Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedok

MirkoVelimirović juče je, na

suđenjuoptuženima zapo-

kušaj terorističkognapada

nadanparlamentarnih izbo-

raoktobra 2016. godine, ka-

zaodamu je jedinobilobit-

noda seuCrnuGorune

uneseoružje, a za čiju jena-

bavkubiozaduženupravo

on.

- Jedan metak da je ispaljen,

bilo bi krvoprolića. Nije se de-

silo, pa sad svi pričaju kako im

odgovara. Govorim istinu, a

vaše je da mi vjerujete ili ne.

Bio sam za to i da se Sinđelić

uhapsi, kao i svi koji bi unijeli

oružje. To bih rekao i za svoje

dijete. Bio mi je cilj da se to

oružje ne unese u Crnu Goru,

pa nijesam razmišljao o osta-

limstvarima–kazaojeVelimi-

rović.

On je pojasnio da je, nakon što

je prijavio slučaj crnogorskoj

policiji, sa Sinđelićem nasta-

viodapričakao ranije, danebi

probudio sumnju. Istakao je

da nikom nije rekao da je slu-

čaj prijaviocrnogorskomtuži-

laštvu.

-Radiosamsvekaodanijesam

prijavio slučaj. Nastavio sam

da radim kao da se ništa nije

desilo. Da se nijesam javljao

Sinđelićunakonbacanjaoruž-

ja u jezero, to bi probudilo

sumnju–objasnio je svjedok.

Nakon što je prijavio slučaj,

Velimirović tvrdi da nije dobi-

jao naredbe odTužilaštva, već

da jeonodnjihtražiodagana-

uče šta da radi.

OFADILJU, NOVCU...

- Glavni specijalni tužilac mi

nije davao uputstva osim za

oružje. Onmi je prvo rekao da

ne kupujem oružje. Kada sam

mu saopštio da sam već naru-

čio oružje, rekli su mi da ga

preuzmem, rasklopim i bacim

u jezero– ispričao je svjedok.

Prema njegovimriječima, nije

strahovao da će ga Fadilj od

kojegjeporučiooružjeprijavi-

tipoliciji jer seradiloo ,,velikoj

pari“ i dobroj zaradi.

Velimirović je ustvrdio i damu

nije bilo žao što je Fadilju dao

25.000 eura za oružje koje je

polasatakasnijebacioujezero.

- To nijesumoje pare, to je đa-

volja rabota – saopštio je Veli-

mirović, dodajući da je crno-

gorskimtužiocimakazaoda je

od Sinđelića dobio novac na-

mijenjen za kupovinuoružja.

Zato što se ,,plašio svega i sva-

koga“, Velimirović navodi da

je sam preuzeo oružje i bacio

ga u jezero, te i da nema osoba

koje bi posvjedočile o tompo-

stupku.

Odgovarajući na pitanja advo-

kata, Velimirović je detaljno

opisao kako je rasklopio i u je-

zerobacio50pušaka.Za

tomu

je, kako je naveo, trebalo od 30

do40minuta.

Velimirović navodi i da nema

saznanjada je jezeropretraže-

no i da je oružje nađeno.

Govoreći o komunikacijama

koje je imao sa crnogorskim

Na suđenju za pokušaj terorizma na pitanja odbrane odgovarao svjedok

Velimirović:

Spriječeno je

krvoproliće

Velimirovićdolazi na jednood ranijih ročišta

tužiocima, svjedok navodi da

tim povodom nije sačinjavao

nikakve zabilješke.

Sadruge strane, kako tvrdiVe-

limirović,nitužiocinijesupra-

vili zapisnike vezanoza susre-

te sa njim, niti sumu nudili da

potpiše neki dokument.

- Nakon predaje tužilaštvu ni-

jesamdobio nikakav formalni

dokumet da me oni ovlašćuju

da ja nešto radim za njih – ka-

zao je svjedok konstatujući da

munijepoznatterminsvjedok

islednik.

UPUTSTVA

Na pitanje odbrane kazao je i

damunakonpredaje tužioci

nijesubili šefovi.

- U ovoj cijeloj akciji, Sinđelić

jemenišef,inakonpredajepo-

liciji i tužilaštvu. Ja sam i dalje

radioponjegovimuputstvima

- kazao jeVelimirović.

Da Sinđelić i ljudi iznad njega

ne bi posumnjali da je crno-

gorskoj policiji objelodanio

njihov plan nasilne akcije u

noći izbora, Velimirović je re-

kao da je 15. oktobra u Crnu

Goru doveo svoje ljude iz Zu-

binog Potoka, među kojima je

bio i njegov bratanić.

- To sam morao da radim po

planu ranije dogovorenim sa

Sinđelićem, jer nijesam znao

ima li jošnekoizanjega–poja-

snio je svjedok.

Kazao je da je svojim ljudima

prije dolaska u Crnu Goru re-

kaoda tamo idukakobi pomo-

gli svojoj braći.

-Razlogzbogkojeg samdošao

u Crnu Goru i doveo svoje lju-

de je bila pomoć braći. Da nije

bilooružja,policijiništanebih

prijavljivao–pojasnio je on.

Tvrdi da mu iz tužilaštva nije-

su govorili da li će ili neće biti

protesta ispredSkupštine.

- Morao sam sa narodom da

budem do kraja, da me nijesu

uhapsili-kazaojeVelimirović.

Odgovarajući napitanje advo-

kata, svjedok je objasnio da su

njegovi ljudi sa kojima je do-

šao uCrnuGoru odlučili da se

vrate u Zubin Potok jer im se

nije javljao 15. oktobra uveče.

- Čekali su da se zajedno

vratimo, ali pošto su vidjeli da

neštonijeuredu,odlučilisuda

se vrate dan pred protest.

Uhapšeni su na putu kući,

negdje kod Berana. To su mi

rekli kadasmosevidjelinakon

svega u Zubinom Potoku –

ispričao jeVelimirović.

Svjedok je tvrdio da nikada

prije ovog događaja nije pre-

nosio oružje uCrnuGoru.

Velimirović je objasnio i da je

11. oktobra u svojoj kući ,,pre-

lomio“ da slučaj prijavi crno-

gorskoj policiji.

Iako do tada nije vjerovao cr-

nogorskimvlastima, zbog pri-

znanja Kosova, Velimirović se

već sjutradan zaputio ka Pod-

gorici.

Rekao je da nikom, pa ni bli-

skim rođacima, nije govorio o

tome šta je naumioda učini.

Sutkinja Suzana Mugoša juče

nije dozvolila da svjedok od-

govori napitanjeda li jenakon

svega jednoglasno isključen iz

Ravnogorskogpokreta,jer,ka-

ko kaže, to nije predmet op-

tužnice. Suđenje se nastavlja

danas.

B.ROBOVIĆ

Svjedok Mirko Velimirović juče je kazao da nikada prije pre-

daje crnogorskoj policiji nije bio poligrafski testiran.

Naveo je da mu prilikomovog testiranja u policiji nijesu

postavili pitanje zašto slučaj nije prijavio srpskoj policiji, kao i

od koga je kupio oružje.

- Pitali sume da li sume da prijavim slučaj poslali iz srpske

službe ili vlasti sa Kosova. Pitali sume da li samuzeo pare da

prijavimovaj slučaj. Naizmjenično sumi postavljali ova pita-

nja i pitanja lične prirode, poput koliko djece imam – ispričao

je Velimirović.

Iako svjedoku niko nije saopštio da li je prošao poligrafsko

testiranje, on je na jednomod ranijih ročišta kazao da je pri-

mijetio srdačniji odnos crnogorskih policajaca prema njemu,

na osnovu čega je zaključio da je prošao.

Štosubilapitanjanapoligrafu

Opisujući Fadilja, svjedok

Mirko Velimirović je kazao

da je to čovjek od 60 ili 65

godina, „vitalan, prosjed,

sa većimušima i malo

rošav“.

- Ne znam iz kojeg je

tačnomjesta. Rekaomi je

da je iz Metohije, iz Peći –

kazao je svjedok.

On je istakao i da je njemu

u interesu da nađe Fadilja,

kako bi potvrdio sve ono

o čemu je govorio pred

crnogorskim sudom.

- Da smijem, ja bih otišao i

našao bih ga – kazao je on

odgovarajući na pitanje

odbrane da li zna kako

bi sa Fadiljem stupio u

kontakt.

Crnogorski istražitelji sa

kolegama iz regiona pro-

vjeravaju ko je na Jutjubu

16. decembra prošle godi-

ne postavio petnaestomi-

nutni snimak o kavačkoj

grupi koji je za mjesec

imao 364.766 pregleda.

U brižljivomontiranom

zapisu navodi se da je

na čelu piramide Radoje

Zvicer, a pobrojana su i

imena članova te grupe.

Interesanto je da su saop-

šteni i podaci da Radoje

Zvicer i neki članovi kori-

ste lažna imena.

Na snimku su prvi put

otkriveni detalji o navod-

nom kriminalnomdjelo-

vanju ovog klana, njihovi

lažni identiteti, kao i nazivi

države u kojima se bave

ilegalnimposlovima.

Kao visokopozicionirani

članovi ove kriminalne

organizacije, osim Zvicera

i Kneževića, pominju se i

Slobodan Kašćelan, Igor

Božović, Davorin Baltić,

Dragan Knežević, Damir

Meljović, Vladimir Roga-

nović i Milan Vujotić. Svi

oni, prema saznanjima

crnogorske policije, nala-

ze se van zemlje.

Crnogorska policija nije

imala saznanja da Zvicer

koristi ime Josipa Babića,

što je jedan segment poli-

cijskih provjera.

Istražitelji vjeruju da je sni-

mak dostavljen iz regiona

i ne isključujumogućnost

da je „doturen“ iz supar-

ničkog – ,,škaljarskog

klana“.

Kakoje

Fadilj

izgledao

Jošnije

otkriveno

koje

postavio

snimak

otorske kriminalne grupe

Dedović je

potvrdio navode

Tužilaštvada supo-

moćnik policije u

Kotoru Zlatko Sa-

mardžić, kapetani

duge plovidbe Igor

Andrić,TripoMoškov,

povezani sa „visoko-

rangiranim članovima

kavačkog klana“.

Optuženi je otkrioda su

pratili kretanje osoba iz

suparničkog škaljarskog

klana, škaljarskog, dasuu

nekoliko navrata slali

novac za inostranstvo,

postavljali kamere na

„ključnim dionicama“,

pratili zapise kamera.

M. Ž.

Zgradaukojoj živečlanovi

kavačkegrupe

Slobodan

Kašćelan

PODGORICA

–MilošuMi-

lačiću (28) izPodgorice juče

jenakon saslušanjaodređen

pritvor do30dana zbog

sumnjeda jepokušaoda

prokrijumčari 63kilograma

skankaprekograničnogpre-

lazaDobrakovo.

Njemu se prijavom na teret

stavlja da je počinio krivično

djelo neovlašćena prozvodnja

i stavljanje u promet opojnih

droga.

Milačiću je pritvor određen

zbog opasnosti od bjekstva i

težine krivičnog djela.

On je, prema našim nezvani-

čim saznanjima, pred istraži-

teljimaispričaodaneznaništa

o drogi koja je pronađena, da

radi za jednog poslodavca iz

Podgorice ida jekrenuozaBe-

ograd.

Uhapšen je 9. februara na Do-

brakovu kod Bijelog Polja, ka-

dajepolicijakontrolomnjego-

vogvozilauhladnjačipronašla

skank.

Izpolicijesuranijesaopštilida

su, detaljnimpregledom, u to-

varnom dijelu hladnjače pro-

našli59većihpvcpakovanjasa

sadržajem biljne materije, ta-

mnozelene boje za koju se

sumnja da je skank, ukupne

težine 62 kilograma. Droga je

poslata na vještačenje Foren-

zičkom centru u Danilovgar-

du.

M.L.

Milačićupritvor zbog

opasnosti odbjekstva

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

Osumnjičenog za šverc droge saslušao sudija

za istragu u BijelomPolju