Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

– Predsjednik parlamenta Ivan Brajović upo-

zorio je tokomrasprave o izmjenama Zakona o turizmu, da se

vodi računa da se taj akt opet ne vrati skupštini zbog nepri-

mjenljivosti. Izmjeneovognedavnousvojenogzakonaprihva-

ćenesujuče. PrethodnojenačetirisjedniceOdborazaturizam

o njemu raspravljano, a predsjednik tog tijela Petar Ivanović

(DPS) je objasnio da se radi o tehničkomusaglašavanju. Alek-

sandar Damjanović (nezavisni poslanik) je ocijenio da se za-

kon mijenja i usklađuje u kratkom periodu jer je donesen u

žurbi i ima dostamanjkavosti.

- Ni nakon usaglašavanja ovaj zakon neće razbiti monopole u

upravljanjuplažama i omogućavanjumonopolaonima sačeti-

ri i pet zvjezdica - kazao je Damjanović i dodao da ostaju pro-

blemi neprijavljivanja turista, urbanističkog haosa, neotvara-

nje davnoprivatizovanihhotela.

-Ovajzakonidenarukumalombrojuprivilegovanihhotelijera

- ocijenio jeDamjanović.

M.P.M.

PODGORICA

-Vlada je ju-

čeusvojilaprogramrada za

ovugodinuukojemsenavo-

di da ćenastaviti sa realiza-

cijomprogramskihzadata-

kakoji supostavljeni na

početkunjenogmandata.

Programom su obuhvaćena

23 prioritetna razvojna pro-

jekta i 247 obaveza iz temat-

skog i normativnog dijela.

- U oblasti ekonomske politi-

ke nastaviće se sa realizaci-

jommjera za jačanjemakroe-

konomske stabilnosti zemlje,

posebno konsolidaciju javnih

finansijaipovećanjestabilno-

stifinansijskogsektora,otkla-

njanje ključnih prepreka za

unapređenje konkurentnosti

zemlje i povećanje potenci-

jalnog privrednog rasta na

srednji i dugi rok. Projektova-

ni investicioni ciklus i realiza-

cija kapitalnih infrastruktur-

nih projekata povećaće

potencijal za rast ekonomije,

prije svega u oblastima putne

infrastrukture, energetike,

turizma i poljoprivrede, uz

multiplikativni efekat na sve

ekonomske sektore. Ovakva

dinamika će dovesti do rasta

zaposlenosti i otvaranje no-

vih mogućnosti za ubrzanje

ekonomskog rasta - navodi se

u saopštenju.

Reforma javne uprave se tre-

tira kao jedno od strateški

važnih područja, a njena mo-

dernizacija i pružanje brzih i

pouzdanihjavnihusluganuž-

ni su sastavni djelovi podsti-

cajnepreduzetničkeokoline i

pretpostavka osiguranja bo-

ljeg standarda građana.

-Vladaćeposebnobiti posve-

ćenasprovođenjubezbjedno-

sne politike u skladu sa stan-

dardimaNATOiispunjavanju

svih obaveza iz pregovora za

članstvo u EU, uz razvijanje

bilateralne i multilateralne

saradnje, jačanje regionalne

saradnje i vođenje politike

dobrosusjedskihodnosa. Pla-

niran je nastavak reformi u

pravosuđu, jačanje admini-

strativnih kapaciteta, poseb-

no u institucijama nadležnim

za borbu protiv korupcije i

organizovanog kriminala –

navodi seusaopštenju i doda-

je da su programomdefinisa-

ni zadaci i projekti u oblasti,

zdavstva, socijalnne politike,

tržišta rada, obrazovanja, na-

uke i sporta.

Vladajedonijelaisrednjoroč-

ni program rada do 2020. i

utvrdila nacrt programa pri-

stupanjaCrneGoreEU2018-

2020. Donijete su odluke o

obrazovanju radnih grupa za

pripremu i vođenje pregovo-

ra za poglavlja 14 i 21 koja se

odnosena saobraćajnupoliti-

ku i trans-evropske mreže.

Vlada je usvojila programpo-

drške za modernizaciju pre-

rađivačke industrije 2018-

2020.

- Program podrške podrazu-

mijeva realizaciju planirane

investicije–nabavkuopreme,

dijelom ili u potpunosti, kroz

kreditni aranžmansa Investi-

ciono-razvojnim fondom, pri

čemu potencijalni korisnik

može ostvariti pravo na sub-

venciju do 20 odsto vrijedno-

sti opreme, u skladu sa pro-

gramom i pravilima dodjele

državne pomoći – navodi se u

saopštenju.

M.P.M.

Usvojene izmjene akta o turizmu

USD

1.24930

JPY

133.11000

GBP

0.88660

CHF

1.15450

AUD

1.57570

CAD

1.56040

CZK 25.37000

TRY

4.70460

Kursna lista

Vlada juče usvojila program rada za ovu godinu

Programomobuhvaćena 23 prioritetna razvojna projekta

i 247 obaveza iz tematskog i normativnog dijela

Ufokusu finansije

Iz IPARD-aovegodine

desetmiliona

Izmijenjena je uredba o korišćenju sredstava IPARD II pro-

grama, čime je ispunjen posljednji uslov za raspisivanje

javnih poziva, kojima će u 2018. godini poljoprivrednicima

biti stavljeno na raspolaganje deset miliona eura.

Usvojena je Informacija o uslovima za uspješnu implemen-

taciju IPARD II programa 2014 2020.

- Kroz IPARD II će poljoprivrednicima biti dostupno uku-

pno 51,8miliona eura bespovratnih sredstava, od čega 39

miliona iz EU, a 12,8miliona iz državnog budžeta – navodi

se u informaciji i ističe da je IPARD šansa za unapređenje

ekonomije ruralnih područja, te da svi akteri moraju uložiti

dodatne napore da se formiraju konkurentna poljoprivred-

na gazdinstava i prerađivački sektor, spremni za ulazak u

EU i korišćenje evropskih fondova.

ObradovićazamijenioKukavičić

Vlada je donijela odluku o

prestankumadata direk-

tora Direkcije za Željezni-

ce Nebojše Obradovića. Za

vršioca dužnosti imenovan

je Miroslav Kukavičić. U

okviru kadrovskih pitanja,

Vlada je za generalnu inspek-

torku Agencije za nacionalnu

bezbjednost imenova-

la Goranku Serhatlić, koja je i

do sada obavljala tu dužnost.

Na lični zahtjev je Jelena

Bijelić razriješena dužno-

sti sekretara Komisije za

vrednovanje investicionih

projekata u postupku dodje-

le sredstava za podsticanje

direktnih investicija. Na

njenomjesto je imenovan

Ivan Čolević.

e na istomnivou posljednjih godina

kupuju

oj Gori

- U Crnu Goru počeli su da

dolaze klijenti iz Turske, koji

kupuju stanove vrijednosti

od 50.000 do 70.000 eura.

Kupuju u cijeloj Crnoj Gori,

ali najviše u Budvi - kazao je

Stanišić, dodajući da je zne-

nađen interesovanjem iz

Turske.Dodaojedanemano-

vihkupaca izRusije, ali je na-

glasio da nije istina da Rusi

prodaju stanove i odlaze iz

CrneGore.

Nije mogao da predvidi kako

će se situacija na tržištu ne-

kretnina odvijati u narednom

periodu, dodajući „kod nas je

tržište da nema tržišta“.

Prema posljednjim podacima

Monstata objavljenim sredi-

nomnovembra prošle godine,

prosječna cijena kvadratnog

metra stana u novogradnji u

Crnoj Gori u trećem kvartalu

prošle godine iznosila je 1,14

hiljada eura i veća je osamod-

sto u odnosu na isti period

2016. godine. Prosjek cijene

kvadrataunovogradnji uPod-

gorici jebio 1,15hiljada eura, u

Baru 1,18 hiljada, a u Budvi

1,25hiljada eura.

S.P.

Sa sjedniceVlade

Promijenili zakonda

bi semogaoprimijeniti