Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Politika

znakompitanja

usvojila

razuma

prošle godine, kada su Srbi iz

regiona imali sastanak sa

predsjednikomSrbije kada je

Deklaracija najavljena i kada

jerečenodaćeunjenompisa-

njuučestvovati i Srbi iz regio-

na, ova ideja je napadana u

javnosti. Kasnije je saopštena

ideja daDeklaracije neće biti,

već će se postojeći sporazum

Srbije i Republike Srpske do-

puniti.

To je Aneks koji je usvojila

Vlada u Banjaluci. Na pitanje

šta se dešava sa ostalim Srbi-

maizregiona,nikoodnadlež-

nihnije odgovorio.

KONFUZIJA

Generalni sekretar predsjed-

nika Srbije Nikola Selaković,

koji je uz Dodika bio najveći

promoter ove akcije, posljed-

nju izjavu dao je 8. januara

kada je za RTS rekao da: „Na-

crtzajedničkedeklaracijeRe-

publike Srpske i Srbije o op-

st anku s rpskog naroda

završen je i spremanzapotpi-

sivanje i usvajanje“, i objasnio

da se radi o pravno-politič-

komaktukojiSrbima trebada

omogući zaštitu identiteta i

maksimalne aktivnosti na

očuvanjusrpskogjezikaićiri-

ličnog pisma. Dodao je i da je

deklaracija bila najavljena do

Nove godine ali i da nekada

nije moguće držati se fiksnih

datuma.

Poslije Selakovića oglasio se i

dekan Pravnog fakulteta dr

Sima Avramović koji je radio

na dokumentu i objasnio da

će se dokument popularno

zvati Deklaracija, a nekoliko

dana kasnije sa svojom verzi-

jom izašao je i Dodik koji je

saopštioda će se formalni do-

kument zvati Aneks sporazu-

ma o specijalnimi paralelnim

vezama...

- Sredinom februara je Srete-

nje i Dan državnosti Srbije.

Nekoliko dana prije toga bi

parlamenti usvojili Deklara-

ciju, a na Sretenje bi to pro-

movisali. To je definitivni do-

govor, rekao jeDodik.

Međutim, definitivni dogo-

vor nije realizovan u Srbiji i

njenim institucijama. Novi

rok bi mogao biti poslije 4.

marta, kada prođu izbori za

grad Beograd, jer u prediz-

bornoj kampanji svi učestvu-

ju.

V.CVEJIĆ

ZgradaVladeRepublike

SrpskeuBanjaluci

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskog frontapo-

zvalo je juče lidere svihopo-

zicionihpartijana sastanako

jedinstvenomopozicionom

kandidatu. Upismukoje jeu

Skupštini CrneGoreproči-

taopredsjednikPokreta za

promjeneNebojšaMedoje-

vić, predlaže seda se sasta-

nakodrži upetak, 16. februa-

ra, na „neutralnomterenu“.

- Pošto smo u proteklih nekoli-

ko dana putem sredstava jav-

nog informisanja shvatili da u

stranci čiji ste predsjednik po-

stoji spremnost da podržite

ideju o nestranačkoj ličnosti

kao predsjedničkom kandida-

tu, ada bi izbjegli svaki vid spe-

kulacija na ovako ozbiljnu te-

mu, navodni ekskluzivitet

posredništva i licitiranja ime-

nimamogućihkandidata, sma-

tramoneophodnimodržavanje

zajedničkog sastanka parla-

mentarnih opozicionih pred-

sjednika. Kao demonstraciju

našeg iskrenog pristupa ovoj

inicijativi,predlažemodasesa-

stanak održi na neutralnom

mjestu, kako bismo efikasno i

odgovorno došli do zajednič-

kog rješenja, navodi suupismu

ukoje jePobjeda imala uvid.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, do odluke DF-

a da se uputi pismo svimlideri-

ma opozicionih stranaka došlo

je nakon što su pregovori o je-

dinstvenomopozicionomkan-

didatu zapeli u ćorsokak jer ni-

je postignuta saglasnost o

kandidaturama Milke Tadić-

Mijović i Andrije Jovićevića.

- Takozvana građanska opozi-

cija je insistirala na Milki Ta-

dić-Mijović, iako jošuvijeknije

dobilanjenu saglasnost zakan-

didaturu, dok je DF tvrdo insi-

stirao na Jovićeviću, iako su

neke stranke, u prvom redu

Krivokapićev SDP, protiv nje-

gove kandidature. Očigledno

munijesuoprostilinjegovupo-

dršku Bloku za zajedničku dr-

žavu, saopštio je izvor Pobjede

blizakDF-u.

U pismu DF-a navodi se da će

dolazak lidera na sastanak po-

tvrditi spremnost da prevazi-

đemo nesuglasice i da iskreno

uđemo u proces zajedničkog

opozicionog djelovanja oko

jednog predsjedničkog kandi-

data.

-Nesumnjajući uvašuprivrže-

nost opozicionom jedinstvu,

želimo da vas obavijestimo da,

ukoliko ne dođe samo jedan od

pozvanih predsjednika, sasta-

nak se neće održati. Vjerujemo

davamjeovajprincipzaodrža-

vanje sastanka: „ili svi ili niko“

prihvatljiv,idaćemoupetak16.

februara zajedno učestvovati u

donošenju istorijske odluke

koja će rezultirati pobjedom

opozicionog kandidata na

predsjedničkim izborima 15.

aprila 2018, zaključuje se u pi-

smuDF.

Uslučajuda seopozicijanedo-

govori o jednom opozicionom

kandidatu, aktivira se opcija da

Demokrate predlože svog kan-

didata. U tom scenariju realne

su i kandidature predstavnika

SDP-a, SNP-a, ali i nezavisnog

poslanika Aleksandra Damja-

novića koji je obavio razgovore

sa liderima opozicije.

Predsjednički izbori u Crnoj

Gori zakazani su za 15. april, a

kao nestranačke ličnosti svoju

kandidaturu već su objavili na-

učnik Dragan Hajuduković,

profesor pravnih nauka Đorđi-

je Blažić i privrednik Vasilije

Miličković. Kandidaturu je

objavio i predsjednik Stranke

pravdeipomirenjaHazbijaKa-

lač. Predajakandidatura jemo-

guća do 26marta.

N.Z.

POZIV:

Predsjedništvo DF-a preko predsjednika PzP uputilo pismo svim

opozicionimstrankama da pokušaju dogovor o predsjedničkomkandidatu

Medojević zovena sastanak

lidere, naneutralnomterenu

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, svi opozicioni lide-

ri, izuzev predsjednika Demosa Miodraga Lekića koji se još nije

izjasnio, prihvatili su inicijativu DF-a. Učešće na sastanku potvr-

dio je i predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

- Cijeneći da je jedinstveni kandidat cjelokupne opozicije priori-

tet svih perioriteta, predsjednik Demokrata sa saradnicima će

učestvovati na zajedničkom sastanku lidera opozicije, na kojem

će još jedanput ponoviti iskrenu, bezrezervnu, snažnu i blanko

podršku onom kandidatu kojeg dogovore kolege iz parlamen-

tarne opozicije, saopšteno je iz Demokrata.

Iz Demokrata je poručeno da se neće miješati u postupak izbora

kandidata za predsjednika Crne Gore.

- Na ovaj način stavljena tačka na moguću kandidaturu pred-

sjednika Demokrata u ovom izbornomprocesu, te da se isti

neće kandidovati bez obzira na konačan ishod u procesu izbora

nestranačkog kandidata opozicije, zaključeno je u saopštenju.

Sviprihvatili,čekase

izjašnjenjeLekića

PODGORICA

Agencija za sprečavanje korup-

cije od raspisivanja predsjedničkih izbora konti-

nuirano prati ispunjavanje zakonskih obaveza i

usmjerena je na stalnu kontrolu i komunikaciju sa

obveznicima, saopštili su iz te institucije.

Centar za demokratsku tranziciju pozvao je

Državnu izbornu komisiju i ASK da povećaju

transparentnost izbornog procesa i odgovorno

pristupe obavljanju svih važnih aktivnosti koje se

tiču predsjedničkih izbora.

Iz ASK-a su kazali da od dana raspisivanja pred-

sjedničkih izbora kontinuirano prate ispunjavanje

zakonske obaveze sedmodnevnog izvještavanja

o potrošnji budžetskih potrošačkih jedinica na

državnom i lokalnomnivou, odnosno izdatimput-

nimnalozima, kao i petnaestodnevnog izvještava-

nja o socijalnimdavanjima i potrošnji budžetske

rezerve. Za prva dva sedmodnevna perioda

od dana raspisivanja izbora, ističu iz ASK-a, sve

budžetske potrošačke jedinice objavile analitičke

kartice sa računa u svomposjedu.

U Agenciji pretpostavljaju da se podaci CDT-a o

organima koji nijesu objavili izvještaje odnose

na dan isticanja trećeg sedmodnevnog roka za

njihovo objavljivanje. Agencija ističe da je upozo-

rila sve obveznike koji na taj dan nijesu objavili

izvještaje i da su, nakon upozorenja Agencije, svi

obveznici ispunili svoje zakonske obaveze, odno-

sno objavili ili dostavili izvještaje Agenciji.

Objasnili su da će, zbog potrebe lakšeg pristupa

tim izvještajima na internet stranicama obveznika

zakona, krajem sedmice objaviti spisak obveznika

objavljivanja sedmodnevnih i petnaestodnevnih

izvještaja, osnovne podatke koji se navode u nji-

hovim izvještajima, i linkove na kojima se mogu

naći izvještaji. ASK je pripremila i sprovodi Plan

kontrole i nadzora za izbornu kampanju za pred-

sjedničke izbore, a koji će objaviti nakon sjednice

Savjeta na kojoj će se raspravljati o tomdoku-

mentu.

R.P.

ASK reagovala na poziv CDT-a da budu transparentniji

Prate ispunjavanjezakonskihobaveza

selu

seuvijek

ima

kontekst reakcije Srbije.

- Ono što je najbitnije jeste da

Crna Gora poštuje svoje naci-

onalne interese i ono što su

preuzeteobaveze shodnonje-

nim spoljnopolitičkimpriori-

tetima i tako će se i ubuduće

odnositi, kazao je Bošković,

uoči početka sastanka mini-

stara odbrane zemalja članica

NATO, prenosi AntenaM.

On jekazaoda tonije temako-

ja treba da opterećuje ovakve

sastanke.

-Onošto jebitno jestedaCrna

Gora sa Srbijom želi najbolje

moguće odnose i poštujemo

njihovo opredjeljenje o neu-

tralnosti, ali Crna Gora će se

uvijek rukovoditi svojim inte-

resima inacionalnimpriorite-

tima, kazao jeBošković.

Ministar odbrane učestvuje

nadvodnevnomsastankuSje-

vernoatlantskog savjeta

(NAC) na nivouministara od-

brane NATO zemalja, koji se

danas i sjutra održava u sjedi-

štuAlijanse uBriselu.

Kako jesaopšteno izministar-

stva, sastanak je prilika da Cr-

na Gora predstavi rezultate

ostvareneuprethodnomperi-

odu, kao i aktivnosti koje naša

zemlja sprovodi naplanusuo-

čavanja sa zajedničkim izazo-

vima savremenog bezbjedno-

snog okruženja.

R.P.

Generalni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg, pozdravio je

juče odluku Crne Gore da pošalje pripadnike crnogorske Voj-

ske umisiju KFOR na Kosovu.

Upitan kako komentariše kritike Beograda na odluku Crne

Gore da pošalje vojnike umisiju KFOR-a, Stoltenberg je kazao

da „Crna Gora odlučuje“.

- Crna Gora je odlučila da pošalje svoje trupe u našumisiju

KFOR na Kosovu. Pozdravljam to. Imamo blisko partnerstvo

sa Srbijom. Mislimda je za NATO bitno imati blisko partner-

stvo sa Srbijom, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novi-

nare nakon prvog dana sastanka ministara odbrane država

članica NATO.

On je podsjetio da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom

Vučićem razgovarao u sjedištu NATO-a i da se sa njim sastao

i u Beogradu.

- Nema kontradiktornosti između toga da imamo Crnu Goru

kao punopravnu članicu, a u isto vrijeme razvijajući snažno

partnerstvo sa Srbijom, kazao je Stolte-

nberg.

On je rekao da NATO poštuje odluku

Srbije da ne teži članstvu u Alijansi.

- Ali pozdravljamo odluku Srbije

da radi na bliskijempartnerstvu sa

NATO, kazao je Stoltenberg.

On je ocijenio da su u NATO-u

veoma zadovoljni doprinosomCrne

Gore Alijansi.

Stoltenberg je kazao da je veoma

dobro imati Crnu Goru za „sto-

lom“.

- Imati Crnu Goru za stolom

pokazuje snagu Alijanse. Mi

imamo sada 29 saveznica.

I imati među njima Crnu

Goru predstavlja doprinos

stabilnosti i miru u tom

dijelu Evrope, zapadnom

Balkanu, poručio je Stolte-

nberg.

Stoltenberg:Pozdravljamo

odlukuCrneGore

Generalni sekretar NATO-a o odluci naše

zemlje da pošalje vojsku na Kosovo

Jens Stoltenberg