Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Salanikšićkog IPC

Tehnopolis bila je tijesnada

primi svekoji suželjeli da

čuju štanudi ovogodišnji

Agrobudžet koji jeplaniran

na 39.955.000eura i uodno-

sunaprošlugodinupovećan

je8.500.000eura.

Predstavnici Ministarstva po-

ljoprivredeiruralnograzvojai

savjetodavnih službi govorili

su omjerama podrške, proce-

duramaprijavljivanja, potreb-

noj dokumentaciji i načinu

podnošenja zahtjeva.

RASPODJELA

Od generalne direktorke Di-

rektorata za poljoprivredu

Danijele Stolice saznali su da

jezaovugodinutedasesasto-

ji od sredstava iz nacional-

nih izvora, kao i iz pret-

pristupnih fondova i

međunarodnih kre-

ditnih institucija

kao što su Svjetska

banka i IFAD.

- Prilikom planira-

nja Agrobudžeta

rukovodili smo se

željomdaštovišepo-

ljoprivrednihproizvo-

đača zadovolji uslove za

subvencioniranje. Tako

smo, na primjer, površine za

direktna plaćanja u biljnoj

proizvodnji smanjili sa 0,5 na

0,3hektara, a ljudi koji sebave

govedarstvom ove godine će

imati pravo na premiju ako

imaju više od dva grla. Lani je

minimum bio tri grla u gove-

darstvu, a u kozarstvu 30 grla.

Pravo na premiju moći će da

ostvare svi koji imaju više od

20koza –kazala je Stolica.

NIKŠIĆ:

Ministarstvo poljoprivrede počelo predstavljanje Agrobudžeta za 2018.

VELIKOINTERESOVANJE:

JučeuNikšiću

Ona je dodala kako su uMini-

starstvu sigurni da će sredstva

izAgrobudžetabitipravednije

podijeljena, da će subvencije

koristiti veći broj poljopri-

vrednika, teda ćemona taj na-

čin imati više registrovanih

obradivih površina, pa i gaz-

dinstava.

- Sve će nam to omogućiti i da

sjutra imamo bolju pregova-

račku poziciju sa EU - kazala

je Stolica.

Prema njenim riječima, prili-

kom registracije poljopri-

vredni proizvođači nemaju

nikakvedodatnetroškove,već

da jedinomoguda imajukori-

sti jer ulaze u sistem.

Zainteresovanim poljopri-

vrednicima saopšteno je da je

procedura za dobijanje sred-

stava iz Agrobudžeta jedno-

stavna.Kaoiprethodnihgodi-

na dovoljno je samo da se

popuni zahtjev.

ISKUSTVA

Predstavljanju Agrobudžeta

prisustvovalisustočari,ratari,

proizvođačimeda, vina, soko-

va i rakija... Najviše je bilo

mladih.Nekiodnjihvećseba-

ve poljoprivrednom proi-

zvodnjom, pa žele da je osa-

vremene. Bilo je i onih koji

nijesu registrovani.

Jedan od njih, Stanko Čizmo-

vić, koji kaže da je njegovo

opredjeljenje stočarstvo.

- Već imamtri krave, ali plani-

ramdaproširimfarmu. Proje-

kat, kojim sam konkurisao za

sredstva izMIDAS-a, nijepri-

hvaćen, pa samod sopstvenih

sredstava sagradio objekte i

namjeravam sve da proširim.

Nijesamzavršiopoljoprivred-

nu školu, ali se već nekoliko

Ministarstvo poljopri-

vrede i ruralnog razvoja

Agrobudžet za ovu godij-

nu sjutra će predstaviti

u Kolašinu i Mojkovcu.

Prezentacija u Kolašinu,

u prostorijama Centra za

kulturu počeće u 10 sati,

a u Mojkovcu, u zgradi

opštine, u 13 sati.

Sjutrau

Kolašinui

Mojkovcu

Na skupu je saopšteno da će, kao i prošle godine, posebnu

pažnju posvetiti mladima.

- Kroz sistemdirektnih plaćanja predvidjeli smo više novca

za mlade farmere, pa će tako na primjer oni dobijati više

novca po hektaru u biljnoj proizvodnji od njihovih iskusnijih

kolega. Početnici koji su završili srednju poljoprivrednu

školu ili fakultet i ove godine moći će da dobiju bespovrat-

nih 10.000 eura. Znamo da to nije dovoljno za započinjanje

biznisa, ali trebalo bi da bude dobra inicijalna investicija. Tim

prije što onda stiču pravo i na ostale mjere, kao što je, napri-

mjer, program IPARD koji treba da počne za koji dan - kazala

je Danijela Stolica.

Srednjoškolcimaistudentima

10.000eurabespovratno

godina bavim stočarstvom i

došao sam da vidim koje mo-

gućnosti nudi Agrobudžet -

kazao jezaPobjeduČizmović.

R. PEROŠEVIĆ

Prilikomregistracije

poljoprivredni

proizvođači nemajudo-

datne troškove, jedino

moguda imaju koristi

jer ulaze u sistem

HERCEGNOVI

–Zbog

ugradnjenovihbrojiladio

novskogStaroggrada je tri

danabez struje tokomve-

ćegdijeladana.

Građani negoduju jer je riječ

o višesatnim isključenjima

tokom kojih nemaju grijanje,

a u domaćinstvima ima starih

ibolesnihosoba idjece.Uote-

žanim uslovima radi i Radio

Herceg Novi koji je smješten

u zgradi na Trgu Belavista.

Zbog nestanka struje ne radi

ni gradski sat naTori.

Sat nema alternativno napa-

janje strujom, pa se tačno vri-

jeme ,,štima“ , kadadođestru-

ja. Sat-kula je spomenik

kulture i kao takav je pod za-

štitom države. Ta tvrđava u

samomcentruHercegNovog

je prije devet godina obnov-

ljena idotjerana i tada jeugra-

đen novi satni mehanizam, a

stari je, kao muzejski ekspo-

nat, izložen u kuli. Sa postav-

ljanjem novog satnog meha-

nizma aktivirano je i zvono

koje je izliveno u livnici braće

Di Poli u Trstu 1858. godine, i

koji otkucava jedanput na pet

minutadapunogsata i nasva-

ki puni sat sa onoliko udaraca

koliko je sati.

Zbog ugradnje novih brojila

danasdiogradanemani vode.

Prekinuto jenapajanjeglavne

pumpne stanice Kanli Kula,

zbog čega nije moguće pum-

panjevodepremarezervoari-

ma Bajer 2, Španjola i Podi,

tako da su potrošači koji se

vodom snabdijevaju iz tih re-

zervoara bili bez dotoka vode

do 16 sati.

Ž.K.

Herceg Novi: Časovnik na Tori

ne pokazuje tačno vrijeme

Sat ćenaštimati

kaddođe struja

Čas o saobraćaju

u ,,Maloj sireni“

Bar

BAR

- Službenici SaobraćajnepolicijeCBBar suu sklopupro-

jekta ,,Policijauzajednici“uvrtiću ,,Mala sirena“uSutomoru

organizovali čas bezbjednosti saobraćaja.

Mališani su imali priliku da se provozaju službenim vozilom i da

seupoznajusaznačenjemsaobraćajnihpropisaiznakova...

V.K.V.

ŽABLJAK

– Ove fotogra ije snimljene su na putu od Žablja-

ka ka skijalištu Savin kuk. Iako su njihovi vlasnici dobri stočari,

u durmitorskom kraju, obezbijedili sijeno i žito kao da će

se snijeg zadržati najmanje pola godine, prijalo im je da se

posluže travom koja je ,,progledala“ kroz snijeg zahvaljujući

zubatom suncu.

Ra. P.

MOJKOVAC

–Udruženje

pčelara „Mojkovac“uspješno

realizujeprojekat „Vrijedni

kaopčele“, kojimsedaje šan-

sa i osobama sa invaliditetom

da sebavepčelarstvom, a

dvojenjihćekrozprojekat

biti zaposlenouUdruženju,

naodređenovrijeme.

Predsjednik Udruženja, Milija

Madžgalj, na Skupštini te pče-

larske organizacije kazao je da

je projekat vrijedan nešto više

od 50.000 eura, a finansira ga

Zavod za zapošljavanje.

-U okviru tog projekta, koji će

trajati 10 mjeseci, dobili smo

mašinu za izradu satnih snova,

sasterilizatorom.Zaradnama-

šini obučava se šest osoba sa

invaliditetom. Svi oni će dobiti

po dvije košnice sa rojevima,

kakobi počeli sapčelarenjem, a

sa dvoje najuspješnijih ćemo

potpisati šestomjesečni ugovor

o radu u Udruženju – kazao je

Madžgalj.

SekretarUdruženja, DuškoJo-

kić, naglasio je da je projekat

izuzetnoznačajanzasvepčela-

re na sjeverudržave.

– Udruženje ne treba da bude

samo nevladina organizacija

kojačekadonacijeodopštineili

Savezapčelarskihorganizacija,

već u budućnosti, kroz ovaj

projekat, treba da postane pre-

duzeće koje će proizvoditi sat-

ne osnove i tako obezbjeđivati

sredstva za stručno usavršava-

nje pčelara, posjete sajmovima

i pčelarima u regionu, i druge

aktivnosti. Naše udruženje

kroz ovaj projekat postaje jed-

no od vodećih na sjeveru. Od

toga će imati koristi ne samo

naši članovi već i svi pčelari, jer

ćemoći dadobijuorganske sat-

neosnovebez ikakvihprimjesa

–poručio je Jokić.

Naskupštinijeodlučenodačla-

narina i ove godine bude 15 eu-

ra, od čega dvije trećine idu Sa-

vezu pčelarskih organizacija, a

ostaloudruženju.

R.Ć.

Foto-priča sa Žabljaka

Predah

Udruženje pčelara „Mojkovac“ obučava osobe sa invaliditetom

Bićevrijedni kaopčele

VAŽANPROJEKAT:

SaSkupštinepčelara

Višenovca izdvojeno

zamaleproizvođače