Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 49 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–UInstitutu

zabolesti djece smještena je

još jedna jednogodišnjadje-

vojčica zakoju se sumnjada

imamaleboginje–potvrđe-

no jePobjedi izKliničkog

centra.

Kod nje još nije potvrđeno da

ima morbile, ali je zbog predo-

strožnosti od širenja bolesti

hospitalizovana dok ne budu

gotovi rezultati.

Desetomjesečna djevojčica i

trogodišnjidječak,kodkojihsu

potvrđene male boginje, za sa-

da su stabilnog zdravstvenog

stanja i biće pod nadzorom lje-

kara dopotpunog oporavka.

Do sada je u Crnoj Gori potvr-

đeno pet slučajeva obolijeva-

nja odmalihboginja.

Usvimslučajevima,kakosura-

nije saopštili iz Institutaza jav-

nozdravlje, radilo seo „uvozu“

virusapri čemu lokalnapreno-

šenja morbila kod nas još nije-

su registrovana.

Iz Instituta juče je preporuče-

no osobama koje su bile u kon-

taktu sa oboljelima od malih

boginja, a koje pritomne znaju

dalisuvakcinisaneilipreležale

PODGORICA

–Prosječna

vrijednost radonau stanovi-

mauCrnoj Gori je 110beke-

relapometrukubnom, što je

relativnovisokaprosječna

vrijednost, dvaputavećane-

go što imajuBritanija i Fran-

cuska, ali nije zabrinjavajuća,

kazao jeprof. drPerkoVuko-

tić.

Onjenakonferencijizanovina-

re predstavio rezultate projek-

ta „Mapiranje radona u Crnoj

Gori i unapređenje nacional-

nog sistema zaštite od radona“

na osnovu rezultata mjerenja

srednje godišnje aktivnosti ra-

dona u 1.095 stanova iz 23 op-

štine u našoj zemlji, ističući da

je utvrđeno da je najniža sred-

nja godišnja koncentracija ra-

PODGORICA

– Ispiti za

ovjeru licenci i obukenovih

spasilacanavodi će seod

ove godine realizovati po iz-

mijenjenim,međunarodno

usklađenimnormama, sa-

opšteno je izCrvenogkrsta.

Kako su precizirali, nove nor-

me za praktični dio obuke i is-

pite rezultat su punopravnog

članstva u Međunarodnoj

spasilačkoj federaciji, odno-

sno obaveze da se usklađuju

nastavni plan i program, kao i

kriterijumi ocjenjivanje sa

međunarodnimstandardima.

- Praktični dio ispita sada po-

drazumijeva plivanje 100me-

tara za 1,40 minuta i manje

spasilačkimkraulom, plivanje

300 metara za 4,30 minuta i

manje uz pomoć peraja, tran-

sport davljenika 25 metara,

koristeći tri tehnike, poslije

oslobađanja od hvata davlje-

nika – precizirali su iz Crve-

nog krsta.

Polaznici će morati da plivaju

400 metara za devet minuta i

manje (200metara prsno pli-

vanje i 200 metara kraul), da

ronenadahudužinuodmini-

mum 25 metara, potom da

izvade potonulog davljenika

(na tri metra dubina) i to da

urade tri puta za triminuta.

- Provjera, pored znanja i

iskustva iz oblasti plivačkih

sposobnosti, uključuje i zna-

nje iz teorije spasilaštva, kao i

znanjeupružanjuprvepomo-

ći i reanimacije – naglasili su

izCrvenog krsta.

Provjere za ovjeru licenci za

postojećespasiocenavodi, ka-

ko su najavili, organizovaće se

na bazenu „Dragan Trifuno-

vić“ u Budvi i to 18. i 25. febru-

ara, potom4, 11, 18. i 25.marta.

- Kao i 1, 15. i 22. aprila, dok će

u Domu solidarnosti u Suto-

moru biti organizovane 30.

aprila, 18. i 26.maja, kao i 9. ju-

na – naveli su iz ove organiza-

cije.

Prva obuka novih spasilaca će

početi 1.maja, azaovugodinu,

kako su kazali, planirane su

četiri.

J.B.

kojeste i sami primijetili uve-

zi sa prezimenom jednog cr-

nogorskog državljanina“.

porijeklomsa Balkana

Informacijeo

zarobljenicima

kontradiktorne

2.000

dolara po osobi košta prevoz

morskimkoridoromdo

Italije, a to je, smatra sagovor-

nica Pobjede, i pored brojnih

havarija plovila koja prevoze

nevoljnike, najmanje rizična,

ali i najjeftinija slamka spasa

- Metodi rada organizacije

kojoj pripadam poklapaju se

sa onima koje praktikuju or-

ganizacije na čijem su čelu

Elma Đ. i Fahredin Ć. Ali i mi

smo u problemu, naročito od

početka turske ofanzive na

kurdske oblasti na teritorija-

ma sirijske države, jer su nam

znatnootežanekomunikacije

sa sličnim vjersko-humani-

tarnimmisionarskim organi-

zacijamauTurskoj, Siriji, Ira-

ku i Libiji –kaže on.

Slamka

Prema dokumentaciji nefor-

malne humanitarne organi-

zacijekojuvodi kontroverzna

Elma Đ. u zarobljeništvu su,

pored navedenih, još dva cr-

nogorskadržavljanina, čije su

porodice odselile u Bosnu, pa

su oni „pridodani bosanskom

kontingentu zarobljenika, jer

su tako zahtijevali njihovi ro-

ditelji“. Slično je i sa trojicom

nestalih, od kojih su se dvoji-

ca, do prije pola godine, ogla-

šavali povremeno posred-

stvom društvenih mreža sa

prilično jasnim porukama da

suzbogdubokog razočarenja

u cijeli koncept takozvane

ISILdržave dezertirali.

Elma Đ. tvrdi da su oni, neg-

dje, na teritorijiLibije i čekaju

prilikudasemorskimkorido-

romdomognu Italije, a odatle

jesvemnogolakše.Ponjenom

mišljenju, i pored brojnih ha-

varijaplovilakojaprevozene-

voljnike, to je najmanje rizič-

na, ali i najjeftinija slamka

spasa. Košta 2.000 dolara po

osobi.

R.TOmIĆ

Crveni krst organizuje nove obuke

Praktični i teorijski dio

ponovimnormama

Djeca oboljela odmorbila stabilnog zdravstvenog stanja

Sumnja sena još jedan

slučajmalihboginja

Predstavljeni rezultati projektamapiranja opasnog gasa

Najviše radonaustanovima

uNikšiću, najmanjeuBudvi

dona u opštini Budva, svega 40

bekerela po metru kubnom, a

najviše uNikšiću201 bekerel.

Visokaprosječnavrijednost ra-

dona u stanovima u našoj zem-

lji nije neočekivana, objasnio je

Vukotić, podsjećajući da to

uslovljava geologijaCrneGore,

krečnjački tereni su prohodni

za radon.

- Maksimalna srednja godišnja

koncentracija radona je 2.320

bekerela pometru kubnom i to

je iznad svih standarda. Iznad

100 bekerela imamo 29,2 odsto

stanova, iznad 300 ima 7,9 od-

sto, iznad 400 - 4,6 odsto, a

iznad 1.000, nivo za koji bi tre-

baloakcionodasedjeluje,je0,6

odsto stanova - saopštio je Vu-

kotić, koji je rukovodio ek-

spertskim timom koji je radio

istraživanje i daopreporuke.

Onobjašnjavada rezultatimje-

renja radona u stanovima i ku-

ćama predstavljaju temelj na

kome se može graditi stabilan

sistem zaštite stanovništva od

tog radioaktivnog gasa.

- Potrebno je poznavati posto-

jećusituacijuustanovimauko-

jimaživimopatekondapredla-

gati i realizovati prave mjere

zaštite od radona, kako kroz

pravni sistem tako i kroz kon-

kretneakcije-kazaojeVukotić.

GeneralnadirektoricaDirekto-

rata za životnu sredinu Ivana

Vojinović podsjetila je da je na-

učnačinjenicadaodsvihizvora

jonizujućeg zračenja prirod-

nog porijekla, radioaktivni gas

radon najviše doprinosi ozra-

čenju stanovništva.

-Osnovniciljeviprojektabilisu

završetak radonske mape, za-

tim objektivna procjena radio-

loške opterećenosti stanovniš-

tva, edukacija građana o

štetnom uticaju radona na

zdravlje čovjeka, jačanje ka-

drovskih i institucionalnih ka-

pacitetazamjerenjeiublažava-

nje uticaja radona - kazala je

Vojinović.

Saopštila je i da je jedan od ci-

ljeva projekta inoviranje crno-

gorske radonske legislative u

skladu sa direktivama Evrop-

ske unije i smjernicamaMeđu-

narodne agencije za atomsku

energiju, kao i priprema strate-

gije zaštite građana od radona.

Ona je kazala da jemaksimalna

referentna vrijednost radona,

dozvoljena u stanovima, po

standardimaEU300bekelera.

-BudućidajeCrnaGorapočela

izradu novog zakona o zaštiti

od jonizujućeg zračenja, ova

nova granična vrijednost biće

inkorporirana u ovaj zakon i

predstavljaće nacionalni refe-

rentni nivo - istakla je ona.

N.k.

Evropski standardi bićediocrnogorske regulative

Perko Vukotić je istakao da su predložili da se vlasnicima u

čijim se stanovima utvrdi koncentracija radona iznad 300

bekerela pometru kvadratnompreporuči da nađu načina

da smanje koncentraciju ovog gasa kako bi smanjili rizik od

obolijevanja od raka pluća.

- Da li će uslijediti mjere podrške kroz oslobađanje od pore-

za ili oslobađanje od nekih taksi, to ćemo tek vidjeti. Čvrsto

smo stali na stanovištu da u slučaju da je koncentracija

radona 1.000 bekerela pometru kvadratnom, da u tom slu-

čaju država obezbjeđuje novac za remedijaciju toga stana.

Zato nam je bilo važno istraživanje da vidimo koji je to broj

stanova i da li tomože budžet države u nekom rasponu pet

do 15 godina godina da izdrži - istakao je Vukotić.

On je kazao da je preventivna mjera, koja je rijetko kad

dovoljna, provjetravanje prostorija.

Osnovno i ključno je, kako je kazao, preduzeti građevinske

mjere.

- Zato smo preporučili da se u Zakon o gradnji uvede zaštita

od radona. Izuzetno je jeftino ugraditi zaštitni sloj pri gradnji

zgrade u temeljnu ploču i na taj način smanjiti koncentraciju

ovog gasa - kazao je Vukotić.

Državaćeobezbjeđivati

novaczasaniranje

najugroženijihstanova

- Odrasle osobe tokomperioda

inkubacije ne bi trebalo da od-

laze na posao, posebno ako ih

priroda posla stavlja u kontakt

sa osobama koje suunajvećem

riziku od razvoja komplikacija

morbila – mala djeca, djeca u

kolektivnimsmještajima,djeca

u vrtićima, djeca u bolnicama,

hronično oboljela i stara lica –

rekli su iz Instituta.

Dodali suda tokomperiodaza-

raznosti osjetljivadjecakoja su

bila u kontaktu sa zaraženima

ne treba da idu u školu ili vrtić,

na rođendane, slavlja.

-Akosprovođenjekućne izola-

cije i socijalno distanciranje

nije izvodljivo tokom cijelog

perioda inkubacije, od poseb-

nog je značaja da se izolacija

započnemakar uporedo sa po-

javom prvih simptoma - kija-

nje, kašalj, groznica, crvenilo

očiju,opštaslabost–pišeupre-

porukama.

Iz Instituta su poručili osoba-

ma koje su bile u kontaktu sa

oboljelimadaseštoprijepobri-

nu da se sva djeca u neposred-

nom orkuženju uredno vakci-

nišu i tako zaštite od malih

boginja.

Sl.R.

Institut zabolesti djece

ARHIVAPOBJEDE

Strožapravila

tu bolest, da telefonom obavi-

jeste izabranog doktora ili epi-

demiološku službu. Potrebno

je da izbjegavaju društvene

kontakte dok traje zaraznost.

- Idealno bi bilo početi izolaci-

ju u kućnim uslovima tokom

trajanja inkubacije – počev od

petog dana nakon kontakta sa

oboljelom osobom, pa sve do

21. dana. Tokom tog perioda

potrebno je pratiti sopstveno

zdravstveno stanje – mjeriti

temperaturu i na prvu pojavu

simptoma prehlade (povišena

tjelesna temperatura, kijanje,

kašalj, groznica, crveniloočiju,

opšta slabost) telefonom oba-

vjestiti izabranog ljekara – sa-

opštili suoni.

Iz Instituta su upozorili da

odrasle osobe tokom perioda

inkubacije izbjegavaju sve

kontakte sa osjetljivimkatego-

rijama - trudnicama, djecom

koja imaju do 12 mjeseci, kao i

osobama koje mogu da imaju

problema sa funkcionisanjem

imunološkog sistema - uklju-

čujući oboljeleodkancera i ko-

je primaju hemio ili radio tera-

piju.