Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Skupština

jena jučerašnjoj sjednici

usvojila izmjene zakonao

zdravstvenomosiguranju

kojimseprimjenadopun-

skog zdravstvenogosigura-

njaodgađa zanarednugo-

dinu, a trajanjeugovora za

pružanje zdravstvenih

uslugavanzdravstvene

mrežeprodužavanadvije

godine.

Opozicioni poslanici tokom

raspraveoovompravnomak-

tu kritikovali su rad ministra

zdravlja Kenana Hrapovića,

optuživši ga da izmjene koje

traži,,pokazujudanijesposo-

ban za sprovođenje reformi“.

Najviše polemike izazvale su

cijene ljekova koje su, kako

tvrde iz opozicije, u našoj ze-

mlji i do tri puta veće nego u

G

ez

uda

Odluka koju je sud donio u slu-

čaju mog branjenika traje do

završetka postupka po tužbi.

Možda će sud reći da je odluka

Skupštinezakonita i tadaćeova

privremenamjeraprestati, ami

ćemo isto takomorati da poštu-

jemo tu odluku – zaključio je

Mugoša.

Šef Delegacije EU u Podgorici

Aivo Orav gostujući u emisiji

„Iz pravog ugla“ na RTCG po-

ručio je da se odluke suda da se

Goran Đurović i Nikola Vukče-

vić vrate u Savjet RTCG, mora-

jupoštovati.

-Topitanjepratimopažljivood

samog početka, od kada je to

počelonajesen,ipoteglismoga

kod svih donosilaca odluka ov-

dje. Dobra stvar je što je Vlada

prije 12 dana izdala to saopšte-

nje, iz kojeg smo mi shvatili da

Vlada shvata da tu postoji pro-

blem- rekao jeOrav.

Šef Delegacije EU je očito

mislio na preporuku Vlade da

Savjet Agencije za sprečavanje

k o r u p c i j e s e i z j a s n i o

zakonitostirješenjaASK.Savjet

se proglasionenadležnim.

PODRŠKA

Odluku nikšićkog Osnovnog

suda juče supozdravile i nevla-

dine organizacije CGO, CRV-

NO, IA i CEMI navodeći da je

ohrabrujuća i da „predstavljaju

snažan impuls za povratak po-

vjerenja upravosuđe“.

Skupština je nakon što je

Osnovni sud u Podgorici donio

privremenumjerukojomjena-

ložio da se u Savjet RTCG vrati

Gorana Đurović, tada saopštila

da je sud takvim rješenjempo-

kušao da obesmisli Ustavom

utvrđenu podjelu vlasti na iz-

vršnu, zakonodavnu i sudsku i

pokušao urušavanje pravnog

sistema države.

Zaštitnik imovinsko-pravnih

interesa, kao zakonski zastu-

pnikdržave i Skupštineuovom

postupku, podnio je prigovor

na rješenje Osnovnog suda u

kojem je, pored ostalog, nave-

deno da bi se desio „pravni ha-

os“ ako bi se odluka suda pri-

hvatila.

Prigovori Skupštine ne odlažu

izvršenje odluka o privreme-

nimmjerama i, ukoliko vijeća

sudova u Podgorici i Nikšiću

uskorone odluče uova dva slu-

čaja, situacija u Savjetu RTCG

biće izvjesno je potpuno hao-

tična. Naročito ako Skupština

danas, kako je najavljeno, iza-

bere Jovetića na Vukčevićevo

mjesto. Prema nekim tumače-

njima, u tom slučaju i Jovetić i

VukčevićiĐurovićimalibipra-

vo da istovremeno budu člano-

vi Savjeta.

K.J.

Počeo nacionalni skrining karcinoma grlićamaterice

Oko35odstoženane

idekodginekologa

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri oko35odstoženane ide

na ginekološkepreglede, a

ima slučajevada sepojedine

nijesu javljale ljekaruni 15

godinanakonporođaja–ka-

zao je juče ginekologdrMi-

lovanJovanović.

Na konferenciji za novinare

povodompočetkanacionalnog

skrininga karcinoma grlića

materice saopšteno je da će od

ovogmjeseca biti pozivane že-

ne od 30 do 34 godine na pre-

gled kako bi se preduprijedio

nastanak i širenje te bolesti.

Skrining raka grlića materice

između ostalog podrazumije-

va metodu molekularnog

HPV testiranja koji se temelji

na detekciji DNK visokorizič-

nih HPV tipova iz uzoraka

cervikalnog brisa.

ALARM

Ministar zdravlja KenanHra-

pović kazao je da nakon karci-

nomadojke,najvišeženaoboli

i umreodrakagrlićamaterice.

- To je za nas bio jasan znak

upozorenja i razlogda isplani-

ramo i organizujemo postu-

pak preventivnog djelovanja -

rekao je on.

Prema njegovim riječima, na-

bavljeno je devet novih video-

kolposkopa za Podgoricu, Ce-

tinje,Bar,Ulcinj,Berane,Bijelo

Polje,KotoriPljevlja,doksuza

ostale opštine nabavljeni rani-

je. Rekao je da su edukovani

ginekolozi za sprovođenje

kolposkopije kao pomoćne di-

jagnostike u skriningu.

Organizovani skrining raka

grlića materice, kako je kazao

Hrapović, sprovodi se od jula

2016. godine u Podgorici, a u

Ministarstvu nijesu zadovolj-

ni ni pozivima doktora, niti

Svi invazivni karcinomi regrutuju se kod žena koje ne dolaze

na preglede. Obolijevanje ne bi smjelo ni da se dešava, a kamoli

umiranje od raka grlićamaterice - kazao je dr Milovan Jovanović

Sakonferencijezanovinare

Ministar zdravlja negirao je juče navode Sindikata doktora medi-

cine da je predsjednik Vlade od njega tražio ostavku, kao i to da

ju je on ponudio u zamjenu za mjesto ambasadora.

- Dajemmuštuluk toj osobi koja spletkari uporno, kada mi

donese vijest u koju ambasadu idem. Zaista ću dati muštuluk.

Ta osoba se bavi spletkarenjem već duži period, počev od nekih

izbornih procesa, uređivanja medijske scene u Crnoj Gori, u

posljednje vrijeme miješaju se i u neke sudske procese, a bavi se

i postavljanjem ambasadora u svijetu – kazao je Hrapović.

Muštuluk

160

hiljada žena unarednih

pet godinamora biti

pregledano

odzivomžena.

- Riješeni smo da ovu preven-

tivnuaktivnost, čiji je cilj sma-

njenje obolijevanja, sporovo-

dimouznajviše profesionalne

standarde, kaoimonitornigna

mjesečnomnivou - poručio je

Hrapović.

Najavio je da će svakogmjese-

ca od svih domova zdravlja

tražiti podatkeobrojupoziva-

nih žena i rezultate o obavlje-

nimprocedurama.

GinekologupodgoričkomDo-

mu zdravlja dr Milovan Jova-

nović istakao je da u našoj ze-

mlji oko 35 odsto žena ne ide

na ginekološkepreglede, teda

ima slučajeva da se pojedine

nijesu javljale ljekaruni 15 go-

dina nakonporođaja.

Prema njegovim riječima,

skrining jeozbiljnaprocedura

i u narednih pet godina mora

se pregledati 160.000 žena.

KORESPONDENCIJA

- Svi invazivni karcinomi re-

grutuju se kod žena koje ne

dolazenapreglede.Obolijeva-

nje ne bi smjelo ni da se deša-

va, a kamoli umiranje od raka

grlića materice - kazao je dr

Jovanović,naglasivšidasudo-

movizdravljadobroopremlje-

ni.

On ističe da je neophodna do-

bra korespondencija između

ljekara i žena.

- Dešava se da ih pozivamo, a

one nam se ne javljaju ili pro-

mijene broj telefona. Ima i

onih koje dobijemo, ali odbiju

pregled.Tekojeodbijumoraju

da snose odgovornost – kaže

dr Jovanović i poručuje da je

cilj da odziv bude 100odsto.

Direktor Instituta za javno

zdravlje BobanMugoša rekao

je da preventivne aktivnosti

imajuvažnuuloguuzdravstvu

koje mogu sačuvati život i

zdravlje.

On je objasnio da je jedna od

tih intervencija skrining i da u

taj programulaze žene koje se

osjećaju zdravo, nemaju tego-

beinijesumoraledasejavljaju

ginekologu zbog problema.

Sl. R.

Skupština usvojila izmjene zakona o zdravstvenomosiguranju

Hrapović: Ljekovi ćekoštati

istokaouSrbiji,možda imanje

Ministar zdravlja KenanHrapović kazao je da su uspjeli da nađu rješenje kako da apotekarska ustanova

Montefarmbude u potpunosti izjednačena sa privatnimapotekama kada su u pitanju uslovi nabavke ljekova

na recept. O tompitanju raspravljaće se i na današnjoj sjednici Vlade

Tokom rasprave o kulturnimdobri-

ma Kotora, poslanik Liberalne partije

Andrija Popović apelovao je na čelnike

Srpske pravoslavne crkve da se sa

crkve Svetog Nikole koja se nalazi u

Staromgradu skloni zastava trobojka

sa četiri ocila koja na njoj vijori punih

25 godina.

Osim što smeta njemu, kako kaže,

mnogi građani, ali i turisti izbjega-

vaju da uđu u ,,to velelepno zdanje

upravo zbog zastave“.

- Zastavi nije mjesto na crkvi.

Nema je ni na Cetinjskom

manastru, niti na Ostrogu, niti u Hramu

u Podgorici - rekao je Popović.

Njegov apel izazvao je burnu reakciju

poslanika DF-a Milana Kneževića koji

je na njegov račun iznio brojne uvre-

de. Knežević je čak ocijenio da je izjava

Popovića fašistička i tražio glasanje o

tome da li je Ivan Brajović, kao pred-

sjednik parlamenta, prekršio Poslovnik

jer nije prekinuo Popovića u toj, kako

je rekao, ,,fašističkoj izjavi“.

Trideset poslanika glasalo je da Brajo-

vić nije prekršio Poslovnik, dok su dva

bila uzdržana.

Popović:Skloniti trobojkusacrkveuKotoru

Srbiji. Ove navode ministar

Hrapović je demantovao,

istakavši da su na novoj listi

kojaće seprimjenjivati uovoj

i narednimgodinama biti lje-

kovi koji su na istom nivou

cijena kao u Srbiji i znatno

jeftiniji nego u drugim ze-

mljama u regionu.

LISTALJEKOVA

- Usvojili smo listu ljekova ko-

ja je bogatija novimi savreme-

nimmedikamentima. Ljekovi

će biti jeftiniji u odnosu na re-

gion, a na istom nivou ili niže

nego u Srbiji. Do sada su zbog

administrativnog ograničenja

ljekova u slobodnoj prodaji

oni bili jeftiniji uSrbiji. Prego-

voramo sa proizvođačima o

cijenama oko 150 ljekova koji

će biti jeftiniji za 15 do 40 od-

sto. Tako da tu priču oko sku-

pih ljekova skidamo sa dnev-

nog reda – kazao je Hrapović

odgovarajući na kritike opozi-

cionara.

NABAVKA

Onjekazaodasuuspjelidana-

đu rješenje kako da apotekar-

skaustanovaMontefarmbude

u potpunosti izjednačena sa

privatnim apotekama kada se

radio uslovimanabavkeljeko-

va na recept. O tompitanju ra-

spravljaće se na današnjoj

sjednici Vlade.

- Uspjeli smo da Montefarm

sačuvamo kao državnu vele-

drogeriju kada je u pitanjuna-

bavka. Svakako, cilj nam je da

jačamo tržište kroz privatnu

konkurenciju – rekao je Hra-

pović.

Poslanik Demokratskog fron-

taNebojšaMedojevićustvrdio

jedajednafirmadržimonopol

na tržištu ljekova, odnosno da

učestvuje sa 100miliona eura.

Sl.R.

LuiđŠkrelja

AndrijaPopović