Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Hronika

CDM

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaosobomkoja jeune-

djelju, sat izaponoći, ispali-

la tri hicauvozilo ,,golf 7“

VjekoslavaLambulića, koje

jebiloparkiranokodRim-

skog trgauPodgorici.

U vozilu za vrijeme pucnjave

nije bilo nikog. Lambulić je,

kako Pobjeda saznaje, pred

istražiteljima kazao da ne zna

šta je motiv napada na njego-

vu imovinu.

Lambulićevo ime i ranije je

bilo na stupcima crne hroni-

ke. On je odlukom Apelacio-

nog suda pravosnažno oslo-

bođen da je kao suizvršilac

učestvovao u švercu 25 kg ko-

kaina od Beograda do Osla,

Norveška.

Iz suda su tada obrazložili da

nijebilodokazada suzaLam-

bulićev računRankoKrstović

iMiletaZvicer, kao i Aleksan-

dar Krekler, švercovali koka-

in, iako su njih trojica pravo-

snažno osuđena presudom

Okružnog suda u Hanoveru,

Njemačka.

Lambulić se teretio da je od

15. novembra do 20. decem-

bra 2002. godine na području

Srbije i Crne Gore, Njemačke

i Norveške, po prethodnom

dogovorusavišeosoba, stavio

upromet kokain.

Onje 2012. godinebioosuđen

na dvije godine zbog pranja

novca u saizvršilaštvu.

M.L.

Pucnjava na Rimskom trgu u Podgorici

Tri hicauvoziloVjekoslavaLambulića

PODGORICA

-Veliboru

Boškoviću (33) izPodgorice

juče jenakon saslušanja

određenpritvor do30dana

zbog sumnjeda jepočinio

krivičnodjelonasilničkopo-

našanje, saopšteno jePobje-

di izOsnovnog suda.

Osumnjičenom je pritvor

određen zbog opasnosti od

ponavljanja djela jer je i ranije

osuđivan.

Odluku je donio sudija za

istragu Osnovnog suda Mila-

dinPejović.

Bošković jeuhapšen9. februa-

ra, kada je fizički napao dječa-

ka, apotomi PodgoričankuM.

L. (27) koja je pokušala da ga

zaštiti. Napad se dogodio na

Bulevaru Svetog Petra Cetinj-

skog, ispred restorana brze

hrane ,,Gurman“ kada je no-

gom u glavu udario dječaka.

Kada je Bošković udario dije-

te,M. L. se nalazila u svomvo-

zilu i pokušala da pozove poli-

ciju.

Nakon toga on jepočeodapri-

jeti i njoj da će je napasti, pa je

M. L. izašla iz vozila.

Bošković je potrčao za njom

uz prijetnje, sustigao je kod

vrata restorana i pesnicom je

udariou glavu.

Boškovića i jednog od njego-

vihprijateljauhvatilisugrađa-

ni koji su bili u restoranu ,,Bu-

levar“ i zadržali ihdok jedošla

policija.

M.L.

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Osumnjičenog za nasilničko ponašanje saslušao sudija

PODGORICA

–Bivši komandant srpske žandarmerijeBrati-

slavDikić, koji se tereti zapokušaj terorizmanadanparla-

mentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, i dalje štrajkuje

glađuuZavoduza izvršenjekrivičnih sankcija, potvrdio jePo-

bjedi njegovadvokatDušanM. Jovović.

KakojekazaoJovović,nezamislivojedasejošneodlučujeonjiho-

vimprijedlozima za ukidanje pritvora.

- On odbijamedicinsku njegu u prostorijama ZIKS-a, ali i pomoć

izKliničkog centra - dodao je njegov advokat.

Optuženi Dikić je na ranijempretresu kazao damu je svjedok sa-

radnikAleksandar Sinđelić prilikomsusreta uNišu kazao da pro-

teste protiv ulaska uNATOuPodgorici organizuje ,,srpska opozi-

cija“, ali da mu nije saopšteno imenom i prezimenom ko su

organizatori.RečenomujeidajeplaniranupaduSkupštinu,alida

je njegova pretpostavka da su tu akciju, „na poguravanje sa polici-

jom, trebaloda izvedu lideri opozicije sa pristalicama“.

Mirko Velimirović je, prema tvrdnji Dikića, bio jedina osoba koja

mu je pomenula naziv političke partije vezano za akciju koja je

trebaloda se desi na danparlamentarnih izbora uCrnoj Gori.

Dikić je nakon trideset i više ročišta odlučio da prizna dio navoda

iz optužnice i potvrdi iskaz svjedoka saradnika Aleksandra Saše

Sinđelića.

M.L.

DikićaprivodeuSud

Jedan od optuženih za pokušaj terorizma

odbija zdravstvenu pomoć u ZIKS-u

Dikić i dalje

štrajkujeglađu

Sauviđaja

Boškovićupritvor

jer jenapaodječaka

PODGORICA

–Vijećesudije

PredragaTabašaodbilo je

prijedlogodbranedaseMar-

koMitrović, koji jeoptužen

da je26. septembra2015. go-

dinenaPaštrovačkoj gori

ubioJovaJovanovića, uda-

ljempostupkubrani saslo-

bode.

Tabašjeuobrazloženjuovakve

odluke naveo da i dalje „stoje

razlozizbogkojihjeoptuženiu

pritvoru“.

Zoran Piperović, jedan od ad-

vokata koji zastupajuMitrovi-

ća,prijenegojeodlučenoopri-

tvoru kazao je da je nelogično i

nepravedno da njegov klijent

bude pritvoren, ističući da svi

predstavljeni dokazi pokazuju

neutemeljenjeoptužbe.

Na jučerašnjem suđenju pre-

gledani su i video snimci sa ka-

merakojesu izuzetesaobjeka-

taŽeljka iAndrijeMitrovića.

Na jednomod snimaka vidi se

kakoMitrovićprolazisasupru-

gom, što je on i potvrdio, navo-

deći da su tada išli do groblja u

naseljuČelobrdo.

Na drugomsnimku koji je izu-

zet saobjektaŽeljkaMitrovića

jednaosobamašedrugoj.

OptuženiMitrović jepojašnja-

vajući ovaj snimak naveo da je

mahaoMarkuDeliću koji ga je

dovezaodokuće.

-Kad jedovezaomene i supru-

gu izašli smo, ali se tonevidi na

snimku. Ne znamda li seDelić

zadržao ili jepošao.Naputudo

kućemi smosigurnoprošli po-

red vileMontenegro i Adrović,

tako da su nas njihove kamere

morale snimiti - kazao je Mi-

trović.

AdvokatDaniloMićovićprigo-

vorio je snimcima, navodeći da

odbrana smatra da je neko se-

lektovaodokaznugrađu.

- Najvažniji snimci sa kamere

broj deset faleuspisima.Taka-

mera pokazuje direktno ulaz

gdje živi optuženi i sa njih se

može vidjeti kada je Mitrović

ušao u zgradu 26. septembra, a

kada je izašao 27. septembra.

Nejasno je gdje se ti snimci na-

laze -prigovorio jeMitrović.

Vijeće sudijeTabašaprihvatilo

jeprijedlogodbranedasespor-

ni snimci sa kamere deset pri-

bavedonarednogpretresa.

Mitrovićjenaranijempretresu

kazao da psihički nemože više

da izdrži pritvor i suđenje.

On je ranijenegiraoubistvo.

Premanavodimaoptužnice,on

se tereti da je 26. septembra

2015. godine na Paštrovačkoj

gori uvozilu ,,reno senik“ umi-

šljajnoubioJovanovićaispaliv-

ši šestmetakaunjega.

Mitrović je uhapšen u naselju

Podličak. Suđenje se nastavlja

12.marta.

M.L.

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo Jova Jovanovića

Mitrović ostaje iza brave

Optuženi Mitrović se juče tokom suđenja obratio bratu

pokojnog Jovanovića, ,,Tomo! Tomo, to je bitna kamera!

Ti to znaš. Sudija, on zna ko je ovo uradio“. Nakon toga je

Tomo Jovanović rekao sudu da opomenu okrivljenog da

mu se ne obraća, i dodao da mu je kazao ,,s... jedan“.

Optuženiuvrijedio

brataJovanovića

SaprivođenjaMitrovića

PODGORICA

–Dvojica

maloljetnika, B. H. i F.S. iz

Podgorice, osumnjičeni su

da suu glavnomgraduobi-

jali butike, lokale, stanove i

od sugrađanina otimali tor-

be.

Prema navodima prijave, B.

H. se tereti za 15 a F. S. za de-

set krađa, od čega je jednu

počinio sam a ostale u druš-

tvu sa njim.

Osumnjičeni su tri krađe po-

činili tako što su građanima

prilazili s leđa i otimali torbe.

Osamkrađa su, kako senavo-

di, počinili u ugostiteljskim

objektima odakle su krali al-

koholna pića, kafu, laptop,

novac i cigarete.

Nanjihovojmeti bio je i butik

u Ulici slobode, iz kojeg su

ukrali garderobu i novac.

Osumnjičeni se terete i da su

provalili u stan koji se nalazi

uUlici slobodena 11. spratu, i

u kuću na Vrelima Ribnič-

kim, iz kojih su ukrali zlatni

nakit i konzolu za igrice, ma-

šinu za pranje vozila, brusili-

cu, bušilicu, kućni bioskop i

alat.

Nakon konsultacije sa tužio-

cem, B.H. jeuhapšen i uzpo-

seban izvještaj, kao dopunu

krivičnih prijava prethodno

podnijetih po nepoznatom

počiniocu, priveden nadlež-

nomtužiocuzamaloljetnike.

ProtivF. S. jeu redovnompo-

stupku podnijet poseban iz-

vještaj.

C. H.

BIJELOPOLJE

- Policija je

pretresomstranauBijelom

Poljuoduzelapušku, pištolj,

municiju i dvijevazdušne

puške. Oružje jeposlatona

vještačenje.

Po naredbi sudije za istrage

pretresen je stanuvlasništvoP.

Š. (58), akoji koristi i člantepo-

rodiceN. Š. (26).

Istražitelji su pronašli pušku

M-48 kalibra sa dvametka bez

dokumentacije, pištolj „brou-

ing“, sa okvirom i pet komada

metaka, zatim osam komada

metaka kalibra 7,62milimetara

i dvije vazdušne puške od čega

je jedna bez serijskog broja.

Budući da je zaN. Š. bila izdata

naredba Suda za prekršaja u

BijelomPolju za dovođenje ra-

di izdržavanja kazne zatvora,

on je uhapšen. N. Š. je pokušao

da pobjegne iz kuće kroz pro-

zor, ali su ga inspektori sprije-

čili.

C.H.

PODGORICA

–PredsjednikDNPMilanKnežević juče je

tražio izuzeće tužiteljkeStojankeRadović, koja je trebalada

ga saslušapovodomtvrdnji damu je jedan sudijapredložio

daplati 10.000eurakakobi poništiopresudukojomjepro-

glašenkrivimzanapadnapolicajca.

Knežević je te tvrdnje iznio kadamu je Viši sud preinačio prvo-

stepenu presudu sa sedam na četiri mjeseca, zbog napada na

policajca 17. oktobra 2015. godine.

On je svoj zahtjev za izuzeće tužiteljke Radović obrazložio sa-

znanjima da su u rodbinskim odnosima, pa je predložio da ga

sasluša glavni specijalni tužilacMilivojeKatnić.

On navodi da sumnja u nepristrasnost Stojanke Radović i stra-

huje da bi onamogla biti subjektivna i tounjegovukorist.

C.H.

Odgođeno saslušanje jednog od lidera

DF u Specijalnom tužilaštvu

Knežević tražio izuzeće

tužiteljkeRadović

Krali piće, laptopove, zlato, brusilice...

Ustanu

nađene

puške, pištolj

imunicija

PODGORICA:

Dvojicamaloljetnika osumnjičena za seriju krađa

BIJELOPOLJE:

Osumnjičeni prilikompretresa pokušao da pobjegne