Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Privredna

Komora je 14. februara 2018.

godineorganizovala semi-

nar „Uticaj na finansijko iz-

vještavanje izmjenaZakona

oporezunadobit pravnih li-

ca i primjenaporeske stope

PDV- aod21 odsto“. Preda-

vač jebilaPrvoslavaKlepo,

pomoćnicamendžera zaob-

razovanje i edukacijuu Insti-

tutu sertifikovanihračuno-

vođaCrneGore.

Rukovodilac Sektora za edu-

kaciju Privredne komore dr

Mladen Perazić kazao je da je

Zakon o porezu na dobit prav-

nih lica izmijenjen i dopunjen

novim pravilima koja se pri-

mjenjuju na finansijske iskaze

za 2017. godinu.

IZMJENE

- Neke od najznačajnijih iz-

mjena odnose se na poreski

tretman obračunatih troškova

zarada, zatimotpremnina pri-

likom odlaska u penziju i za

tehnološki višak te ostale

isplate naknada prilikom pre-

stanka radnog odnosa, koji ni-

jesu isplaćeni u poreskom pe-

riodu. Odnose se i na dopune

prijava poreza na dobit stav-

kog prihoda od naplaćenih

sumnjivih potraživanja ostva-

renih u poreskom periodu, a

koja u ranijemnijesu priznata

kao rashod u poreske svrhe, te

otpisanih sumnjivih potraži-

vanja koja se ne priznaju u po-

reske svrhe – objasnio je Pera-

zić.

Podsjetio je da je od 1. januara

2018. godine u primjeni nova

opšta stopa PDV- a koja iznosi

21%,tesunaseminaruobrađe-

ni primjeri njene primjene, sa

posebnimosvrtomna zalihe.

- Privredna komora će ovim

seminarom i aktivnostima ko-

je slijedenastaviti dapodržava

usvajanje znanja iz oblasti po-

reskeregulativekakobi sepre-

duzeća što bolje adaptirala na

savremeni svijet i lakše suočila

sa složenošću poreskog siste-

ma – rekao je on.

Porez na dobit

Predavač Prvoslava Klepo je

kazaladaseZakonoporezuna

dobit pravnih lica primjenjuje

od 1. januara 2017. godine na

sve finansijske iskaze za tu go-

dinu.

- Izmjene i dopune Zakona o

porezu na dobit pravnih lica

donijelesu i izmijenjenuprija-

vu poreza na dobit za 2017. go-

dinu koja je objavljena u Pra-

vilniku o obliku i sadržini

poreske prijave za utvrđivanje

poreza na dobit pravnih lica.

Prijavuporezanadobitifinan-

sijske iskaze, poreski obveznik

je dužan da podnese elektron-

skimputem– istakla jeKlepo.

Prema njenim riječima, u toku

je izrada programa i za elek-

tronsko podnošenje finansij-

skihizvještajazabankeiosigu-

ranja. Nevladine organizacije

koje se ne bave privrednom

djelatnošću prijave dostavljaju

elektronskim putem s tim da

štampane primjerke predaju

područnomorganu.

Sve informacije oko elektron-

skog podnošenja prijava zain-

teresovani mogu dobiti upi-

tomna mail adresu [email protected]

tax.gov.me

.

Govoreći o primjeni nove op-

šte stope PDV- a koja iznosi

21%, Klepo se fokusirala na

knjiženje rezultata popisa za-

liha.

- Promjena opšte stope PDVa

sa19%na21%dovelajedopro-

mjene preračunate stope. Za

PDV stopu od 19% odgovarala

je preračunata stopa od

15,97%, dok važećoj od 21%

odgovara preračunata od

17,36%- rekla je ona.

Usljed izmjene opšte stope

PDV- a cijene mogu ostati ne-

promijenjene, ili se mijenjaju.

U oba slučaja, prema riječima

predavača,dolazidopromjene

iznosa ukalkulisanog PDV-a i

razlike u cijeni. Udrugomslu-

čaju dolazi i do promjene vri-

jednosti zaliha, kojesevodepo

cijenama sa ukalkulisanim

PDV-om. Potrebno je sastaviti

dokument koji treba da omo-

gući utvrđivanje efekta pro-

mjene stope PDV-a, prodajne

cijene, prodajne vrijednosti

ukalkulisanogPDV-a i ukalku-

lisane razlike u cijeni.

ZALIHE

Objasnila je da su poreski ob-

veznici koji zalihe proizvoda

iskazuju po prodajnim cijena-

ma sa uračunatim porezom

dužni da na dan početka pri-

mjenepropisapopišuproizvo-

de na zalihama i utvrde cijene

sauračunatimporezompono-

vimstopama.

Prvoslava Klepo je tokom se-

minara iznijela praktične pri-

mjerekakoseizmijenjenapra-

vila reflektuju na finansijsko

izvještavanje.

Zbog velikog interesovanja

privrednika, Komora će orga-

nizovati seminar na istu temu

19. februara 2018. godine, dok

će 2. marta biti riječi o značaju

ugovora o dvostrukom opore-

zivanju i njihovoj pravilnoj

primjeni. Zainteresovani sve

informacije o ovim događaji-

mamogu dobiti na sajtuwww.

privrednakomora.me

.

R.E.

PODGORICA

-Cijena i pro-

daja stanovauCrnoj Gori

ustalile su seposljednjihgo-

dinanapribližno istomni-

vou, saopšteno je agencija za

nekretnine. Predstavnici

agencijanavodeda jeuproš-

loj godini došlodopojača-

nog interesovanja turskih

građana zakupovinucrno-

gorskihnekretnina, teda

kupaca stanova izTurske

ima sveviše.

PODGORICA

- Cijene stanova u Podgorici su

se ustalile zadnje tri-četiri go-

dineismatramdaseovegodine

neće značajnije mijenjati - ka-

zala je direktorka podgoričke

agencije ,,Iva nekretnine“Mira

Radović i dodala da su u njiho-

voj agenciji decembar i januar

najgori mjeseci od kada radi

ovaj posao.

- Ima interesovanja klijenta,

ali za stanove koji su značajno

ispod realne cijene. Uglavnom

se traže jednosobni stanovi

vrijednosti od 35.000 do

40.000 eura i dvosobne od

50.000do55.000, koje jegoto-

vo nemoguće imati u ponudi.

Imamo dosta kupaca koji tra-

že manje i jeftinije stanove,

kojih je, nažalost, malo - ista-

kla je Radović i dodala da se

jedino mogu prodati stanovi

čija jecijenamalonižaodreal-

ne i tržišne vrijednosti stana.

Smatrada jeprošlagodinabila

lošija za agencije za nekretni-

ne u odnosu na prethodne go-

dine.

- Moguće da je to uslovljeno

većim brojem agencija, pošto

vidim da se svaki dan otvara

nekanova - izjavila jeRadović.

Prema njenimriječima u Pod-

gorici najveće interesovanje

vlada za stanove u kvartu pre-

ko Morače i blokovima pet,

šest i devet.

- Nama su ove lokacije trenut-

no najtraženije i po intereso-

vanju ispred Siti kvarta. Mo-

guće zato što u Siti kvartu više

nema stanova u ponudi, pa su

se kupci orijentisali na ove lo-

kacije - kazala je Radović i do-

dala da je klijentima atrakti-

van blok devet, ali da njena

agencija u ovom trenutku ta-

monema stanova za prodaju.

STAROGRADNJA

Prema njenimriječima klijen-

ti traže uglavnom stanove u

novogradnji, ali posljednjih

nekoliko mjeseci je pojačano

interesovanje za starije kvali-

tetne zgrade. - Cijena stanova

u Podgorici u novogradnji se

kreće od 1.100 do 1.800 eura, a

u starogradnji od 700 do 900

eura po kvadratu, zavisno od

lokacije, veličine, spratnosti i

očuvanosti – rekla je Radović,

koja očekuje da bi najavljena

treća faza projekta ,,Hiljadu

plus“moglaoživjetitržištene-

kretnina.

- Agencije za nekretnine ne-

maju interesa što se tiče ovog

projekta, baremnašanemani-

kakav dogovor ili ugovor sa

investitorima, ali mislimda je

to prava stvar za mlade ljude -

rekla je Radović, dodajući da

su cijene zakupa stanova u za-

dnjemkvartalu prošle i počet-

komove godine opale desetak

odsto.

Menadžer budvanske agenci-

je Gold agent Vladan Stanišić

ocijenio je da je prošle godine

zabilježeno blago povećanje

interesovanja za kupovinu

stanova uBudvi.

- Prošla godina je bila malo bo-

lja od 2016, ali se cijene stanova

uBudvi nijesumijenjale i kreću

se od 1.500 do 3.000 eura po

metru kvadratnom - rekao je

Stanišić i potvrdio veliko inte-

resovanje iz Turske za stanove

uCrnoj Gori odprošle godine.

PODGORICA

-Ministarstvopoljoprivredeobjavilo je javne

pozive zadodjelupodrškepčelarimapočetnicima i zana-

bavkuvoska.Mladi pčelari, između 18 i 30godinamogu se

prijaviti do 15.marta, kakobi dobili po tri košnice sa tri pče-

linja rojana ramovima. Podrška iznosi 80odstovrijednosti

košnica i rojeva.

Ministarstvopodržava dopolovine 50vrijed-

nosti nabavljenog sertifikovanog organskog i konvencionalnog

voska uobliku satne osnove. Podsjetili suda je za pčelare agro-

budžetompredviđeno 290hiljada eura.

S. P.

PODGORICA

–Napredak

CrneGore za 15mjestana

Heritidž listi ekonomskih

slobodapokazatelj jeuspješ-

nosti vladine fiskalnepoliti-

ke, kao i efikasnosti imple-

mentacijemjera fisklane

konsolidacijekoje suuvede-

ne sa ciljemozdravljenja jav-

nih finansija - ocijenio jena-

čelnikuDirektoratuza

finansijski sistemi unapre-

đenjeposlovnog ambijenta

IvanRadulović.

Kako je Pobjeda već objavila,

Crna Gora se pozicionirala na

68. mjesto od ukupno 186 dr-

žava na listi ekonomskih slo-

boda.

Podsjetio je da je odličan re-

zultat ostvaren u okviru indi-

katora „fiskalno zdravlje“ što

je doprinijelo boljem rangira-

njuCrneGoreuovogodišnjem

indeksu ekonomskih sloboda.

- Na regionalnoj rang listi, od

ukupno 44 evropske zemlje,

CrnaGorazauzima33.mjesto,

što predstavlja poboljšanje od

dva mjesta u poređenju sa

prethodnomgodinom.Napre-

dak je prepoznat u sedam od

ukupno 12 indikatora - lakoći

poslovanja, slobodi na tržištu

rada, državnoj potrošnji, mo-

netarnoj slobodi, poreskom

opterećenju, fiskalnomzdrav-

lju i sudskoj efikasnosti. Naj-

zapaženiji rezultat je ostvaren

u okviru indikatora „fiskalno

zdravlje“, gdje je Crna Gora

ostvarila napredak od 25 bo-

dova –naveo jeRadulović.

M.P.M.

Neke od najznačajnijih izmjena su poreski

tretman obračunatih troškova zarada,

otpremnina i ostalih isplata prilikom

prestanka radnog odnosa, koji nijesu

isplaćeni u poreskomperiodu. Odnose se i na

dopune prijava poreza na dobit prihoda od

naplaćenih i otpisanih sumnjivih potraživanja

Privredna komora organizovala seminar

Izmjene zakona o

porezima i poslovno

izvještavanje

Ministarstvo nansija povodomnapretka

Crne Gore na Heritidž listi

Pokazatelj uspješnosti

fiskalnepolitike

Ministarstvo poljoprivrede objavilo dva javna

poziva iz sektora pčelarstva

Podržavajupočetnike

i nabavkuvoska

Predstavnici agencija tvrde da su se cijena i prodaja nekretnina ustali

Turci sveviš

stanoveuCr

Kupci uglavnomtraže

jednosobne stanove

od 35.000do 40.000

eura i dvosobne od

50.000do 55.000 -

navodi MiraRadović

VladanStanišić

MiraRadović

Seminar PKCG

IvanRadulović

PODDDD

Klijenti iz Turske

koji kupuju stanove

vrijednosti od 50.000

do 70.000 eura. Kupuju

u cijeloj Crnoj Gori, ali

najviše u Budvi - kaže

Vladan Stanišić