Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 49 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-UCentruzamedicinskumikrobiologiju In-

stituta za javnozdravljeprošle sedmicepotvrđeno je 34 slu-

čaja sezonskoggripa. U29 se radi o infekciji virusomgripa

tipB i upet o tipuA.

Iz Institutanavodeda jeodpočetka sezone laboratorijski potvr-

đeno 111 slučajeva gripa.

- Uvidomu elektronsku bazu podataka u Crnoj Gori u ovom iz-

vještajnomperiodu prijavljeno je 336 osoba sa simptomima na-

lik gripu–naveli su iz Instituta.

Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju

bolesti, aktivnost gripa veoma visokog intenziteta prijavljena je

u Albaniji, Finskoj i Luksemburgu, dok je u Irskoj, Švedskoj,

Švajcarskoj, UjedinjenomKraljevstvu (Vels) i naKosovuprijav-

ljena aktivnost gripa visokog intenziteta.

Iz Instituta podsjećaju da je vakcinacija najefektivnija mjera

prevencije, pri čemu se zaštita stvara nakon dvije do tri nedjelje

oddobijanja vakcine.

-Vakcine sepreporučuju svimosobama starijimod šestmjeseci

sa hroničnimoboljenjima respiratornog sistema, kardiovasku-

larnog sistema i bubrega, onima koji se liječe od metaboličkih

poremećaja i osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog

sistema uključujući i osobe sa HIV/AIDS-om, kao i osobe koje

imaju transplantirane organe i/ili ćelije. Preporuka za vakcina-

cijuje i zastarijeod65, aSZOpreporučuje i vakcinacijutrudnica

kao i djece uzrasta od šest mjeseci do pet godina – naveli su iz

Instituta.

Sl.R.

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA/NOVIPA-

ZAR

- PremaPobjedinim

istraživanjima, provjerava-

nimunutar tri neformalne

vjerskehumanitarneorga-

nizacije izSandžaka i saKo-

sova,međuzarobljenicima

- bivšimpripadnicima ISIL

formacijauSiriji su i tri cr-

nogorskadržavljanina.

Riječ je o Podgoričaninu Di-

nu A. i Feridu i Adnanu O. iz

Bara.Zasada je izvjesnodasu

Dina zarobile oružane snage

pod Asadovom kontrolom i,

prema saznanjima našeg li-

sta, o tome su diplomatskim

kanalima svojevremeno oba-

viješteni nadležni državni or-

gani.

Konfuzija

Da li je takvaobavijest, sobzi-

rom na potpunu (i) admini-

strativnu konfuziju u Siriji,

mogla koristiti za njegovo

oslobađanje, odnosnoekstra-

dicije u zemlju porijekla, teš-

ko je pretpostaviti, jer je hao-

tično stanje u toj zemlji sve

dramatičnije, bez obzira što

je takozvana ISILdržava voj-

nouništena.

Ko je zarobio Ferida i Adna-

na,neznasepouzdano.Uevi-

dencijama takozvanih bal-

kanskih misionara koji su u

Siriji boravili desetak dana -

do5.februara,pominjuseoba

imena, ali sepoklapaprezime

samo jednog od crnogorskih

državljana. Pored toga, kon-

troverzna su i saznanja o to-

me ko ih je zarobio. Pominju

PODGORICA

–Crnogorski

građani imajunajvećepovje-

renjeuJavni servis uodnosu

na sedamtelevizijskih stani-

ca sanacionalnompokrive-

nošću, pokazalo je istraživa-

njekoje jeuradila firmaE3

konsalting, akoje je juče

predstavljenouRTCG.

Rezultateistraživanja,podna-

zivom„Ispitivanjesnagebren-

da Televizije, Radija i Portala

RTCG za 2017. godinu“, pre-

zentovalajeAleksandraPopo-

vić, koja je kazala da je rađeno

u decembru prošle godine na

uzorku od 1.000 građana iz 21

opštine, starijihod15godina, a

najveći procenat ispitanih je

starosti do40godina.

- Najviše povjerenja u RTCG

ima32odstoispitanika.Trend

rasta je konstantan već tri go-

dine, a u odnosu na 2016. po-

vjerenje je poraslo 1,3 odsto.

Najveći procenat ispitanika

smatra da je RTCG televizija

sa dugom tradicijom i TV sta-

nica koja realizuje direktne

prenose sportskih događaja,

kao i da u dovoljnoj mjeri ima

zastupljen obrazovni i naučni

program- rekla jePopović.

Čak 82 odsto ispitanika sma-

tra da se Prvi programpromi-

POVODI:

Kakva je sudbina zarobljenih i nestalih pripadnika ISIL formacij

Trojicanaših

državljanau

zarobljeništvu

Ko je zarobio Ferida i Adnana, ne zna se pouzdano. U

evidencijama takozvanih balkanskihmisionara koji su u Siriji

boravili desetak dana - do 5. februara, pominju se oba imena,

ali se poklapa prezime samo jednog od crnogorskih državljana

se, pored kurdskih milicija u

afrimskoj provinciji i takozva-

na oslobodilačka vojska koja

je u ratu sa regularnom sirij-

skom armijom, kao i oružana

frakcijaHezbolaha.

Mitrovički sagovornik Kadri

A, inače član vođstva organi-

zacije Rinia islame, objašnja-

va da se mnoštvo islamskih

humanitarnih organizacija

bavi problemima evidencije

zarobljenih i nestalih islami-

sta porijeklom sa balkanskih

prostora, ali je veoma mali

broj onih koje su u stanju da

podatke provjeravaju iz više

izvora.

EvidEncijE

Zato se, kaže on, nemojte ču-

diti„štocijeliprocesevidenti-

ranja zarobljenih i nestalih

tečesporoi samanjkavostima

Firma E3 konsalting uradila istraživanje o snazi brenda Radio-Televizije Crne Gore

Građani najvišepovjerenja

imajuuJavni servis

Kada je Dnevnik u pitanju ispitanici su rekli da poboljšanja

u odnosu na raniji period ima, ali da je on i dalje politički

obojen. Ljudi smatraju da se u informativnimemisijama

premalo govori o problemima građana u Crnoj Gori– rekla je

Aleksandra Popović koja je radila istraživanje

jenio na bolje, a 67 odsto to

smatra za Drugi program

TVCGu2017.

- Na pitanje koju TV stanicu

najčešće gledaju, 24,4 odsto

ispitanika je reklo da je to Prvi

programTVCG, pa se onnala-

zi na drugommjestu po uče-

stalosti gledanja. Kada smo ih

pitali koja im je omiljena TV

stanicaodgovorili sutakoda je

Prvi program na trećemmje-

stu - rekla jePopović.

Oni kojima je Prvi program

najmiliji, dodala je, kao razlog

za to sunaveli da je objektivan

– 42 odsto, da brzo objavljuju

informacije 38,9 odsto i imaju

kvalitetne voditelje 25,1 odsto.

Prema riječima Popović, naj-

lošije su ocijenjeni zabavni,

muzički programi strane seri-

je na Prvomprogramu TVCG,

dok su najbolje ocijenjeni Ju-

Čak 79 odsto ispitanika ne posjećuje Portal

RTCG , dok njih 21 odsto to čini redovno.

- Ispitanici koji posjećuju Portal ocijenili su da

je informativan, da obuhvata veliki broj tema i

da je zanimljiv - navela je ona.

Kada je riječ o Radiju Crne Gore, istraživanje

je pokazalo da ih 62 odsto ispitanika ne sluša,

dok 16 odsto njih to čini rijetko.

- Najveći broj slušalaca je sa sjevera i stariji su

od 60 godina - kazala je Popović.

ZapostavljeniRadioiPortal

tarnji program, Dnevnik 2 i

direktni prenosi sportskihdo-

gađaja.

- Najkvalitetniji programi u

okv i ru Prvog programa

RTCG,premamišljenjugleda-

laca, su program na manjin-

skim jezicima, program za

osobe sa invaliditetom i za

NVOsektor - navela je ona.

Kako je istakla, bolje ocjene u

odnosu na 2016. bilježe Jutar-

nji programi Dnevnik 2.

- Kada je Dnevnik u pitanju,

ispitanici su rekli da poboljša-

nja u odnosu na raniji period

ima, ali da jeon i daljepolitički

obojen. Ljudi smatraju da se u

informativnimemisijamapre-

malo govori o problemima

građana u Crnoj Gori - navela

jePopović.

K.j.

Sapredstavljanjaistraživanja

PODGORICA

-UKliničkom

centruuspješno suurađene

dvije tavi procedure, odno-

snomali invazivni zahvat na

aortnomzalisku.

Intervenciju je, uz podršku

naših ljekara, izveo interven-

tni kardiolog iz Univerzitet-

skog kliničkog centra u Lju-

bljani drMatijaš Bunc.

Narednog mjeseca planirane

su još dvije ovakve procedure,

a do kraja godine njih 10.

Dr Bunc za naš list objašnjava

da ova procedura traje veoma

kratko, kod nekih zalistaka

čak od 10 do 15 sekundi, a kod

nekihminut dodva. Sveostalo

je, kaže priprema.

PREdnoSti

- Prednost ovog zahvata je u

tome što je tomanje invanziv-

ni pristup, nije potrebna opšta

anestezija. Primjenjuje se kod

posebne grupe pacijenata koji

su rizičniji za klasičnu hirur-

šku proceduru. Pozitivna

stvar kod ove metode je da se

može raditi preko perifernog

krvnog suda, sa malim otvo-

romna koži. Onda se stavi val-

vular (zalistak), ona valvula

koja je bolesna ostaje na mje-

stu. Unutra se stavi stent za

koji je vezana nova valvula –

objasnio je dr Bunc, dodajući

da zalistak slično kao i hirur-

škim putem traje od osam do

12 godina.

Pacijent, ukolikojesveuredui

ako mu se ne pojave hemato-

mi, već sjutradanmože da ide

kući. Sobziromna toda supa-

cijenti uglavnom stariji ljudi,

oni se u bolnici prate do četiri

dana.

Ovaj zahvat primjenjuje se i

kodmlađihpacijenta.

odlični REzultati

- Rezultati su odlični i kod

onih pacijenata sa srednjim

rizikom. Dakle, svi pacijenti

koji su stariji od 75 godina u

grupi su koja je primarna za

ovaj zahvat. To znači da se go-

dišnje, na milion stanovnika

obavi 10 do 100 implantacija

valvula. U budućnosti će biti i

više od 150 implantacija – re-

kao je dr Bunc.

U Kliničkom centru tavi pro-

cedureseprimjenjujuod2011.

godine. Dr Bunc prvi put je u

ovojzdravstvenojustanoviza-

hvaljujući sporazumu koji je

KCCG potpisao sa Kliničkim

centromizLjubljane.

Zadovoljan je uslovima u na-

šemKliničkom centru i, kako

kaže, ljekari sudobroobučeni.

- Tehnički su dobri. Potrebno

je samo dokupiti nekemateri-

jale, ostalo sve ideupravcu ra-

zvoja – rekao je dr Bunc.

Načelnik kardio centra dr Ni-

kola Bulatović podsjetio je da

suuKCCGdosada33pacijen-

ta zbrinuta ovom metodom.

Prema njegovim riječima, na

primjeni ovemetode radi novi

tim na novom angiografu koji

imaju i kolege uSloveniji.

UKliničkomcentru iskoristili

su prisustvo dr Bunca i operi-

salipacijentakoji jeporedkar-

diološkog problema imao i još

jedandrugi kojimu je onemo-

gućavaodaseoperativnozbri-

ne. Radi se o složenijoj dinog

sudalataciji krvi.

Sl.R.

MatijašBunc

UKCCG uspješno urađene dvije tavi procedure

Zahvat naaortnom

zaliskugotovzaminut

Institut za javno zdravlje

Prošlesedmicepotvrđena

34nova slučajagripa