Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

11

Četvrtak, 15. februar 2018.

Arena

Sportski miks

„Ajkule“ od danas u Palermu, sjutra u Kupu Evrope igraju sa „zbornajom“

Červar ostajenaklupi Hrvatske

Rival ,,lavova“ u baražu za Svjetsko prvenstvo nemijenja selektora

PODGORICA

Reprezen-

tativci okokojihće selek-

torVladimirGojković

graditi pričuza 2018. godi-

nu i najvažnije takmičenje

- Evropskoprvenstvo, da-

nas su izKatanijedoputo-

vali uPalermo, a sjutrau

KupuEvropedebitujuna

premijernomturnirupro-

tiv selekcijeRusije.

Novo takmičenje privuklo

je najbolje evropske repre-

zentacije, a „ajkule“ su u

grupi sa domaćinom Itali-

jom, Rusijom i Njemač-

kom. Sudbinu za završni

turnir (startuje u aprilu)

krojićeuprvommeču, pro-

tivselekcijezakojusvikažu

da je u ozbiljnom usponu.

Jedanruskireprezentativac

odskače-DanijelMerkulov,

članJadrana, kojeg selektor

i nekoliko novljanskih igra-

ča najbolje poznaju.

- U novo takmičenje ulazi-

mo sa ambicijama da ostva-

rimoštoboljuigruirezultat.

Dragomi je što imamoprili-

kuda radimozajednoneko-

liko dana pred početak ta-

kmičenja. Mislim da će to

ovoj ekipi prijati - istakao je

StefanVidović.

„Crveni“ će u 2018. godini

drugi oficijalni meč odi-

grati sa Rusijom koja se,

takođe, nada da može do

završnice. Na papiru je do-

maćin favorit.

- Protivnici su jaki. Italija je

domaćin i znamo, pogotovo

kada igra kod kuće, kakav

kvalitet ima. Rusija je u us-

ponu, sa dostamladih i kva-

litetnih igrača. Njemačka je

nepoznanica, ali ono što je

krasi jeste upornost i borba

do posljednje sekunde.

Prošli put smo imali dosta

problema sa njima.

Apsolutno najvažniji meč

na startu premijernog tur-

nira Vidović vidi sa Rusi-

jom. Zna kako moraju do

cilja.

- Naš cilj je da prođemo da-

lje. Dvije ekipe idudalje, za-

to je svaki meč bitan. Sa Ru-

sijom, ali i sa ostalim

protivnicima, treba da uđe-

mo maksimalno motivisani

i skoncentrisani. Ako tako

uđemo pružićemo dobru

partiju.Svjesnidajepotreb-

no vrijeme i za to, jer malo

stvari možete da uradite sa

tri zajednička

treninga.Me

-

đutim, ja vjerujem u naš

kvaltet.

Prvotimac Debrecina nada

se da će sa nezgodnimRusi-

ma pružiti najbolje iz pret-

hodnog meča sa Rumuni-

jomiz Svjetske lige.

- Imamo čemu da se nada-

mo ako ponovimo igru iz

većeg dijelameča sa Rumu-

nijom i dobrog dijela sa Sr-

bijomuSvjetskoj ligi.

Veliki plus pred nastup u

Kupu Evrope za Gojkovića

je što igrači dolaze iz kvali-

tetnihliga,mnoginastupaju

u Ligi šampiona, a sa for-

momnemajuproblema.

-Nažalost,većinaigrauino-

stranstvu, a ne u domaćim

klubovima. Svi igramo u

najboljim ligama i dobrim

klubovima. Forma je važna,

ali se nije lako prilagoditi za

kratko vrijeme reprezenta-

ciji. Istina, u dobrom smo

sistemu sa Gojkovićem, zna

sekoštaradiinadamsedaje

će to biti naša prednost u

meču sa Rusijom. Uz veću

dozu koncentracije, vjeru-

jemdaćemosprovestiudje-

lo sve zamisli. Upravo to

nam može dati pozitivan

rezultat.

A.M.

PODGORICA

Nije se

raspravljaloonovim ime-

nima, niti se tražilonovo

rješenje, već sve ostaje

isto - LinoČervar ostaće

na funkciji selektora

rukometne reprezenta-

cijeHrvatske, odlučio je

Upravni odbor Rukomet-

nog saveza te zemlje.

Upravni odbor Hrvatskog

rukometnog saveza donio

je odluku da pruži podršku

Červaru i poslije isteka ugo-

vora, te pored neuspjeha

ostvarenog osvajanjem

petogmjesta na Evropskom

prvenstvu, čiji je domaćin

bila upravo Hrvatska.

Upravni odbor na jučeraš-

njoj sjednici u potpunosti

je prihvatio izvještaje Čer-

vara, te je donio odluku

da se zbog kratkog roka

do prvih reprezentativnih

akcija (odlaska u Švedsku

već 2. aprila, kvali ikacija za

Svjetsko prvenstvo protiv

Crne Gore u junu) produ-

žuje saradnja sa Červarom

- rekao je predsednik UO

HRS, Tomislav Grahovac.

- Nakon podnesenog

izvještaja pred članovima

Upravnog odbora, spreman

sam kao selektor da vodim

hrvatskumušku seniorsku

rukometnu reprezentaciju u

sljedećim akcijama i nasta-

vim započeti rad - rekao je

Červar.

R. P.

Pobjeda

protiv

Rusije

vodi do

završnice