Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Institut za

javnozdravljepotvrdio je

još dva slučajaobolijevanja

odmalihboginjauCrnoj

Gori - dječakL. B. (2015)

koji senalazi unikšićkoj

bolnici i djevojčicaM. Š.

(2017) koja jehospitalizo-

vanau Institutuzabolesti

djeceuPodgorici.

Oboje su, kako je saopšteno,

virusubiliizloženitokomdu-

žegbolničkogliječenjauBeo-

gradu. Dječak i djevojčica su

za sada stabilnih vitalnih pa-

rametara, ali su zbog uzrasta,

opasnosti od razvoja kompli-

kacija, kao i zbog sprečavanja

daljeg širenja infekcije izolo-

vani i hospitalizovani u teri-

torijalno nadležnim stacio-

narnimustanovama.

UVOZVIRUSA

- Epidemiološkim istraživa-

njem identifikovani su izvor

infekcije,kaoibliskikontakti

tokom perioda zaraznosti –

naveli su iz Instituta i dodali

da je u našoj zemlji do sada

zabilježeno pet slučajeva

obolijevanja odmorbila.

Usvimslučajevima, kakona-

glašavaju iz ove zdravstvene

ustanove, radiloseo„uvozu“

virusa, pri čemu lokalnopre-

nošenje morbila kod nas još

nije registrovano.

U Institutu za javno zdravlje

kažu da svakodnevno obra-

đuju kliničke uzorke pacije-

nata sa osipnimgroznicama.

- Vakcinacija protiv malih

boginja, kao jedina specifič-

na i jedina visokoučinkovita

mjera prevencije, uspješno

se sprovodi usvimgodištima

djece koja su predviđena za

vakcinaciju, ali i među odra-

slim stanovništvom koje je

identifikovano da se nalazi

pod povećanim rizikom ka-

ko od obolijevanja tako i od

daljeg širenja virusamorbila

–naveli su iz Instituta.

OBUHVAT

Postignuti nivo obuhvata

vakcinom protiv malih bo-

ginjadojučejeiznosio46,56

odsto među djecom rođe-

nom 2016, što je za oko tri

procenta više u odnosu na

prethodnih sedam dana.

Ipak, u Institutu za javno

zdravljeprocjenjujuda i da-

lje postoji oko 8.300 djece

predškolaca, rođenih izme-

đu 2012. i 2016, koja nijesu

zaštićena od morbila i koja

nose rizik odobolijevanja.

-Porast obuhvataukazujeda

je značaj pravovremene vak-

cinacije i zaštite djece od

morbila prepoznat od rodi-

telja.Međutim, od posebnog

je značaja dodatnounaprije-

diti obuhvate u svimgenera-

cijamapredškolskedjece, jer

će se isključivo na taj način

stvoritiuslovikoji ćeonemo-

gućiti epidemiju morbila

među najosjetljivijima i naj-

ugroženijima, odnosno me-

đumalomdjecom–kazali su

iz Instituta.

Epidemiolog dr Senad Begić

poručio je ranije da nema

mjesta panici, te da se očeki-

valodaćesepojavitinovislu-

čajevi obolijevanja od malih

boginja.

Sl.R.

PODGORICA

– Dječaka,

koji jenedavnobrutalno

ubijen, pregledao je6. janu-

rauDječjoj bolniciKlinič-

kog centra, zbogpovredena

čelu, vrhunski ljekar i profe-

sionalackoji jeuvišenavra-

taprijavljivao sumnjunana-

siljenaddjecom, kada suna

toupućivali znaci i simpto-

mi, ali uovomslučajuništa

nijeukazivaloda jemališan

biožrtvanasilja, tvrde iz

Sindikatadoktoramedicine.

Oni su istakli da tadaniti jedan

nalaz ili rezultat radioloških

pretraga nije ukazivaona zna-

ke fizičkog nasilja. Dječak je

imao hematom na čelu, te je,

kako kažu, povreda odgovara-

la podacima koje su ljekaru

dali očuh i njegov komšija po-

licajac,kojiihjedovezaoubol-

nicu. Ispričali su da je dijete

palo iz kreveta i udarilo o par-

ket.

PREGLED

-Napregledudječak jebiomi-

rani sjedio jeukriluočuha, što

je još jedna činjenica koja or-

dinirajućeg ljekara nije navela

na pretpostavku da je dijete

trpjelo nasilje. Dijete koje trpi

nasilje često je uznemireno u

bliziniosobekojasprovodina-

silje. Veće dijete to može ver-

balizovati, dokmanje dijete to

ispoljava plačem - istakli su

oni.

Pojasnili su da je dječak imao

podliv ispod oka koji često na-

staje kao posljedica spuštanja

hematoma sa čela dejstvom

gravitacije, a ne kao povreda

koja je nastala zasebnim, di-

rektnim dejstvom sile u pre-

djeluoka.

- Kod dječaka nijesu postojale

drugepovrede, vidljivi tragovi

starihpovreda, znaci zapušte-

nosti ili neuhranjenosti – ista-

kli suoni.

LjekariKliničkogcentra, kako

dodaju, mjesečno prime stoti-

nak djece sa sličnim trauma-

maglavekoje suu tomuzrastu

najčešće posljedica pada ili

nesretnog slučaja.

- Pri tjelesnom pregledu zlo-

stavljanedjecečesti su tragovi

prstiju ili predmeta kojim je

povreda nanešena, koji ovdje

nisu postojali - saopštili su iz

Sindikata.

Iz Sindikata su pojasnili i da

početkom januara dijete nije

hospitalizovanozbogpovrede

koju je zadobilo, već je upuće-

no na dodatna ispitivanja po-

što je ordinirajući ljekar zbog

uvećanih limfnih čvorova na

vratuposumnjaonasistemsku

bolest kod dječaka. Dijete je,

prema njihovim

riječima,upu-

ćeno da sju-

tradan

uradi do-

da tne

pretrage

kako bi se

otklonila

sumnja na

njegovo

eventualno narušeno zdrav-

stveno stanje.

APEL

-Mi, crnogorski ljekari, pogo-

đenismoovomtragedijomko-

liko i ostali naši sugrađani i ne

nalazimo sena suprotnoj stra-

ni javnosti koja ovih dana pre-

ispituje našu savjesnost i pro-

fesionalnopostupanje–istakli

su iz Sindikata.

Upozorili su da sugestije da

ljekari ne rade svoj posao sa-

vjesno, „da su pacijenti žrtve,

ne samo nasilnika već i nesa-

vjesnih ljekara, bez ikakve

provjere i preispitivanja, u

značajnoj mjeri ugrožavaju

bezbjednost i predstavljaju

činuznemiravanja javnosti“.

Petnaestomjesečnog P. J. na

smrt je pretukao, kako se

sumnja, Nermin Šišić (BiH)

koji ježivio sanjegovommaj-

kom Jelenom Jovović. Dje-

čak je u nedjelju dovezen u

podgoričku Službu hitne po-

moći sa vidnim povredama

po tijelu, u nesvjesnom sta-

nju, odakle je odmah upućen

u Klinički centar. Ljekari su

uspjeli da reanimiraju mali-

šana, ali jeon izgubiobitkuza

životisjutradanpodlegaopo-

vredama. Ispostavilo se da

ga jemjesecima tukao, a4.

januara na smrt i pretu-

kao Šišić, koji je uhapšen

zajedno sa djetetovom

majkom. I jedno i drugo

negiraju krivična djela

koja su im stavljena na

teret.

N.Đ.

acija porijeklomsa Balkana

ovac

ljadama izbjeglica. Za strance,

bez posebnih dozvola i prat-

nje, pristup takvim punktovi-

ma je gotovonemoguć.

PROMJENA„CJENOVNIKA“

Samim tim, prema kazivanju

ElmeĐ. kontroverzne „huma-

nitarke“ sa Kosova, jedine že-

ne u takozvanoj balkanskoj

misiji, otpala je mogućnost bi-

lo kakve provjere validnosti

podataka kojima su raspolaga-

li. Uvjerili su se, međutim, da

više nije na snazi ni doskoraš-

nji cjenovnik svojevrsnog ot-

kupa zarobljenika, čak ni kod

kurdskih milicija koje su slo-

bodu naplaćivale od 10 do 30

hiljadadolarapozarobljeniku.

Cijena je sada znatno viša. Od

drugepolovine januara i nago-

vještaja turske ofanzive na te-

ritoriju sirijskih Kurda, trgo-

vaca „robljem“ je svemanje…

Naša sagovornica tvrdi da su, s

obziromna haos koji vlada na

gotovo dvije trećine sirijske

teritorije, šanse za spas zaro-

bljenihpripadnikabivšihISIL

formacija sve manje, jer zaro-

bljenici postaju sve nepodno-

šljiviji teret i za kurdske mili-

cije i za vojne formacije

sirijske opozicije i za razne

druge oružane frakcije bez

ikakve strategije, a nepredvi-

dive taktike.

R. TOMIĆ

(Sjutra: Sudbinenestalih

i zarobljenihdržavljana

CrneGore)

S obziromna

haos u zemlji

u kojoj ratuju

svi protiv

svih, šanse da

humanitarne

organizacije

učine nešto

značajnije u

pokušajima

pronalaženja

nestalih i

oslobađanju

zarobljenih,

premamišljenju

Pobjedinih

sagovornika

iz takozvane

Balkanskemisije,

minimalne su

Registrovana još dva slučajamorbila – trogodišnjak i jednogodišnjakinja

Dječak i djevojčica

zaraženi uBeogradu

Izdanaudan rastebroj vakcinisanedjece

Postignuti nivo obuhvata vakcinomprotivmalih boginja do juče iznosio je 46,56 odsto

među djecom rođenom2016. Procjena je da i dalje postoji oko 8.300 djece predškolaca,

rođenih između 2012. i 2016, koja nijesu zaštićena odmorbila – naveli su iz Instituta

Bračni par

izKotora

stabilno

Supružnici sa primorja, koji

su prošle sedmice, zbog

obolijevanja odmalih bogi-

nja smješteni u kotorsku

bolnicu dobrog su zdrav-

stvenog stanja.

Kako je za Pobjedu kazala

infektolog iz te bolnice dr

Ljiljana Knežević, žena je

juče otpuštena kući, dok će

njenom suprugu danas biti

urađena kontrolna dijagno-

stika i najkasnije do sjutra i

on će biti pušten iz bolnice.

- Novih slučajeva morbila

nema, ali smo pripravni u

slučaju da se dese. Za sada

je situacija stabilna – kazala

je kratko Knežević.

Sindikat doktoramedicine saopštio da ljekari nijesu odgovorni za smrt petnaestomjesečnog P. J.

Fizičkapovredanije

ukazivalananasilje

Mijušković: Odcentaraza socijalni

radočekuje senemoguće

Iz Sindikata zaposlenihu socijalnoj djelatnosti saop-

šteno je juče da su posljednja dvamjeseca svjedoci

pretežno nestručnih, a vrlo često i zlonamjernih ko-

mentara o funkcionisanju sistema socijalne i dječije

zaštite, posebnocentarazasocijalni rad.

- Niko kaomi u sistemu socijalne djelatnosti ne pre-

poznaje i osjeća bol i patnju čovjeka, sa kojomsmo

svakodnevno suočeni i preživljavamo svačije i sva-

kojake nevolje. Ne sporimo da je i naš rad podložan

kritici,alivrijeđajuneutemeljenizlonamjernikomen-

tarikojidovodeupitanjestručnostiprofesionalizam

zaposlenihusocijalnojdjelatnosti–navodiseusaop-

štenju koje je potpisao predsjednik NenadMijuško-

vić.

Oni su ogorčeni što su u javnosti predstavljeni kao

neodgovorni i neprofesionalni službenici.

- Problemnastaje kada se neki mediji i dio nevladi-

nog sektora, ne poznajući dovoljno nadležnosti

centarazasocijalniradiustanovasocijalneidječije

zaštite,nebavenapravinačinnašimradom

– istakao jeMijušković i dodao da se

odcentarazasocijalniradočekuje

nemoguće, pa i da bez prethod-

nih saznanja o nekom slučaju

preduzmu odgovarajuće

mjere i radnje.

Usaopštenjuseističeidase

ostali sistemi zaštite, uklju-

čujući zdravstveni i obra-

zovni sistem, pokušavaju

amnestirati od odgovor-

nostizaopažanjeiprijavlji-

vanje rizičnih porodica si-

stemusocijalnezaštite.

NenadMijušković