Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Hronika

Optuženi za lažno predstavljanje tvrdi da je značku kupio od službenika policije

Markušpriznaoda jekao

policajackontrolisaograđane

PODGORICA

- BojanMar-

kuš priznao je jučeuOsnov-

nomsudu, predvijećemsut-

kinjeŽeljkeJovović, da se

lažnopredstavljaokaopoli-

cajac, ali, kako jekazao, na

takavpostupak seodlučioda

bi spriječiokrivičnadjela.

On je otkrio koga je sve kon-

trolisao i šta jeoduzimaokada

se predstavljao kao policajac.

Markuš je naveo da je zausta-

vio Damira Maljevića, Marka

Barjaktarovića i Dragoljuba

Vidića.

Na jučerašnjemsuđenjuMar-

kuš je bio kategoričan da je od

policajcaTomislavaTodorivi-

ćakupioznačkuza300eurate

i damu je on dao pištolj sa ko-

jim se fotografisao. Sa druge

strane, policijac jenegiraoop-

tužbeMarkuša tvrdeći da mu

nije prodao značku već damu

je onukrao. Ipak, policajac ni-

je sporio da je Markušu „po-

zajmio“ pištolj da bi se foto-

grafisao. U odbrani okrivljeni

navodi da je u istrazi tužiocu

Nikoli Boričiću saopštio kada

je i za koliko novca kupio

značkuodpolicajca.

- To tužilac nije konstatovao,

samomi je rekao ,,mimoramo

da štitimo kolege“. Tomislav

mijedavaoranijeipištoljdase

slikam i onda su ga zbog toga

kaznili disciplinksi sa 200 eu-

ra. Ja samto ispričao predBo-

ričićem, a tu su bili inspektori

Mitrović i Sekulić - kazao je

Markuš.

On tvrdi i da su ga desetak po-

licajaca iz interventne jedini-

ce napali, tukli, šamarali, te i

da je sve to „prijavio tužiocu

Boričiću, ali da on to nije htio

da unese u zapisnik“.

- U januaru 2017. samprepra-

vio imenaznački, aTodorović

mi je rekao: ,,Neka je sadmalo

kodtebedavidimkakoćupro-

ći“ - dodao jeMarkuš.

Ipak policajac Todorović

imao je drugačiju verziju do-

gađaja. Kaže da je u avgustu

2016. godine primijetio da u

torbi nema značku te i da je

kasnije shvatio da je ukrade-

na.

- Nijesamprvomislio da je on

ukrao.

Poslijesamgapitao.On

je rekao da nije kleo mi se i

govorio,,skočiću sa mosta ako

mi ne vjeruješ“. Nijesam htio

da se griješim. Osijedio sam

zbogoveznačke - naveo jeTo-

dorović.

Osim svjedoka Todorovića

iskaz su, pred vijećem sutki-

njeJovović, daliDamirMalje-

vić i DragoljubVidić.

Maljević je pojasnio da je

Markuša sreo u napuštenom

hangaru kod Gimnazije kada

mu se predstavio kao polica-

jac i kontrolisao ga.

Svjedok Vidić koji radi u jed-

noj banci uPodgorici ispričao

je da mu je prišao Markuš i

pitao ga da li sa njim radi Ste-

fan Mijač za kog je, navodno,

sumnjaoda koristi narkotike.

AdvokatDamirLekić, koji za-

stupa optuženog, tražio je ne-

uropsihijatrijsko vještačenje.

Prema navodima optužnice,

Markuš se tereti da je u avgu-

stu 2016. prepravio službenu

legitimaciju policajca Todo-

rovića, na njoj nalijepio svoju

fotografiju, svoje ime, i tako je

koristio.

M.L.

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Svjedok detaljno objasnio zašto je sve prijavio vlastima

Velimirović spremanda

pokažegdje jeuništiooružje

PODGORICA

–SvjedokMir-

koVelimirović juče jena su-

đenjuoptuženima zapokušaj

terorističkognapadanadan

parlamentarnih izbora 2016.

godineponudio sudskomvi-

jeću sutkinjeSuzaneMugoše

da ličnopokažemjestogdje

se susreo saFadiljomodkoga

jekupiooružjekao i jezerou

koje jebacio50pušaka i

2.400komadametaka.

- Nije mi problem i na mapi i

lično da vam pokažemmjesto

gdje samse sastao saFadiljomi

gdje sam kasnije bacio oružje.

Pođite sa mnom i pokazaću

vam–kazao jeVelimirović.

On je ispričao da je Fadilju sa

kojim je dogovorio a kasnije i

kupio 50 pušaka i municiju ka-

zaoda je tooružjenamijenjeno

za daljuprodaju.

Oskupu i Oružju

- Rekao samTužilaštvu da mo-

ram to da uzmem. To je 50 pu-

šaka, za to ideglavaakone ispo-

štujem-pojasniojeVelimirović.

Sa druge strane, Velimirović je

odgovarajući na pitanje odbra-

nekazaodacrnogorskimtužio-

cima nije rekao što i Fadilju.

SvjedokjeispričaodajesaFadi-

ljem komunicirao na srpskom

jeziku, da nikada prije ovog slu-

čaja nije trgovao oružjem.

Naveo jedaneznada li jeFadilj

mogaodamunabavi i pištolje.

- Ali, čim je za pare pristao da

nabavi puške, našaobi i pištolje

–kazao je svjedok.

Takođe je naveo da se i ranije

koristio čamcima na jezeru u

bliziniZubinogPotokaradipe-

canja, a ne da bi bacao oružje.

Istakao je da nije imao šifrova-

no ime u akciji pripreme orga-

nizacije protesta u noći parla-

mentarnihizbora2016.godine.

Velimirović je saopštio i da

grupiljudikojisudošliizSrbije

daprisustvujuprotestimaako-

ji su se našli na optuženičkoj

klupi nije ništa govorio o pla-

novima nasilnog ulaska u

Skupštinu.

- Ovim optuženima nijesam

dao zadatak kao mojim ljudi-

ma iz Zubinog potoka kojima

sam objasnio za skup i upad u

Skupštinu. Nijesam sa njima o

tome razgovarao – kazao je

svjedok. Istakao je da ne vidi

ništa loše u tome što su ljudi iz

Zubinogpotoka a koje je onor-

ganizovao došli u Crnu Goru

da pomognubraći.

-Rekaosamimdaakoskupbu-

de miran, to znači da smo

uspjeli.Usuprotnom,akobude

nemira, da treba da radimo što

i ostali narod. To sam im obja-

snio prije nego smo došli u

Podgoricu–pojasniojeVelimi-

rović.

Odgovarajući na pitanja advo-

kaztaMiroja Jovanovića, svje-

dokjekazaodajeplannasilnog

ulaska u crnogorski parlament

prvo saopštio Bojanu Kovače-

viću, koji je kasnije bio vođa

puta grupi izZubinog potoka.

- Sjećam se da sam došao kod

njega kući i rekao mu sve. Ne

znamda li je on to prenio osta-

lima. Rekao sammu da pokupi

te ljude, da imam finansije i da

moramda idemdalje jer imam

obaveza–kazaojeVelimirović.

Svjedok je ispričaoda nije doš-

lo do hapšenja da bi se sa cije-

lomgrupomizZubinogpotoka

najvjerovatnije vratio u Srbiju

po ostaluopremu.

DOgOvOr

-Nijesamznaoništoću,nikako

ću.SvejezavisiloodTužilaštva.

BratancuStefanuVelimiroviću

i ostalima nijesam rekao zašto

bismoišlizajednouRibariće.U

slučaju da sam preuzeo opre-

mu, oni bimeni služili kao„ma-

ska“, da idu ispred mene – ka-

zao jeVelimirović.

Odgovarajući na pitanje od-

brane svjedok je naveo da na-

kon predaje crnogorskim dr-

žavnim organima nije mu

rečeno da njegovu grupu prate

od septembra2016. godinekao

ni da ćeodsuda sakriti njegovu

ulogu. Svjedok je ustvrdio

upravo suprotno, da mu u Cr-

noj Gori ništa nije obećavano.

Kao i dan ranije, on je optužio

tužioceMilivojaKatnića i Sašu

Čađenovića da nijesu ispošto-

vali dogovor i sačuvali njegovu

familiju i njega.

Odgovarajućinapitanjaodbra-

ne, Velimirović je do detalja

ispričao kako je izgledaoprilaz

jezeru gdje se nalazio čamac,

za šta je čamac bio vezan, kako

ga je odgurnuo od obale i kako

je odveslao do sredine jezera

gdje je bacio oružje.

Ponoviojedanijemogaodado-

pusti da to oružje uđe u Crnu

Goru.

-Da jedonijeto tooružjebilobi

pucnjave.Prijaviosamsvepoli-

cijidanebipucaobratnabrata.

To je moj motiv i jedina istina

- kazao je on.

B.rOBOviĆ

Svjedok Mirko Velimirović

juče je sudskom vijeću pre-

dočio da mu je ugrožena

bezbjednost zbog pojedinih

pitanja odbrane koja su se

odnosila na njegov privatni

život i od suda zatražio zaštitu.

- Zbog svoje bezbjednosti htio

bih da zamo limovaj sud da

zaustavi ovo što se iznosi za

mene, da imam javnu kuću, da

švercujem svinje i da gradim

etno selo u Zubinompotoku.

Stvarno se izvinjavam, ali meni

je to bitno – kazao je Velimiro-

vić. Sutkinja Suzana Mugoša

je odgovorila da ona ne može

unaprijed da zna šta će pitati

advokati.

Svjedok

tražizaštitu

Velimirovićdolazi na suđenje

ARHIVAPOBJEDE

og prijatelja PetraMiranovića

ajada

o ihprati

Jugoslav Lambulić je vla-

snik i osnivač taksija „Lider“

i poslovno je povezan sa

bratomVjekoslavom i Veli-

miromVukčevićem.

Na ime Jugoslava Lambu-

lića upisan je i stan od 80

kvadrata i poslovni prostor

od 354metra kvadratna,

dok njegov brat Vjekoslav

na svoje ime nema nepo-

kretnosti.

U vlasništvo braće Lambu-

lić bio je i lokal „Fil ruž“.

Nekretnine

zaoda ne zna šta jemotivnapada

na njega. Istražitelji ipak sada

provjeravaju da li je jučerašnji

događaj povezan sa prošloned

-

ljenim napadom.

Inače, imena

braće Lambulić i njihovog prija

-

telja Miranovića bila su i ranije

na stupcima crne hronike.

Vjekoslav Lambulić je, ranije,

odlukomApelacionog suda pra

-

vosnažno oslobođen da je kao

suizvršilac učestvovao u švercu

25 kilograma kokaina od Beo

-

grada do Osla.

Iz suda su tadaobrazložili danije

bilo dokaza da su za Lambulićev

račun Ranko Krstović i Mileta

Zvicer, kao i Aleksandar Kre

-

kler, švercovali kokain, iako su

njih trojicapravosnažnoosuđeni

presudom Okružnog suda u Ha

-

noveru.

Lambulić se teretio da je od 15.

novembra do 20. decembra

2002. godine na području Srbije

iCrneGore,Njemačke iNorveš

-

ke, po prethodnom dogovoru sa

više osoba, stavljaoupromet ko

-

kain.

ZatvOrskakaZna

Vjekoslav Lambulić osuđen je

na dvije godine zatvora zbog

pranja novca, u saizvršilaštvu sa

bratom Jugoslavom, koji je do

-

bio dvije godine i deset mjeseci.

Tužilaštvo je teretiloVjekoslava

Lambulića da je sa bratomJugo

-

slavom od 2004. oo 2006. godi

-

ne, putemfinansijskog i privred

-

nog poslovanja u firmi d.o.o.

„Lambulić“ prikrio način pri

-

bavljanja novca koji potiče iz

krivičnog djela.

Prema stavu istražitelja, Vjeko

-

slav je bez odobrenja Ministar

-

stva finansija u kladionici „Pe

-

nal“, čiji je osnivač d.o.o.

„Lambulić“, držao elektronski

rulet, a novac je uplaćivao na ra

-

čun preduzeća.

I Petar Miranović od ranije je

poznat policiji. Njemu se sudi

pred vijećemVišeg suda zbog

pokušajaubistvaPredragaLa-

zarevića 2013. godine. Mira-

noviću se ponovo sudi nakon

što je Apelacioni sud ukinuo

presudu, kojom je osuđen na

dvije godine.

M.ž.–M.L.

Dostavljen nalaz na suđenju dvojici sajovaca

za prebijanjeMiloradaMartinovića

Optuženi nijesubili bitno

smanjenjeuračunljivosti

PODGORICA

–Psihijatrij-

skimposmatranjemutvr-

đeno jeda službenicima

Specijalne antiterorističke

jediniceBoruGrguroviću i

GoranuZejakukoji se tere-

te zaprebijanjeMilorada

Martinovićanijebilabitno

smanjenauračunljivost u

oktobru2015. godine.

U nalazu koji potpisuju vje-

štacimedicinske struke: neu-

ropsihijatar Stanko Milić,

psihijatar Željko Golubović i

psihološkinja Brankica Ste-

panović-Ilić, navodi se da je

postojala velika fizička ne-

srazmjernost izmeđuMarti-

novića i sajovacakoji su, kako

je utvrđeno bili naoružani za

razliku od njega koji je bio

„goloruk i u pasivnom sta-

nju“.

- Okrivljeni nijesu bili život-

no ugrožen što je od značaja

zaprocjenuafektivnogstanja

- piše unalazu.

Oni su u nalazu istakli da su

sposobnosti shvatanjaznača-

ja djela i upravljanja svojim

postupcimauvrijeme izvrše-

nja krivičnog djela kod Zeja-

ka i Grgurovića bili smanjeni,

ali ne bitno.

Jučerašnjipretresjeodgođen

za 6. mart da bi se advokat

Zdravko Begović, branilac

optuženih, upoznao sa nala-

zom. Zejaku i Grguroviću su-

di se zbog sumnje da su poči-

nili krivično djelo mučenje u

sticaju sa krivičnim djelom

nanošenje teških tjelesnih

povreda.

U toku postupka do sada su

saslušani svi službenici Spe-

cijalne antiterorističke jedi-

nice, koji su tvrdili da nijesu

vidjeli ko je prebio Martino-

vića.

Grgurović i Zejak ranije su u

odbrani tvrdilidasuradili sve

,,u skladu sa zakonom i da ni-

jesu prekoračili službena

ovlašćenja“.

M.L.

Lažna legitimacijakoju jekoristioMarkuš