Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 49 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Nanovoj bi-

jeloj listi, koju jePoreska

upravaobjavila juče, nalazi

se 285poreskihobveznika

sanajvećimstepenomfi-

skalnediscipline.

Odsvihmedijskihkućanaspi-

sku kompanija sa najvećim

stepenom fiskalne discipline

je

samoNovaPobjeda.Na

listi

su i sva tri telefonskaoperate-

ra, kao i svih 15 komercijalnih

banaka, elektroenergetske

kompanije EPCG, CGES, CE-

DIS, potomHemomont,Mon-

teput, Jugopetrol, Aerodromi

Crne Gore, Trebjesa, Azmont

Investments, Montenegrobo-

nus, Kips, Daido metal, Insti-

tut „Dr SimoMilošević“...

Od građevinskih kompanija

na ovoj listi su Bemaks, „Čele-

bić“, Zetagradnja, LDgradnja,

Art beton,Mehanizacija i pro-

gramati, Građevinar. Od trgo-

vačkih lanaca su Voli, Meso-

promet, Merkator, Domaća

trgovina, HD „Laković“, Put

gros. Od hotelskih kompanija

su Budvanska rivijera, hotel

„Princes“, Vila „Oliva“, Belvi

hotels grup, PM hotel, Porto

Budva kompani. Od osigura-

vajućih kuća suLovćen osigu-

ranje, Grave, Sava, Đenrali,

Svis i Viener osiguranje. Od

MFI na ovoj listi su Alter mo-

dus iMontekredit, a na spisku

su i Barskaplovidba, LukaKo-

tor,Pomorskisaobraćaj,Lutri-

ja Crne Gore, To-to. Poreska

upravasaporeskimobveznici-

ma sa ove liste kontinuirano

ostvaruje uspješnu saradnju u

pogledu poštovanja poreskih

propisa i izmirivanja obaveza.

Obveznici s bijele liste prepo-

znati su kao kompanije koje

uredno izmiruju obaveze pre-

mapovjeriocima,uključujućii

državu, pa samim tim pred-

stavljaju i afirmativne poten-

cijalne poslovne partnere na

tržištu. Selekcija je napravlje-

na, između ostalog, na osnovu

kriterijuma urednost obraču-

navanja poreza i podnošenja

poreskih prijava i redovnost

izmirivanjaporeskihobaveza.

-Unastojanjudasepodstakne

što više urednih poreskih ob-

veznika, listom je obuhvaćen

nesamosegmentvelikihkom-

panija,većimalaisrednjapre-

duzeća sa visokom stopom

poreskediscipline.Objavljiva-

nje bijele liste je još jedan ko-

rak u podsticanju obveznika

na poštovanje poreskihpropi-

sa i saradnju – navodi se iz Po-

reske uprave i naglašava da će

prioritet ostati kontinuirano

jačanje odnosa razumijevanja

i povjerenja sa urednim pore-

skimobveznicima,kojiizmiri-

vanjem poreskih obaveza i

poštovanjem zakona učestvu-

ju u izgradnji povoljnog po-

slovnog ambijenta i društva u

cjelini.

M.P.M.

PODGORICA

- SaradnjaCr-

neGore i Bugarske značajna

je imajući uviduobostranu

opredijeljenost zaprodublji-

vanje ekonomskepovezano-

sti, adržavemoguvišeda sa-

rađujuuoblasti turizma,

smatrajuministar održivog

razvoja i turizmaPavleRadu-

lović i njegovabugarskakole-

ginicaNikolinaAngelkova.

Susret je, kako je saopšteno iz

resornog ministarstva, uprili-

čennamarginamaministarske

konferencije o turizmu i eko-

nomskomrastu, koja se održa-

va uSofiji.

-Ocijenjeno je i dabi Bugarska

moglapomoćiCrnojGori u ra-

zvoju zimskog turizma, dok bi

Crna Gora bila dobar kontakt

Bugarskoj za privlačenje luk-

suznih hotelskih brendova -

navodi se u saopštenju.

Radulović se sastao i sa mini-

strom životne sredine i voda

NenomDimovim, kojeg je za-

molio da podrži napore da se

poglavlje 27 nađe na narednoj

međuvladinoj konferenciji u

Briselu,kojajeplaniranaza26.

jun, jer Bugarska predsjedava

Savjetom.

Konferencija o turizmu i eko-

nomskomrastuodržava sepo-

vodom bugarskog predsjeda-

vanja EU, a cilj je okupljanje

resornih ministara na temu

turizma i ekonomskog rasta,

povezanosti turizma i be-

zbjednosti kao i o novimmo-

gućnostima razvoja ove pri-

vredne grane između Evrope i

Kine.

N.K.

PODGORICA

-Na inicijativukompanijeNorthstar, investi-

toranaprojektuMontrosenadijelupoluostrvaLušticakoji

pripadaHercegNovom, uSekretarijatuza razvojneprojek-

te jeodržan sastanak s predstavnicimaovekompanijeMo-

hamedomAbdulmalikom, VladimiromČvorovićemiMi-

nomJovović, saopšteno je izSekretarijata.

- Abdulmalik je zahvalio na dosadašnjoj podršci koju je Vlada

pružala investitorui iskazaouvjerenjedaćeubudućemperiodu

kompanijaNorthstaruSekretarijatuimati istinskogpartnerana

realizaciji projektaMontrose, ukoji planirajudaulože250mili-

ona eura – navodi se u saopštenju i dodaje da je v.d. sekretara

SekretarijataDejanMedojević obavijestiogostaoaktivnostima

kojećepreduzetiuvezi sapraćenjemrealizacijeugovornihoba-

veza i o pitanjima koja bi mogla da utiču na dalju realizaciju

projekta.Kazao jedaočekujeda investitor intenzivira realizaci-

ju projekta. Dogovoreno je da koordinacija budućih aktivnosti

bude sprovođena kroz održavanje zajedničkih sastanaka na

mjesečnomnivouspredstavnicimanadležnihdržavnihiopštin-

skih organa, kako bi se otklonile smetnje za početak realizacije

projektaMontrose.

S. P.

na 90 eura

emo

cizi

Najsku-

plje su ci-

garete u Nor-

ve š ko j, gd j e j e

prosjek 12 eura, Velikoj Brita-

niji 11 eura, Irskoj 9,6 eura,

Francuskoj7,3eurapopaklici…

Kada je u januaru ove godine

akciza povećana svi su se pri-

bojavali pojačane sive ekono-

mije zbog razlike u cijenama

sazemljama regiona i progno-

zirali su smanjenu legalnu

prodaju, a time i niže budžet-

ske prihode. Iz Ministarstva

finansija kažu da je rano da se

odgovori na pitanje da li je

smanjena prodaja.

-Uovommomentu, sobzirom

da je

tek po-

četak godi-

ne, teško je pro-

cijeniti da li je, odnosno

da li ćedoći do smanjenjapro-

daje cigareta. Pošto ne postoji

ustaljena mjesečna dinamika

porudžbina cigareta, za anali-

zu količine izdatih akciznih

markica kao relevantan poda-

tak uzima se višemjesečni

prosjek porudžbina i upore-

đuje sa istim periodom pret-

hodne godine, pa je suviše ra-

no pouzdano govoriti o

budućim trendovima - saop-

štili su izMinistarstva.

M.P.M.

Pitajte

Komisiju

za sivu

ekonomiju

Iz Ministarstva inansija

nijesu odgovorili na pita-

nje da li ima signala da

se povećava sivo tržište

cigareta.

- Za odgovor vas upu-

ćujemo na Komisiju za

suzbijanje sive ekonomi-

je - naveli su u odgovoru

iz Ministarstva.

Pobjeda je protekle sed-

mice toj komisiji poslala

pitanja oko sive ekono-

mije i čeka odgo-

vore.

Od 1. januara

2019. obezbijediće se

potpuna usklađenost sa

DirektivomEUu oporezivanju

cigareta, kojom je propisano da

ukupna akciza iznosi 90 eura za

1.000 komada. Ukupno akcizno

opterećenje ne smije biti ispod 60

odsto prosječnemaloprodajne

cijene cigareta, objasnili su

izMinistarstva nansija

og ombudsmana

retacija

citirala da sam rekao da je

ombdusman „dezinformisao i

uznemirio javnost“. Novinar

Pobjede se takođe poziva na

naslov tekstaod7. 2. 2018, pa se

umjesto na naslov „Banke dva

puta naplaćuju obradu kredi-

ta“ poziva na podnaslov „Ban-

karski ombudsman kaže da su

brojne i visoke

b a n k a r -

ske pro-

vizije“.

Pobjeda

je takođe

u tekstu

od13.2.

2 0 1 8 .

godine

objavila tekst ukomegospodin

Kalač upućujemeni zahtjev za

javnim izvinjenjem. Što se tiče

zahtjeva gospodina Kalača za

javnimizvinjenjem,moj stav je

isti kao što sam i izrekao na

konferenciji za štampu. Ukoli-

ko gospodin Kalač nije bio za-

dovoljan kako ga je Pobjeda

interpretirala i u kakav je kon-

tekst stavila njegovu izjavu, ci-

jenim da je trebao da reaguje

na taj tekst. Jer i dalje smatram

da jeveći dio javnosti nakonči-

tanja tog teksta ostao u uvjere-

njudabankedvaputanaplaću-

junaknadu za obradukredita.

Ne želeći da dalje nastavljam

polemiku na ovu temu, želio

bih da, kao predsjednik UO

Udruženja banaka Crne Go-

re, apelujemna svemedije, kao

što samuradio i na pomenutoj

preskonferenciji,daseslobod-

no obrate Udruženju banaka,

ili bilo kom direktoru banke,

ukoliko imaju pitanja ili ih za-

nimaju neke teme od interesa

za javnost.Uvjerensamda jed-

nostran pristup, uz selekciju

sagovornika, nemože doprini-

jeti kvalitetnom informisanju,

niti jačanju povjerenja u ban-

karski sektor –navodi se u rea-

govanjuZaimovića.

(Odgovornovinara

predsjednikuUBCG

EsaduZaimoviću

objavljujemo sjutra)

Poreska uprava objavila novi spisak urednih poreskih obveznika

Odmedija

jedinoPobjeda

nabijeloj listi

Međunarodna konferencija u Bugarskoj

Turizami ekonomski rast

SakonferencijeuBugarskoj

1.15220

USD

1.23330

JPY 132.82000

GBP 0.88935

Kursna lista

CHF

1.15220

AUD

1.57150

CAD

1.55440

Sastanak sa investitorima projektaMontrose

u Sekretarijatu za razvojne projekte

Najavili ulaganje

250miliona

Mediji

Halil Kalač

Cigarete