Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Objekat u

kojemje smještenaSrednja

vjerska škola, odnosnožen-

skamedresauRožajama, ne

posjeduje građevinskudo-

zvoluzbog čega je Inspekci-

ja izreklamjeruprinudnog

zatvaranja gradilišta, odno-

snopečaćenja, istakao jeu

mišljenjuombudsmanŠuć-

koBaković.

Pobjeda je juče objavila da je

zaštitnikljudskihpravaislobo-

daformiraopredmetinapravio

izvještaj u kojem je, između

ostalog, ustanovio da ova škola

djelujenezakonitouCrnojGo-

ri, jer nema licencu za rad.

Osim toga, Baković je tokom

istrage i na osnovu urađenih

inspekcijskih nalaza evidenti-

raojošnepravilnosti.Utvrđeno

je da na školi, koja se nalazi u

kući koja je pod zakupom u

UliciMaršalaTitauRožajama,

nije istaknuto bilo kakvo obi-

lježje o vrsti objekta i djelatno-

sti. Kada su inspektori rada,

kako je navedeno u mišljenju

ombudsmana, obišli ove pro-

storijenikounjimanijeizvodio

nastavu.Tražili suoddirektora

ustanove muftije sandžačkog

Abdurahmana Kujevića da im

predoči dokumentaciju o radu

medrese, ali je nijesudobili, jer

takva papirologija ne postoji.

- Muftija je elektronskim pu-

temuoktobru 2017. godine do-

stavio dopis Upravi za inspek-

cijske poslove ukome je naveo:

„Ova vjersko-prosvjetna insti-

tucija, čije je sjedište u Novom

Pazaru, kao što je poznato, još

od 2012. godine ima svoje istu-

reno odjeljenje u Rožajama,

poznato kao Rožajska medre-

sa... Jasno jeda se imedijska, a i

pažnja državnih organa zau-

stavljala, prije svega, pred

ustavnim principom definisa-

nim članom 14. Ustava Crne

Gore, brojnimmeđunarodnim

dokumentima o vjerskim pra-

vima, prema kojima su vjerska

prava odvojena od države, od-

nosno,pravudavjerskeorgani-

zacije nemaju obavezu regi-

stracije kod državnih organa,

kako je to uostalom istakloMi-

nistarstvo prosvjete u svom

obraćanju datom listu Pobjeda

26.04.2017. godine...“ – napisa-

no je u izvještaju inspekcije.

Nemaugovora

Ni Prosvjetna inspekcija prili-

kom nadzora nije dobila od

muftije Kujevića traženu do-

kumentaciju zbog čega je, ta-

kođe,utvrdilaodređenenepra-

vilnosti. Konstatovano je da je

u školi zaposleno 18 profesora,

od čega je 16 državljana Crne

Gore, dok dva profesora imaju

državljanstvoSrbije.Inspekto-

rima, međutim, nijesu predo-

čeni njihovi ugovori o radu.

- Muftija je ispričao da su ugo-

vori o radu zaključeni, te da se

sva evidencija i dokumentacija

za učenice i profesore nalazi u

matičnoj medresi uNovomPa-

zaru, iz razloga što prilikom

upisa učenici polažu prijemni

ispit u matičnoj medresi u No-

vom Pazaru i tamo dostavljaju

dokumentaciju. Rekao je da se

tamo nalaze njihovi personalni

dosijei, kao i personalni dosijei

profesora i ostala dokumenta-

cija i evidencija–navedeno jeu

izvještaju inspekcije koji je do-

stavljenombudsmanu.

Inspektor je, međutim, kon-

statovao da škola nema djelo-

vodnik, kaoni platne liste ima-

tičnuknjiguradnika.Utvrđeno

je da se obrazovni program

izučava po jedinstvenom pla-

nu i programu Rijaseta Islam-

ske zajednice Bosne i Herce-

govine. Kako je precizirano,

uvidomu odluku od 5. decem-

bara 2014. godine, Rijaset

Islamske zajednice u Bosni i

Hercegovininadrugojsjednici

koja je održana u Sarajevu 19.

novembra 2014. godine donio

je odluku nastavnog plana i

programa medrese, koji je za-

jednički za medrese Islamske

zajednice uBosni iHercegovi-

ni. Odluku je, kako su naveli,

potpisaoHusein-efKavazović,

Reisu-l-ulemaBiH.

-Naosnovu izjavemuftije san-

džačkog Abdurahmana Kuje-

vića niko do sada nije tražio

registraciju za medresu, jer su

islamske zajednice u ovim dr-

žavamaposvomustrojstvuau-

tonomne u svom radu – ista-

knuto je, takođe, u izvještaju

inspekcije.

učeNice

Udokumentu inspekcije je, ta-

kođe, detaljno pojašnjeno da

ovu školu čine četiri učionice,

kancelarijski prostor, kuhinja

za ishranu polaznika, četiri so-

be za smještaj i boravak, klub

sala i prostorija za obavljanje

vjerskih obreda. Škola ima tri

odjeljenja - u prvomrazredu je

devet učenica, udrugomdeset,

u trećem ih nema, dok ih je u

četvrtom šest. Ukupno 25 uče-

nica stalno boravi u prostorija-

ma medrese, a 21 učenica je iz

Rožaja, dok su četiri iz opštine

Tutinkoja se nalazi uSrbiji.

Uvidom u nastavni plan i pro-

gram utvrđeno da se nastava

izvodi iz22nastavnapredmeta

i to: engleski jezik, arapski je-

zik, kiraet, bosanski jezik, isto-

rija islama, matematika, peda-

gogija, tjelesni odgoj, fikh,

akaid,turskijezik,ahlak,biolo-

gija, eefsir, historija, sociologi-

ja, hadis, filozofija, informati-

ka, vaz, geografija i psihologija.

Osim za Srednju žensku me-

dresu u Rožajama, Baković je

ustanovio da u Crnoj Gori ne-

zakonito djeluje i predškolska

ustanova ,,Reuda“.

N.ĐurĐevac

(Sjutra: Inspekcijski nalaz

školaKuranačasnog)

PODGORICA

–Policija jepostupilapo

prijavi sveštenikaCrnogorskepravo-

slavne crkveLavaLajovića i identifiko-

vala i saslušalaosobukojamu jena

društvenojmreži Fejsbukprijetila.

Lajović jepotvrdioPobjedi da suga izpo-

licije informisali da su predmet uputili

VišemiOsnovnomtužilaštvuuPodgorici,

te da su od njih obaviješteni da u postup-

cima osobe koja mu je prijetila nema ele-

menatakrivičneodgovornostiidaćemla-

dić prekršajno odgovarati.

Izvjesni AleksaMilačić, ispodpostauko-

jemjeLajović pozvao građane da potpišu

peticijuovraćanjucrkveneimovinedrža-

vi, kritikujući enormne prihode koje

ostvaruje Srpska pravoslavna crkva u Cr-

noj Gori, postavio je komentar: ,,Lajovića

i sve slične njemu čeka omča“.

UprijavijeLajović,izmeđuostalog,naveo

da jeoveprijetnjeshvatiokrajnjeozbiljno

jer osoba koja je postavila prijeteći ko-

mentarna svomFejsbukprofilu ima foto-

grafijenakojimanosiuniformu,,,aposto-

je i neke sa nacističkimobilježjem“.

Peticijuzaukidanjesvihnezakonitihupi-

saSrpskepravoslavnecrkvenadcrnogor-

skim manastirima i crkvama i njihovo

vraćanje u vlasništvo državi Crnoj Gori,

pokrenula je grupa građana, a kasnije je

podržala iCrnogorskapravoslavnacrkva.

K.K.

Policija identifikovala ko je prijetio svešteniku Crnogorske pravoslavne crkve Lavu Lajoviću

Tužilac ocijenio da nema krivičnog djela

Izvještaj ombudsmana o spornimvjerskimškolama na sjeveru

Vodanije

analizirana

U izvještaju ombudsmana

istaknuto je da žensko

istureno odjeljenje ,,Gazi

Isa Begove medrese“ iz

Novog Pazara nije imalo

potrebnu sanitarnu sagla-

snost za upotrebu objekta,

odnosno nije urađena

analiza vode, a izostale

su i sanitarne knjižice

za zaposlene radnike.

Do tih podataka došla je

Zdravstveno sanitarna

isnpekcija. Ustanovili su,

međutim, da objekat ispu-

njava sanitarno higijenske

i sanitarno tehničke uslove

za obavljanje prosvjetne

djelatnosti.

- Obavljen je kontrolni

nadzor u kom je utvrđeno

da ni ponovnimnadzorom

odgovorno lice muftija

Abdurahman Kujević nije

pribavio sanitarnu knjižicu

za radnicu iz kuhinje, nije

uradio analizu vode niti

DDD zaštitu u objektu

škole – navedeno je u

izvještaju inspekcije.

nog za ubistvo petnaestomjesečne bebe

išića:

, a

nica

na štetu djeteta u Podgorici

imaju isto lično ime i prezime,

ali da su imostali podaci razli-

čiti (ime oca, godina rođenja –

N. Š. osumnjičen za teško ubi-

stvo uPodgorici je rođen 1990.

godine itd) – piše u saopštenju

policije.

ZločiN

Oni sunaglasili danijesusaop-

štilini

jedanpodatakoN.Š.mi-

mo onog u saopštenju, pa ni

informacije o mogućim dru-

gim krivičnim djelima poči-

njenimuBosni iHercegovini.

IzUpravepolicijenijesaopšte-

no da li su od vlasti BiH dobili

potvrdu identiteta osobe koju

suuhapsili.

Iz crnogorskog tužilaštva juče

se nijesu oglašavali povodom

slučaja Šišić.

Da li osumnjičeni za ubistvo

bebeuPodgoriciimakriminal-

nidosije,zasada,nemazvanič-

nih informacija.

Šišić je uhapšen u nedjelju ve-

če u Podgorici nakon što je sa

Jovović doveo uDječiju bolni-

cunjenog sina P. J. koji nije da-

vao znake života. Ljekari su

uspjeli da reanimirajumališa-

na, ali ne zadugo. P. J. nije izdr-

žao – umro je već sjutradan, 5.

februara.

Dok suse ljekari dječakuborili

za život Šišić je uhapšen pod

sumnjomda ga jepretukao, jer

suna tijelumališana konstato-

vane brojne povrede, a bili su

mu izbijeni i zubi. Pošto je P. J.

umro uhapšena je i njegova

majka. Na teret joj se stavlja

krivično djelo zanemarivanje

porodice.

I ona i Šišić negiraju krivična

djela, a on se brani ćutanjem.

Jovović, kako kažu izvori iz

istrage, optužuje Šišića da je

mjesecima svakodnevo tukao

njenog sina jer mu je smetao

njegov plač.

K.KrSmaNoviĆ

Identifikovan

naosnovu

pasoša

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede iz Tužilaštva,

Nermin Šišić koji je uhapšen u

Podgorici identifikovan je na

osnovu podataka iz pasoša.

- Fotografija u putnoj ispravi je

njegova – kazao je sagovornik

iz Tužilaštva. Prema podacima

iz tog pasoša Šišić je rođen 29.

septembra 1990. godine, a otac

mu se zove Nijaz.

stri,svima,atozlokruži“–pri-

sjeća seKundaković.

Nakugli zemaljskoj, istakao je,

ne postoji ni zemlja ni narod

koji nije ratovao protiv sebe i

jedni protiv drugih.

- Ali i dalje ne umijemo pošto-

vatimiriizvućipouku.Istorija

se ne uči da bi se ponavljala,

negoda senebi pravilegreške.

Mi učimo našu djecu da ono

štomineuradismo, oni završe.

Za stogodinanećemobiti živi,

a ostavljamo samo probleme

idućim generacijama – nagla-

sio je Kundaković. Borba pro-

tivnasilnogekstremizma,pre-

ma njegovim riječima, mora

krenutiod„dolje“,odnosnood

obdaništa, a ne smije se očeki-

vati ni od institucija da odra-

đuju roditeljski dioposla.

- Ljudi koji su bliski radikal-

nomekstremizmunemajupo-

vjerenja u institucije, zbog to-

ga je uloga civilnog sektora

bitna. A ako neki slučaj dođe

do institucije, tu je završena

priča –opisao jeKundaković.

Kako je rekao, važno je pre-

ventivno djelovati dok repre-

sija ne postane jedina alterna-

tiva, a, kakoje istakao, gdjegod

ima strpljenja i želje za spora-

zumom, uvijekpostoji način.

J. BeHaroviĆ

Ukupno 25

učenica stalno

boravi u

prostorijama

medrese, a 21

učenica je iz

Rožaja, dok su

četiri iz opštine

Tutin koja se

nalazi u Srbiji

Neprihvatljivstav

Ministarstvaprosvjete

Kada je ombudsman zatražio od Ministarstva prosvjete da

se izjasni o navodima da na sjeveru, odnosno u Rožajama

djeluju sporne vjerske škole, iz tog resora su naveli da pola-

zeći od ustavnog načela odvojenosti vjerskih zajednica od

države i njihove ravnopravnosti i slobode u vršenju vjerskih

obreda i vjerskih poslova, vjerske škole ne licenciraju se po

propisanimprocedurama, u skladu sa Opštim zakonomo

obrazovanju i vaspitanju, kao privatne i javne obrazovne

ustanove. Kazali su da prema tome Prosvjetna inspekcija

nije nadležna da kontroliše rad vjerskih škola jer one ne

podliježu postupku licenciranja od države. Baković je,

međutim, zaključio da je ovaj stav neprihvatljiv.

- U izjašnjenju koje je dostavljeno od kabineta predsjednika

Vlade, između ostalog, je navedeno da Uprava za inspekcij-

ske poslove, kao organ nadležan za inspekcijske poslove,

može preduzeti radnje kontrole u dijelu utvrđivanja zakoni-

tosti rada – naveo je ombudsman.

Nemagrađevinske

dozvole, profesori

radebezugovora

Ženska

medresau

Rožajama