Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 49 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Projekat

,,100najvećihuCrnoj Gori“

trebalobi dadoprinesebo-

ljoj promociji preduzeća, a

investitorimapokažedakod

nasmogunaći kredibilne

poslovneprilike i partnere.

Osnivačprovajderaposlov-

nih informacijaBIConsul-

tingRatkoNikolićkazao je

daovaj projekat, koji seprvi

put realizujeuCrnoj Gori,

podrazumijeva selekciju i

predstavljanjenajvećihpre-

duzećaprema egzaktnimi

objektivnimkriterijumima.

- Na bazi jasnih parametara iz

finansijskih izvještajazaproš-

lu poslovnu godinu izdvojiće-

mo 100 najvećih preduzeća u

kategoriji mikro, malih i sred-

njih, kao i sva velika i rangirati

ihpoukupnimprihodima, ne-

to dobiti i broju zaposlenih.

Osim toga, izdvojićemo i po

prihodu rangirati po 20 pre-

duzeća iz deset ključnih po-

slovnih djelatnosti - rekao je

Nikolić na konferenciji za no-

vinare.

Dodao je da će liste najvećih

biti objavljene u godišnjoj pu-

blikaciji ,,Poslovne novine -

100 najvećih u Crnoj Gori

2018“, dok će priznanja prvo-

rangiranima, kao i najbrže ra-

stućoj firmi biti uručena 30.

maja na svečanosti u hotelu

„Hilton“.

Nikolić jeobjasniodaćeosnov

za rangiranje biti bonitetne i

poslovne informacije sa po-

slovnih portala

Binfo.me

i Bi-

lansi.me

. Objasnio je da na li-

s t ama mogu b i t i s amo

kompanije koje su predale fi-

nansijske izvještaje, nijesu bi-

le u blokadi posljednjih 12

mjeseci, izmiruju poreske ili

obaveze iz reprograma, poslu-

ju minimum tri godine, imaju

kapitalvišeod100hiljadaeura

i više od tri zaposlena.

- Projekat se realizuje po fran-

šizi Poslovnih novina iz Sara-

jeva, kroz partnerstvo provaj-

dera poslovnih informacija Bi

Consulting i ministarstava

ekonomije i finansija, a pod

pokroviteljstvom Sosijete že-

neral banke – rekao jeNikolić.

Generalni direktor za tran-

sformacijuiinvesticijeuMini-

starstvu ekonomije Radosav

Babić ocijenio je da će ovaj

projekatpokazati postojećimi

potencijalnim investitorima

da u Crnoj Gori mogu pronaći

kredibilne poslovne prilike i

partnere.

Dodaojedaćese,premapoda-

cima Poreske uprave za prvih

šest mjeseci prošle godine, 26

hiljada preduzeća naći u kon-

kurenciji za izbor najvećih i

najprofitabilnijih.

Državni sekretar u Ministar-

stvu finansijaNemanjaKatnić

kazao je da posebno raduje či-

njenica da su ažurni finansij-

ski izvještaji iskorišćeni kao

bazazaistraživanjeidobijanje

podataka za potrebe projekta.

Direktor Sektora za poslova-

nje s privredomSosijete žene-

ral Montenegro banke Simo

Jovićević istakao je da ta ban-

ka podržava razvoj velikih,

malih i srednjihpreduzeća.

- S obzirom na dugogodišnju

kontinuiranu podršku kom-

panijama i uspješnu saradnju

osjetili smo potrebu da bude-

mo dio projekta koji će dodat-

no istaći i nagraditi najveća,

najbolja inajuspješnijapredu-

zeća - rekao je Jovićević.

S. P.

PODGORICA

– Ukupna

specifična i proporcionalna

akcizana cigarete 1. januara

naredne godinepovećaće se

na90eura za 1.000komada

(50paklica) i bićeusklađena

saDirektivomEUuovoj

oblasti, rečeno jePobjedi iz

Ministarstva finansijauod-

govorunapitanjekada će ci-

jeneovogproizvodabiti pri-

bližneonimuevropskim

državama.

Podsjetimo da je od 1. januara

tekućegodinespecifičnaakci-

za na cigarete povećana sa 30

na 40 eura na hiljadu komada,

što je cijene podiglo između

30 i 50centi popaklici. Fiskal-

nom strategijom je predviđe-

no povećanje ove akcize na 50

eura na hiljadu komada od ja-

nuara 2019. Proporcionalna

akciza senemijenja i iznosi 32

odsto prosječne ponderisane

cijenecigaretakojajeuprošloj

iznosila 1,9 eura.

U ovom momentu na malo-

prodajnu cijenu cigareta od

2,10euraporeskoopterećenje,

odnosno akciza i PDV, iznosi

1,83 eura od čega je akciza 1,47

eura,aPDV0,36eura.Ukupno

akcizno opterećenje po kilo-

gramu iznosi 73,5 eura, dok taj

minimumuEUiznosi90eura.

ZAKON

IzMinistarstva finansija pod-

sjećaju da je Skupština u julu

2017. usvojila izmjene Zakona

o akcizama i ta su rješenja u

primjeni od 1. avgusta te godi-

ne.

- U cilju nastavka harmoniza-

cije akciznog zakonodavstva

sa Direktivom Savjeta EU

2011/64 od 21. juna 2011. o

strukturi i stopama akciznih

dažbina na prerađeni duvan,

izvršenojepostepenopoveća-

njevisineakcizenacigareteza

period od 2017. do 2020. čime

će se od 1. januara 2019. obez-

bijediti potpuna usklađenost

sa pomenutom direktivom u

dijelu oporezivanja cigareta.

Njome je propisano da uku-

pna akciza (specifična i pro-

porcionalna), za ovaj akcizni

proizvod iznosi 90 eura za

1.000 komada. Ukupno akci-

zno opterećenje ne smije biti

ispod 60 odsto maloprodajne

cijene cigareta, iz kategorije

prosječne ponderisane cijene

cigareta - objašnjeno je našoj

redakciji iz Ministarstva fi-

nansija.

Iz ovog resora su kazali da ne

mogu odgovoriti na pitanje

kada će cijene paklica biti kao

u EU, jer se cijene ne usklađu-

ju zakonom.

- Zakonomse ne usklađuju ci-

jeneduvanskihproizvoda, već

visina akciza, odnosno odre-

đuje se minimum visine akci-

ze usklađen sa zemljama EU

–objasnili su izMinistarstva.

EVROPA

Saopštili su da najveće akcize

na duvanske proizvode imaju

Švedska, Holandija, Portugal i

Litvanija.

PODGORICA

–Predsjednik

upravnogodboraUdruženja

banakaEsadZaimovićod-

govorio je jučena reagova-

njebankarskogombudsma-

nadrHalilaKalačakoji jeod

njega, kako jePobjedaobja-

vila, tražio javno izvinjenje

zato što jenakonferenciji za

novinarenakon sastanka

guverneradrRadojaŽugića

sadirektorimabanakaka-

zaoda je „bankarski ombud-

smannespretnomizjavom

dabankedvaputanaplaćuju

naknaduzaobradukredit-

nog zahtjeva, dezinformisao

i uznenemirio javnost“. Zai-

movićevoreagovanjepreno-

simo integralno.

-BankarskiombudsmandrHa-

lil Kalač traži da mu se pred-

sjednik UO Udruženja banaka

javno izvini zbog izjave na kon-

ferenciji zamedije od9. 2. 2018.

u prostorijama Centralne ban-

ke.Toštoonpominjekaorazlog

nijesumojerečenice,većnjiho-

va netačna medijska interpre-

tacija. Dakle, on ima problem s

medijemkoji jepogrešno inter-

pretirao i njegovu raniju i moju

izjavu, kao i sa svojim tumače-

njem zakonskih nadležnosti

bankarskog ombudsmana.

A sada, radi pravilne informi-

sanosti javnosti, da podsjetim

na hronologiju:

Tokom prethodne sedmice je

u nekoliko navrata u domaćim

medijima aktuelizovana pro-

blematika zakonitosti naplata

naknadazaobradukredita,ko-

jebankeuCrnojGori naplaću-

juodklijenata.Temajeinicira-

nanakonpresudeApelacionog

suda u Srbiji, kojom je jednoj

bancinaloženodaklijentuvra-

ti sredstva koja je platio po

osnovu naknade. Tragom te

informacijemedijiuCrnojGo-

ri suunekolikonavratapisali o

tome, uzimajući za sagovorni-

ke uglavnomosobe koje su za-

stupale stavove da je naplata

naknada nezakonita ili da se

naplaćuje po dva puta za isti

kredit.

U Pobjedi od 7. 2. 2018. godine

objavljen je tekst pod naslo-

vom ,,Bankedvaputanaplaću-

ju obradu kredita“, uz izjavu

gospodina Kalača „Banka ne-

ma pravo da dva puta obraču-

nava naknadu za obradu kre-

ditnog zahtjeva jer ima

mišljenja da to rade. Jednom

kroz aktivnu efektivnu kama-

tu, a drugi put i kao posebnu

stavku sadržanu u ugovoru

kaonaknada za obradukredit-

nog zahtjeva. To je prekršaj“.

Na konferenciji za novinare, u

svojstvu predsjednika UO

UBCG sam izjavio sljedeće:

„Bankarski ombudsman je ne-

spretnom izjavom doveo jav-

nost dijelom u zabunu, jer je

rekao da banke to dva puta na-

plaćuju, jednomkao naknadu,

drugi put kroz efek-

tivnu kamatnu

stopu“, ali je

Pobjeda u

tekstu 13.

2. 2018.

g o d i n e

potpuno

netačno

prenijelaovu

mojuizjavui

PODGORICA

- Stečajnaupravabjelopoljske

„BjelasiceRade“ raspisala je jučeoglas za

prodajucjelokupne imovinekompanije, po

ukupnoj početnoj cijeni od2,55miliona eura.

StečajniupravnikSretenMrvaljevićraspisaoje

prvi oglas za prodaju imovine 25. septembra

prošle godine po procijenjenoj vrijednosti ne-

kretnina i opreme. U drugom oglasu, objavlje-

nom 15. novembra, imovina je prodavana za

2,09 miliona eura, a u trećem od 29. decembra

za 1,72miliona eura.

- Procijenjenu vrijednost su utvrdili nezavisni

procjenitelji, pri čemususveprethodneproda-

je upogleduprodajne cijene bile ispodprocije-

njene vrijednosti, bezuspješne i bez podnijetih

ponuda na oglašene cijene prodaje imovine –

navodi seuoglasuzaprodaju imovine „Bjelasi-

ceRade“.

Prijavezaučešćeprimajusedo 15.marta, abiće

otvorene četiri dana kasnije. Prodaje se fabrika

sa zemljištem, mašine, oprema, vozila i sedam

kilometara cjevovoda odLješnice do fabrike.

Stečaj u preduzeću pokrenut je u maju prošle

godinenazahtjevradnika, kojima firmaduguje

14 plata i doprinose za osam godina, a 8. sep-

tembra je proglašenbankrot.

S. P.

Najavljena publikacija za bolju promociju crnogorskih preduzeća

Biraju 100najvećih

U konkurenciju ulaze samo rme koje su predale nansijske

izvještaje, nijesu u blokadi posljednjih 12mjeseci, uredno plaćaju

porez ili dug iz reprograma, poslujuminimum tri godine sa

kapitalomvećimod 100 hiljada i sa više od tri zaposlena

Stečajna uprava „Bjelasice Rade“ raspisala novi oglas

Prodaju imovinuza2,5miliona

Od 1. januara dažbina na 1.000 cigareta će porasti

Dogodinepuši

poevropskoj a

Predsjednik Udruženja banaka odgovorio na reagovanje bankars

Pogrešna inter

PresuPrivrednojkomori

EsadZaimović