Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 49 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Protiv L. K.

(69) iz Hrvatske, nastanjenog

u Sutomoru, biće podnijeta

krivična prijava jer je policija

pretresompronašla pušku i 46

metaka.

Kako je saopštila Uprava polici-

je, postupajući po operativnim

podacima, a shodno prethod-

no pribavljenoj naredbi sudije

za istragu Osnovnog suda u

Baru, pretresli su stan i pronašli

pušku „M 48“ kalibra 7,9mm,

sa četrdeset i šest komada

metaka istog kalibra za koji nije

imao oružani list.

Osumnjičeni će biti priveden

na saslušanje u Osnovno

državno tužilaštvo u Baru.

M. L.

Ustanu

kriopušku

i 46metaka

BEOGRAD-

Darku Šariću,

optuženomda je bio organi-

zator kriminalne grupe koja je

oprala više od 22 miliona eura

zarađenog švercom kokaina,

juče je zbog promjene člana

sudskog vijeća ponovo počelo

suđenje – prenosi portal Krik.

Iznoseći odbranu i odgovara-

jući na pitanja tužioca Saše Iva-

nića optuženi Šarić je ponovo

negirao da je upravljao irma-

ma kroz koje je, prema navodi-

ma optužnice, prao novac.

Šarić je tužiocu potvrdio da

je drugimoptuženima pozaj-

mljivao novac, a kada ga je

tužilac podsjetio da ne postoje

ugovori o takvom zajmu, on je

rekao da je tada pravio greške

i dodao: „Ja sa svojimparama

mogu da radim šta hoću“.

- Vi nijeste utvrdili da je novac

prljav, a pitate gdje smo ga

trošili - rekao je Šarić tužiocu,

navodi portal Krik.

Predsjednik sudskog vijeća

Siniša Petrović opomenuo je

tužioca da se ne ponavlja jer

ovo nije prvi put da Šarić daje

odbranu.

C. H.

Počelo suđenje

optuženima za pranje

više od 22miliona eura

Šarić: Sa

svojim

parama

moguda

radimšto

hoću

PODGORICA

SvjedokZoranUla-

makazao je jučeuVišemsududa je

njegovbratanićVladimir ,,dobrodi-

jete i da senadada ćedokazati nevi-

nost“upostupkuukojemmu se sudi

zaubistvoPetrovčaninaNemanje

Medina.

Osim Ulame na optuženičkoj klupi su

Darko Mijović i Bogdan Milić, koji se

sumnjiči za krivična djela pomoć učini-

ocuposlije izvršenog krivičnog djela.

ISKAZI

Zoran Ulama (rukovodilac Vladine

kancelarijezaborbuprotivtrgovinelju-

dima) je na jučerašnjem suđenju više

putaistakaodaVladimirunijepomagao

i da je bio ljut na njega kada je policija

pronašla pištolj. Ulama je objasnio i da

optuženogMijovića poznaje kaoVladi-

mirovog druga i da ga je vidio dva-tri

puta.

- Ja nijesamza ovih godinu i po išao da

ga vidim. Znam da je ovo bio prvi put

daVlado ima ovakvihproblema. Nika-

da mu u tom smislu ništa nijesam po-

mogao - rekao jeUlama.

Kakojeispričao,bratNenadgajezamo-

lio da pomogne kako bi pronašli Medi-

na.

- Tog dana kada je nestao kontaktirala

me Nemanjina majka koja je kazala da

se čula sa Vladimirom i da ,,je on nešto

slagao“. Ja sam tada zvao Centar be-

zbjednosti Podgorica da vidim je li bila

neka saobraćajka ili nešto slično - kazao

je svjedok.

Ulama je odgovarajući na pitanja pred-

stavnika porodice Miloša Medina, re-

kao da ne zna je li njegov brat Nenad

kumsaMarkomVujačićem.

UlaminrođenibratMihailojučejeisko-

ristio zakonskopravo i odbioda svjedo-

či.

Na jučerašnjem suđenju o poznanstvu

sa Mijovićem i Ulamom i eventualnim

saznanjima o ubistvu, saslušani su i

svjedoci RosaMijač, Albert Gojčar, Ana

Lakić, Muhamed Kozica, Rifo Kozica i

Arden Beriša. Svi svjedoci juče su rekli

danijesupoznavaliMedina i da imništa

onjegovomnestankunije poznato.

Oni su saslušani i na okolnosti poznan-

stva sa ArdijanomKastratijem, koji im

se predstavljao kaoArdijanGuri. Potvr-

dilisudajegovorioalbanskiiitalijanski,

ali i da nije loše pričao na crnogorskom

jeziku, kao i da se poznavao sa optuže-

nimMijovićem.

SvjedokMuhamedKozica, koji jeranije

odbio poligrafsko ispitivanje, kazao je u

sudnici da optuženog Mijovića zna iz

škole jer su zajedno učili, a Ulamu je

upoznaoprekoMijovića.

- Sa Mijovićem se nijesam dugo nakon

srednje školevidio. Sreli smoseumartu

2016. godineuDelti i popili piće -dodao

jeKozica.

Kako jenaveo, saMijovićemseviđao i to-

komljeta, i touPetrovcu i naAdi Bojani.

On je rekao i da je Ulama jednom dola-

zio kod njega kući, ali se ne sjeća da li se

to dešavalo više puta ili samo tada kada

su se navodno dogovarali oko prodaje

jednog automobila.

NjegovotacRifoKozicanaveo jedaMi-

jovića i Ulamu poznaje preko sina, a da

je Nenada Ulamu upoznao jednompri-

likomkada je svratiouVirpazar.

On je kazao da ne zna Nenada Ulamu,

dodajućidamunijepomogaookokredi-

ta,većdajetosamuradiozaloživšikuću

kaohipoteku.

OPTUŽNICA

Prema navodima optužnice, Ulami se

na teret stavlja teško ubistvo i krivično

djelo nedozvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija. Mijović se sumnji-

či za teško ubistvo, a Milić za pomoć

učiniocu poslije izvršenog krivičnog

djela i za nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Ulama iMijović uprvimdanima istrage

teretili su se za otmicu Medina, dok je

Milić bio označen kao pomagač u otmi-

ci. Tužilaštvo novu kvalifikaciju temelji

na spisima i dodatnimvještačenjima te-

lekomunikacijske struke.

Ulama i Mijović su, prema osnovanim

sumnjama istražitelja, 8. jula pretprošle

godine na podmukao način i sa umišlja-

jemubiliMedina. Okrivljenisutogdana

višeputapozivaliMedinadadođeuVir-

pazar radi kupoprodaje oružja.

-Iskoristilisunjegovopovjerenjekojeje

imaopremaUlami sakojimjebioudru-

garskim odnosima – navodi se u aktu

Tužilaštva.

Suđenje se nastavlja 13.marta.

M.L.

Na suđenju za ubistvo NemanjeMedina saslušan stric optuženog Vladimira Ulame

ZoranUlama senada

daćenjegovsinovac

dokazati nevinost

a

Viši sud

ZoranUlama

Zaplijenjenooružje

Krivična prijava protiv

hrvatskog državljanina

PODGORICA

Predsjednik

DNPMilanKnežević juče je

nakonferenciji zanovinare

kazaodanije želiouSpecijal-

nomdržavnomtužilaštvuda

otkrije identitet visokopozi-

cioniranog sudijeVišeg suda

uPodgorici prekokojegmu

jenuđenoda se za 10.000eu-

raukineosuđujućapresuda

zanapadnapolicajca 17. ok-

tobra 2015. godine.

Knežević je potvrdio da je juče

saslušan pred tužiteljkomSto-

jankom Radović, nakon što je

utvrđeno da oni nijesu u rod-

binskim odnosima koji bi uti-

cali na objektivnost, a što je

tvrdio dan ranije prilikom po-

sjete Specijalnomtužilaštvu.

-Neću izreći ime sudije kojimi

jeponudiodazavrši slučaj tako

što ću dati 10.000 eura – kazao

jeKnežević.

Naveo je da je tužiteljki Rado-

vić saopštio damu visokopozi-

cioniranisudijanijespomenuo

nijednoime,tedamuje,,čudno

zaštosepovodomnjegovihop-

tužbi oglasio sudija Višeg suda

u Podgorici Radomir Ivano-

vić“.

Podsjetio je da je sudija Ivano-

vić bio u vijeću koje je odluči-

valo o prvostepenoj presudi

Osnovnog suda.

- Da li se Ivanović prepoznao u

ovim navodima korupcije, ne

znam. Da li je ta kategorija ko-

rupcije u Višem sudu postala

jedan opšti obrazac ponašanja

pa supokušali dademonstrira-

ju svoju snagu i nedodirljivost

o kojoj govori VesnaMedenica

tako što će mene saslušati,

stvarno ne znam - kazao je

Knežević.

Istakao jeda je tužiteljki Rado-

vić saopštio i da je pravni tim

DF-aistraživaoiprofesionalnu

biografiju Radomira Ivanovi-

ća,kojanavodina,,ozbiljneele-

mente sumnje da je taj čovjek

mogao potpasti pod određene

slučajeve korupcije i da zbog

toga SDT treba da ga sasluša“.

Razlog zbog kojih Knežević

predlaže saslušanje sudije Iva-

novića ječinjenicada jeupravo

on vodio navodni slučaj ratnog

zločina uCavtatu.

- On je lično saslušavaoMeto-

dija Prkačina, koji je optuživao

Katnića. Sve je obustavljeno

kaoštoznate–pojasniojeKne-

žević.

Osimuovomslučaju,Kneževi-

ću je „upitna i profesionalnost

Ivanovića“gdje jekaosudijaza

istragu vodio izviđaj u slučaju

ubistava urednika Dana Duška

Jovanovića, BajeSekulića, bra-

ta i sestre Šurina u Budvi, čiji

počinioci nikada nijesu otkri-

veni.

Sumnju prema sudiji Ivanović,

prema Kneževićevim tvrdnja-

ma, podgrijava činjenica da je

povezan i sa slučajem ,,držav-

nog udara“ gdje se ovaj lider

DF-a nalazi na optuženičkoj

klupi.

Podsjetio jeda jeIvanovićbiou

vijeću koje je potvrdilo optuž-

nicu protiv njega i još 13 osoba,

a da su prethodno za četiri da-

na pregledali dokaze smješte-

ne u27 registratora.

Prvobitnom odlukom Osnov-

nog sudauPodgorici Knežević

jeosuđennasedammjeseciza-

tvora, ali je Viši sud tu kaznu

ocijenio prevelikom, te je sma-

njio.

B.R.

Predsjednik DNP-a nakon što je dao izjavu u Specijalnom tužilaštvu organizovao konferenciju zamedije

Kneževićnećedakažekoji sudijamu je tražio 10.000

- Stojanka Radović pozvala je i Nebojšu Medojevića na saslu-

šanje zbog izjave da je Miomir Mugoša platio svoju slobodu

sa 100.000 eura u već poznatom slučaju Carine kojim je

oštećen budžet Podgorice za 6,7 miliona eura – kazao je

Milan Knežević.

Podsjećamo, tužilaštvo je prije deset dana podiglo optužnicu

protiv Mugoše zbog zloupotrebe položaja u slučaju Carine.

Medojevićpozvanna

saslušanjeuslučajuCarine

DarkoŠarić

MilanKneževićna

jučerašnjoj konferenciji