Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 15. februar 2018.

Hronika

BERANE

–MiroslavaGače-

vić (78) i njenakćerkaDragi-

nja (41) pronađene suprije

dvadanamrtveu svojoj kući

uUlici VojaMaslovarićau

naseljuHareme.

Odogađajupoliciju suobavije-

stile komšije koje ih sedam -

osam dana nijesu vidjele da

izlaze iz kuće.

Uprava policije sinoć se oglasi-

la zvaničnim saopštenjem u

kojem navode da su majka i

kćerka zatečene bez znakova

života i da spoljašnjim pregle-

dom nijesu uočeni tragovi na-

silja.

- Kuća je bila zaključana iznu-

tra, a nakon ulaska policijski

službenici su zatekli tijela M.

G. i D. G. Spoljašnjim pregle-

domnisuuočenitragovinasilja

– saopštili su iz policije.

Kakonamjepotvrđeno,starica

je bila nepokretna, a kćerka je

bila lošeg zdravstvenog stanja.

Miroslava i Draginja bile su ra-

seljene osobe i nijesu imale ro-

đake uBeranama.

O događaju je obaviješteno Vi-

šedržavnotužilaštvouBijelom

Polju. Iz te institucije nam je

saopšteno da je naložena ob-

dukcija i da će ona pokazati

uzrok smrti.

V.J.

BERANE:

Obdukcija će pokazati uzrok smrti

Miroslave i Draginje Gačević

Na tijelumajke

i kćerkenema

tragovanasilja

PODGORICA

–Policija jeu

novoj akciji jučeujutrou

glavnomgraduna tri lokaci-

jeuhapsila tri osobe i zapli-

jeniladvapištoljau ilegal-

nomposjedu, 332komada

municije raznogkalibra (od

čega60komadaodautomat-

skepuške), 44 inicijalneka-

pisle, sporogoreći štapin,

nož, dvijepalice, pancir, voj-

ni opasač i tablete.

Uhapšeni suM. R (32), G. R. i

D. K. zbog sumnje da su poči-

nili krivičnodjelonedozvolje-

no držanje oružja i eksploziv-

nih materija. Tužilac se za V.

K. iM.R. (35) izjasniodanema

elemenata bića krivičnog dje-

la.

Kako su saopštili iz policije,

pretresli su pet lokacija koje

koristi šest osoba: G. R. (37),

M.R. (32),M.R. (35),D.K. (53)

i njegov sin M. K. (24) i V. K.

(48), svi izPodgorice.

- Pretresom stana i drugih

prostorija koje koristi G. R.

pronađen je pištolj u ilegal-

nom posjedu marke „crvena

zastava“, kalibra 7.65 milime-

tara, sa okvirom, 28 komada

pištoljske municije, pribor za

čišćenje, vojni opasač i gume-

nupalicu-navodi seusaopšte-

nju.

Takođem,pretresomstanako-

ji koristiM. R. (32)uPodgorici

zaplijenili su44komada inici-

jalnihkapisli, sporogoreći šta-

pin, 128 komada municije ra-

znog kalibra, lovački nož,

gumenu palicu, kosovski pa-

soš na ime drugog lica imetal-

nukutijusadvijetabletenepo-

znate sadržine.

Pretresom stana i drugih pro-

storija koje koristi M. R. (35)

inspektori nijesu pronašli ne-

dozvoljene predmete.

- Pregledom stana koji koristi

D. K. (53) i njegov sin M.K.

(24) u Podgorici oduzet je pi-

štolj „M88“, kalibra 9milime-

tara, i 175 komada municije

raznog kalibra od čega 60 ko-

madamunicijeodautomatske

puške, a pretresom i drugih

prostorija koje koristi bezbje-

donosnointeresantnaosobaV.

K. (48) u Podgorici pronađen

je pancir i puščani metak - za-

ključuje se u saopštenju.

M.L.

Akcija policije u Podgorici: Uhapšene tri osobe

Zaplijenjenooružje,

municija, nož, pancir…

PODGORICA

- Specijalno

državno tužilaštvopokrenu-

lo je finansijsku istragupro-

tivSlobodanaKašćelana i

još četrnaest osoba izkavač-

kogklanakakobi provjerilo

porijeklonjihove imovine–

saznajePobjeda izviše izvo-

ra.

Istražitelji će naredihmjeseci

provjeriti kompletnu doku-

mentaciju kako bi došli do fi-

nansijskihpodatakaocjeloku-

pnoj pokretnoj i nepokretnoj

imovini osoba koje su pod

istragom, ali supod lupomTu-

žilaštva i nepokretnosti njiho-

vihporodica, prijatelja, kumo-

va i rođaka.

Predmetprovjerasunekretni-

ne, vozila, plovila, firme, ali se

detaljno analiziraju uplate na

bankovnim računima fizičkih

i pravnih lica kao i hartije od

vrijednosti.

Finansijska istraga protiv „ka-

vačke“ grupe vodi se uporedo

sakrivičnimpostupkomkojije

u toku predVišimsudompro-

tiv 15 osoba iz tog klana koje

su, prema osnovanimsumnja-

ma istražitelja, počinile više

krivičnih djela - zelenaštvo,

nedozvoljeno držanje oružja,

prodaju droge, davanje mita,

teško djelo protiv opšte sigur-

nosti i pranje novca.

U optužnici se navodi da je na

čelu grupe bio Slobodan Ka-

šćelan, koji je 12. septembra

pretprošle godine izbjegao

hapšenje, kao i njegovi sarad-

nici -VladimirBožović,Miloš

Radonjić, Siniša Vlahović,

Aleksandar i IgorĐurišić iDa-

vor Prelević.

Za razliku od njih, iza brave

našli su se Kotorani Goran

Ljubatović, Nikola i Igor An-

drić, TripoMoškov, StefanBr-

nović,AleksandraBogdanović

i Podgoričanin Đerđ Camaj.

Tada su uhapšeni i policijski

inspektor Zlatko Samardžić i

Ilija Dedović. Njihova imena

su se kasnije našla na optužni-

POBJEDASAZNAJE:

Specijalno tužilaštvo pokrenulo nansijsku istragu protiv više osoba iz

Provjeravaju

imovinu

i račune

petnaest

kavačana

ci specijalnogtužiocaSašeČa-

đenovića jer su, neposredno

prijepodizanjaoptužnogakta,

potpisali nagodbu sa Tužilaš-

tvom. Međutim nagodba sa

tužilaštvom je krajem marta

odbijenaodlukompredsjedni-

ka Višeg suda u Podgorici Bo-

risa Savića pa su Samardžič i

Dedović sada pod teretomop-

tužbe.

Podignuta je optužnica i pro-

tivKotoraninaIgoraBožovića,

koji je više godina robijao u

spuškom zatvoru zbog šverca

droge, ali je nakon puštanja na

slobodu pobjegao iz Crne Go-

re i za njimje raspisanameđu-

narodna crvena potjernica.

Nekolicina optuženih koji su

dostupni pravosudnim orga-

nima negirali su navode iz op-

tužnogakta i ocijenili danema

dokaza da su umiješani u ne-

zakonite radnje za koje ih te-

reti Specijalno tužilaštvo.

Sadrugestrane, okrivljeniDe-

dović je u novembru prošle

godineusudniciVišegsudado

detalja opisao kako je u avgu-

stu 2015. godine postao član

kavačke kriminalne grupe ko-

ju je, prema njegovim riječi-

ma, predvodio Slobodan Ka-

šćelan.

Finansijska istraga protiv „kavačke grupe“ vodi se

uporedo sa krivičnimpostupkomkoji je u toku pred

Višimsudomprotiv 15 osoba iz tog klana koje su, prema

osnovanimsumnjama istražitelja, počinile više krivičnih

djela - zelenaštvo, nedozvoljeno držanje oružja, prodaju droge,

davanjemita, teško djelo protiv opšte sigurnosti i pranje novca

Sa jedneod ranijihakcija

BEOGRAD

–USpecijalnom

suduuBeogradu juče jena-

stavljeno suđenje

DarkuŠari-

ću, koji je optuženda je bio or-

ganizator kriminalne grupe

koja je oprala više od22milio-

na eura zarađenog švercom

kokaina.

Kako prenosi Blic, na jučeraš-

njem pretresu odlučeno je, uz

saglasnost tužilaštva, optuže-

nih i njihovih branilaca, da se

zbog novog člana sudskog vije-

ća već ispitani svjedoci ne sa-

slušavaju ponovo, kako se po-

stupakne bi odugovlačio.

Zbog toga su, nakon uvodnih

izlaganja i iznošenja odbrane

optuženih, ranije izvedeni do-

kazi pročitani i dokazni postu-

pak je nastavljen tamo gdje je i

zastao pred prethodnim sasta-

vomsudskog vijeća.

U saopštenju suda se precizira

da je sudsko vijeće, rukovodeći

se prije svega interesima stra-

naka u postupku i sprečavajući

odugovlačenje postupka, po

pribavljenojsaglasnosti,izvrši-

lo uvid u sve zapisnike o ispiti-

vanju oko 200 svedoka i u sve

PODGORICA

–Apelacioni

sud razmatraće 20. februara

presudukojomsubjelopolj-

ski ljekari TomislavJeremić

iHakaTahirovićosuđeni na

po sedammjeseci zatvora, a

ZvonkoPuletić i JelaCimba-

ljevićnapo šestmjeseci kuć-

nog zatvora, zbog infekcije

pet bebaodkojih je jedna

preminulaunovembru2014.

godine.

Prvostepnu presudu u julu

prošle godine donijelo je vije-

će sudije bjelopoljskog Višeg

sudaVukomiraBoškovića.

On je tada kazao da su Jere-

mić, Puletić, Tahirović i Cim-

baljević krivi što nijesu „po-

stupali u skladu sa propisima

kojima se određuju mjere za

suzbijanje i sprečavanje opa-

sne zarazne bolesti, pri čemu

su bili svjesni da takvim neči-

njenjem mogu učiniti zabra-

njenodjelo“.

Prema stavu suda, Jeremić,

kao tadašnji direktor bolnice,

nije obrazovao tim za nadzor,

prevenciju i suzbijanjebolnič-

ke infekcije. Tahirović i Pule-

tić, kako se navodi u odluci,

kao načelnici ginekološko-

akušerskog i neonatološkog

odjeljenja nijesu preduzimali

odgovarajuće higijenske mje-

re na timodjeljenjima.

- Puletić nije naložio da se

trudnicama prilikom prijema

na ginekološko odjeljenje uzi-

maju vaginalni brisevi, što je

sve dovelo do lošeg higijen-

sko-epidemiološkog statusa

naovomodjeljenju i zbog toga

jeovakvimnečinjenjemokriv-

ljenih došlo do infekcije uzro-

kovane bakterijama i obolije-

vanja od opasne zarazne

bolesti sepse – navodi se u

obrazloženjupresude.

Cimbaljević je bila optužena

danijepostupilapopropisima

o suzbijanju i sprečavanju za-

razne bolesti, jer ni nakon

transporta djece u KBC Pod-

gorica pod sumnjom neona-

talne sepsenijeprijavila slučaj

komisiji za praćenje, spreča-

vanje i suzbijanje bolničke in-

fekcije.

M.L.

Nastavljeno suđenje Darku Šariću, optuženomza pranje 22miliona eura

Saslušane svjedoke

nećeponovo ispitivati

pisane dokaze, nakon čega je

nastavilo sa izvođenjem novih

dokaza.

Naredno suđenje zakazano je

za 12,13. i 14.mart.

Prema navodima optužnice za

pranje para, novac od prodaje

kokaina koji je nabavljan u ze-

mljama Južne Amerike, preko

ofšor kompanija, prebacivan je

u Srbiju i uplaćivan na račune

domaćihpreduzeća ipojedinih

banaka.

Optuženi se, međutim, brane

da su investirali u preduzeća i

zemljišta, ali da je riječ o legal-

no zarađenomnovcu.

Šarić je negirao sve optužbe za

pranje para u Srbiji. On se na-

kon višegodišnjeg bjekstva, 18.

marta 2014. godinepredao srp-

skimvlastimaiodtadasenalazi

upritvoru.

C. H.

DarkoŠarić

Zakazano razmatranje presude doktorima koji se terete za infekciju pet beba

Ljekari 20. februarapredApelacionimsudom

Berane