Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Operateri u

Operativno-komunikacio-

nomcentru 112primili suu

prethodnoj godini 103.966

poziva.

Načelnik ove službe Danilo

Miljević objašnjava da su „po-

dijeljeni“ u tri centra – Podgo-

rica, Bar i BijeloPolje.

- Od toga je Podgorica primila

39.909 poziva, Bijelo Polje -

31.194 i Bar - 32.783 poziva –

precizirao jeMiljević.

CENTRI

Ova tri centra uvezana su u je-

dinstveni informacioni sistem

koji je povezan sa svim rele-

vantnimhitnimslužbama.

-PoziviupućeniOKC112preu-

smjeravaju se, u zavisnosti od

potrebe, prema policiji, hitnoj

pomoći,službizaštite,vatroga-

snoj službi, službi za spašava-

njenamoru.Ova tri centramo-

gu funkcionisati jedinstveno, a

po potrebi ili u slučaju neke

vanredne situacije i samostal-

no–naglasio jeMiljević.

OKC 112 dio je Direktorata za

vanredne situacije, a naš sago-

vornik ističe kako je veoma

važno da građani uvide značaj

broja 112, koji imu određenom

momentu može pomoći u bilo

kojoj hitnoj situaciji.

-Najvećaprednostovogbrojaje

štojednimpozivommogudobi-

ti bilo koju hitnu službu ili više

njih. Važan je i zbog toga što je

to jedinstven evropski broj za

hitne situacije, što znači da,

ukolikoputujuu zemljeEUpo-

zivomna ovaj broj mogu dobiti

odgovarajuću pomoć hitnih

službi –naglasio jeMiljević.

Našsagovornikističedasemo-

ra konstantno raditi na eduka-

cijistanovništvaidizanjusvije-

sti o značajubroja 112.

- Broj 112pokriva čitavu terito-

riju države 24 sata na dan, se-

dam dana u sedmici, 365 dana

u godini. Poziv je besplatan iz

svihmrežaimogusedobiti,za-

visno od potrebe pozivaoca,

sve hitne službe sa teritorije

opštine iz koje je stigao poziv

– istakao jeMiljević.

UDirektoratu za vanredne si-

tuacije smatraju da građani u

dovoljnoj mjeri ne koristemo-

gućnosti poziva na broj 112.

- Prevashodno zbog needuko-

vanosti i neinformisanosti. Na

ovakav zaključak nas navode

činjenice i statistika poziva na

dnevnom, kao i analiza poziva

namjesečnomnivou– rekao je

Miljević.

OKC112 Podgorica na godiš-

njemnivou primi najviše pozi-

va, a u ljetnimmjesecima naj-

veći broj pozivaprimaOKC112

u Baru i to većinom od stranih

turista. Da broj

112 ne služi samo

za hitne pozive,

potvrdio je i naš sa-

govornik, ističući da

građani često od njih

traže servisne informacije.

- Građani greškom traže razne

informacijemisleći da sudobi-

li kol centarmobilnogoperate-

ra, službu za telegrame i slično

– rekao jeMiljević.

FUNKCIONALNOST

Broj 112 je, kako je kazao, funk-

cionalan u našoj državi još od

jula 2008. godine, ali tek od 20.

oktobra 2015. funkcioniše u

punomkapacitetu.

- Na najsavremenijoj platformi

firme Erikson, koja predstavlja

kompleksnuinformaciono-ko-

munikacionu tehnologiju ko-

jom se upravlja preko posebne

aplikacije Coordcom koja je

kreirana namjenski za sistem

zaštite i spašavanja – precizi-

rao jeMiljević.

Saradnja na nacionalnom i re-

gionalnom nivou je, prema

njegovim riječima, izuzetno

razvijena,asadržavamauregi-

onu potpisani su bilateralni

ugovori.

Dan jedinstvenog evropskog

broja za hitne situacije 112 obi-

lježen jeunedjelju, a 11. februar

kao praznik zaposlenih u ovoj

službi ustanovljen je u Evrop-

skoj uniji 2009. godine, kako bi

se poboljšala informisanost i

edukacija građana o važnosti

broja 112.

J. BEHAROVIĆ

MOJKOVAC

–MarinkoMe-

dojević, bivši predsjednik

sindikatakompanije „Tara“,

čovjekkoji je, kakoon tvrdi,

dobiootkaz zato što jepričao

onepravilnostimau fabrici i

ugroženoj bezbjednosti za-

poslenih, reagovao jena sa-

opštenjemenadžmenta

kompanijeukojemseon, ka-

ko jenaveo, proglašavakri-

vimi čovjekomkoji se trudi

dananese štetu fabrici.

Ističe da nema nikakve ni na-

mjere ni želje da zatvori fabri-

ku i poručuje da stoji iza svake

riječi javno saopštene.

- Ako menadžment fabrike

smatra da sam iznio neistine,

neka pokrenu moju krivičnu

odgovornost, za moje navode

ja samspremanda odgovaram.

Štosenjihovekonstatacijetiče,

dafabrikaradi,nijetačno.Zbog

tvrdnji da su preduzete sve

mjere zaštite na radu i sprove-

dene, samo ću da konstatujem

da jeuprotekle tri godineupo-

gonu montaže povrijeđeno 30

odsto zaposlenih (15 radnika),

a tragično stradalo sedam od-

sto (troje), pa izgleda da zdrav-

lje i životi zaposlenih nijesu u

prvom planu menadžmenta

fabrike, već samonovac.

Izgleda da hoće mene da pro-

glase da sam ja odgovoran za

događaje u fabrici - a ko, ako ne

sindikat treba da stane iza za-

poslenih.Umjestodaporodica-

manastradalihobjasne razloge

tragičnenesreće, oni želemene

dadiskreditujuiprozovuzane-

što štone stoji –naveo je on.

Tvrdi i damu je firma izPodgo-

rice (redakciji poznato koja),

izdala uvjerenje da je obučen

za zaštitu na radu i bezbjed-

nost, a da nijesu sproveli nika-

kvu obuku, niti je ikada pola-

gao.

- To je krivično djelo falsifiko-

vanje dokumenata – naveo je

on.

R. Ć.

PODGORICA

–UBiltenu

UniverzitetaCrneGorekoji

je izašao jučeobjavljene su

presudekoje jeSudčasti ne-

davno izrekaoprofesoru

VladimiruPešićuzato što je

prekršioEtički kodeks, jer je

prošle godineu javno-

sti, kako supresudili,

uvišenavrata ,,izno-

sionegativne, near-

gumentovane stavo-

ve i kvalifikacijena

računorganaUniver-

ziteta“.

Pešić je, po optužbi

Upravnog odbora

UCG, kažnjen

zatošto jeko-

ristio izraze

poput ,,sit-

ne šićar-

džije“, ,,ko-

mesari“,

,,poslušnici“, ,,kolaboranti“

koji, kako je ocijenioSud časti,

nijesu primjereni akademskoj

komunikaciji. Upravni odbor

je u novembru prošle godine

zatražio da se pokrene postu-

pak protiv Pešića zbog

izjava koje je davao

medijima od jula

do novembra, od-

nosno u periodu

sukoba UCG i

Vlade oko statusa

Visoke medicin-

ske škole u Bera-

nama. Tada je pro-

fesor u javnosti

podržavao rek-

torku Rad-

milu Voj-

vodić, a

kasnije

je, tako-

đe, ne-

godo-

vao što je zbog toga smijenjen

iz Upravnog odbora. Sud časti

je ustanovio da je Pešić izjava-

ma u kontinuitetu stvarao ne-

gativnu sliku o Univerzitetu i

akademskoj zajednici.

Sud časti je javnom osudom

kaznio Pešića i po tužbi dvije

profesorice sa Prirodno-ma-

tematičkog fakulteta - Mare

Šćepanović i Žane Kovijanić-

Vukićević, koje su zatražile

njegovu odgovornost zato što

je prošle godine, gostujući u

emisiji ,,Iz pravog ugla“ na

RTCG, rekao da je menad-

žment fakulteta bio lijen to-

kom rada na reformisanom

modelu studija. Profesor je,

kako je ustanovio Sud časti, u

ovomslučajupovrijediougled

i dostojanstvo radnog tima

PMF-a, jer jegovorioneistinu,

a koristio je i izraz ,,lijen“ koji

nije svojstven akademskoj ko-

munikaciji.

Na ove odluke se Pešić nije ža-

lio.Onjeodbaciooptužbedaje

prekršio Etički kodeks. Rekao

jeda jevrijemenajbolji sudija i

pokazaćekoje ikolikoradioza

dobrobit i društva i Univerzi-

teta.

N.Đ.

Operativno-komunikacioni centar 112 podrška za sve hitne situacije

Zagodinuprimljeno

103.866hitnihpoziva

Tokomljeta

spašeno

47 turista

Prošlog ljeta u 41. akciji, koje

su iniciranepozivomnabroj

112, spašeno je 47 stranih tu-

rista.

- Od toga po devet poljskih i

njemačkihdržavljana, zatim

šest iz Češke, pet iz Holandi-

je, početiri izFrancuske i Ru-

sije, iz Srbije tri, po dvoje iz

Australije i Izraela, kao i je-

dan državljaninKine – preci-

zirao jeDaniloMiljević.

Kako je objasnio, uglavnom

su to bila spašavanja sa pla-

nina–odSubre,prekokanjo-

naNevidio, padoDurmitora

i Bjelasice.

- U većini slučajeva akcije je

izvodila Gorska služba spa-

šavanja – rekao je Miljević i

dodao da operateri OKC-a

primaju pozive i na engle-

skom jeziku, a u slučaju po-

trebepozivisemoguprimati

i na ruskom, albanskom i ita-

lijanskomjeziku.

Saobraćajnenesreće,

razbojništva, požari...

Od ukupnog broja poziva prošle godine 6.363 bilo je za Upravu

policije.

- Građani su prijavljivali saobraćajne udese, razbojništva,

nasilje u porodici, narušavanje javnog reda i mira i slično.

Zavodu za hitnumedicinsku pomoć proslijeđeno je 1.453

poziva, a Službi zaštite i spašavanja 1.432, koji su se

odnosili na prijavljivanje požara na otvorenom i u

zatvorenomprostoru – naveo je Danilo Miljević.

Za Direktorat za vanredne situacije bilo je 238

poziva, koji su se odnosili na pronalaženja neek-

splodiranih ubojnih sredstava, odrone na putu,

spašavanje planinara...

Pozivi

upućeni OKC

112 preusmjeravaju

se, u zavisnosti od

potrebe, prema policiji,

hitnoj pomoći, službi

zaštite, vatrogasnoj službi,

službi za spašavanje

namoru

DaniloMiljević

TimOKC 112pripravan24 sata

Bilten UCG objavio presude za profesora PMF-a

Stavljena tačka

na slučaj Pešić

Reagovao bivši radnik fabrike „Tara“

Pozivakompanijuda

ga tuži, ako je lagao

Vladimir Pešić

PODGORICA

–Turska

agencija zameđunarodnu

saradnju i koordinaciju (TI-

KA) uprvoj polovini ove go-

dinedaće tri vrijednedona-

cije za školskuopremu i

infrastrukturunekoliko

školskihobjekata, saopšte-

no je izMinistarstvapro-

svjete.

Doniraće novac za rekon-

strukcijuOŠ„29. novembar“u

Dinoši, zatim za rekonstruk-

ciju fiskulturne saleGimnazi-

je u Tuzima, a doniraće i pa-

metne table i računarsku

opremu zaGimnazijuuRoža-

jama.

Nakon izrade glavnih proje-

kata, kako su kazali, znaće se i

visina ulaganja.

U saradnji sa Ministarstvom,

Tika će razmotriti i infra-

strukturnepotrebe jošnekoli-

ko školskihustanova.

J. B.

TIKA će

uložiti u

obnovu

tri škole

Ministarstvo prosvjete