Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Odmalignih

bolesti uCrnoj Gori oboljelo

je 26djece, odkojih jeviše

odpolovinedječaka (65,38

odsto) - pokazujuposljednji

podaci Instituta za javno

zdravlje.

Najčešće dijagnoze malignih

bolesti koddjece i adolescena-

ta do 19 godina, kako je saop-

štila dr Verica Osmanović iz

Instituta bile su leukemije, za-

timmalignitumorimozga,ko-

sti i limfomi.

Iz ove zdravstvene ustanove

su povodomMeđunarodnog

danadjeceoboljeleodkancera

koji je obilježen juče apelovali

na to koliko je važna rana dija-

gnostika i poručuli da rak ne

treba da bude tabu tema.

Ona naglašava da svaki rodi-

telj treba da prati promjene

kod svog djeteta, i u slučaju da

uoči neštoda se jave ljekaru.

- Simptomi na koje roditelji

naročito treba da obrate pa-

žnju su da je dijete malaksalo,

da ima temperaturu koja je

uporna i neprolazi, da imabo-

love u kostima, otok u zglobo-

vima,dasučvoroviizraženina

preponama ili vratu, a da nije-

supraćeneinfekcijom.Obrati-

ti pažnju i na otekline na sto-

maku, uporne glavobolje koje

su praćene povraćanjem, gu-

bitakvida, bijelazjenica, gubi-

tak ravnoteže. Obavezno se

javiti izabranom pedijatru,

koji će reći da li je ovo za treti-

ranje ili nije - kazala je ona.

Osmanović je apelovala i na

trudnice da imaju odgovor-

nostpremasebiibudućempo-

tomstvu.

Sl.R.

PODGORICA

–Državljanin

Bosne iHercegovineNer-

minŠišićkoji jeosumnjičen

zaubistvopetnaestomjeseč-

nebebeuPodgorici, sina že-

ne s kojomje živio, nijeNer-

minŠišićkojeg sumediji

prepoznali kaoubicudjete-

ta, jer jeonna izdržavanju

kazneuTuzli, auzatvoru je

bio i uvrijemekada je zločin

počinjen, saopšteno je juče

izbosanskohercegovačkog

tužilaštva.

MedijisunakonhapšenjaŠiši-

ća prenijeli da se radi o osobi

koja je uBiHosuđena na dvije

godine i dva mjeseca zatvora

zbog nasilničkog ponašanja i

nanošenja teških tjelesnihpo-

vreda, teda jebioosumnjičeni

za druga krivična djela.

IDENTIFIKACIJA

TužilaštvoBiHjučejesaopšti-

lodaNerminŠišić izTuzle, od

oca Meha, rođen 1. juna 1989.

godine nije Nermin Šišić

osumnjičen za ubistvo bebe u

Podgorici. Naveli su da se

oglašavaju jer sumediji u BiH

i Crnoj Gori ovaj zločin pove-

zali saNerminomŠišićemkoji

je od septembra 2017. godine

na izdržavanju kazne zatvora

u Kazneno popravnom zavo-

duzatvorenogtipaZenica, na-

vodeći da je u zatvoru bio i u

vrijeme ubistva dječaka.

U saopštenju Kantonal-

nog tužilaštva Tuzlan-

skog kantona navodi

se i da su mediji, bez

prethodne provjere

u crnogorskoj poli-

ciji i pravosuđu, po-

vezivali Nermina

M. Šišića sa zloči-

nomuPodgorici.

- Pojedini mediji su

kontaktirali ovo Tuži-

laštvo,tejesvimnovina-

rima pojašnjeno da ne-

mamo informacije o ličnim

podacima osumnjičenog u

Crnoj Gori i da se nemože po-

tvrditi da se radi o istoj osobi

koja je ranije, po optužnici

ovogTužilaštva, pravosnažno

osuđena za određena krivična

djela u Tuzli – naveli su oni

ističućidasusmatralidruštve-

noodgovornimdajavnostipo-

jasne konkretnu

situaciju i štetu

koja je nanesena

ovoj osobi objav-

ljivanjem nepro-

vjerenih informa-

cija.

Nekoliko sati kasnije

oglasilaseicrnogorskapoli-

cija odakle su saopštili da se

radi o dvije osobe koje imaju

isto lično ime i prezime.

- Zabunu nije stvorila Uprava

policije Crne Gore jer je u sa-

opštenjukojejedatopovodom

događaja, poštujući prezump-

cijunevinosti, dala samo inici-

jaleosobe, broj godina i odakle

je osumnjičena osoba. Iako je

upoređivanjemodmahbilo ja-

sno da se ne radi o istoj osobi

jer nemaju isti broj godina,

provjerama je potvrđeno da

ove

dvijeosobe:N.Š.kojisena

-

lazi u KPZ Zenica od septem-

bra 2017. godine i N. Š. koji je

osumnjičen da je početkom

februarapočinio teškoubistvo

Obilježen dan djece oboljele od karcinoma

Ranadijagnostika izuzetnovažna

UCrnoj Gori 26

mališana ima rak

Ključna

podrška

porodice

Majka djeteta koje je

izliječeno od leukemije i

članica udruženja Feniks

Gorica Ćurčić kaže da je u

borbi protiv opake bolesti

ključna podrška porodice,

kao i da važnu ulogu ima i

psiholog.

- Moja djevojčica imala je

dvije i po godine kad joj je

dijagnostikovana leuke-

mija. Prvi simptomi bili su

prehlada, upala, konstan-

tne temperature i pojavile

su se na koži kao neke

modrice, sve se desilo pre-

brzo i na sreću u tom zlu

to je jako rano otkriveno u

početnoj fazi. Ona je završi-

la sa liječenjem, hvala Bogu

djevojčica je sada zdrava i

ide u školu - rekla je ona.

Prema njenim riječima,

proces liječenja trajao

je dvije godine, od čega

bolničko od osamdo 12

mjeseci.

PODGORICA

–Zvoni tele-

fonu tri popodne. Javljam

se. KažeEldar: „Babo, ja sam

prešaogranicu“. Nijesamni

znaoda ideuSiriju. Kazao je

dabi voliodaupišeneki fa-

kultet uTurskoj. Upozadini

čujemstambolske ezane i

mislim– ljepota. Za svakog

roditeljakoji jevjernik, ne-

maveće srećenegodamudi-

jeteodeklanjati u stambol-

skedžamije–počeo je svoju

ispovijest oporodičnoj tra-

gediji koja ga je zadesila

EsadKundaković izNovog

Pazara.

PUTUTURSKU

On jeprihvatiodana regional-

noj konferenciji o nasilnom

esktremizmu u Jugoistočnoj

Evropi, organizovanoj u Pod-

gorici, javno podijeli svoje tra-

gično iskustvo.

Njegov sin, tada dvadesetsed-

mogodišnjimladić, poginuo je

14. maja 2013. godine u borba-

ma za oslobađanje zatvora El-

safir u Halepu, koji je bio pod

kontrolom sirijskih državnih

snaga, samomjesec i ponakon

što je otišao iz Srbije.

Ubrzo poslije prvog poziva,

uslijedio je i drugi. Ovog puta

Esadu je bilo jasno da njegov

sin nije ostao u Turskoj. Kaže

damu je tada rekaoda vodi ra-

čuna, da je služio vojsku i da

nijemali.

- Ali, ako čujemda je neko ne-

vin stradao, ja ću te prokleti,

kazao sammu. On me upitao

sumnjamliunjegainjegovpo-

nos. Rekao je: „Da samhtio is-

pasti budala, ne bih putovao

2.000 kilometara“ – priča

Kundaković.

Njegov sin završio je novopa-

zarsku gimnaziju i studirao je

psihologiju. Odgajao ga je u

vjerskom duhu, a svoj životni

put mladić je, kako kaže nje-

gov otac, gradio na dubokoj

posvećenosti islamu.

-Željanjegovanijemogladase

ugasi. Sve sam preduzeo. Sve

što je moglo. Čak samomu re-

kao: „Ako odeš, šaljem ti poli-

ciju na sred puta, cijepam ti

pasoš i više nikad nećeš

mrdnut“ –opisao jeKundako-

vić njihove rasprave.

PoslijeEldarove smrti Esad je,

kako kaže, „otvorio srce“ za

mlade ljude iz Novog Pazara i

okoline. Prema njegovim rije-

čima,razumijevanjejesve,kao

i slušati ljude i biti strpljiv sa

njima, jer je stvaranje odnosa

sa mladim ljudima važan pre-

duslovda„neodlutaju“uneku

misao kojamože biti kobna.

-Mnogobježimoodstvarnosti

da bi imali pravi stav o neče-

mu. Ne doživljavamo tuđu

patnju kao svoju. Ovo sve ra-

dim da nijedan roditelj ne

osjetivišeovakavbol–rekaoje

Kundaković.

Nemože, kako jekazao, dado-

zvoli da više bilo ko strada.

- Razgovarao sam sa svima u

svojoj sredini. Saonimakoji su

se vratili, onima koji tek idu.

Znam kako žive, kolika im je

porodica, da li imaju djece.

Međutim, da bi napori u borbi

protiv radikalnog ekstremiz-

ma bili uspješni, moramo da

nađemo način da i sve ove lju-

de uključimo u ovakve skupo-

ve, da učestvuju u dijalogu i

ispričaju svoju stranu priče –

smatraKundaković.

MANIPULACIJE

Stid ga je, kako je kazao, što u

21. vijeku uopšte o ovakvim

stvarima razgovaramo, zbog

toga što to znači da smo svi

„zakazali“. Dodao je da je Siri-

ja vrlo bitna za muslimane, ali

dasumnogadjecaizmanipuli-

sana istorijom ove teritorije i

njenog značaja za vjerničko

stanovništvo.

ISIL je, poručio je, iskoristo

simbolcrnihzastava,formirao

takozvanu državu, škole, poli-

ciju, javne ustanove.

- Sve su to mediji pratili i niko

nije rekao da je to opasno. S

drugestrane,nimi,iznutra,ni-

jesmo shvatali opasnost ove

pojave –kazao jeKundaković.

Prema njegovom mišljenju,

priča o odbrani vjere je – pra-

zna. Islamnikada nemože biti

ugrožen, ali pojedine grupaci-

je vjernika mogu, jer ljudi, ka-

ko je rekao, ima svakakvih.

-Moj sin je kazao prije pet go-

dina: „Nas ima milijardu i ne-

što babo, ali je malo svjesnih

ovdje. Ovo što se dešava njima

može da se desi tebi, mojoj se-

Iz BiH tužilaštva saopštili da sumediji pogrešno izvijestili o dosjeu osumnjič

Dva suNermina

jedan leži uSpuž

drugi uzatvoruZ

Samućeliji

Nermin Šišić u Istražnom

zatvoru u Spužu je u sam

u ćeliji jer, kako tvrdi por-

tal FOS, nijedan zatvorenik

ne želi da bude sa njimu

istoj prostoriji. Oni navode

da im je izvor iz ZIKS-a

kazao i da je Šišić pod stal-

nimnadzorom.

Komandiri su, kako je

kazao izvor ovog portala,

dobili naredbu ga Šišića

obilaze svakih 15 minuta.

Mediji su

nakon hapšenja Šišića

prenijeli da se radi o osobi

koja je u BiH osuđena na dvije

godine i dvamjeseca zatvora

zbog nasilničkog ponašanja i

nanošenja teških povreda, te da

je bio osumnjičen i za druga

krivična djela. Ispostavilo

se da to nije on

Ispovijest Esada Kundakovića iz Novog Pazara koji je izgubio sina na ratištu u Siriji

Svi smozakazali

Istorija se ne uči da bi se ponavljala, nego da se ne bi pravile greške. Mi učimo

našu djecu da ono štomi ne uradismo, oni završe. Za sto godina nećemo biti živi, a

ostavljamo samo probleme idućimgeneracijama – naglasio je Esad Kundaković

Konferencija

Izvršna direktorica nevladine organizacije

ForumMNE Elvira Hadžibegović Bubanja za

Pobjedu je kazala da je cilj regionalne konfe-

rencije „Omladinski rad u borbi protiv nasil-

nog ekstremizma“ da se, između ostalog,

kreira bolje razumijevanja ovog fenomena,

moć preventivnihmjera i strategija, te nužno

bolje suočvanje sa problemom koji je relativ-

no izražen na ZapadnomBalkanu.

Zbog toga su i partneri na pokretanju regi-

onalne inicijative prevencije i borbe protiv

nasilnog ekstremizma velike organizacije iz

civilnog sektora iz Srbije, Makedonije, Albani-

je, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Na ovaj

dvodnevni skup došlo je stotinjak predstav-

nika nevladinih organizacija, omladinskih

radnika, ali i akademske zajednice i javnog

sektora.

- Naša država ima najmanje brojke po pitanju

odlaska mladih ljudi na strana ratišta. Bili bi

još ponosniji da je brojka nula, ali radimo na

tome, kao i na prevenciji, kako se postojeća

brojka ne bi povećala – rekla je Bubanja

našem listu.

EsadKundakovićna

jučerašnjoj konferenciji