinskemašine (rovokopač

– utovarivač) 31. jula 2017. godine

objavljena je na Portalu javnih na-

bavki tenderska dokumentacija za

otvoreni postupak javne nabavke

10/2017 i priključaka: kašika – mje-

šalica za beton i hidraulični čekić. U

ostavljenom roku dva ponuđača su

dostavila svoju ponudu od kojih je

jedna ponuda bila ispravna u skladu

sa traženomdokumentacijomiz jav-

nogpoziva, takoda jekomisijaVodo-

voda izabrala tu ponudu u skladu sa

Zakonomojavnimnabavkama.HTZ

oprema nabavljenajenazahtjevsek-

torazaoperativno-tehničkeposlove,

koji jepodnijet izvršnomdirektorua

onodobravanabavku–kazao jeGos-

pić.

A.S.

ČedoGospić

PODGORICA/ULCINJ

Pijesak iskopan iz zapad-

nog rukavca rijekeBojane,

ima gaoko6.000kubika,

odproblema što sada jeste,

možepostati korist nadva

načina. Prvi jeda gaotkupi

građevinskakompanija i

ukloni, adrugi da se tajma-

terijal deponujenaVelikoj

plaži i ostrvuAda–predla-

že inženjer geologijeprof.

drMihailoBurić.

Drugi način se, objašnjava

on,možetretiratikaokolate-

ralna korist.

RUKAVAC

Usljed vremenskih neprilika

i slabijeg dotoka vode iz Dri-

ma, u avgustu prošle godine

prvi put za stotinugodina za-

tvorio se desni rukavac Boja-

ne tako da je sva voda oticala

istočnim dijelom korita. Na-

kon što je bagerima otvoren,

iskopano je oko 6.000 kubika

pijeskakoji jeodloženna lije-

vojstraniušća–naAdiBojani

i desnoj strani ušća–nakraju

Velike plaže. S obziromna to

da se obje deponije nalaze na

trasi vodotoka treba ih uklo-

niti. Vlada je zadužila JP

Morsko dobro da nađe rješe-

nje,atopreduzećeangažova-

lo je profesoraBurića.

Deponovanje pijeska na pla-

žama, objašnjavaBurić, ispo-

stavilo se kao korisno rješe-

nje čak i da se nije desilo

iskopavanje sedimenata iz

korita rukavca.

- Korist između ostalog proi-

stiče i iz činjenice da priobal-

na zona tone. Kao posljedica

neotektonskihpokretanasta-

je transgresija mora, pa je iz-

dizanjeplažavažanpoduhvat

za budućnost. Nivoi morske

vode u Evropi rasli su od 0,8

do 3,0 mm godišnje, prema

izvještajima Međuvladinog

odbora za klimatske promje-

ne (IPPC). Veliki dio naše

obale, a posebno plaže, ima

mali nagib terena. Zbog toga

se, pri malom povećanju ni-

voa morske vode, nesraz-

mjerno mnogo povećava po-

vršina plavljenja. Mjere za

odgovor na tu ranjivost treba

tražitiuuzmicanju-izdizanju

terena. To semožepostići na-

sipanjemterena–kažeBurić.

Analize ukazuju na poveća-

nje nivoa morske vode

Profesor Mihailo Burić

predlaže da se uradi

specijalna studija koja će,

uvjeren je, pokazati da se

od pijeska korišćenjem

znanja može napraviti pri-

vredni resurs. Pored osta-

log, to znači da se može

koristiti i kao građevinski

materijal.

- Posebno velike rezerve

pijeska kod nas se nalaze

na Velikoj plaži, oko Ade i

u podmorju pored Velike

plaže. Pijesak je prirodni

granulirani materijal

različitih čestica stijena i

minerala. Tehnička dosti-

gnuća brzo se razvijaju pa

je danas moguće naći pije-

sak umnoštvu različitih

proizvoda. Eksploatacija

i prevoz pijeska ne proi-

zvode ekološke probleme,

kada se to radi uz učešće

znanja. Taj sediment ima

široku primjenu: u golf

terenima, u proizvodnji

stakla i keramike, kao abra-

zivno sredstvo, za iltraciju

pitke vode i otpadnih voda,

za sportske terene, građe-

vinski materijal, kao podu-

pirač utiskuju se u duboke

bušotine u proizvodnim

zonama nafte i gasa, za

izgradnju plaža. Treba

imati u vidu da je postojeći

kapacitet plaža Crnogor-

skog primorja, u odnosu

na broj turista, odavno

prevaziđen… Sve ukazuje

na korisnost izrade cilja-

ne studije o rezervama i

mogućnostima korišćenja

pijeska našeg primorja –

objašnjava Burić.

Odproblema

doresursa

Praznikmimoze

privukaogoste

Herceg Novi bilježi dobru posjećenost

SPOTOVIBILJEŽE

MILIONPREGLEDA:

Mažoretke

PijeskomizBojane

,,prihraniti“ plaže

(transgresija), što će, kažu ek-

sperti, proizvesti ranjivost po-

ljoprivrednih površina, plaža,

naselja,ainekihizvorištapod-

zemnih voda kojima se snab-

dijevaju naselja. Pritom, opti-

mistični scenario, za ranjivost

obala (plaža) u Crnoj Gori, do

2100. godine, predviđa da će

nivo morske vode porasti od

0,62metra.

- Možemo sa sigurnošću za-

ključiti da Jadransko more la-

gano tone i da živimouvreme-

nu transgresije. Te geološke

procesetrebalobiuzetiuobzir

nom nasipa od oko 30 centi-

metara, mogla poboljšati po-

vršina od 20.000 kvadratnih

metara plaža.

– Prostora za deponovanje

ima više nego dovoljno. To

mogu biti djelovi Ulcinjske

plaže, ostrva Ada, priobalni

diomorskog korita, udaljeniji

djelovi Ulcinjskog polja oko

Kodre i Curke, okolina Sola-

ne, okolina ostrva-hrida Đe-

ran, ili udaljene lokacije, koje

bi se koristile akobi sepijesak

putem licitacije i koncesije

dodjeljivao zainteresovanim

pravnim privrednim subjek-

tima. Najpovoljnijimsemogu

smatrati prostori priobalne

zone Jadranskog mora, zbog

njihove blizine, plaža na ostr-

vu Ada i Velika plaža, i u nji-

hovomneposrednom zaleđu.

Te površine mogu primiti ve-

će količine sedimenata, a da

pri tomenedolazi dopromje-

ne kvaliteta sastava pješčanih

plaža.Prirodniusloviomogu-

ćavaju potreban prostor za

deponovanje, a istovremeno

obezbjeđuju postojeći kvali-

tet pijeska za plaže, i to još uz

podizanje njihove visine, što

je pozitivan uslov sa aspekta

aktuelne trensgresije mora –

objašnjavaBurić.

REFULER

ProfesorBurić ističedaće se s

obzirom na karakteristike

delte rijeke Bojane promjene

dešavati pa predlaže da se

osmislimonitoring tog terena

i voda.

-Obezbjeđenjejednogrefule-

ra, koji bi stalno ispravljaona-

gomilanipijesak, trebalobida

bude stalni dio opreme Mor-

skog dobra. Na ušću treba re-

gulacijuraditistručnoikon-

trolisano, da se ne bi desilo

da rječna erozija napravi

neželjeneefekte. Inače, toje

veoma osjetljiva aktivnost

pa svi radovi treba da se od-

vijaju pod stručnim nadzo-

rom koji podrazumijeva

kontrolu i usmjeravanje ra-

dova na uklanjanju i depo-

novanju pijeska, a nakon

toga i nadzor nad monito-

ringom–naglašavaMihailo

Burić.

D.Š.

Prof. dr Mihailo Burić kaže da sedimente iskopane u Ulcinju treba tretirati kao kolateralnu korist

Sa 6.000 kubnihmetara pijeskamogla bi se poboljšati površina od

20.000 kvadratnihmetara plaža. Najpovoljnije lokacije su priobalne zone

Jadranskogmora, plaža na ostrvuAda i na Velikoj plaži i u njihovomzaleđu

na izvjesnoj udaljenosti od

mora, kako ne bi bio obuhva-

ćen abrazijom. Može se odlo-

žitiinaniskimdjelovimatere-

na udaljenih od plaže, ali to

povećava troškove odlaganja,

a podrazumijeva i odluku da

se ti djelovi terena nasipaju –

objašnjava profesor Burić.

ZASIPANJE

Računica pokazuje da bi se sa

6.000 kubnihmetara, sa visi-

Jadranskomore lagano

tone, treba štititi Veliku

plažu i Adu, a na raspo-

laganjunam je samo

metod izdizanja niskih

obala i plaža

pri prostornom planiranju.

Ovu tezumožemo potkrijepiti

primjerima, od prizemlja

zgrada u Veneciji, do starih

gradova kod Ulcinja i u Boki

Kotorskoj, koji sedanasnalaze

namorskomdnu,desetineme-

tara ispod nivoamora. Kod tu-

mačenja izdizanja Jadranskog

mora su realni indikatori rim-

skigradovi,izgrađeniprijeoko

2.000 godina. Sada supodmo-

rem, pa te dubine mogu biti

korisne za interpretaciju pro-

cesaizdizanjaJadranskogmo-

ra (Risan, Ulcinj) – kaže sago-

vornikPobjede.

On naglašava da će te pojave

uticati na naš veliki turistički

potencijal od 74plaže.

- U tom kontekstu treba štititi

Veliku plažu i Adu, a jedini na

raspolaganju je metod izdiza-

nja niskihmorskih obala i pla-

ža. Zato bi trebalo sve buduće

viškove stijena koristiti za po-

većanje nadmorske visine na-

ših niskih obala. Konkretno,

predlažemdase iskopani pije-

sak deponuje na plažama, ali

Prof. drMihailoBurić

IMAVELIKUUPOTREBNUVRIJEDNOST:

Pijesak iskopanbagerisanjemBojane