Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Društvo

Vrijedna donacija Sosijete ženeral Montenegro banke

Opremljenaambulanta za zijatriju

Opremljenaambulanta

za fizijatriju i rehabilitaciju

PODGORICA

–Ambulanta

za fizijatriju i rehabilitaciju

Instituta zabolesti djece

opremljena je i otvorena juče

zahvaljujući donaciji Sosijete

ženeralMontenegrobanke

koja jeu te svrheuplatila

20.000eura.

FizijatardrMilenaAdžićkaza-

la je da ova donacija ima pose-

ban značaj jer sada „mali paci-

jenti mogu da vježbaju u

adekvatnimuslovima“.

- Klinički centar nas šalje i na

dodatne edukacije, tako da ja i

mojiterapeutiidemonaeduka-

ciju iz Bobath koncepta i Vojta

terapije, takodaćemona tajna-

činjošvišeunaprijeditislužbui

pomoći da se što ranije uklju-

čujudjecakojasusarizikompo

razvoj. Ovom edukacijom na-

majeomogućenodaadekvatno

i na vrijeme krenemo s terapi-

jom- kazala jeAdžić.

Predsjednik Odbora direktora

Sosijete ženeral Montenegro

bankeMilorad Katnić rekao je

da je ta banka društveno odgo-

vorna kompanija koja posebnu

pažnju posvećuje projektima

koji su od značaja za dobrobit

svih.

- Jedanodprioriteta jeunapre-

đenje zdravstvenog sistema i

podrškastvaranjuboljihuslova

liječenja i boravka u zdravstve-

nim institucijama. Zadovolj-

stvonamještokroznašeredov-

ne donac i j e možemo da

pomognemo najvećoj zdrav-

stvenoj ustanovi uzemlji, umi-

siji pružanja njege i liječenja

građana. Zdravlje svih stanov-

nika naše zemlja, a posebno

najmlađih članova našeg druš-

tva, treba da bude prioritet i

zbog toga senadamoda će i ova

donacija banke doprinijeti tom

cilju - rekao jeKatnić.

Kako je naveo, Sosijete ženeral

Montenegro banka dio profita

izdvajanajprijezazdravstvenu

zaštitu i obrazovanje.

- Srećni smo da je novac utro-

šen za Odjeljenje fizijatrije, za

najmlađe pacijente i da može-

mo danas da vidimo da je to

urađeno racionalno, efikasno i

optimalno za kratko vrijeme i

da su mališani koji će ovdje

imati njegu dobili jako dobre

uslove - poručio jeKatnić.

On je pozvao klijente i druge

velike kompanije da budu

društveno odgovorne i da dio

svog profita izdvajaju za ove

oblasti.

Direktorica Kliničkog centra

ZoricaKovačevićuručilajeKat-

niću zahvalnicu kao znak sjeća-

nja da suuradili dobrodjelo.

- Hvala prijateljima iz banke

štosunamizašliususret i sred-

stva uložili na pravi način i na

pravo mjesto. Dječija bolnica

nam je bila prioritet jer želimo

da im obezbijedimo što bolje

uslove liječenja - rekla je ona.

K.J.

Podrška razvoju praktičnih vještina studenata

Telekomi PMFpotpisali

memorandumosaradnji

PODGORICA

- Predstavnici

CrnogorskogTelekoma i Pri-

rodno-matematičkog fakul-

tetaUCGpotpisali su juče

memorandumo razumijeva-

nju, kojimseuspostavlja sa-

radnja imeđusobnapodrška

urazvojupraktičnihvještina

studenata tog fakulteta.

Kako je saopšteno iz Telekoma,

sporazum su potpisali izvršni di-

rektor te komapanije Nikola Lju-

šev i dekan PMF-a prof. dr Pre-

dragMiranović.

- Studentima druge i treće godine

osnovnih studija i studentima

specijalističkih studija na studij-

skom programu Matematika i

računarske nauke, Računarske

nauke,Računarstvo i informacio-

ne tehnologije biće omogućena

praksauCrnogorskomTelekomu

–piše

u saopštenju.

Stručnjaci te kompanije će, kako

se navodi, pružati podršku u

praktičnoj i teorijskoj nastavi na

fakultetu.

Direktor Sektora za ljudske re-

surse u Telekomu Miroslav Jani-

čić rekao je da je podrška studen-

tima iz oblasti nauka koje se

izučavaju na PMF-u i omoguća-

vanje stručne prakse samo jedna

u nizu aktivnosti koje ta kompa-

nija preduzima u promovisanju

ovih oblasti.Prema njegovim ri-

ječima, Crnogorski Telekom je,

kao vodeća telekomunikaciona

kompanija u zemlji i najveći ICT

inovator, strateški usmjeren na

promovisanje STEM znanja i

vještina (oblasti nauke, tehnolo-

gije, inženjerstva i matematike)

kao ključnih odrednica uspjeha

crnogorskog društva i podizanja

konkurentnosti zemlje.

Janičić je saopštioda razmatraju i

mogućnost obezbjeđivanja odre-

đenog broja stipendija.

Memorandum o razumijevanju i

saradnji, kako je saopšteno, pred-

stavlja kvalitetan osnov za kon-

kretizovanje saradnjeTelekoma i

Univerziteta Crne Gore.

Ističe se da će studentima biti

omogućeno da unaprijede zna-

nja, ali i da steknu brojne nove

vještine.

Miranović je kazaoda su studenti

računarskih nauka PMF-a godi-

nama prepoznati na ICT tržištu

po kvalitetu znanja koje stiču na

tom fakultetu.

- Zato nam je veoma stalo da ide-

mo korak dalje i pružimo studen-

tima mogućnost sticanja praktič-

nih vještina kroz praksu van

fakulteta, u radnom okruženju

koje ih očekuje nakon diplomira-

nja - naveo jeMiranović.

Kako je dodao, zainteresovani su

da studentima ponude kao mo-

gućnost da neke nove softverske

alate uče od prepoznatih ICT

stručnjaka.

R.D.

Osnovni sud u Nikšiću naložio da se i Nikola Vukčević vrati u Savjet RT

Škrelja: OJovetić

ćemose izjasniti

obziranaodluku

PODGORICA

–Osnovni sud

uNikšićudonio je jučepri-

vremenumjerukojomjena-

ložioSkupštini daurokuod

tri danavratiNikoluVukče-

vićauSavjetRadioTelevizije

CrneGore, anjegovadvokat

VanjaMugoša zaPobjedu je

kazaodaočekujeda seodluka

sudapoštuje. Skupština ima

rokza žalbu tri dana.

Prošle sedmice Osnovni sud u

Podgorici donio je istovjetnu

odluku u slučajuGoranaĐuro-

vića, još jednog razriješenog

člana SavjetaRTCG.

Vijeće sudija sudovauPodgori-

ci i Nikšiću odlučivaće o prigo-

vorima Skupštine na odluke o

privremenimmjerama.

PRESUDA

U obrazloženju presude koju je

donijela sutkinja SanjaNikić pi-

šedasudsmatradajedonošenje

privremene mjere „jedini način

da u slučaju uspjeha u ovom

sporu Vukčević može nastaviti

da obavlja funkciju, jer bi u su-

protnom na njegovo mjesto bio

izabrančlanSavjeta,pabinjego-

vopotraživanjebiloosujećeno“.

- Privremena mjera je ostavlje-

na na teret i rizik Vukčevića,

onanepredstavljakonačanstav

suda o osnovanosti postavlje-

nog tužbenog zahtjeva, jer kao

što je to izrekom ovog rješenja

određeno,ovaprivremenamje-

U slučaju

Vukčevića

odlučeno je da

Skupština ima

rok od tri dana da

ga vrati u Savjet

Javnog servisa

ratrajedookončanjaparničnog

postupka, tako da će u slučaju

neuspjeha u sporu Vukčević

snositi sve posljedice određene

privremene mjere - navedeno

je uodluci.

Vukčevićev advokat VanjaMu-

goša smatra da poslanici mora-

ju da poštuju odluku suda isto

kao i drugi građani.

- Svakodnevno sedonose razne

odluke i jedna strana je uvijek

nezadovoljna, ali svaka mora

poštovati ono što sud naloži.

Ovakvusituaciju jošnikodosa-

da nije mogao da predvidi niti

mu je palo na pamet da u Po-

slovnikunesenešto što sedeša-

va sa pojedinim članovima Sa-

vjetaRTCG–kazao jeMugoša.

IMENOVANJE

Na sjednici Skupštine koja će

biti nastavljena danas, na dnev-

nom redu je tačka o imenova-

nju Ivana Jovetića za člana Sa-

vjeta Javnog servisa, koji na

tom mjestu treba da zamijeni

Vukčevića kao predstavnik

Univerziteta.

Predsjednik Administrativnog

odbora Luiđ Škrelja rekao je

Pobjedi da će se poslanici, kako

je to i predviđeno dnevnim re-

dom, izjasniti o Jovetićevom

angažmanuuSavjetu.

- Tu nema dileme. Mi ćemo o

tomedaraspravljamo,atoštoje

sud donio odluku niti hoću da

komentarišem niti mi pada na

pamet –kazao je Škrelja.

Kako je naveo, Odbor na čijem

je čelu poštovao je procedure i

sve zakonske norme kada je

predlagao razrješenje članova

SavjetaRTCG.

S druge strane Vukčevićev ad-

vokat smatra da bi Skupština

trebalo da sačeka sa imenova-

njemnovog člana Savjeta.

- Zastao bih sa imenovanjem

jermi nije jasno što bismo sada

izazivalinovesudskepostupke.

Ministarstvo prosvjete potpisalo sporazumsa kompanijomOrakl

Naobuku ide300nastavnika

PODGORICA

-Ministarpro-

svjeteDamir Šehović i gene-

ralni direktor kompanije

Orakl Srbija i CrnaGoraVla-

dimirKneževićpotpisali su

jučeugovor kojimjepredvi-

đenoda sepoprogramu

Orakl akademijeobuči 300

nastavnika crnogorskih škola

i pruži podrška zaobuku

3.000učenikaupripremi za

uspješne ITkarijere.

Orakl je jedna od najvećih

svjetskih kompanija u oblasti

kompjuterskih tehnologija.

Nakonpotpisivanjasporazuma

saopšteno je da će nastavnici-

ma biti omogućeno da pohađa-

jukurseveunarednetrigodine.

Kroz njih će proći 300 nastav-

nika, koji će se obučavati u: Ja-

va Foundations, Java Program-

ming, Java Fundamentals,

Database Foundations i Data-

base Design and Programming

with SQL. Stečeno znanje oni

će direktno prenositi svojim

đacima, čime će njihovo obra-

zovanjeuoblastiITtehnologija

biti značajnounaprijeđeno.

- Obrazovanje ne treba da po-

klekne pred digitalizacijom,

već da joj se prilagodi. Danas je

dostupan sadržaj o svemu što

možemo da zamislimo i to na

tehnički savršen način - rekao

je Šehović. Kazao je da su po-

sebno ponosni što je Orakl po-

stao njihov partner, jer je jedan

od globalnih lidera u proizvod-

nji softvera, čija je misija da

kroz Orakl akademiju unapre-

đuje obrazovanje u oblasti ra-

čunarske nauke.

- U naredne tri godine zajedno

ćemo unapređivati obrazova-

nje u oblasti računarske nauke

u Crnoj Gori i pomoći učenici-

ma i profesorima da prvousvo-

je znanja koja će im pomoći u

nastavi, ali i uspostave temelje

zadaljaITznanja–kazaojemi-

nistar.

Direktor kompanije Orakl Sr-

bija i Crna Gora Vladimir Kne-

ževićrekaojedaimjezadovolj-

stvoda sarađuju.

- Kroz našu saradnju približi-

ćemo informacione tehnologi-

je đacima širom Crne Gore –

istakao je on.

Kako je saopšteno iz ministar-

stva, obučeni đaci će biti ohra-

breni dadostignu iOrakl junior

sertifikat u oblasti Orakl baza

podataka i osnova programira-

nja uJavi, što će imolakšati po-

četakprofesionalnog života.

- Orakl akademija je sa zado-

voljstvom potpisala ovaj ugo-

vor saMinistarstvomprosvjete

Crne Gore. Ova saradnja će

omogućiti Orakl akademiji da

obuči 300nastavnika iz90ško-

la u naredne tri godine - kazala

je direktorica Orakl akademije

za Evropu, Srednji istok i Aziju

DžejnRičardson.

N.

Đ.

Sapotpisivanja sporazuma

Studenti ćeobavljati praksuuTelekomu

ZgradaRTCG

NikolaVukčević