Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Politika

PRIŠTINA

USkupštiniKo-

sovapostoji dobravolja za

rješavanjepitanjademarka-

cije saCrnomGorom, poru-

čio je jučekosovski premijer

RamušHaradinaj. On jepri-

likomsusreta sapremijerom

DuškomMarkovićem, koji

je jučedoputovaoudvod-

nevnuzvaničnuposjetuPri-

štini, ocijeniokakoKosovo

nemaboljeg i pouzdanijeg

prijateljaodCrneGore.

Premijer Kosova Ramuš Ha-

radinaj, na konferenciji za no-

vinare sa premijeromMarko-

vićem u Prištini, kazao je da i

ova posjeta pokazuje da naro-

di Crne Gore i Kosova nijesu

samo susjedi, već narodi koji

se vole i žele da napreduju u

evroatlantskoj perspektivi.

Crnogorski premijer Marko-

vić je poručio da Crna Gora sa

Kosovom nema problema i

izraziouvjerenjedaćeotvore-

na pitanja biti riješena na kva-

litetannačin.

- Sa Kosovom nemamo pro-

blema, imamo otvorenih pita-

nja, ali vjerujemda ćemo naći

odgovore. Crna Gora je okon-

čala proces razgraničenja i že-

limo da, kao dobar susjed, po-

mognemo da se to pitanje

riješi.Neželimodanas razlike

poveduuproblem.Unastavku

dijaloga tražićemo najbolja

rješenja kakobismo imali rati-

fikovan Sporazum i kako bi

Kosovona taj načindobilono-

vu, veliku priliku kada je u pi-

tanjuevropskaintegracija-re-

kao jeMarković.

Haradinaj je kazao da u Skup-

štini Kosova postoji dobra vo-

lja za rješavanje pitanja de-

markacije sCrnomGorom. Za

kosovskogpremijera crnogor-

ski oficiri su dobrodošli u sa-

stavuKFOR-a.

Marković je dodao da je to

izraz odgovornosti Crne Gore

da doprinese regionalnoj sta-

bilnosti, porukamira sa ispru-

ženimrukamaregionukakobi

se obezbijedila stabilnost.

On je poručio da vjeruje da će

ubrzobitiobezbijeđenaipozi-

cija crnogorske zajednice u

Ustavu Kosova, ali i da će se

naći odgovori na sva otvorena

pitanja izmeđudvije zemlje.

Marković je naveo kako mu je

čast što je u Prištini i može u

imeVladeCrneGoredapotvr-

di snažno prijateljstvo dvije

države i poručioda ćenaša ze-

mlja susjedima pružiti svaku

vrstu podrške na evropskom

putu.

-Želimodadobreodnoseuna-

prijedimoukorist građanaCr-

ne Gore i Kosova. Želimo da

podržimo Kosovo na evroa-

tlantskom putu. Želimo i do-

bru ekonomsku saradnju i že-

l imo da s vo j e i skus t vo

podijelimo sa vama - rekao je

Marković.

Marković je najavio i kako će

resornaministarstvapotpisati

sporazume o ekonomskoj sa-

radnji, uz zajedničku ocjenu

dvojice premijera da je po-

trebnounaprijediti saobraćaj-

nu infrastrukturu.

Dvojica premijera su, takođe,

izrazili spremnost za jačanje

privredne saradnje i uklanja-

nje biznis barijera.

- Prvi korak je ukidanje osigu-

ranjakojesadadodatnoplaćaju

vozila izCrneGorenaKosovu i

saKosovauCrnuGoru-najavi-

li suMarković iHaradinaj.

Crnogorska delegacija doče-

kana je na Kosovu uz najviše

državne počasti, aMarković

je iskoristioprilikuidasusje-

dima čestita predstojeći pra-

znik - 10 godina od proglaše-

nja kosovske nezavisnosti.

Marković će se, drugog dana

posjete, sastati sa predsjed-

nicima Kosova Hašimom

Tačijem i Skupštine Kosova

KadrijemVeseljijem.

Prva posjeta predsjednika

Vlade Crne Gore Kosovu,

kako je ocijenjeno iz Vlade,

biće prilika za dalje produ-

bljivanje saradnje u bilate-

ralnimodnosimadvijuprija-

teljskih zemalja, putem

definisanja konkretnih za-

jedničkih aktivnosti i proje-

kata čija bi se realizacijamo-

glaočekivati upredstojećem

periodu.

Đ.Ć.

PODGORICA

Predsjednik

VladeCrneGoreDuškoMar-

ković zahvalan jevladi i naro-

duSjedinjenimAmeričkim

Državamanapodršci Crnoj

Gori, posebnouprocesuna-

šegpristupanjaNATO-u.

Marković je primio u srijedu

grupunovoimenovanihvisokih

oficira Oružanih snaga Sjedi-

njenih Američkih Država

(SAD) koja je u posjeti Crnoj

Goru u okviru programa CAP-

STONE–kursaprofesionalnog

vojnog obrazovanja za novoi-

menovane generale, admirale i

civilne predstavnike izvršnog

nivoa, koji organizuje Nacio-

nalni univerzitet za odbranu

SAD. On je ocijenio da je time,

kao i prošlogodišnjom posje-

tompotpredsjednikaSADMaj-

ka Pensa, dodatno učvršćeno

prijateljstvo i partnerstvonaših

dviju zemalja.

Premijer je informisao goste o

rezultatima naših politika i o

prioritetimaVladeunarednom

razdoblju, istakavši da jednim

od ključnih preduslova za naše

odlične ekonomske rezultate u

prošloj godini smatra članstvo

CrneGore uNATO-u.

Marković je istakao potpunu

spremnost i posvećenost naše

zemlje ispunjavanju svih oba-

vezakojeproističu iz članstvau

Sjevernoatlantskomsavezu.

General Bridlav je čestitao Cr-

nojGorinačlanstvuuNATO-u,

ocijenivši daSADuovomdijelu

svijeta imaju važnog i pouzda-

nog saveznika.

Premijer Marković i grupa vi-

sokih oficira Oružanih snaga

SADrazmijenili sumišljenja i o

više tema od regionalnog i glo-

balnog značaja.

R.P.

Premijer primio grupu novoimenovanih visokih o cira Oružanih snaga SAD

Marković zahvalanSADna

podršci upristupanjuNATO-u

Predsjednik Vlade u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Kosovu

Haradinaj:

Postoji dobra

volja za rješavanje

pitanjademarkacije

Na sastanku dva premijera istaknut je značaj dovršetka pro-

cesa ustavnog priznanja crnogorske nacionalne zajednice

na Kosovu i sprovođenja Strategije za a irmaciju i integraci-

ju crnogorske zajednice i pripadajućeg akcionog plana.

Haradinaj je na pitanje novinara u vezi sa statusom crnogor-

ske zajednice koja živi na Kosovu istakao da su neki zahtjevi

već ispunjeni i da je kosovska vlada već usvojila strateški

dokument.

- Na Kosovu postoji jedinstvo da se poštuje pozicija i zahtjevi

crnogorske zajednice na Kosovu. Postojala je spremnost

odavno da se odobri jedna ustavna pozicija crnogorske

zajednice. Kašnjenja nisu rezultat suprotstavljanja toj pozi-

ciji, više je bilo pitanje koje traži dvije trećine i promjenu

jednog člana Ustava, ali ima napretka u tompravcu, dodao

je premijer Haradinaj.

Uskoroustavno

priznanjecrnogorske

nacionalnezajednice

BEOGRAD

Definitivni do-

govor ousvajanjuDeklara-

cijeoopstanku srpskogna-

roda 15. februarau

parlamentimaSrbije i enti-

tetaBiHRepublikeSrpske

jepropao, saznajePobjeda.

Novina je da se samo Vlada

Republike Srpske upoznala o

tekstu Aneks 1 Sporazuma o

specijalnim i paralelenimve-

zama sa Srbijom i dala sagla-

snost na taj tekst, stoji na saj-

tu vlade ovogBiHentiteta.

Naravno da o ovompomjera-

nju rokova niko zvanično ne

zna ništa. Zapravo, na relaciji

Banja Luka - Beograd kao da

se igraju„gluvihtelefona“za-

to što Srbija još nije našla na-

čin kako da iz nje izađe sa što

manje štete. Naime, Srbija je

već optuživana daDeklaraci-

jombudisrpskinacionalizam

bez obzira što je najavljivana

kao dokument za očuvanje

srpskog identiteta u regionu i

ćiriličnog pisma.

NOVI MOMENTI

Novi momenat ove višemje-

sečne političke igre koja je

počela zbog podrške Srbije

Miloradu Dodiku, predsjed-

niku Republike Srpske, je da

je, od svih medija u Srbiji,

„Sputnjik“ prvi objavio ek-

skluzivu o usvajanju Anek-

sa Sporazuma o specijalnim

vezama Srbije i Republike

Srpske. Vlada u Srbiji taj

aneks nije razmatrala iako je

zasijedala istog dana, a parla-

ment Srbije nema zakazanu

sjednicu na kojoj bi se to ra-

spravljalo.

Prema informacijama koje

stoje na sajtu Vlade entiteta

Republika Srpska navodi se

da se ovim sporazumom

sprečava asimilacija srpskog

naroda i daRepublika Srbija i

Republika Srpska „nastojeda

čvrstoobavežusvojedržavne

organe, ustanove i organiza-

cije kako bi omogućili mete-

rijalne, društvene i političke

uslove za uspješan razvoj,

očuvanje i negovanje kulture

i nacionalnog identiteta srp-

skog naroda“.

PROMJENAPLANA

Šta se dešavalo u međuvre-

menu?

Od početne ideje, iz avgusta

Deklaracija o opstanku srpskog naroda i dalje po

SamoRS

aneks sp

Novi momenat

ove višemjesečne

političke igre je da

je od svihmedija u

Srbiji „Sputnjik“ prvi

objavio ekskluzivu

o usvajanju

Aneksa Sporazuma

o specijalnim

vezama Srbije i

Republike Srpske.

Vlada u Srbiji

taj aneks nije

razmatrala, iako je

zasijedala istog dana,

a parlament Srbije

nema zakazanu

sjednicu na kojoj bi

se to raspravljalo

PODGORICA

CrnaGora će

seuvijek rukovoditi svojim

interesima i nacionalnim

prioritetima i tako jebilo i sa

odlukomo slanjupripadnika

umisijuKFOR-anaKosovu,

rekao je jučeministar od-

branePredragBošković.

On je to rekao crnogorskim

novinarima u Briselu, komen-

tarišući kritike ministra od-

brane Aleksandra Vulina po-

vodom odluke Savjeta za

odbranu i bezbjednost o uče-

šću pripadnika Vojske Crne

Gore u misiji KFOR na Koso-

vu.

Savjet je donio odluku o anga-

žovanje dva štabna oficira od

kojih će jedan biti raspoređen

u Komandi misije u Prištini, a

drugi u Regionalnoj komandi

misije uSkoplju.

Prijedlozi tih odluka biće do-

stavljeni Skupštini Crne Gore

radi donošenja konačne odlu-

ke.

Bošković jekazaoda sukritike

Vulina na odluku Crne Gore

da pošalje svoje pripadnike u

misijuKFOR-anaKosovunje-

gov stav i da ga ne bi doveo

Ministar odbrane na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u Br

Bošković:

Našadržavać

rukovoditi svojimintere

CrnaGora sa Srbijom

želi najboljemoguće

odnose i poštujemo

njihovo opredjeljenje

oneutralnosti - kazao

je Bošković

PredragBošković jučeuBriselu

DOČEKUZNAJVIŠEDRŽAVNEPOČASTI:

PremijeriMarković i Haradinaj jučeuPrištini