Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 16. februar 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

-Obdukcioni

nalazMiroslaveGačević (78)

i njenekćerkeDraginje (41)

koje suuutorakvečeprona-

đenemrtveukući još nije go-

tov, saopštio jeportparol Vi-

šegdržavnog tužilaštvau

BijelomPoljuHasanLukač.

Kako je kazao, vještačiće peć

na kojoj su se grijale i ispitaće

svemogućnosti koje sudovele

donjihove smrti.

Majka i kćerka pronađene su

mrtve u kući u Ulici Voja Ma-

slovarića unaseljuHareme.

IzUpravepolicije zvanično su

saopštili da su majka i kćerka

zatečene bez znakova života i

da spoljašnjim pregledom ni-

jesuuočeni tragovi nasilja.

Kako nam je potvrđeno, stari-

ca je bila nepokretna, a kćerka

je bila lošeg zdravstvenog sta-

nja.

V.

Šb.

Saobraćajna nesreća u Beranama

Pješakpoginuona

aerodromskoj pisti

BERANE

- Davor Bakić (36) iz Berana poginuo je sinoć u

20.30 sati kada je na njega automobilom ,,golf 4“ naletio Petar

Balević (41). Kako je saopšteno iz policije, Bakić se kretao aero-

dromskompistom.

Osumnjičeni Balević je nakon nesreće odmah uhapšen.

Istraga će pokazati uzrok nesreće.

V. J. –M. L.

Okončana istraga protiv šest osoba zbog zloupotreba

PODGORICA

Specijalno

državno tužilaštvopodiglo

jeoptužnicuprotivbivšeg

predsjednikaopštineBerane

i odbornikaDPS-aVukeGo-

lubović, njegovogbrataMi-

lanaGolubovića i bivšihna-

čelnikaberanskogkatastra

DarkaMališića iMomčila

Sajičića zbog sumnjeda su

zloupotrebomslužbenog

položaja gradskukasu ,,olak-

šali“ zavišehiljada eura.

Optužnicom su obuhvaćeni i

vlasnikgeodetskeagencijeVu-

četaMališić, kompanija ,,Teh-

nostar“ i njen vlasnik Žarko

Barjaktarović zbog zloupotre-

bepoložajaputempomaganja.

Optužnica je juče dostavljena

Višem sudu u Podgorici radi

ocjene dokaza koje Tižilaštvo

ponudilouovomslučaju.

Prema navodima naredbe za

istragu koju je potpisala tuži-

teljka Tatjana Žižić, Vuka Go-

lubović se tereti da jeopštinski

budžet oštetio za više od dva-

dest hiljada eura.

Provjerom finansijske doku-

mentacije beranske opštine

Tužilaštvo je pronašlo da je

Golubović 2011. godine, bez

pravnog osnova investitora

kompaniju ,,Tehnostar-iz-

gradnja“ iz Berana oslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta.

Ova kompanija planirala je iz-

gradnju poslovno stambenog

objektaukupnepovršine2.560

metarakvadratnihnaparceliu

vlasništvuopštine.

- Okrivljeni Vuka Golubović je

20. septembra 2011. godine u

Beranama, kao javni funkcio-

ner, prekoračenjem granica

svog službenog ovlašćenja,

pribavio imovinsku korist pri-

vrednom društvu ,,Tehnostar

– izgradnja“ na štetu opštine

Berane.Onjekompaniju,,Teh-

nostar – izgradnja“ kao inve-

stitora oslobodio plaćanja na-

k n a d e p o z i v a j u ć i s e

neosnovano na odluku Skup-

štine opštine Berane koja se

odnosi na GP ,,Izgradnja“ Be-

rane a kojom se ona oslobađa

plaćanja ove naknade za iz-

gradnjunadrugoj katastarskoj

parceli–navodiseunaredbiza

istragu.

Golubović je, prema sumnja-

maistražitelja,poistomscena-

riju kompaniju ,,Tehnostar –

izgradnja“ još u dva navrata

oslobodioplaćanjanaknadeza

uređivanje građevinskog ze-

mljišta a sve na štetu beranske

opštine.

Bivši načelnici beranskog ka-

tastra DarkoMališić i Momči-

lo Sajičić se terete da su uz po-

moć geodete Vučete Mališića

u tri navrata opštinsko zemlji-

šte bez pravnog osnova upisali

nakompaniju,,Tehnostar“vla-

sništvoŽarkaBarjaktarovića.

B.R.

SaprivođenjaVukeGolubovića

Optužni akt protiv

Golubovića i saradnika

Slučaj smrti majke i kćerke u BijelomPolju

Obdukcioni nalaznije

gotov, vještačićepeć

Podgorička policija nakon kraće potjere uhapsila braću Lambulić i njiho

Pretukli Kajo

bi saznali zaš

PODGORICA

-

BraćaVje-

koslav (41) i JugoslavLam-

bulić (43) i njihovprijatelj

PetarMiranović (30), svi iz

Podgorice, uhapšeni su juče

naBulevaruSvetogPetra

Cetinjskogzbog sumnjeda

sukodcentraAtlaskapital

pretukli, apotomnasilno

ubacili uautoAlbertaKajo-

šaja izTuzi –potvrđeno je

Pobjedi upoliciji

.

Podgorička policija osnovano

sumnjada subraćaLambulić i

njihov prijatelj Miranović

presreli Kajošaja, nasilno ga

ubacili u auto, i uz prijetenje

pištoljempokušali daodnjega

iznude priznanje po čijem

nalogu ih, navodno, prati.

Nakon što nijesu uspjeli da

dobiju podatke koje su za-

htijevali, nasrnuli su na

Kajošaja i nanijeli mu teš-

ke tjelesne povrede a na-

kontogaizbaciligaizauta.

Događajsuodmahprijavili

građani podgoričkoj polici-

ji koja je brzomi dobro koor-

diniranomakcijomuspjela da

locira vozilo u kojem su bili

Lambulići iMiranović i nakon

kraćepotjereuspjeli suda ihu

Bulevaru Svetog Petra Cetinj-

skog sustignu, blokiraju auto-

mobil i uhapse.

ODBRANA I NAPAD

Prema nezvaničnimsaznanji-

manašeglista,braćaLambulić

suuprvimahpred inspektori-

ma ispričali su da su zapravo

oni žrtve u tom incidentu, tvr-

deći da je Kajošaj pokušao da

ih napadne i ubije. Njihova

verzija događaja je i da odba-

čeni pištolj pripada Kajošaju i

da imje iz tog oružja prijetio.

Nedaleko od mjesta gdje su

uhapšeni, policija je pronašla

pištolj koji je, kako se sumnja,

jedanodnapadačanaKajošaja

odbacio.

Oružje je poslato na vještanje

u Forenzički centar kako bi se

utvrdilokomepripada i da li je

eventualno korišćeno u izvr-

šenjunekog krivičnog djela.

Policija je takođe izuzela i

snimke sa nadzornih kamera

kod Atlas kapital centra, kako

bi pregledommogla da utvrdi

slijeddešavanja.

Kajošaju je sinoć pomoć uka-

zana uKliničkomcentru, pre-

ma saznanjima Pobjede kon-

statovane su brojne povrede.

Nakon što nijesu

uspjeli da dobiju

informacije koje su tražili,

nasrnuli su na Kajošaja i nanijeli

mu teške tjelesne povrede,

a nakon toga su ga izbacili

iz automobila. Lambulići

i Miranović danas će biti

privedeni na saslušanje kod

tužioca koji će se izjasniti

o kvali kaciji djela

Vjekoslav Lambulić je

nedavno, 11. februara,

za dlaku izbjegao smrt

kada je, na parkingu

poredRimskog trga

i poslovnog centra

,,Kruševac“ za sada

nepoznati napadač

ispalio tri hica dok je bio

uvozilu ,,golf7“

NakontogaKajošajjedaoizja-

vu inspektorima u Centru be-

zbjednosti Podgorica koji ra-

d e n a r a s v j e t l j av a n j u

događaja.

Lambulići i Miranović danas

će biti privedeni na saslušanje

kod tužioca koji će se izjasniti

o kvalifikaciji djela.

DOSJE

Vjekoslav Lambulić je nedav-

no,11.februara,zadlakuizbje-

gao smrt kada je za sada nepo-

znati napadač ispalio tri hica

dok je bio u vozilu ,,golf7“. Na

snimku sa nadzornih kamera

uočavasekakoLambulićdola-

zi automobilom na parking

kodRimskog trga uPodgorici,

da mu prilazi maskirani muš-

karac i, učasudokvozač izlazi

iz “golfa” nepoznato lice poči-

nje da puca iz pištolja u njego-

vompravcu.

Lambulić je, kako je Pobjedi ta-

da pisala, pred istražiteljima ka-

AKCIJABOKA:

Pretreseno osam lokacija na primorju

Bezbjednosnointeresantni

i daljenaoku istražitelja

PODGORICA

- Policija je ju-

čeuokviruakcije ,,Boka“

pretreslaosamlokacijau

HercegNovom, Kotoru i

Tivtukojekoristebezbjed-

nosno interesantneosobe.

Zaplijenjeno jeoružje,mu-

nicija, vozila, sredstvako-

munikacija i privedneno je

višeosobana razgovor.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, oduzeli su pištolj u ilegal-

nom posjedu, dvije puške 13

metaka,startnipišolj,petvozi-

la, 16 mobilnih telefona, SIM

kartice, kriptovane telefone,

više lap top računara i USB

memorija za skladištenje po-

dataka i dokumentaciju o ra-

zličitim vrstama ugovora i

novčanih transkacija.

- U toku su dalje konsultacije

sanadležnimtužilaštvomuci-

lju utvrđivanja postojanja ele-

menata krivičnih djela za koja

se goni po službenoj dužnosti

- piše u saopštenju.

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala a koje koordinira

Sektor kriminalističke polici-

jedosadasuu25akcijakojesu

sprovedene od početka okto-

bra prošle godine, pretresli

342lokacije.Privedenjeveliki

broj osoba aprilikompretresa

pronađeno je vatreno oružje,

municija, hladno oružje, sku-

pocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugo-

vori, novac...

Više osoba uhapšeno je zbog

krivičnih djela zelenaštvo i

zloupotreba opojnih droga.

Sve što je oduzeto biće vješta-

čeno u Forenzičkom centru

radi utvrđivanjaporijekla, od-

nosno eventualne povezano-

sti sa počinjenim krivičnim

djelima.

Aktivnosti policije na otkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju.

M.L.

Vozilooduzetouakciji

SaprivođenjaVjekoslavaLambulića

AutoukojemjebioLambulićkada jepucano