Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ministar-

stvo finansijadonijelo je

planprivremene akontativ-

ne raspodjelenovca izEgali-

zacionog fonda za tekuću

godinu, koji iznosi 31milion

eura, adijeliće sena 15opšti-

na, saopšteno jePobjedi iz

ovog resora, ali i izZajednice

opština.

Najviše novca dobiće Nikšić -

6,1milion ili 19,15odsto, potom

Bijelo Polje 5,75 miliona ili

18,57 odsto, Berane 3,92milio-

na, odnosno 12,66odsto. Pljev-

lja 2,66 miliona (8,59 odsto),

Rožaje 2,62 miliona (8,47 od-

sto), Danilovgrad 1,88miliona

(6,07 odsto), Andrijevica 1,26

miliona (4,09 odsto), Šavnik

1,04miliona (3,36 odsto), Plav

1,05miliona (3,41 odsto),Kola-

šin 1,01 milion (3,26 odsto),

Mojkovac 925.467 eura (2,99

odsto), Ulcinj 870.212 eura

(2,81 odsto), Petnjica 755.320

eura (2,44 odsto), Žabljak

626.325eura (2,02odsto) iGu-

sinje 469.536 eura (1,51 odsto).

PLAN

Oveopštine,uključujućiiPrije-

stonicu Cetinje, su i prošle go-

dine bile korisnici Egalizacio-

nog fonda, na osnovu čega je

napravljenplan za ovu godinu.

Generalni sekretar Zajednice

opština Refik Bojadžić Pobjedi

je kazao da nakon ovog, privre-

menog, slijedi konačni plan.

- Ova sredstva će se do donoše-

nja konačnog Plana akontativ-

ne raspodjele sredstava za

2018, privremeno akontativno

raspoređivati opštinama kori-

snicima Fonda, a na nivou pro-

centualnog učešća pojedinih

opština u ukupnim sredstvima

Fonda za 2017. Budući da se

Prijestonici Cetinje, shodno

Zakonu o Prijestonici, više ne

dodjeljujusredstvaEgalizacio-

nog fonda, raspodjela se vrši na

15, umjesto na 16 opština, kako

je to bilo do ove godine. Zbog

toga se obezbjeđuje nešto veći

nivo sredstava Egalizacionog

fonda pojedinačno po opštini -

objasnio jeBojadžić.

Ovi podaci pokazuju da finan-

sijska situacija u većini opština

nije dobra. Sa kolikim dugom

suopštineušleutekućugodinu

još se ne zna.

Iz Ministarstva finansija su

nam kazali da se još tačno ne

zna koliki je ukupni dug opšti-

nabionakrajumarta jer sepo-

daci obrađuju.

- Podaci o stanju duga u lokal-

nim samoupravama se još

obrađuju i shodno zakonskim

rokovima biće dostupni do

krajamarta. Tada je predviđe-

no da Vlada usvoji Izvještaj o

javnom dugu, koji obuhvata i

dug lokalne samouprave -

objasnili su iz ovog resora.

DUG

Podsjetimo da je ukupan dug

opština na kraju 2016. bio

143,09miliona eura.

Najzaduženija opština bila je

Budva sa 66,7miliona eura, od

čega je najveći dio ili 64,5mili-

ona prema inostranstvu. Na

drugommjestu je bila Podgo-

rica sa 19,3 miliona, a na tre-

ćemBijelo Polje sa 13,1 milion

eura. Visokdug imalo je i Ceti-

nje, 9,96miliona, potomKola-

šin6,3miliona, Rožaje5,1mili-

on, Nikšić pet miliona, Berane

4,8 miliona, Ulcinj 4,29 milio-

na, Pljevlja 2,8 miliona, Dani-

lovgrad 2,7 miliona i Herceg

Novi 1,03 miliona eura. Dug

ispod milion eura imaju četiri

opštine. Mojkovac je u 2017.

godinu ušao sa dugom od

570.000 eura, Šavnik sa

300.000, Plužine sa 70.000, a

Žabljak sa 30.000 eura.

Bez dugova su u 2017. ušli Ko-

tor, Bar, Tivat, Gusinje, Petnji-

ca i Andrijevica.

M.P.M.

Ove godine u Egalizacionom fondu 31 milion eura

Nikšićušest, Bijelom

Polju5,7milionaeura

Najzaduženije

Budva i

Podgorica, a

bez dugova

su u 2017. ušli

Kotor, Bar, Tivat,

Gusinje, Petnjica i

Andrijevica

PODGORICA

Oblast javnih

nabavki je generalnopodlož-

naprevarama i korupciji i,

kao takva, često je centarpa-

žnje šire javnosti. Početni in-

dikatori problema izmedij-

skih i drugih istraživanja

čestonaglašavajupovećanri-

zikodkorupcije, ukazujuči

na čestaponištavanja tende-

ra, kašnjenjaprojekata, i dru-

geproblemekoji nastaju

usljednefunkcionalnihpro-

cedura javnihnabavki - navo-

di seu izvještajuparalelne

revizijeuspjeha javnihna-

bavki koje su sprovelevrhov-

ne revizorske institucijeCr-

neGore, Albanije, BiH,

Kosova,Makedonije i Srbije,

koji je jučeobjavilaDRI.

Ova revizija je obavljena u

okviru projekta paralelne revi-

zije uspjeha (PPA II) uz ek-

spertsku podršku Evropskog

revizorskog suda i Nacionalne

kancelarije za reviziju Švedske

(SNAO).

BALKAN

U izvještaju se navodi da su or-

gani koji ugovaraju nabavke

uglavnom skloni direktnim

sporazumima, umjestootvore-

nim postupcima, koji su, sami

posebi,skuplji.Međunajvećim

nedostacimanavodi seda insti-

tucijerijetkosprovodeprelimi-

narno istraživanje tržišta na

osnovu sistematske procjene

njihovihpotreba.

- Zbog toga, tenderi nijesu uvi-

jek valjano pripremljeni i često

ne sadrže tehničke specifikaci-

je i ostale zahtjeve. Ovakvi ne-

dostaci u početnim fazama če-

sto dovode do kašnjenja i

ostalihnepravilnosti, štopone-

kad završava poništenjem ten-

dera i problemima u imple-

ment ac i j i pro j eka t a . To

ugrožava funkcionisanje insti-

tucija i raspoloživost usluga za

čije pružanje su te institucije

odgovorne - konstatovano je u

izvještaju.

Revizijom je takođe uočeno da

sistemi monitoringa i kontrole

ne pružaju uvijek dobru osno-

vu za blagovremeno ispravlja-

nje grešaka.

Javne nabavke, kako se navodi,

predstavljajuznačajandioeko-

nomskog života i mogle bi biti

važan alat putem kojeg vlade

mogu postići socijalne i ma-

kroekonomske ciljeve.

-ZbogovogaEUnaglašavavaž-

nost transparentnih, efektiv-

nih i efikasnih javnih nabavki

kod budućih članica, kao dio

procesa EU integracija. Ovo

znači da je oblast javnihnabav-

kijakobitna,posebnouzemlja-

ma koje su u procesu pristupa-

nja. Ovaj će projekat, nadamo

se, doprinijeti većemnivou ra-

zumijevanja problema u ovoj

oblasti, promovisati prekogra-

ničnu saradnju na putu ka EU

integracijama, i biti od pomoći

javnim institucijama u budu-

ćim tranzicijskim procesima –

objašnjeno je u izvještaju, uz

konstataciju da u ovoj oblasti

na Zapadnom Balkanu još

mnogo toga treba uraditi.

CRNAGORA

U dijelu koji se odnosi na Crnu

Goruocijenjenojedabiseuna-

bavci medicinske opreme mo-

gle ostvariti uštede kroz javne

nabavkekojebisepreusmjerile

u poboljšanje sistema. Ocije-

njeno je da sistem javnih na-

bavki uzdravstvunosi poseban

rizik zbog složenosti, koji uk-

ljučuje veliki broj aktera, ali i

pravnog okvira.

- Procjenjuje se da je potrebna

nova medicinska oprema od 17

miliona eura, dok imjeFondza

zdravstvo na raspolaganje sta-

vio 800 hiljada eura godišnje,

ili pet odsto. To podrazumijeva

stroge prioritete i racionaliza-

ciju nabavke - navedeno je u

izvještajuDRI.

Navedena su dva ilustrativna

primjera. Opšta bolnica Bar je

platilaskoro20.000eurazana-

bavku video gastroskopa, a ci-

jenanameđunarodnomtržištu

je upola niža. Dom zdravlja

Podgorica je platio 35.000 eura

za nabavku analognog mamo-

grafa, koji inače košta 22.000

eura. Ocijenjeno je takođe da

zdravstvene ustanove u Crnoj

Gori ne planiraju javne nabav-

ke medicinske opreme na ade-

kvatannačin.

- Strategija i akcioni plan na-

Paralelna revizija pokazala da su javne nabavke na Za

UBaru i Po

preplatili o

Opšta bolnica

Bar je platila

20.000 eura za

nabavku video

gastroskopa,

koji je duplo

je iniji na

međunarodnom

tržištu, dok je

Domzdravlja

Podgorica dao

35.000 eura

za analogni

mamograf, koji

inače košta

22.000 eura

PODGORICA

Državnapo-

moć jedo sada iznosila470

miliona eura. Novi zakono

državnoj pomoći podrazumi-

jevakontroludosadašnjih

rješenja, rekli suposlanici

DPS-auparlamentu. Poslani-

cioDF-a su tvrdili da je toza-

pravobilapolitičkapomoć,

da jepalo 145miliona euradr-

žavnihgarancija i da su sve

firmekojima jeodobrenadr-

žavnapomoć završileu steča-

ju.

RASPRAVA

Skupština je usvojila izmjene

zakonaodržavnojpomoći,oin-

vesticionimfondovimaiozašti-

ti konkurencije. Zakoni su

izglasani glasovima 41 poslani-

ka, dok suposlanici DF-a napu-

stili plenumkad je na red došlo

glasanje za zakone. Prethodno

suučestvovali u raspravi.

Usvojenim izmjenama zakona,

kako jeobjasnioministar finan-

sija Darko Radunović, ingeren-

cije Komisije za kontrolu dr-

žavne pomoć i pre l aze u

nadležnost Agencije za zaštitu

konkurencije, a uvode se i ka-

zne za kršenje zakona. Nezavi-

sni poslanik Aleksandar Da-

mjanović jekazaoda jedržavna

pomoć bila u funkciji političke

podrške.

-Mijenjamo zakone za potrebe

otvaranja poglavlja u pregovo-

rima sa EU, a ne za potrebe pri-

vrede. Pitanje je da li ćemo iz-

mjenomovog zakona imati ono

štodo sadanijesmo imali –ana-

lizuefekatapomoćiinjenoade-

kvatno korišćenje - kazao je

Damjanović.

BrankoRadulović(DF)jerekao

da je Crnoj Gori neophodna

trogodišnja strategija u vezi sa

dodjelom državne pomoći.

Upozorio je da ne mogu da se

daju pare avio-kompaniji, ako

tonema smisla.

- Dali smo blizu pola milijarde

eura državne pomoći, a efekta

nema. Da bi se stanje promije-

nilo, ministar finansija treba da

odlučuje o davanju pomoći i da

za to odgovara - kazao je Radu-

lović.

Janko Vučinić (DF) je kazao da

je svojevremena dodjela 26mi-

liona eura državne pomoći že-

ljezari najbolja ilustracija kako

se to radi.

- Za tu milionsku državnu po-

moć svojevremeno je uTurskoj

kupljena peć koja i danas radi.

Kasnijeježeljezaraušlaustečaj

itapećsačitavomželjezaromje

prodataza15milionaeuratako-

đe kompaniji iz Turske. To je

način kako se vodila ekonomija

ove države - kazao je Vučinić i

optužio bivšeg predsjednika

bordaove firmeRadomiraVuk-

čevića da je milionsku pomoć

stavio u svoj i džep saradnika, a

potompodnio ostavku i skrasio

se u predstavništvu Željezare u

Beogradu.

Predrag Sekulić (DPS) saopštio

je da neadekvatna državna po-

moćmože da ugrozi konkuren-

ciju ili favorizujeodređenapre-

duzeća.

- Sve dosadašnje državne po-

Usvojene izmjene zakona o državnoj pomoći, o fondovima i o zaštiti konkurencije

Država sapolamilijarde

pomoglapreduzeća

PODGORICA

Vrijednost

građevinskih radova u četvr-

tom kvartalu prošle godine

veća je 40,1 odsto u odnosu

na treći, a 69,6 odsto u odno-

su na isti period 2016. godine,

pokazuju podaci Monstata.

Efektivni sati na gradilištima

veći su 31,9 odsto u odnosu

na isti kvartal 2016, dok su

16 odsto veći u odnosu na

treći kvartal. Istraživanjem su

obuhvaćena preduzeća sa

pet i više zaposlenih iz oblasti

građevinarstva, kao i jedinice

u sastavu kojih obavljaju gra-

đevinske radove.

S.P.

Vrijednost

građevinskih

radovaveća

70odsto

Nikšić

BijeloPolje

Sa sjedniceparlamenta