Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Prijedlo-

gomzakonaounutrašnjim

poslovimapredviđeno je

dadirektorUpravepolicije

ocjenjuje zakonitost upo-

trebe sredstavaprinude, a

neministarunutrašnjih

poslova, kao što je tobiodo

sada slučaj.

Kako je rekao generalni di-

rektor Direktorata za poslo-

ve nadzora u Ministarstvu

unutrašnjih poslova Danilo

Ćupić, MUP je imao veliku

odgovornost da prilikom

izrade temeljnog zakona

uloži maksimalan trud kako

bi sesačinioaktkoji ćeposlu-

žiti kaooružjeuborbi sa sva-

kodnevnim bezbjednosnim

prijetnjama i biti temelj za

dalji razvoj i nadogradnju.

NOVINE

Ćupićjenaveodasuprilikom

izrade prijedloga zakona

najvažniji rezultati posti-

gnuti u oblasti ljudskih re-

sursa, odnosno da su kon-

kretnije riješili pitanje

zasnivanja radnog odnosa,

napredovanja u više zvanje i

prava policijskih službenika.

Novinuuzakonu,premanje-

govim riječima, predstavlja-

ju bezbjednosne provjere

koje će se obavljati ne samo

prilikom zasnivanja radnog

odnosa u policiji, nego i u to-

ku cjelokupnog rada u služ-

bi.

- Prijedlogom zakona u pot-

punosti je zaokružen proces

napredovanja i ocjenjivanja i

upotpunjen karijerni razvoj

policijskih službenika. MUP

će sada predlagati potreban

broj osoba koje traba da po-

hađaju osnovno policijsko

obrazovanje, i oni će po

automatizmuzasnivatiradni

odnos u Upravi policije, bez

javnog oglašavanja. Na taj

način će se vrednovati

k a r i j e r n i p o l i c a j c i i

doprinijeti većem kvalitetu

radaMUP-a iUpravepolicije

- istakao jeĆupić.

Objasniojedaćeulazakupo-

licijubitipooštrentakoštoće

završeni peti stepen školske

spreme, odnosno Policijska

akademija, biti početna ste-

penica za prijem.

ULOGA

U dijelu koji se odnosi na

sredstvaprinude, uvedena je

novina u detaljnijem uređi-

vanju izvještavanja kontrole

odgovornosti u vezi sa upo-

trebomtih sredstava.

-Novinaudijelukontrole ra-

da policiije odnosi se i na

propisivanje zabrane član-

stva u političkim partijama i

stranačkogdjelovanjačlano-

va Savjeta za građanskukon-

trolu rada policije - dodao je

Ćupić.

Vođa projekta podrške

Evropske unije za vladavini

prava (EUROL II) Antonio

Molinaro rekao jeda jeusva-

janje novog zakona o unu-

trašnjim poslovima važan

trenutakzaministarstvo, ali i

za čitavodruštvo i državu.

Prema njegovim riječima,

obezbjeđivanjebezbjednosti

presudna je funkcijausvakoj

državi i tu policija igra naj-

važnijuulogu.

- Glavni zadatak je da se štite

osnovne vrijednosti države

koje su proklamovane u

Ustavu, da se održava be-

zbjednost i da se bori protiv

kriminala i drugih formi ne-

dozvoljenog ponašanja - re-

kao jeMolinaro.

K.J.

rvisu, Jovetić novi član Savjeta

damsedauRTCG

kreiraovusituaciju

IvanJovetić

Akcija za ljudska prava pozvala je nadležne da kazne Skup-

štinu, jer nije vratila Gorana Đurovića na mjesto člana Savje-

ta RTCG u presudomdatom roku koji je istekao u srijedu.

- Đurovićev advokat Dalibor Tomović podnio je jutros (juče)

Osnovnom sudu u Podgorici prijedlog za novčano kažnja-

vanje odgovornog lica u Skupštini i Skupštine kao organa

zbog neizvršavanja odluke suda i zatražio najviše kazne

imajući u vidu težinu prekršaja i posebno bezobziran stav

Skupštine prema sudskoj vlasti, u vidu i javnog nipodaštava-

nja i unižavanja odluka suda - navode iz HRA.

Kako objašnjavaju, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju propi-

suje u članu 230 da će sud rješenjemo izvršenju izvršnom

dužniku ostaviti primjeren rok za ispunjenje obaveze i zapri-

jetiti mu izricanjemnovčane kazne ako u određenom roku

ne ispuni obavezu.

HRA:DasekazniSkupština

imenujemo i razrješavamo

određene osobe. Nećemo do-

zvoliti da se građanimamani-

pulišenaovakavnačin- rekao

jeVuletić.

Njegova koleginica iz partije

Marta Šćepanović rekla je da

se posljednjih dana naslovi-

ma umedijima pokušava jav-

nost dovesti u zabludu o

ustavnim ovlašćenjima i po-

djeli vlasti.

- Uvjerena sam da građani

prepoznaju pokušaje uruša-

vanja Ustavom utvrđene po-

djele vlasti, kao i da zaposleni

uRTCG-u prepoznaju ko na-

meće i kreira ovu situaciju -

istakla je Šćepanović.

Ona jeporučilada ćeSkupšti-

na raditi u skladu sa ustavnim

ovlašćenjima i „neće podlije-

gati medijskoj hajci, niti pri-

tiscima koje kreiraju intere-

sne grupe“.

PoslanikDemokratskog fron-

ta Predrag Bulatović ocijenio

jedaJavni servisnijeniprofe-

sionalan, ni nezavistan, ali je

dodao da je izbor novog člana

Savjeta i sve što seposljednjih

mjeseci dešava u tommedij-

skomtijelusamo„neprincipi-

jelna borbaDPS-a za prevlast

udržavnoj televiziji“.

I za poslanika DF-a Slavena

Radunovića se radi „o još jed-

noj demonstraciji sile od stra-

ne DPS-a“. On je, međutim,

zaključio da iako je „TVCGdo-

bilaprilikudasemijenjanabo-

lje, odmah je neko drugi zaro-

bio i zauzeopozicijuDPS-a“.

K.JANKOVIĆ

Ministarstvo prosvjete

I zadjecu izDomau

Bijeloj vrtićobavezan

PODGORICA

-Djecauzra-

staod tri godinedopolaska

uosnovnu školukojaborave

uDječijemdomu„Mladost“

uBijeloj uključena suure-

dovnevršnjačke i aktivnosti

ranogučenjaupredškolskoj

ustanovi „Naša radost“u

HercegNovom.

- Da bi u potpunosti učinili

vaspitno-obrazovni ambijent

jednakim i dostupnim za svu

djecu i obuhvatili djecu bez

roditeljskog staranja predš-

kolskim obrazovanjem, spro-

vedena je obuka kadra vrtića i

Doma, kako bi se ojačali kapa-

citeti za rad sa ovom djecom i

razumjelenjihovesocio-emo-

cionalne i druge razvojne po-

trebe – saopšteno je iz Mini-

starstva prosvjete.

Ističe se da će obuka pomoći

kadru ovih ustanova da kroz

zajednički planirane aktivno-

sti osnaže psihološke i socijal-

nekapacitetedjeceputemrane

stimulacije u strukturisanom

ambijentu i vršnjačkom kon-

tekstu,čimesepovećavajušan-

se za efikasnu integraciju u

društvo.

R.D.

Dječiji dom„Mladost“ uBijeloj

PODGORICA

–Jednogodiš-

njadjevojčicakoja je zbog

malihboginjabilahospitali-

zovanau Institutuzabolesti

djeceotpuštena je juče.

Kako su Pobjedi kazali iz

Kliničkogcentra, ona je stabil-

nog zdravstvenog stanja, a pe-

riod zaraznosti je prošao.

Druga djevojčica, takođe 2017.

godište,idaljejeuDječijojbol-

nici, ali je stabilnog zdravst-

venog stanja. Kod nje su pot-

vrđene boginje, ali kako je

Pobjedi rečeno iz Instituta, iz-

vor infekcije još jenepoznat iu

toku je epidemiološki nadzor

radi njegovog utvrđivanja.

Stabilno je i dječak izNikšića, i

on će u ponedjeljak biti ot-

pušten iz bolnice.

U Crnoj Gori do sada je pot-

vrđeno šest slučajeva malih

boginja.

Sl.R.

Oboljela

djevojčica

otpuštenakući

Rasprava o Zakonu o unutrašnjimposlovima

SapredstavljanjaZakona

Bezbjednosne

provjerećebiti

ubuduće stalne

Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kazao je juče da je spo-

ran član 106 Zakona o unutrašnjimposlovima jer se „prekla-

pa“ sa određenimmjerama tajnog nadzora, pa je važno da

se on dodatno de iniše.

- Ovimprijedlogom je predviđeno da direktor Uprave polici-

je predlaže određene radnje koje u nekoj mjeri mogu biti u

suprotnosti sa Zakonikomo krivičnompostupku. Prijedlog

zakona ne predviđa što se radi sa dokaznimmaterijalom,

niti u kom se vremenskom intervalu on čuva i gdje - rekao

je Vujičić.

Kako je naveo, i kada su u pitanjumjere tajnog nadzora bilo

je određenih problema, u dijelu prikupljanja i uništavanja

dokaznogmaterijala.

- U prethodnih nekoliko godina imali smomjere tajnog

nadzora prema 1.000 građana, a prema 500 njih nije vođen

krivični postupak i nijedna od tih osoba nije bila upoznata

sa timda su te mjere sporvođene nad njima, a nemaju ni

dokaz da je taj materijal uništen jer tome nijesu prisustvova-

li - pojasnio je Vujačić.

Vujičić:Član106

dodatnodefinisati