Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 49 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do 14:30

sati DV Konjuhe, Luge, Grača-

nica, Ulotina, Kruševo i Zoriće.

BAR:

od 10 do 16:30 sati dje-

lovi Bara po 30 45 minuta; od

9 do 13 sati naselje Golubovići,

Đurovići, Sli i Kisikana.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Medanovići, Potoci, Žure-

na, Laholo, Kostići, Kaševari,

Dubovo, Pašića Polje, Brzava,

Femića Krš i Prijelozi.

CETINJE:

od 7:30 do 17:30 sati

Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš,

Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi

Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata,

Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tiso-

vac i Kobilji Do.

HERCEGNOVI:

od 9 do 15

sati Kamenari; od 10 do 13 sati

Kumbor, Zmijice i dio potroša-

ča Đenovića; od 14 do 15 sati:

Gomila, Ratiševina, Mojdež,

Sutorina, Solila i servisna zona

u Igalu; od 15 do 16:30 sati:

Topla 1, 2, 3 i Dom zdravlja;

od 8 do 18 sati Marka Cara,

M. Pavlovića, M. Vojinovića,

Njegoševa, H. Stjepana, Kralja

Tvrtka, L. Matkovića, S. Kova-

čevića, Trg Maršala Tita, Bela-

vista, X hercegovačke, Sima

Matavulja, Kumbor i ispod

Olimpije – zbog ugradnje

novih brojila.

KOLAŠIN:

od 8 do 14 sati

Bare, Raičevine, Uljari, Sela,

Smira i Ulica; od 8:30 do 14 sati

Vrujica i Ravni.

KOTOR:

od 10 do 11 sati Sveti

Stasije (iznad prodavnice); od

10 do 13 sati Stoliv (kod Rum-

skog odmarališta).

NIKŠIĆ:

od 7 do 10 sati Nje-

goševa (u blizini hotela „Ono-

gošt“); od 10 do 12 sati Kličevo.

PETNJICA:

od 9 do 14:30 sati

Donja Vrbica.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati:

Brezojevice, Novšiće, Gornja

Ržanica, Velika, Pepiće, Murino

i Mašnica.

ROŽAJE:

od 9:30 do 14:30 sati

Rijeka, DV Biševo, Binjoše, Gra-

blje, Rijeka, Kačari, Blace, Pau-

čina, Kačapore, Kurbardovići,

Bać, Murići, repetitor, Đuđevići,

Jablanica, Granit separacija,

Kajevići, Pripeč, Crnča, Drače-

novac, Malindubrava i Vuča.

TIVAT:

od 9 do 11 sati TS Kipa-

ris.

I.T.

CEDIS

DioBijelog

Poljabez

struje

šest sati

NIKŠIĆ

Dragani i Marinku

Vojinoviću, roditeljima jed-

noipomjesečnog dječaka,

uručeno je 100 eura, dar

Mjesne zajednice Župa

nikšićka. Njihov sin Balša na

svijet je došao 8. januara, i

prva je beba rođena u Župi

ove godine. Od Crvenog

krsta Crne Gore dobili su

opremu i higijenski paket za

bebu. Savjet MZ Župa donio

je odluku da prvorođene

bebe dobiju na poklon 100

eura. Ove godine to je ura-

đeno drugi put.

M.R.

NIKŠIĆ:

AkcijaMZ Župa

Balši 100eura

i paketić

Crvenogkrsta

KOTOR

Opštinskavlast

pokušaćedaumjesto izgrad-

njomobilaznice gorući pro-

blemsaobraćajnihgužvi

ublaži postavljanjemjoš jed-

nog semafora, brisanjemne-

kihpješačkihprelaza i uvo-

đenjempauka za regulisanje

nepropisnogparkiranja–ka-

zao jepotpredsjednikopšti-

neMilivojeSamardžić.

Idejni projekat za izgradnju

obilaznice urađen je 1988. go-

dine, a 2009. i glavni projekat.

Opština je tadasamoza tehnič-

ku dokumentaciju uložila oko

polamiliona eura, a za prvu fa-

zu izgradnje zaobilaznice bilo

jepredviđeno29.000.000eura.

Samardžić kaže da obilaznica

Kotoru, nijepotrebna.Tutvrd-

njupotkrepljuje, kako jekazao,

činjenicom da nema tranzit-

nog saobraćaja te da postoji i

treći put u Dobroti koji nikada

nije smanjio gužvu na glavnoj

magistrali.

- Taj put služi samo mještani-

ma i isto bi se desilo i sa obila-

znicom. UKotor dolaze svi ra-

di Kotora, obilaznica ne bi

mnogo smanjila frekvenciju

saobraćaja – smatra Samar-

džić.

PRIORITETI

Kolaps saobraćaja, naročito

tokomljetnje sezone, problem

je koji Kotor ima odavno. Po-

red ostalog nastaje i zbog toga

štoteškavozila,kamioni,auto-

busi prolaze jedinom saobra-

ćajnicom u gradu. Samardžić

kaže da opštinska vlast za na-

rednusezonurazmišljaoprio-

ritetnimmjeramakojeće sma-

njiti saobraćajni kolaps.

On jepodsjetiona skupštinsku

odluku o formiranju komisije

za regulisanje saobraćajauko-

torskoj opštini.

Komisija jedalaprijedloge ko-

je će vlast pokušati da realizu-

je, a odnose se na postavljanje

još jednog semafora kod Luke

Kotor i škole ,,Njegoš“ koji će

biti sinhronizovan sa novopo-

stavljenim semaforom preko

puta glavnihgradskihvrata.

Istina, ima problema sa tende-

rima, ali Samardžić vjeruje da

ćeseoniriješitidoljetaipočet-

ka turističke sezone.

Takođe će se ukloniti više pje-

šačkihprelazakoji,kakoobjaš-

njava, višepraveproblemnego

što ublažavaju gužve. Građani

ćesenavićidaidujednomstra-

nomulice i da pješački prelazi

ne moraju da budu na svakih

50metara.

Opštinsko rukovodstvo će, ka-

že Samardžić, probati da na

prilazima gradu obezbijedi

mjesto za malo veći parking,

gdje će moći da se parkiraju i

turisti sa malim vozilima. Za

sada su u toku pregovori za

dvije lokacije kod starih fabri-

ka ,,Rivijere“ i nekadašnje liv-

nice.

– Sve je to još samo na nivou

planova –kazao je Samardžić.

Gužvama u saobraćaju dopri-

nose i sami građani, rekao je

on, jer se nepropisno parkira-

ju.

– Najbolji je primjer na prio-

balnom putu u Dobroti na ko-

me su obilježena parking mje-

sta. Ima ih onoliko koliko ih

ima jer je to jednosmjerna uli-

ca, ali jemnogoonihkoji sene-

propisnoparkiraju.Nesavjesni

vozači se parkiraju i na drugoj

strani i često blokiraju saobra-

ćaj pa tuda jedva mogu proći

vozila hitnih službi dok oni

Službe zaštite i spašavanja ne

mogu ni sa jedne strane – na-

veo je Samardžić.

Taj problem, dodaje on, rješa-

vaće kažnjavanjem.

-Ukolikobudesituacijakadva-

trogasci neće moći interveni-

sati zbog nepropisno parkira-

nih automobila koji blokiraju

saobraćaj, odgovaraće svi oni

čiji su automobili bili prepreka

prolazuvatrogasnihvozila - ja-

san je Samardžić.

Ponjegovimriječima, uopštini

su nastojali da izbjegnu uklju-

čivanje ,,pauka“, ali će tomora-

ti da urade.

- Ponovo ćebiti aktivirano spe-

cijalo vozilo ,,pauk“ pa ćemo

gužvu u nekimulicama riješiti

izmještanjemnepropisno par-

kiranih vozila. S obziromna to

da je kazna 120 eura, nadam se

da će vozači biti savjesniji –ka-

že Samardžić.

TABAČINA

Predstojiirješavanjeproblema

zakrčenih ulica na Tabačini i u

Zlatnoj njivi. Samardžić objaš-

njava da je mali broj komunal-

nih policajaca i komunalnih

inspektora te da nemogu biti u

svakom momentu na svakom

mjestu.

Žitelji naselja Sveta Vrača ne-

godovali su zbog velikog broja

,,ležećih policajaca“ . Samar-

džić kaže da je o tome odluku

donijela struka.

- Saobraćajni inženjeri i ostali

stručnjaciizteoblastismatraju

da je to ispravno kako bi se us-

porila brzina i naglo kočenje

vozila kroz ovo naselje - obja-

snio je Samardžić.

S.M.

KOTOR:

U lokalnoj upravi smatraju da gradu nije potrebna obilaznica

Semafori, parking

i pauk ,,lijek“ za

saobraćajni kolaps

120

eura košta preuzimanje

vozila koje je odnio ,,pauk“

DANILOVGRAD

Višeod

70 stočara i farmera sapod-

ručjaBjelopavlićke ravnice i

dijelaKatunskenahijepri-

sustvovali supredavanjima

inženjera stočarstvaRanka

Bogavca i veterinarske in-

spektorke izUprave zabe-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarneposloveDra-

ganeGrbićna temu ,,Higije-

namuže i sira“.

Bila je to prilika i da se proi-

zvođači informišu o novim

mjerama agrobudžeta za te-

kuću godinu.

- Ministarstvo poljoprivrede i

ruralnog razvoja opredijelilo

je dio novčanih sredstava kao

vidpodrškezaproizvođače si-

ra. Ta podsticajna mjera se

ogleda u premijama od šest

centi po litru mlijeka, a uslov

davlasnici sitne ikrupnestoke

ostvare ove benefite je da pri-

sustvuju seminarima na koji-

ma se dobijaju uputstva za

konkurisanje - rekao je Boga-

vac.

On jedodaoda jehigijenamli-

jeka složen proces koji zahti-

jeva ozbiljanpristup, to jest da

se u preradi, pakovanju i dis-

tribuciji moraju primjenjivati

mjere međunarodnog stan-

dardaHACCPkakobi kvalitet

sira biona visokomnivou.

Prema riječima veterinarske

inspektorke Dragane Grbić,

registracija proizvođača je

obavezna kako bi finalni proi-

zvod ušao u sistem kontrole

prodajezbogzdravljapotroša-

ča. Uzorni domaćin iz Podgla-

vicakodSpužaDuškoVuković

pohvalio je takav vid obuke

koja je, kako ističe, neophodna

sadašnjim i potencijalnim ko-

legama koje proizvode zdravu

ekološkuhranu.

- Tehnologijanapreduje izda-

na u dan i mi moramo pratiti

najsavremenije načine zaštite

mlječnih proizvoda, jer se za-

konske odredbe moraju po-

štovati u ovoj oblasti. Savjeti i

sugestije su veoma korisni jer

seolakšavajusvakodnevneak-

tivnosti na farmama - naglasio

jeVuković.

On posjeduje šest muzara i

mjesečno na kućnom pragu

stalnimmušterijama isporuči

više od 200 kilograma visoko-

kvalitetnog mladog sira, a je-

dan dio od ove količine stiže i

doPortugalije.

Seminar je realizovan u orga-

nizaciji Odjeljenja za savjeto-

davneposloveuoblastistočar-

stva i opštinske službe za

poljoprivredu.

B.KADIĆ

UDanilovgradu održan seminar za proizvođače sira

Higijena jevažna

odnjivedo trpeze

VELIKOINTERESOVANJE:

SapredavanjauDanilovgradu

PODGORICA/DANI

LOVGRAD

Vlada jedala sa-

glasnost daStambena za-

druga ,,Odbrana“postane

vlasnik lokacije ,,Rsojevica“

uDanilovgradubeznado-

knade, radi izgradnjeobjek-

ta za stanovanjekojimće se

riješiti stambenopitanje za-

poslenihuMinistarstvuod-

brane i VojskeCrneGore.

Riječ jeourbanističkoj parceli

površine5.315kvadratnihme-

tara čija je ukupna vrijednost

procijenjena na 243.320 eura.

Kako stoji u obrazloženju od-

luke, Stambena zadruga se za-

htjevomobratilaMinistarstvu

odbrane za pokretanje po-

stupkazaprenospravasvojine

odnosno lokacije ,,Rsojevica“

saVlade na zadrugu.

Stambenu zadrugu ,,Odbra-

na“, kako jenavedeno, kaopri-

vredni subjekat je osnovalo

MO i Vojska zajedno sa Sindi-

katomVojske krajem septem-

braprošlegodine radi rješava-

n j a s t ambenog p i t an j a

zaposlenih u tim državnim

institucijama, a sredstva sa ži-

ro računa zadruge isključivo

ćesekoristiti zaprojektovanje

i izgradnju stambeno-poslov-

nihobjektata.

I.T.

Danilovgrad

SZ ,,Odbrana“ vlasnik parcele u Danilovgradu

Stanovezavojsku

gradićenaRsojevici

Nema tranzitnog

saobraćaja,

postoji i treći

put u Dobroti

koji nikada nije

smanjio gužvu

na glavnoj

magistrali – kaže

potpredsjednik

opštineMilivoje

Samardžić