Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 49 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Društvo

PODGORICA–

LjekariKli-

ničkog centraprijavili suu

ponedjeljakvečepolicijimo-

gući slučaj porodičnognasi-

lja, nakon što jeuUrgentni

centardovezenapetogodiš-

njadjevojčica sapovredom

glave– saznajePobjeda.

UUrgentnomcentrupotvrdili

suda jeuponedjeljakvečepri-

mljena djevojčica i da su ljeka-

ri konstatovali da je dijete

možda žrtva nasilja.

Prijava

- Neurohirurg pregledao je

djevojčicukoja je2013. godište

i konstatovaopovreduglave.U

protokolu je zavedena kao na-

silje – rekao jedirektorUrgen-

tnog dr Nermin Abdić, nagla-

sivši da je o ovom slučaju

obaviješteno Ministarstvo

unutrašnjihposlova.

UUpravi policije juče nijesmo

mogli da dobijemo zvaničnu

informacijuoovomslučaju, ali

je nezvaničan izvor potvrdio

da su odmah reagovali i po na-

logu tužioca uzeli izjave, te da

je zaključeno da se djevojčica

povrijedila takoštosespotakla

otepih, doksesastricemigrala

žmurke ukući i pala.

- Odmah po prijavi u ponedje-

ljak veče saslušani su otac i

majka djevojčice. Danas (uto-

rak) razgovor je obavljen sa

stricem, đedom i babom - ka-

zao je naš izvor.

On objašnjava da svi žive u

istojkući,tedasuroditeljidije-

te ostavili kod strica, babe i đe-

da da ga pričuvaju.

- Roditelji ne sumnjaju u nasi-

lje –kaže naš izvor.

Nakon saslušanja, prema nje-

govimriječima, utvrđeno je da

je dijete zakačilo za tepih dok

se igralo žmurke i udarilo u

štok od vrata i zadobilo hema-

tomupredjelu glave.

- Stoga, tužilacZoricaMilano-

vić ovo nije kvalifikovala kao

krivično djelo – rekao je naš

izvor.

NasilNici

Crnogorska javnost još je u šo-

ku nakon brutalnog ubistva

petnaestomjesečne bebe u

Podgorici, dječakaP. J, kojeg je

na smrt pretukao muškarac

koji je živio sa njegovommaj-

kom. Ono što je posebno alar-

mantno u ovom slučaju je što

se ispostavilo da je dijetemož-

da moglo biti i spašeno da su

ljekari Kliničkog centra mje-

sec ranije posumnjali da je ova

beba žrtva nasilja, nakon što je

dovedena u Dječiju bolnicu sa

povredomglave.

Mališana je tada, 6. januara,

doveo Nermin Šišić, državlja-

ninBosne iHercegovine,muš-

karac koji je živio sa Jelenom

Jovović,dječakovommajkomi

ispričao ljekarimakako jedije-

te palo iz krevetića i lupilo gla-

vomopod. Poštopretragekoje

su uradili ljekari nijesu ukazi-

vale da se radi o nasilju, slučaj

nije prijavljen policiji, a ništa

nije posumnjao ni policajac,

prvi komšija Jelene Jovović,

kojijeubolnicudovezaoŠišića

sa bebom.

Maleni P. J. u bolnicu je opet

primljen4.februara,ovogputa

bez svijesti i u veoma teškom

stanju,savidljivimmodricama

po tijelu. Ljekari su uspjeli da

ga reanimiraju, ali onnije izdr-

žaoiteškimpovredamapodle-

gao je u ponedjeljak ujutro, 5.

februara.

Njegova majka uhapšena je

podsumnjomdajezanemarila

dijete, a Šišić zbog sumnje da

ga je ubio.

Istraga je u toku. I jedno i dru-

go negiraju krivicu. Prema

svjedočenju majke, njen par-

tner je mjesecima zlostavljao

njeno dijete. Prema nezvanič-

nim informacijama, tukao je

dječaka, kako je ispričala in-

spektorima, jer nije mogao da

podnese plač bebe.

Ada nasilnici ne prezaju da si-

lu nad djecom primijene i na

javnom mjestu, potvrdio je

slučaj trideset trogodišnjeg

Velibora Boškovića, koji je u

petakveče,kakosesumnja,na-

srnuonadječakaucentruPod-

gorice, a kada je mališana od

batinanjapokušalada spasiM.

L. nasilnik se obrušiona nju.

Boškoviću je određen pritvor

do30dana zbogkrivičnogdje-

la - nasilničko ponašanje. Boš-

ković je i ranije krivično go-

njen.

sl.r./M.Ž.

PODGORICA–

UMinistar-

stvunaukeorganizovan je

infodanzadvapozivau

okviruMarijaSklodovska

Kiri akcije, koja jedionaj-

značajnijeg evropskogpro-

grama za istraživanja i ino-

vacijeHorizont 2020,

saopšteno je izovog resora.

Poziv „Razmjena istraživač-

kog i inovativnog osoblja (RI-

SE)“ prezentovala je Žoana

Silva, predstavnica Istraži-

vačke izvršne agencije (REA)

uEvropskoj komisiji.

Informativni dan organizo-

van je u okviru obilježavanja

Međunarodnog dana žena i

djevojaka u nauci - 11. februa-

ra, koji su Ujedinjene nacije

usvojile prije tri godine, kako

bi se postigaopotpun i jednak

pristup i učešće žena i djevo-

jaka u nauci, ali i dalje jačala

rodna ravnopravnost.

-MarijaKiri jeposebna inspi-

racija za mnoge naučnice ši-

rom svijeta. Rođena prije 149

godina, prva je žena koja je

dobilaNobelovunagradu i je-

dina žena koja je to priznanje

dobila za dostignuća iz dvije

oblasti. Slavna naučnica, za-

služna za otkriće polonijuma

i radijuma, bila je poznata po

upornosti, skromnosti i do-

stojanstvu – napisano je u sa-

opštenju.

PredstavnicaUjedinjenih na-

cija Manjit Dosanjh, povo-

dom 11. februara, saopštila je

da je istraživanje koje je rađe-

nou14zemaljapokazaloda je

vjerovatnoćada će studentki-

njezavršitinivobečelora,ma-

stera i doktorskih studija 18,

osam i dva odsto, dok kod

muškaraca ovaj procenat

iznosi 37, 18 i šest odsto.

-Analizaiz2012.godinejepo-

kazala da je broj žena unauci,

tehnologiji i inovativnim

oblastimaalarmantnonizaku

vodećim svjetskim ekonomi-

jama – smatraDosanjh.

J.B.

PODGORICA–

Nadležni

organi radenautvrđivanju

činjenicaoeksploziji umoj-

kovačkoj fabrici oružja ,,Ta-

ra“ukojoj jenastradalo

dvoje zaposlenih i vjerujem

da će taj posaouraditi na

kvalitetannačin. Takve

stvari višene smijuda sede-

šavaju - saopštio je jučepo-

slanicimaministarunutraš-

njihposlovaMevludin

Nuhodžić.

Poslanici susaministromdis-

kutovali o nesreći koja se do-

godila u fabrici oružja nakon

što im je predočio izmjene

Zakona o prevozu opasnih

materija. Poslanica DF-a

Branka Bošnjak zatražila je

od Nuhodžića da se zbog tra-

gedije pod hitno utvrdi nečija

odgovornost.

- Dva radnika su nastradala, a

bojim se da će biti da su sami

krivi. Radnice tamo nijesu

svjesne sa čim rukuju. Ovo su

opasne stvari – rekla je ona.

Njen kolega Branko Radulo-

vić (DF) kritikovao je rad in-

spekcije i ustvrdio da je ova

priča tabu tema.

- Pitanje jeovdje i kako ste za-

štitili građaneodopasnihma-

terija - kazao je on.

Nuhodžić je, između ostalog,

poslanicima saopštio da se

pripremazakonoproizvodnji

naoružanja i vojne opreme,

koji će proizvodnju u vojnim

fabrikama definisati na pravi

način i doprinijeti da se ova-

kve nesreće ne događaju.

U Skupštini je ministar, tako-

đe, predstavio predložene iz-

mjene Zakona o strancima

kojim se, kako je obrazložio,

na kvalitetan način uređuju

pitanja koja se tiču stranaca u

Crnoj Gori.

- Novina je mogućnost odo-

bravanja boravka strancu ne-

zavisno od boravka lica sa ko-

jim se spaja, posebno u

slučajevima prestanka braka

ili smrti - takozvano pravo

stranca na autonomni bora-

vak u Crnoj Gori - istakao je

on.

NezavisniposlanikGoranDa-

nilović, međutim, zamjerio je

ministru što je ovim aktom

propisano, izmeđuostalog, da

onaj ko hoće da obavlja vjer-

skuslužbukaodokazooprav-

danosti zahtjeva za dobijanje

dozvole za privremeni bora-

vak mora da priloži potvrdu

da je vjerska zajednicaukojoj

namjerava da obavlja vjerske

obrede i poslove prijavila dje-

lovanje i sjedišteuCrnojGori.

- Gdje se prijavljuje djelova-

nje vjerske organizacije? Ko

vodi evidenciju? MUP nema

takav registar. Niti ga je ikad

imao. Kad sam bio ministar

donijeli su mi na A4 formatu

spisakkoji nije registar, tune-

ma ni pečata - istakao je on.

Predstavnica Ministarstva

unutrašnjih poslovaMilanka

Baković odgovorila mu je da

suvjerske zajednicepoZako-

nu o vjerskim zajednicama

obaveznedaprijavljujudjelo-

vanje.

-Registri postoje.Takvi suka-

kvi su.Novi zakon(ovjerskim

zajednicama) je u pripremi –

rekla je ona.

N.

Đ.

UUrgentni centar primljena petogodišnja djevojčica sa povredomglave, slučaj prijavljen policiji

Sumnjali da jeudariostric,

ispostaviloseda jepala

Savjet za prava djeteta

apelovao je juče na nad-

ležne, ali i čitavo društvo,

da ne toleriše nasilje, da

se adekvatno reaguje

na svaku prijavu nasilja i

unaprijede programi pre-

vencije.

- Samo zajedničkim sna-

gama institucija sistema,

nevladinog sektora i svih

građana i građanki, kao

i ličnomodgovornošću

možemo (i moramo) uticati

na sprečavanje i suzbijanje

nasilja, posebno nad dje-

com – poručili su članovi

Savjeta za prava djeteta.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva rada i socijalnog

staranja, sjednica je sazva-

na zbog tragedije u kojoj

je život izgubio petnaesto-

mjesečni dječak.

U Savjetu smatraju da

u fokusu treba da budu

pitanja kako prepoznati i

kako reagovati na nasilje

nad djecom, odnosno što

je neophodno da svako

od nas uradi da se nasilje

spriječi.

Pozvali su i medije da budu

pažljivi kada izvještavaju o

događajima koji se odnose

na djecu.

j. B.

ApelSavjeta

Urgentni centar

Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci

obilježen info danom

MarijaKiri inspiracija

za žene širomsvijeta

Infodanzaakciju

MarijaSklodovskaKiri

Ministar unutrašnjih poslova diskutovao sa poslanicima o novimzakonima

Danilović tvrdi da registar

vjerskihzajednicanepostoji

U Skupštini je juče došlo do incidenta kada se potpredsjednik

Skupštine Branimir Gvozdenović verbalno sukobio sa posla-

nikomDF-a MilanomKneževićem zbog toga štomu nije data

riječ, prenosi Antena M. Nakon što je Gvozdenović upitao

Kneževića po kojem članu traži riječ, ovaj se pozvao na član

101. Poslovnika Skupštine koji kaže da ukoliko je neki poslanik

pomenut u negativnom kontekstu, ima pravo na riječ čim završi

njegov prethodnik. Kako je, međutim, Gvozdenović ocijenio da

mu ne da riječ jer nije pomenut, Knežević je burno reagovao.

- Sram te bilo, ko si ti da meni uzimaš riječ - kazao je Knežević

nekoliko puta potpredsjedniku Skupštine.

Gvozdenović mu je potom, zbog ovakvog obraćanja, dva puta

izrekao javnu opomenu, te je dao pauzu od pet minuta.

Nakon što su se kamere ugasile, nastavljena je prepirka Gvoz-

denovića i Kneževića zbog čega je u salu ušlo i skupštinsko

obezbjeđenje koje je spriječilo incident.

JavnaopomenaKneževiću,

reagovaloiobezbjeđenje

Sa jučerašnje sjednice