Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA-

Socijalni sa-

vjet će formirati radnugru-

puza izradupredloganakoji

načinmožedoći dopoveća-

njaminimalne zarade, koja

bi trebaloda zamjesecuradi

analizu i dobije tačnepodat-

keobrojuzaposlenih i efek-

timanabudžet, kazao jePo-

bjedi šef sektora za

međunarodneodnose i eko-

nomijuuUniji poslodavaca

MirzaMulešković.

Naredne sedmiceodržaće se

sjednicapredsjedništva i

formirati radna grupa.

BROJKE

- Saglasni smo svi da treba da

se radi dodatna analiza povo-

dompovećanjaminimalneza-

rade. Svi socijalni partneri su

saglasni da treba da se poveća.

Mi iz Unije predlažemo uvo-

đenje neoporezivog dijela za-

rade, što su svi podržali, jer je i

ministar finansija rekao da su

naši poslodavci najoptereće-

niji što se tiče poreza i dopri-

nosa na zarade - kazao jeMu-

lešković, navodeći da su oni

iznijeli pretpostavke na bazi

podataka Poreske uprave da

više od 70.000 zaposlenihpri-

ma zaradu ispod250 eura.

- Zaradu od 183 eura prima

17.000 zaposlenih, a ostatak

između 194 i 250 eura. Prema

našim projekcijama, ako bi

došlo do rasta minimalne za-

rade uz postojeće opterećenje

na zarade, to bi za poslodavce

bio trošak od 50 miliona eura

- objasnio jeMulešković i ista-

kaoda je toneodrživo.

GeneralnisekretarSavezasin-

dikataDuškoZarubicaistakao

jedase,nažalost,podaciUpra-

veprihoda iMonstatarazliku-

ju.

- Nakon analize zakazaće se

sjednica Socijalnog savjeta na

kojoj će, nadamo se, biti izgla-

sana inicijativa za povećanje

minimalnezarade.Natojsjed-

nici bi trebalo da se precizira

koliko i kako da se poveća mi-

nimalac, a da poslodavci i dr-

žava ne budu oštećeni - kazao

jeZarubica.

Inicijativu da se zarada sa 193

poveća na 250 eura podnijeli

su Unija slobodnih sindikata i

Socijaldemokratska partija i

od juna traže održavanje sjed-

nice Socijalnog savjeta, koji je

raspravljao i o inicijativi Unije

poslodavaca o smanjenju daž-

bina koje plaćaju na bruto za-

radu zaposlenog. Zarubica je

kazao da je optimista i u tom

pogledu.

- Čim sam član Socijalnog sa-

vjeta i ako mislim da gajimo

socijalni dijalog, moramo ula-

ziti u pregovore sa dobrom

vjerom. Dajemprednost soci-

jalnom dijalogu, ali SSCG-u i

meni nijesu strani ni drugi

oblici borbe za radnička prava

- rekao je Zarubica i dodao da

suse svi usuštini složili da tre-

bapovećatiminimalnuzaradu

i naći način kako da se smanje

izdaci za poslodavce.

UVESTI USISTEM

Predstavnik USSCG Vukašin

Zogović jekazaoda sunjihova

ciljnagrupazaposlenikojipri-

maju 193 eura.

- Povećanje zarade onih koji

primaju 193eura izvelobi ih iz

zonesiromaštva i udoglednije

vrijeme oni bi bili van te zone,

makar na liniji tog siromaštva

-smatraZogovićiističedajeiz

izlaganja na sjednici shvatio

da niko nije protiv povećanja

minimalca, ali su različiti po-

daci koliko građana primami-

nimalnu zaradu.

- Do 20.000 se kreće broj onih

koji primaju 193 eura, ali ima-

mo i one između 193 i 250 eu-

ra. Zbog toga trebaova analiza

- dodao jeZogović.

ČlanSocijalnog savjeta i pred-

sjedništva SDP-a Bojan Zeko-

vić kazao je da je u Crnoj Gori

ubjedljivo najniža minimalna

zarada u regionu, ali da su svi

optimisti kada jeupitanjunje-

nopovećanje.

-Jednoodmogućihrješenja je

da se poslodavci, putem neo-

porezivogdijela zarade, raste-

rete dodatnih obaveza koje bi

imali po osnovu uvećanja mi-

nimalnezaradepoosnovudo-

prinosa. Važno je da postoji

dobra volja i otvorenost za

razgovor i imarazlogazauvje-

renjedaćemodoćidodogovo-

ra koji će biti dobar za sve par-

tnere - zaključio jeZeković.

N.K.

Socijalni savjet odlučio da formira radnu grupu

Zamjesecanalizaoefektima

povećanjaminimalca

Sindikalci i poslodavci saglasni da treba povećati

minimalac i smanjiti doprinose, iz Vlade upozoravaju

na oprez zbog održivosti javnih finansija

Ministar finansija Darko Radunović kazao je juče u parla-

mentu da je prisustvovao sjednici Socijalnog savjeta.

- Razgovaralo se ominimalnoj cijeni rada i formiranju držav-

ne razvojne banke, temama koje su u fokusu Vlade i Mini-

starstva finansija. Ovo su razvojne teme, ali se mora voditi

računa omogućnostima i o održivosti javnih finansija. Ne

smijemo pretrčavati i moramo voditi računa o fiskalnomuti-

caju i donositi odluke jedino kroz dobar izračun – upozorio

je ministar.

M.P.M.

Radunović:

Potreban

dobarproračun

70

hiljada građana prima

platumanjuod 250eura

adnomBalkanu podložne korupciji

gorici

remu

bavkemedicinske opreme nije-

su izrađeni, što je dovelo do ne-

u s p o s t av l j a n j a s i s t ema

funkcionalne povezanosti svih

institucija i neefikasnosti cije-

log procesa.Navedenouzroku-

je nejasnu raspodjelu odgovor-

nosti u toku procesa nabavke

medicinske opreme. Nedosta-

tak zajedničkih konsultacija i

koordinacije izmeđuMinistar-

stva zdravlja, Fonda za zdrav-

stveno osiguranje i zdravstve-

nihustanovagenerišeprobleme

u procesu nabavke medicinske

opreme. To dovodi do toga da

potrebe građana nijesu ade-

kvatno zadovoljene. Prioriteti

nabavke neophodne opreme

nisu utvrđeni i izvori finansira-

nja nisu povezani sa specifič-

nim prioritetima. Ne vrše se

analize sprovedenih postupa-

ka. Dobre prakse koje bi dovele

dokorektivnihmjeraiotklanja-

nja nedostataka nijesuuočene -

ocijenjeno je u izvještaju DRI

koja je dala niz preporuka kako

bi se stanje promijenilo, a koje

smo ranije objavili.

M.P.M.

Senator dr Branislav

Radulović kazao je

Pobjedi da je ova revizija

sprovedena sa ciljemda

se dodatno unaprijede

profesionalni kapaciteti

vrhovnih državnih revizi-

ja regiona u vršenju ove

tiplogije revizije.

-Zbirni izvještaj, koji je

objavljen pod okriljem

zajedničke radne grupe

za revizijske aktivnosti je

najveći projekat ovakve

vrste ikada sproveden u

regiji. Predsjednik Evrop-

skog revizorskog suda

Klaus-Heiner Lehne je

istakao da je ovaj proje-

kat doprinio povezanosti

vrhovnih revizorskih

institucija i stvorio regi-

onalnumrežu koja će

zasigurno opstati. Štavi-

še, postignuti rezultati

pokazuju da je razmjena

iskustava korisna u teori-

ji i praksi - kazao je Radu-

lović i dodao da

zbirni izvještaj sadrži

ključne nalaze iz izvješta-

ja o reviziji uspjeha, koji

ukazuju na najvažnije

nedostatke u procesu

planiranja i praćenja jav-

nih nabavki u regionu.

-DRI Crne Gore izvršila je

reviziju plana nabavki i

medicinske opreme kod

Ministarstva zdravlja,

Fonda zdravstva, Kli-

ničko-bolničkog centra

Crne Gore, Agencije za

ljekove i sedam javnih

zdravstvenih ustanova.

Izdali smo 17 preporuka

o čijoj su realizaciji treba

da dobijemo izvještaje

do 6. marta – kazao je

Radulović.

Radulović:

Najveći

projekat

moćićeunarednihgodinupro-

ći kroz filter kontrole i ako se

utvrdi da nešto nije u skladu sa

zakonom, ta pomoć će morati

da se vrati - objasnio je Sekulić.

FONdOVI

Uraspravi o predlogu zakona o

investicionim fondovima Se-

kulić je kazao da se na taj način

usaglašava sa standardima

MANIVAL-a o borbi protiv

pranja novca i finansiranja te-

rorizma. On je ocijenio da se

uveliko kasni sa ovim izmjena-

ma.

- KHOV-u se daje mogućnost

da reaguje i prije da se ne nađu

neka lica koja ne bi trebalo na

mjestima za upravljanje inve-

sticionimfondovima - objasnio

je Sekulić.

Damjanović je kazaoda su fon-

dovi na početku masovne vau-

čerske privatizacije vrijedili

milijardu, a sada ni četiri-pet

miliona.

- Ostaće nam na kraju zakon

bez fondova - kazao je on i oci-

jenioda se došlododna.

Branko Radulović je kazao da

je u Crnu Goru došlo mnogo

prljavog novca.

- Kad bi se ovaj zakon primije-

nio, mnogo bi ljudi otišlo u za-

tvor - ocijenio je Radulović i

dodao da su mnogi građani iz-

gubilinatržištukapitala.

M.P.M.

PODGORICA-

Izmjenama sporazuma

o slobodnoj trgovini izmeđuCrneGore

i Turske i proširivanjemlistekoncesija

poljoprivrednihproizvoda, tržište će

biti dodatno liberalizovano, ocijenjeno

jenaprvoj rundi pregovorapredstavni-

kadvijedržave.

IzMinistarstvaekonomijejesaopštenoda

je tokom prve runde pregovora, koji su u

prethodna dva dana održani u Podgorici,

osim o pristupu tržištu poljoprivrednih

proizvoda, razgovarano i o trgovini uslu-

gama. Crnogorsku delegaciju predvodio

je generalni direktor za multilateralnu i

regionalnu trgovinsku saradnju i eko-

nomske odnose sa inostranstvomGoran

Šćepanović, a tursku pomoćnik general-

nog direktora za EU poslove u Ministar-

stvu ekonomijeRamazanKisa.

U decembru je u Ankari održana druga

sjednica mješovite komisije za primjenu

sporazuma o slobodnoj trgovini između

Crne Gore i Turske, na kojoj je dogovore-

no da ove godine počnu pregovori o do-

datnoj liberalizaciji. Naredna runda pre-

govora biće video-konferencija umartu.

S.P.

Počeli pregovori o dodatnoj liberalizaciji trgovine sa Turskom

Proširuju listukoncesija za

poljoprivredneproizvode

SjednicaSocijalnog savjeta

Mamograf

Gastroskop