Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-LiderDemosa

MiodragLekićprisustvovaće

današnjemsastankuopozici-

onihlideranakomećerazgo-

varati ozajedničkomkandi-

datuna izborimaza

predsjednikadržave, saznaje

Pobjeda.

Sastanak će, prema saznanjima

Pobjede, početi u 13 sati na lo-

kaciji koju će tkz. građanska

opozicijapredložitipredpo-

četakrazgovora.

Predsjedništvo Demokrat-

skogfrontapozvalojeusri-

jedu lidere svih opozicio-

nih partija na sastanak

koji bi se održao danas

na „neutralnom tere-

nu“.

Iz Fronta su poručili i

kako se sastanak neće

održati ukoliko samo

jedan od opozicionih

lideraodlučidanepri-

sustvuje.

Učešćena sastanku ra-

nije su potvrdili lideri

Demokrata Aleksa Be-

čić, Socijaldemokratske

partije Ranko Krivokapić, GP

URADritanAbazović, Socijali-

stičke narodne partije Vladimir

Joković i UjedinjeneCrneGore

Goran Danilović, dok je učešće

Lekića bilo neizvijesno sve do

danas.

Predsjednik SNP-a Vladimir

Joković potvrdio je za Pobjedu

dasusesviopozicionilideri,uk-

ljučujući i Lekića, saglasili da

dođunadanašnji sastanak.

-Svi predstavnici opozicionih

parlamentarnihpartija su se sa-

glasili da se sastanemo i razgo-

varamo o zajedničkom kandi-

datu za predsjednika. Termin i

mjesto održavanja sastanka još

nijesuutvrđeni i to će biti dogo-

voreno neposredno pred sasta-

nak. Razgovaraćemo i ja očeku-

jem da nađemo zajedničko

rješenje što se tiče predsjednič-

kogkandidata–rekaojeJoković

zaPobjedu.

On nije želio da govori omogu-

ćimkandidatima koji su u opti-

caju, navodeći da će sa konkret-

nim imenom izaći kada o tome

postignudogovor.

Pobjeda je ranije objavila da je

do odluke DF-a da se uputi po-

ziv svim opozicionim liderima

došlo nakon što su pregovori o

jedinstvenom opozicionom

kandidatuzapali ućorsokak, jer

nije postignuta saglasnost o

kandidaturi Milke Tadić-Mijo-

vić, koju podržava takozvana

građanska opozicija i Andrije

Jovićevića,kojijefavoritFronta.

U slučaju da opozicija ni danas

neuspijedasedogovoriozajed-

ničkomkandidatu,aktiviraćese

opcija da Demokrate predlože

svogkandidata.Utomscenariju

realne su i kandidature pred-

stavnika SDP-a, SNP-a, ali i sa-

mostalnog poslanika Aleksan-

dra Damjanovića, koji je već

obavio razgovore sa liderima

opozicije.

Dio funkcionera SNP-a i pred-

stavnici nekih manjih prosrp-

skihpartija, kako je jučeobjavio

Portal Analitika, smatraju da bi

Miomir Đurović, bivši pred-

sjednik Crnogorske akademije

nauka i umjetnosti, bio dobar

kandidat opozicijenapredsjed-

ničkimizborima.No,

otojinfor-

maciji niko iz redova ,,građan-

ske opozicije“ koje smo

kontaktirali nije želio da se

izjašnjava niti je imao bilo ka-

kvihsaznanja.

Predsjednički izbori zakazani

suza 15. april, akaonestranačke

ličnosti. kandidaturu već su

objavili naučnik Dragan Haju-

duković, profesor pravnih nau-

ka Đorđije Blažić i privrednik

VasilijeMiličković. Kandidatu-

ru je objavio i predsjednik

Stranke pravde i pomirenja

HazbijaKalač.

Rokzapredajukandidaturaisti-

če26.marta.

Đ.Ć.

PODGORICA

- Predsjednik

Odbora glavnog grada Demo-

kratske partije socijalista

Vladan Vučelić najavio je de i-

nitivan odlazak sa te funkcije.

Vučelić je prema pouzdanim

saznanjima Pobjede, na

sjednici podgoričkog odbra,

održanoj u srijedu 14. februara,

kazao da odlazi nakon sedam

godina i da će ga zamijeniti

„mlađi kadar“.

- Nakon sedam godina i tri

mandata vrijeme je da odem,

odnosno da na moje mjesto

dođu mlađi kadrovi. U redovi-

ma DPS-a trebaju osvježenja.

Ja sam već sedam godina

predsjednik DPS-a Podgorice.

Mislim da je to bilo dovoljno i

da treba da dođe neko drugi

umjesto mene. Isto to važi i

za predsjednika DPS-a Tuzi

i predsjednika opštine Tuzi.

Treba nam podmlađivanje,

citirao je Vučelićeve riječi

izvor Pobjede koji je prisu-

stvovao sastanku.

Vučelić je najavio odlazak i na

prošloj sjednici podgoričkog

odbora DPS-a koja je održana

29. decembra prošle godine,

ali ne tako eksplicitno kao ovaj

put.

Prekjučerašnjoj sjednici nije

prisustvovao predsjednik

DPS-a Milo Đukanović koji je

koordinator u ime Predsjed-

ništva partije za glavni grad

i koji je ranije nekoliko puta

insistirao na podmlađivanju

stranke u opštinskimodbo-

rima.

Izvori našeg lista iz DPS-a su

tu činjenicu doveli u vezu sa

„tihimbojkotom“ Vučelića od

strane određenih krugova u

DPS-u, jer Đukanović nije pri-

sustvovao ni prošloj sjednici

podgoričkog odbora.

- Vučelićev stav je najava da

njega sigurno neće biti u timu

za lokalne izbore, što znači for-

miranje novog tima i potpuno

novu izbornu listu - rekao je

izvor Pobjede iz DPS-a.

Đukanović se nekoliko puta

javno zalagao za profesionali-

zaciju ključnih funkcija u pod-

goričkomDPS-u.

Odbor glavnog grada DPS-a

je 24. marta prošle godine jed-

noglasno odbio ostavku Vuče-

lića. On je ostavku ponudio

shodno statutarnoj obavezi,

zbog relativno lošeg rezultata

DPS-a na parlamentarnim

izborima kada je ta stranka u

odnosu na lokalne izbore 2013.

godine osvojila gotovo četiri

hiljade glasova manje.

Iako je stranački vrh taj

rezultat ocijenio nedovoljno

dobrim, Vučelić je tada na

glasanju dobio jednoglasnu

podršku, a šef podgoričkog

odbora rezultat ocijenio kao

„relativno dobar“.

N. Z. – Z.D.

PRIŠTINA

- PredsjednikVladeCrneGoreDuškoMarković

okončao jeučetvrtakprijepodneposjetuRepubliciKosovo

razgovorima sapredsjednicimaKosovaHašimomTačijemi

SkupštineKosovaKadrijemVeseljijem.

Na sastancima su potvrđeni odlični politički odnosi dviju su-

sjednih i prijateljskihdržavauzocjenuda iCrnaGora iRepubli-

kaKosovo imaju jasnevizije svojebudućnosti uevropskiminte-

gracijama. Ponovljena je porška Crne Gore evropskoj i

evroatlantskoj perspektivi Kosova.

PredsjednikKosovaHašimTači i predsjednik kosovskog parla-

menta Kadri Veselji iskazali su posebnu zahvalnost premijeru

Markovićuukazujućinaznačajprvezvaničneposjetepredsjed-

nika Vlade Crne Gore Republici Kosovo. Predsjednik Tači je

ocijenio da crnogorsko-kosovski odnosi treba i mogu da budu

model svima u regionuZapadnogBalkana.

PremijerMarković je, čestitajući najvišimzvaničnicimaKosova

desetogodišnjicu nezavisnosti, još jednom apostrofirao značaj

sprovođenja svih odluka u vezi sa statusom crnogorske nacio-

nalnezajednicenaKosovu.UtomkontekstupremijerMarković

jeukazaona svapravakojauživajupripadnici albanskezajedni-

ce uCrnoj Gori.

- Postignuta je puna saglasnost o potrebi konkretnog djelovanja

dviju vlada na boljem infrastrukturnom povezivanju i na uku-

pnom produbljivanju ekonomskih veza, saopštila je Služba za

odnose s javnošćuVladeCrneGore.

R.P.

Demokratska partija socijalista počela pripreme za izbore u Podgorici,

predsjednik Odbora glavnog grada DPS-a najavio ostavku

Vučelićdefinitivno

odlazi, zamijeniće

gamlađi kadar

Vučelić je najavio odlazak i na prošloj sjednici podgoričkog odbora

DPS-a, ali ne tako eksplicitno kao ovaj put. Sjednici nije prisustvovao

predsjednik DPS-aMilo Đukanović, koji je u ime Predsjedništva

partije koordinator za glavni grad i nekoliko puta je ranije javno

insistirao na podmlađivanju stranke u opštinskimodborima

Prema nezvaničnim, ali pouzdanim, informacijama Pobje-

de, pojedini diskutanti su žestoko kritikovali rad Odbora

jer smatraju da podgorički DPS ne radi dovoljno dobro na

terenu uoči lokalnih izbora koji bi trebalo da budu održani

umaju.

- Lokalni izbori su krucijalni za pozicioniranje DPS-a,

možda čak i važniji od predsjedničkih, a Odbor glavnog

grada ne radi dobro na terenu. Pogotovo imajući u vidu

evidentni minus sa parlamentranih izbora, citirao je izvor

Pobjede riječi jednog od članova DPS-a.

Na sjednici je, kako tvrde izvori Pobjede, samo pohvaljen

rad Predraga Boškovića, ministra odbrane, koji je koordi-

nator za Konik.

Pojedinidiskutantioštro

kritikovali radOdbora

NOVI TIMZAIZBORE:

Sa izbornekonferencijeDPS-aglavnoggrada

VladanVučelić

Joković: Očekujemdaćemo

naći zajedničko rješenje

I Lekić dolazi na sastanak opozicije koji je sazvaoDF i koji će se održati na neutralnomterenu

DuškoMarković završio zvaničnu posjetu Prištini

Odnosi CrneGore i Kosova

model zaZapadni Balkan

DuškoMarković i HašimTači

Vladimir Joković