Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Ekonomija

Javni pozivMinistarstva

poljoprivrede za dodjelu

podrške

PODGORICA

– Aukcija

državnih zapisa vrijednih

17,59miliona eura biće

održana u ponedjeljak. Iz

Centralne banke su saop-

štili da se ponude mogu

dostavljati do ponedjeljka,

do 12 sati. Rok dospijeća

zapisa je 182 dana, odno-

sno 21. avgust.

M.P.M.

Uponedjeljak

aukcijazapisa

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivredepozvalo

je zainteresovaneda sedo

15. novembraprijavenapo-

zivzadodjelupodrške za

podizanje imodernizaciju ili

opremanjeproizvodnihvoć-

nihzasadauovoj godini.

Poljoprivrednici mogu dobiti

bespovratnupodrškudopolo-

vine ukupne vrijednosti reali-

zovane investicije, a za nabav-

ku sadnog materijala najviše

do polovine iznosa definisa-

nog referentnim cijenama.

Maksimalna vrijednost pri-

hvatljive investicije iznosi

10.000 eura, dok jeminimalna

500 eura. Jedno poljoprivred-

no gazdinstvo može ostvariti

maksimalnu visinu podrške

do 5.000 eura u toku godine.

Prihvatljive investicijeodnose

se na nabavku sertifikovanog

sadnog materijala, potpornih

stubova za špalirni uzgoj, od-

nosno stubove i žice, sistema

za navodnjavanje „kap po

kap“, mreža za zaštitu od pti-

ca, protivgradnih mreža sa

pratećom konstrukcijom,

agrofolije i folija za zaštitu od

kiše sa pratećom konstrukci-

jom radi sprečavanja pucanja

plodova.

- Investicija semora započeti i

realizovati u ovoj godini, a za

nabavku sadnog materijala

prihvatljiva je i investicija za-

početa u novembru ili decem-

bruprošlegodine - dodaje seu

pozivu.

S.P.

USD

1.23480

JPY 132.40000

GBP 0.89040

CHF

1.15190

AUD

1.57070

CAD

1.55280

Kursna lista

Voćari da se

prijavedo 15.

novembra

Bankarski ombudsman nastavio polemiku sa predsjednikomUOUdruženja banaka

Kalačnajavio tužbu

protivZaimovića

PODGORICA

–Bankarski

ombudsmandrHalilKalač

odgovorio je jučena reago-

vanjepredsjednikaUO

UdruženjabanakaEsada

Zaimovića i jasno saopštio

da jePobjeda tačnoprenije-

lanjegovu izjavuda „ima

mišljenjadabankedvaputa

naplaćujunaknaduzaobra-

dukredita“. Kalačevodgo-

vorprenosimo integralno.

- Predsjednik Udruženja ba-

naka Zaimović, u odgovoru

koji je objavila Pobjeda 14. 2.

2018.godine, nije promijenio

svoju izjavuemitovanuudru-

gom i trećem dnevniku

RTCG, već je ostao pri istoj.

Pomenuti gospodin ide dalje

u optužbama i izjavljuje da

bankarski ombudsman ima

problem sa ,,tumačenjem za-

konskih nadležnosti bankar-

skog ombudsmana“. G. Zai-

mović ne mora da zna šta su

nadležnosti bankarskog om-

budsmana. Razumije to ban-

karski ombudsman, jer tonije

njegov posao. Zabrinjava to

štojenjegovanamjeradaban-

karskomombudsmanutuma-

či šta sunjegove nadležnosti.

NADLEŽNOST

Bankarskog ombudsmana je

29. 12. 2015. jednoglasno iza-

brala Skupština Crne Gore za

još jedan petogodišnji man-

dat, koji teče. Prije izbora u

prvommandatu, kada je ban-

karski ombudsman uspostav-

ljenuCrnojGori, Skupština je

donijela regulativu, koja po-

red ostalog definiše i njegove

nadležnosti. Bankarski om-

budsman je obavezan, uz do-

stavljanje periodičih i godiš-

njeg izvještaja CBCG, da

Skupštini podnosi godišnji

izvještajosvomradu,naosno-

vu kojeg se prati i ocjenjuje

njegov rad. Rad bankarskog

ombudsmana je javan, tezbog

toga prisutan umedijima.

Pretpostavljam da je izjava

bankarskogombudsmanada-

ta medijima (Pobjeda) o na-

knadi za obradu kreditnog

zahtjeva, razlog da pomenuti

gospodinmisli da nije u nad-

ležnosti bankarskog ombud-

smana da daje izjave mediji-

ma o tome ima li podnijetih

prigovora klijenata i jemaca

za prekršaje njihovih finan-

sijskih prava u korišćenju

bankarskih proizvoda i uslu-

ga, ima li utvrđenihprekršaja

u vansudskompostupku. Vr-

lo pogrešno. Prvenstveno,

nadležnosti bankarskog om-

budsmanasu prihvatanjepri-

govora klijenata i jemaca ba-

naka i MFI u korišćenju svih

bankarskih proizvoda i uslu-

ga, pa i za ovu vrstu naknade,

njihovo procesuiranje u za-

konskoj proceduri, i prijedlog

rješavanja nastalog spora na

relaciji klijent/jemac – ban-

ka/MFI.

Bankarski ombudsman je

iznio u svojoj izjavi Pobjedi

od 7. 2. 2018. da banke imaju

pravo na ovu vrstu naknade i

da je njena dupla naplata za-

konski prekršaj. Pobjeda je 7.

2. 2018. godine, podnaslovom

koji je ona odredila, izjavu

bankarskog ombudsmanme-

đu navodnicima tačno preni-

jela. Takođe jeRTCGuDnev-

niku II i III prenijela izjavu

bankarskog ombudsmana

datu za tu televiziju, da nije

biloprigovora klijenata bana-

ka da se dva puta naplaćuje

naknada zaobradukreditnog

zahtjeva, čime se potvrđuje

moja izjava objavljena u Po-

bjedi 7. 2. 2018. godine.

BEZ IZVINJENJA

Odgovor predsjednika Udru-

ženjabanakag.EsadaZaimovi-

ća na demant i poziv na javno

izvinjenje bankarskom om-

budsmanu, koji je objavila Po-

bjeda 14. 2. 2018. godine, ne sa-

drži izvinjenje, niti namjeru da

će to učiniti. Pomenuti gospo-

din nije naveo medij i tačnu

izjavu bankarskogombudsma-

na ,,....dabankedvaputanapla-

ćujunaknaduzaobradukredit-

nog zahtjeva…“ što sadrži

njegova izjava datamedijima, a

objavljena u Dnevniku II i III

RTCG i drugimmedijima.

Bankarskiombudsmanostaje

pri svomstavu udemantudo-

stavljenom predsjedniku

Udruženja banaka gosp. Esa-

du Zaimoviću i medijima, da

će podnijeti tužbu nadlež-

nom sudu za odbranu svog

poslovnog ugleda i autoriteta

- kaže se u odgovoru Kalača,

koji je Pobjedi zamjerio što

njegovo prethodno reagova-

nje nije integralno objavila.

M.M.P.

Odgovor autorke teksta u Pobjedi Esadu Zaimoviću

Sad i novinarka traži izvinjenje

PODGORICA

–Bankarski

ombudsmandrHalilKalač

nema „problemsamedi-

jem“, kako jeureagovanju

na tekst „Kalač traži javno

izvinjenje“ objavljenuna-

šemlistuuutorak napisao

predsjednikUOUdruženja

banakaEsadZaimović, jer

jeombudsmanPobjedi ka-

zao, ami objavili, „da ima

mišljenjadabankedvaputa

naplaćujunaknaduzaobra-

dukredita“.

INTERPRETACIJA

Nije, dakle, Kalač, kako je Za-

imović interpretirao na pres

konferenciji nakon sastanka

direktora banaka sa guverne-

rom dr Radojem Žugićem,

kazao da banke dva puta na-

plaćuju naknadu za obradu

kredita, negoda imamišljenja

da to rade, a to je velika razli-

ka. U to semože jednostavno

uvjeriti - uvidom u tekst koji

jePobjeda objavila 7. februara

ove godine.

Kalač je zbog te Zaimovićeve

„interpretacije“ tražio njego-

vojavnoizvinjenje,aonumje-

sto toga „krivicu“ pokušao da

svali na novinarku!?

Zaimović ide dalje i trvrdi da

na pres konferenciji nije re-

kao da je Kalač kazao da ban-

ke dva puta naplaćuju ovu

naknadunegoda je loše inter-

pretiran i da je opet novinar

kriv.Umjestobilokakvepole-

mike, još jednom prenosimo

citat Zaimovićeve izjave na

pres konferenciji kojoj supri-

sustvovali predstavnici goto-

vo svihmedija uCrnoj Gori.

- Bankarski ombudsman je

nespretnom izjavom javnost

doveo dijelomu zabunu jer je

rekaodabankedvaputatona-

plaćuju - jednom kao nakna-

du, a drugi put kroz efektivnu

kamatnu stopu - kazao jeZai-

mović i dodaoda toapsolutno

nije tačno. Ovu Zaimovićevu

izjavu redakcija ima i u ton-

skomzapisu.

KORAKDALJE

Zaimović u odgovoru na rea-

govanjeKalača ide i korakda-

lje, pa navodi da je novinar sa

preskonferencijeprenioda je

on rekao „da je ombudsman

dezinformisao i uznemirio

javnost“.

To apsolutno ne stoji. U tek-

stu koji je Pobjeda objavila sa

pres konferencije pod nazi-

vom „Tvrde da dva puta ne

naplaćuju naknadu“ nigdje

nema te rečenice. Stoji samo

već citirana Zaimovićeva

ocjena da je „bankarski om-

budsman nespretnom izja-

vom javnost doveo dijelom u

zabunu“.

Zbogovogsadinovinarkatra-

ži izvinjenjeZaimovića.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

Halil Kalač

EsadZaimović

Sakonferencijezanovinareod9. februara