Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

– Institut za

javnozdravljepotvrdio je

maleboginjekod jednogo-

dišnjedjevojčiceE. R. koja je

smještenauDječijoj bolnici.

Ona je šesti slučaj obolijeva-

njaodmorbilaunašoj zem-

lji.

Saopštili su da je djevojčica za

sada stabilnog i dobrog opšteg

zdravstvenog stanja, ali je kao

i ostali pacijenti dječije dobi –

zbog uzrasta, opasnosti od ra-

zvoja komplikacija, kao i zbog

sprečavanja daljeg širenja in-

fekcijeizolovanaihospitalizo-

vanau Institutuza bolesti dje-

ce uPodgorici.

- Epidemiološko istraživanje

izvora infekcije i identifikacija

kontakata koji suostvareni to-

kom perioda zaraznosti je u

toku, dok jeporodicadjevojči-

ce stavljena pod epidemiološ-

kinadzor–kazali suizInstitu-

ta.

Osimnje, još dva djeteta su na

bolničkom liječenju - trogo-

dišnji dječak u nikšićkoj bol-

nici i jednogodišnjadjevojčica

u Institutu za bolesti djece. I

oni su dobrog zdravstvenog

stanja.

Uslučajunjihdvoje,izInstitu-

ta su ranije saopštili da su se

onizaraziliuBeogradugdjesu

bili na bolničkom liječenju,

dok za novooboljelu djevojči-

cu nijesu naveli kako je zara-

žena.

Preporukezaosobekoje subi-

le ili sumnjajudasubileukon-

taktusaoboljelimaodmorbila

objavljene su na veb stranici

Instituta i odposebnog je inte-

resa, kako su naglasili, da se

sveosjetljiveosobeponašajuu

skladu sa preporukama i svoje

društvene kontakte svedu na

najmanju moguću mjeru, po-

sebno tokomperioda moguće

zaraznosti.

Institut za javno zdravlje pre-

poručio je osobama koje su

bile u kontaktu sa oboljelima

od malih boginja, a koje pri-

tom ne znaju da li su vakcini-

sani ili preležali tu bolest, da

telefonom obavijeste izabra-

nog doktora ili epidemiološku

službu.

Upozorili su i da te osobe

izbjegavaju sve društvene

kontakte dok traje zaraznost i

da budu, ako su umogućnosti,

u kućnoj izolaciji tokomtraja-

nja inkubacije – počev od pe-

tog dana nakon kontakta sa

oboljelom osobom, pa sve do

21. dana.

Odrasle osobe tokom perioda

inkubacije, kako su dodali iz

Instituta, treba da izbjegavaju

kontaktesaosjetljivimtrudni-

cama, djecomkoja imajudo 12

mjeseci, kao i osobama koje

mogu da imaju problema sa

funkcionisanjem imunološ-

kog sistema - uključujući obo-

ljele od kancera i koje primaju

hemio ili radio terapiju.

Sl.R.

PODGORICA

–Vjerske ško-

leuRožajama, odnosno

Srednja ženskamedresa i

predškolskaustanova ,,Reu-

da“djelujuuCrnoj Gori ne-

zakonito, stav jeombudsma-

naŠućkaBakovića.

Zaštitnik ljudskih prava i slo-

boda je po sopstvenoj inicijati-

vi formirao predmet kako bi

provjerio rad vjerskih škola u

Rožajama, nakon što sumediji

objelodanili da tamo postoje

sporne škole koje nesmetano

djeluju, a to je potvrdio i reis

Islamske zajednice u Crnoj

GoriRifatFejzić, koji jeupozo-

rio na postojanje nelegalnih

ustanovaovevrste, te je tražio i

reakciju nadležnih. Baković je

nakon toga otvorio istragu.

NEZAKONITOST

- Evidentno je da za rad Sred-

nje vjerske škole - ženska me-

dresa (isturenoodjeljenje ,,Ga-

zi Isa Begove medrese“ iz

Novog Pazara) i vjerske predš-

kolskeustanove „Reuda“uRo-

žajamanepostoji pravni osnov

– napisao je ombudsman umi-

šljenju.

On je na osnovu izjašnjenja

nadležnih i utvrđenih činjeni-

ca nesumnjivo ustanovio da

Srednja vjerska škola - ženska

medresa nije licencirana i ne

posjeduje nikakvu dokumen-

tacijuzaobavljanjedjelatnosti.

Inspektor,kakojepojašnjenou

mišljenju, međutim, nije mo-

gao da provjeri da li vjerska

predškolska ustanova „Reuda“

imanekuvrstudokumentacije,

jer su te prostorije bile zaklju-

čane kada je došaouobilazak.

- Zaštitnikpodsjeća da uCrnoj

Gori osimnavedenih, postoje i

drugeobrazovneustanove (ra-

zličitog obrazovno-vaspitnog

nivoa), organizovane od vjer-

skih zajednica koje djeluju u

Crnoj Gori – napisano je u do-

kumentu.

Zbog utvrđenih nepravilnosti

u ovompostupku ombudsman

je u preporuci zatražio od Vla-

de da preduzme neophodne

mjere i aktivnosti uokvirusvo-

jih ustavnih ovlašćenja kako bi

senacjelovitnačinuredilodje-

lovanje vjerskih zajednica u

oblasti obrazovanja.

- Vlada je dužna da, po isteku

roka od 30 dana od dana prije-

ma ovog mišljenja, dostavi

Ombudsman završio predmet o spornimvjerskimškolama na sjeveru

Ženskamedresa i

„Reuda“ uRožajama

nezakonito rade

Postojeće stanje nije društveno

prihvatljivo, neodrživo je i

predstavlja razlog za ozbiljnu

zabrinutost - napisao je

ombudsman Šućko Baković u

mišljenju koje je dostavio Vladi

izvještaj zaštitniku ljudskih

prava i sloboda o radnjama i

mjerama koje preduzima na

izvršenju preporuke – istakao

jeBaković.

Medresa u Tuzima, kako je

ustanovio, jedina je vjerska

škola koja izvodi javno važeći

obrazovni program, što znači

da posjeduje licencu.

ALARMANTNOSTANJE

Baković je ustanovio da posto-

jeće stanje u ovoj oblasti nije

društveno prihvatljivo, neodr-

živo je i predstavlja razlog za

ozbiljnu zabrinutost.

- Na neodrživost postojećeg

stanja u ovoj oblasti ukazuju i

uporedna zakonska rješenja

koja na jasan način definišu

obrazovnu djelatnost vjerskih

zajednica – osnivanje vjerskih

škola i njihovu autonomiju,

osnivanje obrazovnih ustano-

va od strane vjerskihzajednica

prema opštimpropisima i dru-

ga pitanja –napisao je on.

Nesporna je, kako je pojasnio

ombudsman, Ustavom zajam-

čena odvojenost vjerskih za-

jednicaoddržave,kaoinjihova

ravnopravnostislobodauvrše-

nju vjerskih obreda i vjerskih

poslova. Imajući, međutim, u

vidu da je obrazovanje i vaspi-

tanjedjelatnost od javnog inte-

resa,obavljanjeobrazovnedje-

latnosti i otvaranje obrazovnih

ustanova, pa i od strane vjer-

skih zajednica, mora biti u

skladu sa pravnim poretkom

Crne Gore uz ispunjavanje ne-

ophodnihuslova.Analizirajući

zakone, Baković je istakaoda je

odredbom člana 5 stav 2 Op-

šteg zakona o obrazovanju i

vaspitanju religijsko djelova-

nje dozvoljeno u ustanovama

koje su licencirane kao srednje

vjerske škole. Precizirao je,

međutim, daZakonopravnom

položaju vjerskih zajednica, u

članu6stav1zabranjujedaseu

okviru vjerskih zajednica i nji-

hovih organa i organizacija

obavlja djelatnosti od opšteg i

posebnogdruštvenogznačaja i

osnivaju tijela za takvu djelat-

nost. Ova norma je pozitivno

pravo koje se mora poštovati,

ali ombudsman smatra da je

ovaj akt zastario.

ZAKONZASTARIO

- Zaštitnik ukazuje da Zakon o

pravnompoložaju vjerskih za-

jednica, koji isključujemoguć-

nost da se u okviru vjerskih za-

jednica i njihovih organa i

organizacija obavlja djelatnost

od opšteg i posebnog društve-

nog značaja, višenije valjan re-

gulator djelovanja vjerskih za-

jednica u oblastima od javnog

interesa, jer je postojeća druš-

tvena stvarnost u ovoj oblasti

bitno promijenjena – napisao

jeBaković.

Ovaj akt je, kako podsjeća, do-

nesen 1977. godine (sa neznat-

nimkasnijimizmjenama) i nji-

me je uređen pravni položaj

vjerskih zajednica u vrijeme

socijalističkog društvenog po-

retka i samoupravljanja. Bako-

vić smatrada akt nijeuduhusa

društvenom stvarnošću i sa-

dašnjimuređenjemCrneGore.

Saopštio je da nepostojanje

adekvatnih zakonskih normi

kojima bi se na sveobuhvatan

način, u duhu izmijenjenih

društvenih okolnosti, uredilo

djelovanjevjerskihzajednicau

oblasti obrazovanja, kao i razli-

čiti pristupi u tumačenju i pri-

mjeni zastarjelih propisa, iza-

zivajuniz štetnihposljedica.

- Postojeće normativno i fak-

tičko stanje dovodi u pitanje

ostvarivanje javnog interesa u

oblasti obrazovanja, a šteti i sa-

mimvjerskimzajednicamako-

je imaju interes da se bave

obrazovanjem, jer doprinosi

stvaranju negativnih stavova u

javnosti u odnosu na njihovo

djelovanje u oblasti obrazova-

nja – istakao jeBaković.

Dodao je, takođe, da je ugovo-

rom o uređenju odnosa od za-

jedničkog interesa između

VladeiIslamskezajedniceovoj

organizaciji priznato pravo da

osniva vjerske škole i obrazov-

neinstitucijevišegnivoazapo-

trebe školovanja vjerskog oso-

blja, ali da ,,ovo pravo još nije

pravno operacionalizovano“.

Ombudsman je, osim Vladi,

ovo mišljenje dostavio i Mini-

starstvu prosvjete, Upravi za

inspekcijske poslove i Islam-

skoj zajednici uCrnoj Gori.

N.

Đ

URĐEVAC

(Sjutra: Inspekcijski nalazo

Srednjoj vjerskoj školi - žen-

skojmedresi uRožajama)

Ombudsman je u ispitnom

postupku provjeravao i tvrd-

nje reisa Rifata Fejzića da

u Rožajama postoje vrtići i

neki kursevi koji se nazivaju

školama Kurana, a koje se

otvaraju pod plaštom Islam-

ske zajednice iz Srbije. Na

osnovu inspekcijskog nalaza,

kako je pojašnjeno, Baković je

ustanovio da je odlukomNVO

„Bošnjačka kulturna zajed-

nica“ u Rožajama osnovana

organizaciona jedinica u obla-

sti kulture i obrazovanja pod

nazivomKlub „Škola Kurana

časnog“.

- Odlukom je predviđeno

da klub radi na volonterskoj

osnovi, da su osnovne dje-

latnosti kluba: organizovanje

kurseva stranih jezika (arap-

skog, turskog, engleskog i nje-

mačkog) i izučavanje uticaja

kuranske misli na tradiciju i

kulturu Bošnjaka Sandžaka i

Crne Gore – naveo je Baković.

Ovo nevladino udruženje

upisano je u registar udruže-

nja Ministarstva unutrašnjih

poslova.

Baković je u izjašnjenju poja-

snio da je prosvjetni inspektor

uvidomu Statut Bošnjačke

kulturne zajednice Crne Gore

od 20. novembra 2011. godine

konstatovao da je članom

14 Statuta propisano da se

organizacione jedinice mogu

uspostaviti na nivou države,

regije, opština, naseljenih

mjesta, kao i za pojedina

područja kulture (nauka,

umjetnost, obrazovanje, sport

i drugo).

- Članom 18 Statuta propisano

je da BKZ može osnivati insti-

tute, zavode, škole, galerije,

muzejske zbirke, istraživačke

centre, muzičke ansamble -

naveo je ombudsman.

ŠkolaKuranačasnojeregistrovana

PODGORICA

- Suštinavla-

davinepravanijeupravnim

normama, većuvrijednosti-

ma - kazao jepotpredsjed-

nikVlade iministar pravde

ZoranPažin.

On je juče održao predavanje

na PravnomfakultetuUniver-

zitetaCrneGorenatemu„Vla-

davina prava, pravni i politički

koncept, izazov i perspektiva

CrneGore“.

Govoreći o konceptu vladavi-

ne prava, kako se navodi u sa-

opštenju, ocijenio je da je ona

daleko više od efikasnog prav-

nog poretka ili borbe protiv

korupcije iorganizovanogkri-

minala, naglašavajućidasušti-

na vladavine prava zapravo

leži u zaštiti i afirmaciji te-

meljnih društvenih vrijedno-

sti.

- Nijedna pravna norma nije

samasebi cilj. Izasvakenorme

krije se neka vrijednost – to je

suština vladavine prava - na-

veo jePažin.

U razgovoru o mehanizmima

ostvarivanjavladavinepravau

Crnoj Gori, Pažin je, kako piše

u saopštenju, naglasio da su

Ustavomu domaći pravni po-

redakuvedenimeđunarodno-

pravni akti nadzakonske sna-

ge, koji propisuju najviše

civilizacijske standarde zašti-

te ljudskog dostojanstva kao

izvora ljudskihprava.

R.D.

Institut za javnozdravlje

Male boginje potvrđene i kod jednogodišnjakinje

Trojeoboljele

djece stabilno

Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

Nijednapravnanorma

nije sama sebi cilj

Pažin jučenaPravnomfakultetu

ŠućkoBaković

Rožaje