Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 49 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

– U okviru

Dana Grčke, pratećeg pro-

grama 49. Praznika mimoze

večeras će umaloj sali Dvorane

„Park“ u 20 časova biti prikazan

film režisera Grigorisa Karanti-

nakisa, „Haritonov hor“ koji je

pobijedio na svjetski poznatim

filmskim festivalima u Solunu

i Aleksandriji i bio kandidat za

Oskara 2005. godine.

U okvirumanifestacije biće

izložene i fotografije sa kar-

nevala u Patri, jednomod tri

najveća svjetska karnevala,

koji je počeo 17. februara i još

traje uporedo sa događajemna

Praznikumimoze. Dani Grčke

počeli su preksinoć. Prve večeri

održano je veče grčke gastro-

nomije i muzike. Specijalitete

grčke kuhinje pripremali su

kuvari hotelske grupe ,,Mae-

stral Resort & Casino“, koja je u

grčkom vlasništvu, a posjetioci

Gradske kafane u njima su uži-

vali besplatno. Gosti su animi-

rani zvucima buzukija, a mogli

su da zaplešu planetarno popu-

larnu grčku igru – sirtaki. U tom

programu će, po pozivu Herceg

festa, učestvovati Miljan Obra-

dović i plesači KSC ,,Diano“.

Teodoros Mihalopulos, savjet-

nik u Ambasadi Grčke, kazao

je da rado učestvuju u svim

manifestacijama koje imaju za

cilj promociju grčkog jezika i

kulture i sa velikim zadovolj-

stvom su se odazvali pozivu za

dvodnevno učešće u Prazniku

mimoze u Herceg Novom i prili-

ci da promovišu grčku kulturu.

Organizatori Praznika mimoze,

opština i TO Herceg Novi i JUK

Herceg fest, prošle godine su u

programmanifestacije uvrstili

predstavljanje dijela kulture

neke od zemalja koje su pove-

zane sa Herceg Novim i Crnom

Gorom. Lani su organizovani

dani Beograda i Francuske, a

ove takođe Beograda i sada

Grčke.

Ž.K.

NIKŠIĆ

- Trebapodržati

svaku inicijativukojomće

mlade generacijebiti nado-

bitku, kojima će imseomo-

gućiti da sedruže, zabavlja-

ju, ali i unapređuju svoja

znanja - poručujepenzioner

RajkoBožović (88).

Decenije je proveo kao pro-

svjetni radnik. Brinuo je, kaže,

odjeci, njihovomobrazovanju

i nastojao da improširi vidike.

Juče je posjetio dopisništvo

Pobjede uNikšiću. Na to ga je,

kaže, podstakla informacija

koju jenaš list objavio7. febru-

ara da NVOAgencija za lokal-

nudemokratijupredlažeosni-

vanje centra zamlade.

IDEJA

Božović kaže kako je to dobra

ideja.

- Pucao bih od veselja, što se

nekosjetiodanapravi neštoza

djecu. Treba im taj prostor, da

dođu do izražaja... Koliko je

samo talenata ostalo zatrpa-

no, neotkriveno, koliko je ta-

lentovanedjeceotišlo... Jasam

mnoge stvari upravo od djece

naučio - kaže iskrenoBožović.

Nekada je, objašnjava, sve bilo

drugačije, o potrebama djece

vodilo se više računa.

-SedamdesetihgodinaSocija-

listički savez radnog naroda

Jugoslavijepokrenuo jeakciju

da se u svimmjesnimzajedni-

cama formiraju domovi kao

mjestakulturnoguzdizanjaza

djecu i omladinu. Ubrzo se

otvaraju biblioteke, čitaonice.

Nije bilomjesne zajednice ko-

ja nije napravila dom... Na pri-

mjer, Župa ima trinaest sela, i

svakoodnjih imalo jedomSo-

cijalističkogsavezaradnogna-

roda. Danas imamo bogate

opštine, a siromašne pionire

bez krova nad glavom - govori

Božović.

Nikšić je, veli on, rasadnik ta-

lenata, ali ih treba podržati,

dati imvjetar u leđa.

- Sadme boli duša kad djeca iz

Nikšića pođu na državno ta-

kmičenje. Pođe jedno dijete,

vrati se sa trećom nagradom

kojudijelisadjetetomizdruge

opštine. Kažu i da djeca nijesu

zainteresovanazatakmičenja.

Ako je tako treba ihmotivisati,

učitelji i nastavnici moraju

prepoznavati talente, moraju

ih podsticati – kaže Božović

ističući kako je nekada odnos

đaka inastavnikabioprisniji, a

da su prosvjetni radnici bili

nekako posvećeniji. I djeca su

uzvraćala tu ljubav i pažnju.

Zato, vraća se na početak pri-

če, podržava otvaranje centra

za mlade kao mjestu okuplja-

nja pozitivne energije, mlado-

sti,mašte...

PROSTOR

Agencija za lokalnu demokra-

tiju predložila je da budući

centar koristi prostorije u

zgradi u kojoj je nekada bio

Centarbezbjednosti.Sagovor-

nik Pobjede smatra kako je to

dobra ideja.

- Ali, čak i ako ne bude ta

zgrada, važno je da objekat

bude drugačiji od ostalih. Da

privuče izgledom i naravno

sadržajem, dapodstakneono

najbolje u djeci i mladima.

Oni koji budu zaposleni u

tom centru moraju biti naj-

bolji od najboljih, da se djeca

na njih ugledaju, da im budu

primjer... Jer, dijete jekaopa-

dobran, ako se ne otvori na

vrijeme, nastaje katastrofa -

slikovito zaključuje Rajko

Božović.

M.R.

NIKŠIĆ

–Devedeset starih

osobaumjesnimzajednica-

maTrubjela, Vilusi, Grahovo,

Velimlje, Petrovići i Vraćeno-

vići bićeobuhvaćenoprojek-

tomkoji realizujeCrveni krst.

Kako je saopštilaNVOHuma-

nitarac, riječ jeoprojektu

„Socijalna inkluzijausamlje-

nih starijihosoba sa ruralnih

područjaopštineNikšić“, čiji

je cilj štobolje integrisanje

socijalne zaštite starijih i kva-

litetanjihovog životaupri-

rodnomokruženju.

- Ciljnu grupu čini 90 starijih

usamljenihosoba,auzaktivno

učešće savjeta mjesnih zajed-

nica biće realizovane aktivno-

sti: psoho-socijalna podrška

starijimusamljenim osobama

krozobilaske i telefonskekon-

takte,sastancisapredstavnici-

ma organa mjesnih zajednica,

šest „radionica“ na temu „Ak-

tivno starenje u prirodnom

okruženju“ i okruglog stola

„Starenje i problemi starijih

licasaruralnogpodručja imo-

gućnosti njihovog rješavanja“

– navodi se u saopštenju NVO

Humanitarac.

Za projekat je opredijeljeno

4.998 eura.

S.D.

CETINJE

– NaCetinju je juče

palodesetakcentimetara sni-

jega. RadniciKomunalnog

preduzećaod ranih jutarnjih

časovabili suna terenu. Naj-

veći dioulica suočistili tokom

dana, ali dopojedinihmanjih,

ipak, nijesu stigli.

DirektorpreduzećaSašaZvicer

kažedanemajudovoljnovozila.

- Imamo svega pet vozila, a 12

do15biobiidelanbroj zaodrža-

vanje saobraćajnica. Ranijih

godinasmozaodržavanjepute-

va angažovali mehanizaciju

privatnika, a potpisivanje ugo-

vora sa njima je u nadležnosti

lokalne uprave. Ove zime to još

nije urađeno–kazao jeZvicer.

Tojejedanodposlovakojičeka-

junovu lokalnuupravu.

Izpolicije suuputili apel građa-

nima da ne parkiraju vozila na

kolovozu.

J.Đ.

Nikšić:

Penzioner Rajko Božović podržava inicijativu o osnivanju centra zamlade

Budimodjeci

vjetar u leđa

Dijete je kao padobran, ako se ne otvori na vrijeme, nastaje katastrofa.

Zato na vrijeme treba voditi računa omladima, a jedan od načina je

da imaju svoj prostor u kojemće se družiti i unapređivati svoja znanja.

Odjeci treba da brinu oni koji immogu biti uzor. Toliko imdugujemo

GRADMLADIMAMORAPRUŽITIŠANSU:

Nikšić

RajkoBožović

D.MIJATOVIĆ

Dani Grčke na

Praznikumimoze

Večeras film

„Haritonov hor“

Nikšić:

Projekat Crvenog krsta namijenjen starima

Pomoći će imda

pobijede samoću

Na Cetinju desetak centimetara snijega, Komunalno preduzeće teško održava ulice

Sapet vozilane

mogustići svuda