Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjed-

nikDemokratskepartije

socijalista,MiloĐukanović

otvorićedanasKongres In-

ternacionalneunije socija-

lističkeomladine (IUSY) u

Bečićima.

IUSY je najveća i najstarija

politička omladinska orga-

nizacija u svijetu, koja se

sastoji odoko 140organizaci-

ja izvišeod100zemaljasvije-

ta.

- To je podmladak Socijalis-

tičke internacionale i krovna

organizacija koja okuplja so-

cijalističke, socijaldemokrat-

ske i radničkepolitičkeomla-

dinske organizacije svijeta,

navodiseusaopštenjuDPS-a.

Kakosedodaje,IUSYjeosno-

vana 1907. godine i međuna-

rodna je omladinska orga-

nizacija sa konsultativnim

statusom u Ujedinjenim na-

cijama.

- Glavna polja rada IUSY su

demokratija, ljudska prava i

politika mladih iz perspekti-

ve slobode, solidarnosti i rav-

nopravnosti, kaže se u saop-

štenju.

Najavljeno je da će na otva-

ranju Kongresa govoriti

predsjednik Savjeta mladih

DPS-a, Nikola Pešić i čelni

ljudi organizacije IUSY.

R.P.

PODGORICA

–Verbalni su-

kobposlanikaDemokratskog

FrontaMilanaKneževića i

potpredsjednikaSkupštine

BranimiraGvozdenovića,

koji sedogodio tokomsjedni-

ceuutorak, predstavljakon-

tinuitet nedoličnogponaša-

njaposlanikaovepolitičke

grupacijeucrnogorskom

parlamentu, ocijenio je funk-

cionerDPS-aNikolaGegaj.

On smatra da je ono što se u

utorakdesilonasjedniciSkup-

štine za svaku osudu, te da je

„sud javnosti najbolji sud“.

- Radi se otvorenom nasilju,

uličarskom ponašanju i oči-

glednoj želji da se izazovu in-

cidenti. Nema tu iskrene želje

za dijalogom. Mislim da za

svakog poslanika moraju da

važe zakoni i pravila. Očigled-

no jedasuposlaniciDF-aumi-

slili da su iznad zakona i po-

BRISEL

- Ministar odbrane

Predrag Bošković kazao je

da je Crna Gora ove godine

na odbranu dala 1,7 odsto

od tražena dva odsto BDP-

a. On očekujemda će do

2024. godine biti među

članicama koje su ispunile

taj cilj. Generalni sekretar

Jens Stoltenberg kazao je

na juče održanom sastanku

ministara odbrane u Briselu,

da očekuje da će do 2024.

najmanje 15 članica ispuniti

cilj i izdavajati dva odsto na

odbranu.

- Crna Gora već posljednjih

pet, šest godina konstantno

povećava svoja izdvajanja

za odbranu i mnogo prije

samog članstva u NATO,

jer je to potreba, obzirom

na potrebe same Vosjke i

sistema odbrane. Ono što

je bitno za 2018. jeste da će

Crna Gora izdvojiti 1,7 odsto

svoga BDP-a za pitanje

odbrane i to će nastaviti

ubuduće kako bismo 2024.

godine dostigli taj nivo od

dva procenta, ono što je

dogovorenomeđu svim

članicama Alijanse na Sami-

tu u Veslu. Ove godine za

odbranu je izdvojeno nešto

malo iznad 53 miliona eura -

kazao je Bošković u Briselu.

Na pitanje da li će Crna Gora

učestvovati umisiji obuke

iračkih snaga, Bošković je

kazao da to ne zavisi samo

od Podgorice, već i od naci-

onalnog Savjeta za odbranu

i bezbjednost. Međutim, ono

što je fokus naše države je

misija u Avganistanu.

- Prvi put ćemo biti na Koso-

vu. Još tri misije u kojima

Crna Gora učestvuje, ne pod

pokroviteljstvomNATO, već

Evropske unije i Ujedinjenih

nacija, kao što su Somalija,

Mali i Zapadna Sahara, kazao

je on.

Bošković je dodao da je cilj

Ministarstva odbrane da se

popune određene koman-

dne strukture u NATO.

- Shodno potrebama Crne

Gore za boljim kapacitetama

Vojske popunićeno odre-

đene komandne strukture

u NATO i iskazati intere-

sovanje za dio zajedničke

saradnje sa nekimod naših

najbližih partnera kao što

su Slovenija i Hravtska da

budemo u njihovom sastavu

u nekomod djelova prije

svega prisustva na istočnom

dijelu - rekao je Bošković.

On je ocijenio da je od

interesa za Vojsku da bude

obučena i da ciljeve koji su

postavljeni sa NATO-om

ispuni u najkraćem roku.

Bošković je novinarima

kazao da je na ministarskom

sastanku usaglašeno nekoli-

ko važnih poruka koje će ići

za julski samit NATO šefova

i Vlada.

Na sastanku još jednom je

ojačana pozicija NATO-a kao

globalnog obezbjeđivača

mira u svijetu. Ono što je

najvažnije iskazano je jedin-

stvo u glavnimodlukama

da se podrže istok i jug kao

dva trenutno najnestabilnija

dijela Alijanse. To je ono što

obezjeđuje jedinstvo saveza

i što će omogućiti da Evropa

još dugo bude bezbjedna i

stabilna, kazao je Bošković

na trećem sastanku na

niovuministara odbrane na

kojemCrna Gora učestvuje

kao punopravna članica

NATO.

J.Đ.

Ministar odbrane Predrag Bošković

naministarskomsastanku u Briselu

Zaodbranuovegodine

53milionaeura

Ono što je bitno za 2018. jeste da će Crna

Gora izdvojiti 1,7 odsto svoga BDP-a za pitanje

odbrane i to će nastaviti ubuduće kako bismo

2024. godine dostigli taj nivo od dva procenta

DanasKongres Internacionalne

unije socijalističkeomladine

Ambasador Bugarske u Podgorici predstavio prioritete tokom

bugarskog predsjedavanja SavjetomEvrope

Červenjakov:

Zapadni Balkan

osnovniprioritet

PODGORICA

–Perspektiva

i povezanostZapadnogBal-

kanabićeosnovni prioritet

bugarskogpredsjedavanja

SavjetomEvrope, jer je to in-

teresEvrope i svihbalkan-

skihdržava, poručio je am-

basadorBugarskeu

PodgoriciMladenPetrov

Červenjakov.

On je juče u EU info centru

predstavio četiri principa na

kojima će se zasnivati bugar-

sko predsjedavanje, a koji se

osim perspektive Zapadnog

Balkana, odnose i na ekonom-

ski rast i socijalno-kohezionu

politiku za mlade, digitalnu

ekonomikui bezbjednost i sta-

bilnostUjedinjeneEvrope.

Odluka da upravo perspektiva

i povezanost Zapadnog Balka-

na bude u fokusu bugarskog

predsjedavanjadonijeta je, ka-

ko je naveo Červenjakov, zbog

toga što EU nije dala jasan cilj

za ovaj region.

PRIORITET

- Mi smo željeli da to stavimo

kao prioritetno pitanje. Za nas

je bitno da se sačuva princip

regate, a ne da se ulazi u pake-

tu. Bitna je kohezija, kao os-

novna politikaEU. Važno je da

se predvide mehanizmi za

transformaciju i da se balkan-

ske države više uključe u

Za nas je bitno

da se sačuva

princip regate,

da se ne ulazi

u paketu. Bitna

je kohezija,

kao osnovna

politika EU.

Važno je da

se predvide

mehanizmi za

transformaciju i

da se balkanske

države više

uključe u

evropske

fondove - kaže

Červenjakov

evropske fondove. Bitna jepo-

vezanost među državama u

svimaspektima.Bitnojeidase

radi na koridorima 4, 8 i 10. Za

nas je vrlo bitan koridor osam

koji će Crno more povezati sa

Jadranskim. Povezivanje me-

đu državama moguće je obez-

bijediti dobrim transportnim

koridorima – objasnio je bu-

garski ambasador.

AmbasadorČervenjakovocje-

njuje i kako je važno da tokom

bugarskog predsjedavanja

počnediskusijaomjerilimaza

poglavlja 23 i 24, kako bi se ri-

ješilo pitanje privremenih

mjerila i krenulo sa zatvara-

njemta dva poglavlja.

- Svijesni smo da će to biti teš-

ko. Postoje zemlje članicekoje

su insistirale na tome da se pr-

vo otvore sva poglavlja, pa tek

onda da počne njihovo zatva-

ranje. Pozicija Njemačke je da

seneotvaravišeoddvapoglav-

lja tokom jednog predsjedava-

nja –naveo jeČervenjakov.

UJEdInJEnaEvROPa

Govoreći o četvrtompriorite-

tu bugarskog predsjedavanja,

koji se tiče bezbjednosti i sta-

bilnostiEvrope,ovajdiploma-

ta je naglasio kako „samoUje-

dinjena Evropamože da riješi

probleme koji stoje pred 500

miliona građana EU i četiri

miliona kvadratnih kilometa-

ra teritorije“.

Istakao je i kako predsjedava-

njeSavjetomEvropezanjego-

vu zemlju predstavlja čast,

odgovornost, ali i izazov bu-

dući da se Evropa trenutno

suočava sa velikim problemi-

ma.

-EUmorada se reformiše imi

u ovoj godini moramo da kre-

nemo sa tim. Evropa gubi svo-

ju geopolitičku poziciju u sa-

v r emenom s v i j e t u . Mi

nemamo vremena za gublje-

nje. Moto našeg predsjedava-

nja je „jedinstvo stvara moć“.

Evropi je potrebna stabilnost,

solidarnost i bezbjednost.

Smatramo da tokom bugar-

skogpredsjedavanja ta tri cilja

možemo da ostvarimo preko

kohezije, konkurentnosti i

konsenzusa. Stabilnost ćemo

osigurati preko konkurentno-

sti, solidarnost preko kohezi-

je, a bezbjednost preko kon-

s enzus a – zak l j uč i o j e

ambasadorČervenjakov.

Đ.Ć.

SOFIJA

-Ministri inostranih

poslova zemalja članica

Evropskeunije imajupodije-

ljene stavoveonovoj Strate-

giji EvropskeKomisijeopro-

širenjuzaZapadni Balkan,

jer jedni smatrajuda je rok.

Mađarska, kako prenose ino-

strane agencije, smatra da je

2025. godina predug rok, te da

biCrnaGoraiSrbijapunoprav-

ne članice trebale postati već

do 2022. godine.

- Razočaran sam ovom strate-

gijom,jerbiintegracijaiproces

proširenja trebali ići punobrže

– ocijenio je mađarski šef di-

plomatijePeter Sijarto.

Ministar spoljnih poslova

Mađarske je poručio da in-

tegracije i proces proširenja

moraju da budu „mnogo, mno-

go brži“.

Đ.Ć.

DPS smatra da poslanici DF-amoraju biti kažnjeni zbog ponašanja

Gegaj: Sud javnosti jenajbolji sud

slovnikaSkupštineCrneGore,

damogudavrijeđajusvakoga i

da na taj način mogu doći do

nekog cilja –naveo jeGegaj.

On je dodao i kako imnjihovo

shvatanje demokratije omo-

gućavadaradeštaimpadnena

pamet.

- Onaj ko ne poštuje državne

organe,nepoštujedržavuCrnu

Gora.Zbogtogasvakomorabiti

sankcionisan– rekao jeGegaj.

Podsjećamo, nasjedniciparla-

menta uutorak, došlo je do in-

cidenta kada se poslanik DF-a

Milan Knežević verbalno su-

kobio sa potpredsjednikom

Skupštine Branimir Gvozde-

nović zbog toga što mu nije

data riječ. Knežević je zbog

incidenta kažnjen sa dvije jav-

ne opomene.

Đ.Ć.

Sofija:

Sastanak evropskih

šefova diplomatija

Sijarto: CrnaGora

i Srbijamorajušto

prijeuEU

NikolaGegaj

MladenPetrovČervenjakov

Ambasador Bugarske poručio je kako preostaje da i Crna

Gora potpiše ugovor o nižim tarifama za roming usluge.

- Ugovori o roming uslugama već su potpisani sa Srbijom i

Makedonijom, preostaje još da to uradi i Crna Gora. Nedo-

pustivo je da razgovori u romingu koštaju duplo ili troduplo

više – rekao je Červenjakov.

Cijeneuromingu

nedopustivovisoke