Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Ekonomija/Društvo

Burna rasprava u Skupštini o dešavanjima u Javnoms

Šćepanović: N

prepoznajuko

PODGORICA

–Skupština

je juče imenovala IvanaJo-

vetića za članaSavjetaRa-

dioTelevizijeCrneGore, sa

38glasova za, dok je jedan

poslanikbioprotiv i dvauz-

držana.

Prije nego što je trebalo da se

glasa, opozicija je napustila

plenarnu salu, što su i najavili

dok je trajala rasprava.

HAOS

Jovetić je kandidat Univerzi-

teta Donja Gorica, a za ovu

funkciju su ga jednoglasno

predložili članovi Admini-

strativnog odbora, nakon što

jeSkupština,nanjihovprijed-

log, razriješila članstva u Sa-

vjetu režisera Nikolu Vukče-

vića. On je pokrenuo sudski

postupak, a Osnovni sud u

Nikšiću donio je privremenu

mjerukojomjenaložioSkup-

štini da ga vrati uSavjet.

Poslanici su, međutim, juče

ipak izabrali kandidata koji

dolazi na njegovo mjesto, a

oko ovog pitanja se na sjedni-

ci povela višesatna rasprava.

Poslanik Ujedinjene Crne

Sa jučerašnje sjedniceparlamenta

Poslanik Demokratskog fronta

Predrag Bulatović ocijenio je da

Javni servis nije ni profesionalan,

ni nezavisan, ali je dodao da je

izbor novog člana Savjeta i sve

što se posljednjihmjeseci dešava

u tommedijskom tijelu samo

„neprincipijelna borba DPS-a za

prevlast u državnoj televiziji“

Gore Goran Radonjić upozo-

rio je poslanike vladajuće

partijedane smiju ignorisati i

poništiti odluku nikšićkog

Osnovnog suda.

- Ako se poništi jedna odluka

sudaondaće svakamoći da se

poništi i to onda nije demo-

kratija ni vladavina prava, već

diktatura. Razriješili ste jed-

nog, pa drugog člana Savjeta

RTCGi umjestoda razriješite

direktora Agencije za spreča-

vanje korupcije jer je donio

pogrešno rješenje, vi nastav-

ljate sa istom praksom - ista-

kao jeRadonjić.

SamostalniposlanikAleksan-

dar Damjanović smatra da će

se nepoštovanjem sudske

odluke ući u još veći haos

nego što je to sada slučaj.

- Idete protiv rješenja suda i

onda ćete nezakonitim izgla-

savanjem novog člana imati

haos i bićete krivi svi koji ste

glasali - poručio je on.

NIŠTALIČNO

Predsjednik Administrativ-

nog odbora Luiđ Škrelja re-

kao je da će se baviti samo či-

njenicama i danije imaoništa

ličnoni protiv jednog čovjeka

uSavjetu.

- Mnogo zloupotrebljavate

mojufunkcijuunečasnepoli-

tičke konotacije. Ništa nije-

sam odlučio po svojoj volji,

već samradio po zahtjevu dr-

žave koju poštujem i u tome

nema ništa lično kako mi

mnogi spočitavaju – pojasnio

je Škrelja.

ZaposlanikaDPS-aMilorada

Vuletića upitno je što bi bilo

sa rješenjima od prije nekoli-

ko godina ako bi Osnovni sud

mogao da obaveže parlament

da poštuje njegovuodluku.

- Mi smo zakonodavna vlast i

po Ustavu imamo pravo da

Rektor UCG razgovarao sa ambasadoromTurske

Inicijativada se turski

jezikuvrsti uprogram

PODGORICA

-RektorUni-

verzitetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolić razgovarao je

sa turskimambasadoromu

Crnoj Gori SerhatomGali-

pomomogućnostima za

unapređenje saradnje savi-

sokoškolskimustanovamau

Turskoj.

-Posebnapažnjaposvećena je

izučavanju turskog jezika na

Univerzitetu Crne Gore. U

tomkontekstu, na sastanku je

saopšteno da bi izučavanje i

boljepoznavanje turskog jezi-

ka doprinijelo naučnoistraži-

vačkomradu u društveno-hu-

man i s t i č k im naukama .

Posebno, ako se ima u vidu da

Crna Gora i Turska dijele za-

jedničku kulturu i istoriju i da

postoji veliki broj dokumena-

ta u turskim državnim arhivi-

ma koji nijesu prevedeni na

našjezik–navodiseusaopšte-

njuRektorata.

Univerzitet Crne Gore, kako

se ističe, osim bilateralne sa-

radnje, sa turskimuniverzite-

tima sarađuje i kroz program

Evropskeunije-Erasmusplus

i programrazmjene studenata

iosobljaMevlana, koji finansi-

raVladaTurske.

Galip je istakao da će Turska

agencija za međunarodnu sa-

radnju i koordinaciju u Crnoj

Gori (TIKA) nastaviti da fi-

nansira gradnju Fakulteta

dramskih umjetnosti u okviru

Univerzitetskog kompleksa –

Akademija umjetnosti na Ce-

tinju.

- On je pozvaoUniverzitet Cr-

ne Gore da naredne godine

prijavi projekte koje bi mogla

da finansira TIKA – piše u

saopštenju.

R.D.

Sa sastankauRektoratu

Uprava carina povodom tvrdnji NebojšeMedojevića

Nijeprošlo40šlepera

voćabez carine

PODGORICA

–Nije tačno

da je „jedna firma izZetene-

davnouvezla40 šlepera

voćabezplaćanja carine i

PDV“ – saopštili suPobjedi

izUprave carina, odgova-

rajući napitanjeda li ima is-

tineuovoj izjaviNebojše

Medojevića (DF) uparla-

mentuprilikomraspraveo

prijedloguzakonaoopštoj

bezbjednosti proizvoda.

Medojević nije kazao o kojoj

se firmi radi, ali je dodao da je

bliska vladajućoj koaliciji.

Podsjetimoda jenaovu tvrdn-

jureagovaopredsjednikparla-

menta Ivan Brajović, koji je

tražio da se provjeri kod

nadležnih organa da li je to

tačno.

Pobjeda je, tragomoveMedo-

jevićeve tvrdnje, od Uprave

carina dobila odgovor da se

sva roba koja seuvozi nemože

naći ni u jednom od carinskih

postupaka, a da prethodno ni-

jeplaćen, ili garancijompokri-

ven carinski dug.

- Uprava carina ima jasne ca-

rinskeprocedure.Zarobuuni-

jetuucarinsko skladište, odla-

že se plaćanje carinskog duga

do carinjenja. Za to vrijeme

carinski dug je obezbijeđen

bankarskom garancijom koja

je deponovana kodUprave ca-

rina, tako da se ne može desiti

da za robu ne bude plaćen ca-

rinski dug (carina, PDV i dru-

ge uvozne dažbine) - objasnili

su iz Uprave carina i dodali da

jezdravstvena ispravnost robe

u nadležnosti Uprave za bez-

bjednost hrane bez čijeg se

rješenja robanemože cariniti.

Podsjetili su na slučaj neo-

vlašćenog uzimanja goriva is-

pod carinskog nadzora iz

skladišta ,,Zetatransa“ 2016.

- Uprava carina je otkrila, na-

platilakompletancarinskidug

i procesuirala predmet kod

nadležnih organa - objasniuli

suoni.

M.P.M.

PODGORICA

- Investiciono

-razvojni fond jeod

osnivanjaplasirao620mi-

liona eura. Samouprošloj

godini odobreno je 175,6mi-

liona eurakredita, koji su

doprinijeli otvaranju 1.700

radnihmjesta, 26odstoviše

nego2016 - navodi seu sao-

pštenju IRF.

Dodali su da je podrška sje-

vernoj regiji lani povećana za

13milionana64milionaeura.

-Društvu supotrebnauspješ-

na preduzeća, jer predstavl-

jaju generator ekonomskog

rasta, povećanja zaposlenosti

i ukupnog napretka države -

kazao je predsjednik odbora

direktoraIRF-aZoranVukče-

vić.

IRF je lani olakšao pristup

k r e d i t n im s r e d s t v ima

ženama, mladim, visokoškol-

cima,tehnološkimviškovima,

start apovima i poljoprivred-

nicima, za koje postoji veliko

interesovanje.

- Samo lani podrška predu-

zetništvu je bila deset milio-

na, 65 odsto više nego 2016.

IRF u skladu sa svojom po-

slovnom politikom vodi ra-

čunakakoplasira sredstva, pa

IRF od osnivanja nansirao ekonomiju

sa 620miliona eura

PODGORICA

–Novi pred-

sjednikodboradirektora

NLBuCrnoGori jeArčibald

Kremser, saopšteno je juče iz

ovebanke.

Kremser, član uprave NLB

Ljubljana, radio je 18 godina u

finansijskom sektoru u Nje-

mačkoj, Švajcarskoj, Austriji,

CentralnojiJugoistočnojEvro-

pi. Karijeru je započeo u kon-

sultantskoj kućiErnst&Young.

Od2005.do2013.godinestekao

jeprofesionalnoiskustvouaus-

trijskoj Dexia/Kommunalkre-

dit grupi. Za glavnog finansij-

skog direktora NLB grupe

imenovan je 2013, a bio je na

čelu uprava članica grupe u Sr-

biji, na Kosovu i u Crnoj Gori.

Stekao formalno obrazovanje

inženjeranaTehnološkomuni-

verzitetu u Beču i MBA diplo-

mu na European Institute of

BusinessAdministration.

R.E.

U januaru potrošnja električne energijemanja dva odsto

Prosječan račun41,6eura

PODGORICA

- Prosječan

januarski računza električ-

nuenergijuzadomaćinstva

iznosi 41,6eura, saopšteno je

izElektroprivrede (EPCG).

Domaćinstva uMojkovcu bil-

ježenajnižuprosječnupotroš-

nju od 23,8 eura, a u Kotoru

najveću od prosječno 53,3 eu-

ra. Račun iznad 150 eura do-

biće 2,4 odsto potrošača, dok

jepotrošnjaod100do150eura

očitana kod 5,1 odsto kupaca.

Iz EPCG su kazali da će janu-

arske račune, umanjene za

iznos popusta za redovne pla-

tiše, dobiti 54,8 odsto do-

maćinstava, odnosno187,9hil-

jada kupaca.

Domaćinstva su u januaru po-

trošila 127,7miliona kilovatsa-

ti, što je dva odstomanje nego

u decembru i 16,7 nego lani u

januaru.

S.P.

Lani plasirali

175milionaeura

se procenat loših plasmana

lani kretao od 2,07 do 5,2 od-

sto, u zavisnosti da li je prim-

jenjeni kriterijum kašnjenje

ili klasifikacija plasmana pre-

ma regulativi Centralne ban-

ke - saopštili su iz IRF-a i na-

glasilidaodkreditaodobrenih

lani, koji su dospjeli za nam-

jensku kontrolu, nema ne-

namjenski ni djelimično ne-

namjenski okarakterisanih,

dok je u 2016. jedan bio djeli-

mično nenamjenski okarak-

terisan i dva nenamjenski.

M.P.M.

ZoranVukčević

Promjenenačelu

NLBPodgorica,

ArčibaldKremser

novi predsjednik

ArčibaldKremser