Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 49 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Politika

PODGORICA

Postupak

funkcioneraNove srpskede-

mokratije, koji su izabrani u

Srpski nacionalni savjet, tu-

mačimkao još jedanpolitički

manevar kojimNovapoku-

šava sačuvati opstanakna

političkoj sceni CrneGore,

svjesnaozbiljnogpadapoli-

tičkog rejtingakoji doživlja-

vavećduže - kazao je zaPo-

bjeduMilošNikolić, poslanik

DPS-a.

Funkcioneri Nove srpske de-

mokratije Goran Kiković i Bo-

jan Strunjaš izabrani su u novi,

treći saziv Srpskog nacional-

nog savjeta. Kiković je u proš-

lom sazivu bio predsjednik SO

BeraneizNove,kaoišefodbor-

ničkog kluba Demokratskog

fronta, dok je Bojan Strunjaš

član Političkog savjeta Nove

srpske demokratije. Nikolić

kaže da im „ovaj politički ma-

nevar neće poći za rukom“.

-Uzurpatorisrpskognacional-

nog osjećaja uCrnoj Gori, koji,

iako ne artikulišu ni pola srp-

skih glasača, sada, shvatajući

da im se približava nestajanje

sa političke scene, pokušavaju

se predstaviti kao jedini legiti-

mni predstavnici srpskog na-

roda, kako bi bezuspješno ra-

čunali na srpski nacionalni

korpus glasova. Ovaj politički

manevar im, ipak, neće poći za

rukom,budućidajeisrpskina-

rod već neko vrijeme shvatio

svabespućapolitikeNove i po-

čeo da okreće leđa njenim

istrošenim liderima – istakao

jeNikolić.

Ono što se, ipak, svi s pravom

možemo zapitati nakon ovoga

poteza, kazao jeNikolić, je „šta

su sve spremni da urade lideri

ove interesne grupacije ne bi li

sačuvali svoj opstanak u poli-

tičkomživotuCrneGore“.

Nacionalni savjeti sutijelakoja

po Ustavu Crne Gore formira-

jupripadnicimanjinskihnaro-

da.Učešće funkcioneraNoveu

izboru Srpskog nacionalnog

savjeta radikalan je preokret u

politici te stranke, imajući uvi-

dunjihovo snažnoprotivljenje

izboru prvog, a pogotovo dru-

gogsaziva2013.godine.Dopo-

mirenja Vuksanovića i Mandi-

ća došlo je, ipak, uoči njihove

zajedničke posjete tadašnjem

srpskom premijeru Aleksan-

dru Vučiću, sredinom decem-

bra 2016. godine, kada je doni-

jeta odluka o osnivanju Srpske

kuće, koju finansira Vlada Sr-

bije, a jedan od osnivača je

predsjednik SNS Momčilo

Vuksanović.

Novi članovi Savjeta su, izme-

đuostalih,bivšiministarprav-

de SavoMarković, bivši mini-

star kulture Budimir Dubak,

kao i jedanodosnivačaSrpske

kuće Novica Đurić. Član Sa-

vjeta je i bivši dugogodišnji

poslanikDemokratskog fronta

i Nove srpske demokratijeNo-

vica Stanić.

I.K.

Nikolić:

Manevar

kojimNova

pokušava

opstati

Poslanik DPS-a o izboru dva funkcionera Nove

srpske demokratije u Srpski nacionalni savjet

PODGORICA

Nadvabiračkamjestauopšti-

ni Ulcinj u nedjelju će biti ponovljeni lokalni

izbori,aodnjihovihrezultatazavisićeistruk-

turabudućeg saziva lokalnogparlamenta.

Za prelazak cenzusa na prethodnomglasanju 4.

februara Demokratama je nedostajalo oko 20

glasova, a Socijaldemokratskoj partiji svega

četiri.

Ukoliko te dvije partije uspiju da „naguraju“ do-

voljan broj glasova za cenzus, to bi onda značilo

da će Demokratska partija socijalista ili Socijal-

demokrate ostati bez jednogmandata.

Podsjećanja radi, DPS je na izborima 4. februara

uUlcinjuosvojila devet, a SDtrimandata.

Nosilac listeDPS-auUlcinjuLjoroNrekić rekao

je Pobjedi kako se u toj partiji ne plaše ponovlje-

nih izbora.

-Mi se borimo za tajmandat i završićemoposao.

Ne vjerujemda ćemo izgubiti mandat – rekao je

Nrekić.

Portparol SDP-a Mirko Stanić, sa druge strane,

tvrdi da toj partiji, zaprelazakcenzusa, nedosta-

ju četiri glasa. On je juče na Fejsbuku napisao i

kako su listići sa glasovima za SDP u Ulcinju iz

nekog razloga proglašavani nevažećim.

-Odukupno147nevažećihlistićananivouopšti-

ne, na preko 40 zaokružen je SDP, pa je kasnije

neko nešto križao, šarao i crtao po njima. Uz to

smo, u tokupregledamaterijala, našli još tri listi-

ća koji su nesumnjivo za SDP, ali su nekako uba-

čeni unevažeće - napisao je Stanić naFejsbuku.

Izbori unedjeljuponavljaju senabiračkommje-

stu 13 (Darza) i 34 (Komunalno), na kojima je

ukupnoupisano 1.243 birača.

Đ.Ć.

PODGORICA

Islamskadr-

žava jeporaženauSiriji i

Iranu, ali posaonije završen

i postoji opasnost djelovanja

putemterorističkihakcijau

Evropi i Americi, saopštio je

ministar vanjskihposlova

SrđanDarmanović jučeu

Kuvajtuna sastankuGlobal-

nekoalicije zapobjedunad

ISIL-om.

U fokusu sastanka, koji je bio

prvi nakon velikog uspjeha

koji jeKoalicija ostvarila oslo-

bađanjem teritorija pod kon-

trolom terorista i proglašenja

pobjede nad ISIL-om, bili su

stabilizacija i rekonstrukcija

oslobođenih područja Iraka i

Sirije.

Crnogorskišefdiplomatijeka-

zao je da je Crna Gora posve-

ćena borbi protiv terorizma,

radikalizma i ekstremizma.

Informisao je učesnike sa-

stanka o naporima Crne Gore

na regionalnom i globalnom

planu u cilju suzbijanja ovih

bezbjednosnih izazova. Ista-

kao je spremnost naše države

da u granicama svojihmoguć-

nostipreuzmeodgovornostza

projektovanje bezbjednosti i

stabilnosti i nastavi sa kon-

kretnimdoprinosomaktivno-

stimaGlobalne koalicije.

Zaključeno je da jeKoalicija u

dosadašnjem djelovanju po-

kazala jedinstvo i veliku od-

lučnost daporazi ISIL, a takav

pristup donio je konkretne

rezultate .

R.P.

PODGORICA

Sjednica

Državne izborne komi-

sije prekinuta je jer je

predsjedniku Budimiru

Šaranoviću pozlilo i hit-

nojeprebačenubolnicu.

Pobjedi je sinoć iz Kli-

ničkog centra saopšteno

da je Šaranović stabilno i

da će najvjerovatnije

danas biti otpušten iz

KC.

Nasjednici seraspravlja-

lo o prigovorima Demo-

kratskepartijesocijalista

na nedavno održane

izbore u Beranama, koj-

im se traži ponavljanje

glasanja na nekoliko

biračkihmjesta.

Prije donošenja odluke

Šaranoviću je pozlilo, pa

su intervenisali članovi

DIK-a i ostali prisutni.

- Demokratska partija

socijalista podnijela je

šest prigovora – kazao je

za Radio Crne Gore sek-

retar Državne izborne

k o m i s i j e V e l j o

Čađenović.

Koalicija „Berane pob-

jeđuje –MiloĐukanović

– DPS, SD, BS“, kako su

ranije kazali iz DPS-a,

očekujedaćeOIKuvaži-

ti „opravdane prigovore,

ponoviti glasanje na

ovim biračkimmjestima

i na zakonit način ovaj

izborniprocesdovestido

kraja“.

Iz koalicije „Zdravo Be-

rane“ su poručili da

„eventualni pokušaj pre-

krajanja izborne volje u

Beranama“ ne bi dopri-

nio stabilizaciji politič-

kih odnosa ni u tom gra-

du, ni uCrnoj Gori.

R.P.

Nekadašnji funkcioner Srpskog nacionalnog

savjeta Dobrilo Dedeić ocijenio je da se iza

učešća Nove u formiranju srpskogmanjin-

skog savjeta krije „dogovor Andrije Mandića i

Momčila Vuksanovića sa ciljempranja para u

privatne svrhe“.

- Bez amina Demokratske partije socijalista i

Agencije za nacionalnu bezbjednost nema ni

teoretske šanse da se jedno osjetljivo pitanje,

kakvo nesporno jeste položaj Srba u Crnoj

Gori, da u ruke dvojici etničkih preduzetnika.

Usput, njih apsolutno ne zanima ni konstitu-

tivni, niti manjinski status za Srbe - kazao je

Dedeić za Pobjedu.

Prema njegovim riječima, Mandića je u Savjet

ugurala struja Demokratske partije socijalista

koju predvodi Duško Marković i koja na sve

načine pokušava pred svijetomda predstavi

srpsko pitanje riješenim ili u fazi rješavanja.

- Jedino na ovaj način postaje jasno kako je

moguće da Slaven Radunović zaboravi tužbe

koje je podnio protiv Momčila Vuksanovića,

iz kancelarije njegovog prijatelja Jugoslava

Krpovića, kojima su zahtijevane zatvorske

kazne za društvo tzv. „Poglavice“, kako su

oslovljavali Vuksanovića. Još i danas su svježi

stavovi Momčila Vuksanovića da Nova srp-

ska demokratija u prevodu označava „srpsku

ološ“. Sve što su saopštili jedni o drugima

unaprijed potpisujem, baš kao što na vrijeme

upozoravamda će dio novca morati da daju

kao reket onima koji su ih u ime crnogorskih

državnih organa i službi ugurali u ovaj proje-

kat. Slijedi čerupanje nakon koga će se kupo-

vati stanovi za sinove i regularno „pranje

para“ kroz plaćeničke

portale, te udruženja

ratnika i vojvoda,

koji nijesumirisali

ratni barut na pozi-

cijama na kojima se

branilo Kosovo

ili zapadne

srpske zemlje

- zaključio je

Dedeić.

Dedeić:

Presudiliprivatni

interesiMandićaiVuksanovića

Prekinuta sjednica DIK-a

Šaranoviću

pozlilo,

prebačen

ubolnicu

Od ponovljenog glasanja u Ulcinju zavisiće sastav lokalnog parlamenta

,,Bitka“ zamandat

KUVAJT:

Ministar vanjskih poslova na sastanku Globalne koalicije

Darmanović:

Posvećeni

smoborbi protiv terorizma

DobriloDedeić

MilošNikolić

Sa sastankaGlobalnekoalicije

Ulcinj