Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–LokalnazajednicaTivtadobijadanasprvoprotivpo-

žarnoplovilonamoruuBokiKotorskoj, kojećeslužiti zapotre-

bemarinezasuperjahtePortoMontenegro i opštinskeSlužbe

zaštite i spasavanja.

Protivpožarno plovilo dužine 9,79m, u koje je kompanija Adriatik

marinasuložila400.000eura, rađenojeubrodogradilištuuBonići-

mapo idejnomprojektu tivatskekompanije „Navar inkorporejtid“.

Premabrodograditeljskomprojektu,protivpožarnoploviloimadva

motora snagepo 125ks i razvijabrzinuod20čvorova. Osimsanira-

njapočetnihpožarnihsituacijanaplovilimauBokokotorskomzali-

vu, kao jedino takvoplovilouCrnojGori upraksi ćemoći dadjeluje

i za saniranjepožaranakopnu, kada suupitanjuprimorskekuće ili

ostrvazaliva.

Pored opreme za gašenje požara i prve pomoći, posjeduje nosila i

dizalicu za izvlačenje ljudi i objekata izmora, pa ćemoći brzo i efi-

kasnoda rješava svepotencijalnenezgodeuvodi.

S.K.

Mogudagase i

požarenamoru

KORISTZALOKALNUZAJEDNICU:

Protivpožarnoplovilo

TIVAT:

Služba zaštite dobila pojačanje

PLJEVLJA

–Nova jepodnije-

lakrivičnuprijavuprotivdi-

rektoraVodovodaČedaGos-

pića.Kako jenakonferenciji

zanovinaresaopštioodbornik

tepartijeBojanStrunjaš,Gos-

pić jenabavkommašina iHTZ

opremepocijenamadaleko

većimodrealnihoštetiopre-

duzećezavišeod60.000eura.

Sveto je, navodno, radiopreko

,,fantomskekompanijeMI-

SScomMojkovac“ .

Strunjaš je naveoda je uviše na-

vrataodmenadžmentaVodovo-

da zahtijevao podatke o kupovi-

niopreme,dokazeoraspisivanju

tendera, ali damu ni nakon dva

mjesecanijesudostavljen.

- Na primjer, mašina motorni

sjekač TS 800 sa kolicima i no-

žemčija realna cijena ne prelazi

2.500euraplaćenaje7.240eura,

motor honda GX za vibro ploču

čija je cijenane višaod 1.000eu-

ra plaćena 4.601 euro, kao i niz

drugihmašina kupljenih po ne-

koliko puta višoj cijeni od tržiš-

ne, čime je preduzeće oštećeno

za46.000eura.

Pronevjereseodnoseinanabav-

kuHTZopreme. Recimo, čizme

uloženeplaćane su28,30eura, a

ima ih za 17,10 eura. Futrovane

čizme plaćane su 47,33 eura, a

mogu se nabaviti po cijeni od 18

eura po komadu. ZaHTZ opre-

muGospić je oštetio preduzeće

za 14.260 eura. Sve su ove sum-

njive nabavke vršene preko fan-

tomskefirme-„MISScomMOJ-

KOVAC“ sa kojom je Gospić

oštetio preduzeće za više od

60.000 eura. Ovaj iznos je proi-

stekao izmeni dostupnih poda-

taka. Zato smo od tužilaštva za-

tražili da ispitaju sve nabavke

Vodovoda preko kompanije

„MISScomMOJKOVAC“ – ka-

zao jeStrunjaš.

A.S.

DANILOVGRAD

–Dvijede-

cenije radapreduzeće ,,Žu-

njićkompani“ obilježićeno-

vomlinijomproizvoda sa

produženimrokomtrajanja.

Za taj projekat, kažeosnivač

i vlasnikporodične firmeGo-

ranŽunjić, uložili suokopola

miliona eura, odčega je Inve-

sticioni-razvojni fondkredi-

tirao 189.000eura, aostatak

iz sopstvenogkapitala.

–Moramo ići ukorak sa evrop-

skimtrendovima jer ova oblast

zahtijeva upotrebu savremene

tehnologije kako bi se zadovo-

ljile potrebe i ukusi potrošača.

Za čitav programkoji se sastoji

od lisnatihpeciva, kolača, smr-

znutih pita i pica u specijalnim

pakovanjima i drugo, koristi-

mo visoko kvalitetnu sirovinu

bez aditiva i konzervanasa, po

tradicionalnoj recepturi – re-

kao jeŽunjić.

Novaproizvodnalinijanosina-

ziv ,,Domaće je najslađe“ i

otvorena je u čast velikog jubi-

leja, dvije decenije od kada je u

pekari ,,Anđela“ kao samostal-

noj zanatskoj radnji zamirisala

prva pogača.

Tih početaka rado se sjeća di-

rektorŽunjić, kadasedistribu-

cija hljeba obavljala isključivo

u obližnjim maloprodajnim

objektima. Te 1998. godine pe-

karajeupošljavalapet,anared-

nesedamnaest radnika.Među-

tim, i konkurencija je postajala

jača,atržištemnogozahtjevni-

je, što nije zabrinulo menad-

žment kompanije, koji se odlu-

čuje na pravi potez i 2002.

godineuvozi kompletnu ,,Bon-

gard“ opremu, tačnije u pogon

stavlja automatizovanu liniju

za pečenje hljeba.

Bila je to milionska investicija

upresudnommomentukadaje

trebalo napraviti još jedan ko-

rak i odgovoriti na pitanje da li

nastaviti ili odustati od trke sa

konkurentima, kako postoje-

ćim tako i budućim. Ambicije

nisusplasnule i otišlose i korak

dalje. Naime, kupcima u Dani-

lovgradu vrata otvara ,,Anđela

2“, a 2005. godine udareni su

temelji sadašnje fabrike i samo

dvije godine kasnije ,,Anđela

plus“ stiče primat i postaje si-

nonim pekarske industrije u

Crnoj Gori.

- Raduje podatak da smo sve

potrebniji zahtjevnom tržištu,

tim prije jer su naši proizvodi

prisutni u gotovo svakoj malo-

prodaji mješovite robe, ali i u

svim većim trgovačkim lanci-

ma kao sto su ,,Voli“, ,,Franca“,

,,Lakovic“ i drugi. To nas oba-

vezuje da još više privređuje-

mo i širimo asortiman - rekao

je direktor Žunjić ističući da

pekara ,,Anđela“ posluje sa tri

sertifikata o kvalitetu, i to ISO

9001, ISO 14001 i HACCP, a

njen asortiman čini više od 15

posebnihvrstahljebaiistotoli-

kopeciva.

B.KADIĆ

DANILOVGRAD:

,,Žunjić kompani“ proširio asortiman pekare ,,Anđela“

,,Domaće jenajslađe“ za jubilej

POSJEDUJUSVESERTIFIKATE:

Detalj izpekare

,,Žunjić kompani“ ima oko 120 zaposlenih koji su na radnim

zadacima raspoređeni u fabričkompogonu i umalopro-

dajnimobjektima. Hljebom i raznimpecivima snabdijeva

više od 550 prodavnica. Upravu kompanije čine visoko

obrazovani i mladi kadrovi, dok su u ostalim sektorima pro-

izvodnje, distribucije i prodaje angažovani vrhunski pekari,

buregdžije, vozači i drugi.

Zapošljava120radnika

HERCEGNOVI

- Za četiri

mjeseca, koliko jena snazi

novi Zakonoplaniranjupro-

stora i izgradnji objekata,

Sekretarijatuzaprostorno

planiranje i izgradnjuopšti-

neHercegNovi stiglo je 140

zahtjeva za legalizacijune-

formalnihobjekata.

SekretarkaMarinaSekulićna-

vodi da jehercegnovska opšti-

na jedna od vodećih po broju

predatihzahtjeva ikojaredov-

no sprovodi proceduru.

- To znači da su građani dobro

upoznati o procesu legalizaci-

je. Imamo veliki broj ljudi koji

dolaze,informišuse,mislimda

smo uspostavili lijep odnos sa

građanima i da to teče u pozi-

tivnomsmjeru–kaže Sekulić.

Kako ističe, najveći problem

predstavljaju nelegalni stam-

beni objekti sa više vlasnika

stambenih jedinica, jer se za-

htjev predaje za objekat u cje-

lini.

-Uzgradamaukojimapojedi-

ni vlasnici ne dolaze duži niz

godina ili samo povremeno,

problemje oformiti skupštinu

stanara. Zahtjevza takavobje-

kat moraju da podnesu kao

skupština stanara, odnosno za

cijeli objekat a ne za pojedi-

načne stanove. Tu dolazi do

problema jer stanari ne mogu

da se okupe, pojedinih vlasni-

ka nema, a rokovi suograniče-

ni. Možda su to situacije za

koje bi i Ministarstvo trebalo

danađenačinkakodaprevazi-

đemo poteškoće, jer se ti pro-

blemi tičugrađanakoji želeda

legalizuju svoj stan, a nijesu u

mogućnosti upravo iz tih ra-

zloga –objašnjava Sekulić.

Ona navodi da su nadležnom

ministarstvu već ukazali na

probleme sa kojima se suoča-

vajuupraksi.

Pojedinačni zahtjevi građana,

vlasnika stanova u nelegalnim

zgradama,ostajuevidentirani,

jer kako objašnjava Sekulić,

„vlasnik je na neki način ispu-

nio svoju dužnost, budući da

trenutno nema drugumoguć-

nost“.

Prema zakonu o planiranju

prostora i izgradnji objekata,

rok za podnošenje zahtjeva za

legalizaciju je 15. jul.

-Ukolikonekonebudepodnio

zahtjevurokukojijedatiliako

bude odbijen, odnosno ako ga

plan generalne regulacije ne

bude prepoznao kao takvog,

uklanjaće se objekti i obezbje-

đivaće se smještaj za objekte

osnovnog stanovanja. A prije

uklanjanjaobjekta,jersemora

izdati rješenje o uklanjanju,

vlasnik će plaćati naknadu za

korišćenje tog prostora nefor-

malnog objekta – kazala je Se-

kulić.

HercegNovije,važećomodlu-

kom, podijeljen u šest zona, a

cijene po metru kvadratnom

iznose 150 eura u prvoj zoni,

120udrugoj,90utrećoj,četvr-

toj 70, petoj 50 i šestoj 30eura.

Nacrt odluke o naknadi za ko-

munalno opremanje građe-

vinskogzemljištazanelegalne

objekte u opštini Herceg Novi

je dat na saglasnost Ministar-

stvu. Nakon dobijanja sagla-

snosti nacrt ide na javnu ra-

spravu, a potom se o predlogu

odluke izjašnjava lokalni par-

lament.

Naknada se uvećava za 2,5 od-

stozaobjekteosnovnogstano-

vanja (bez obzira da li se plaća

jednokratnoiliuratama),apet

odstozaostaleobjekteukoliko

seplaćajednokratno,odnosno

20odstoakoseplaćauratama.

Troškovi postupka legalizaci-

je, prvenstveno obuhvataju

naknade za komunalno opre-

manjegrađevinskogzemljišta,

koju vlasnici neformalnog

objektazaosnovnostanovanje

mogu plaćati u 240 rata i 120

rata za ostale objekte.

Ž.K.

HercegNovi:

Sekretarka za prostorno planiranje i izgradnju

Marina Sekulić o ozakonjenju bespravnih objekata

Zgrade saviše

vlasnika teško

je legalizovati

Problem je oformiti skupštinu stanara jer ima zgrada u

kojima pojedini vlasnici ne dolaze godinama ili samo

povremeno. Zahtjev za takavobjekatmorajuda podnesu

kao skupština stanara, odnosno za cijeli objekat a ne za

pojedinačne stanove - navodi Marina Sekulić

PLJEVLJA:

Prijava protiv direktora Vodovoda

Nova: Preduzeće je

oštetioza60.000

BojanStrunjaš

MarinaSekulić