Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Najzastu-

pljenija seksualnoprenosiva

infekcijaunašoj zemlji, kako

su saopštili iz Instituta za

javnozdravlje, jeHPV infek-

cija, zatimhepatitis i hlami-

dija.Međuoboljelima su

uglavnommladi između 15 i

29godina.

U crnogorskim zdravstvenim

ustanovama, prema podacima

Instituta iz 2016. godine (stati-

stika za prošlu godinu još nije

dostupna), evdentirano je se-

dam osoba koje su oboljele od

neke seksualno prenosive bo-

lesti, ali stručnjaci procjenjuju

da je taj brojmnogo veći.

Izovezdravstveneustanovesu

povodomDana seksualne i re-

produktivnesvijesti koji jeobi-

lježen juče ukazali na značaj

očuvanja i unapređenja repro-

duktivnogzdravlja, kaopredu-

slova opšteg prosperiteta.

NAČINPRENOSA

Oni objašnjavajuda se seksual-

noprenosive infekcijedobijaju

preko tjelesnih tečnosti i dodi-

ra sluzokože, u situacijama ne-

zaštićenog seksualnog odnosa

(nekorišćenja kondoma), uk-

ljučujući oralni ili analni seks.

- Kod pojedinih vrsta seksual-

no prenosivih infekcija moguć

je prenos i najjednostavnijim

dodirom sa inficiranom ko-

žom, kao što je slučaj sa geni-

talnim bradavicama koje su

izazvane humanim papiloma

virusom (HPV). Neki tipovi

HPV-a (visokorizični, onkoge-

ni) uzrokuju karcinom grlića

materice.Važnojenaznačitida

kod ovih bolesti kondom ne

obezbjeđujeapsolutnuzaštitu,

a pri tome su najčešće seksual-

no prenosive infekcije – naveli

su iz Instituta.

Procjenjujese,kakonaglašava-

ju, da je, danas, oko 80 odsto

seksualno aktivne populacije

zaraženonekimtipomHPV-a.

- Dok se kondilomi uspješno

uklanjaju, potpuna eliminacija

virusaizorganizmanijemogu-

ća. PoredHPV-a i virus herpe-

sa se može prenijeti dodirom

kože zdrave osobe sa kožom

zaraženeosobe.Zbog toga, niu

slučaju ove infekcije, kondom

nepružapotpunuzaštitu–po-

jašnjavajuu Institutu.

INFEKCIJE

Među ostalim često zastuplje-

nim seksualno prenosivim in-

fekcijama su, kakododaju, hla-

midija, izazvana bakterijom

Chlamidya trachomatis, koja

semožeprenijetiiprilikompo-

rođaja sa inficirane majke na

bebu. Ova infekcija je, kažu u

Institutu, posebno opasna, jer

kod80odsto inficiranihne po-

kazujenikakve simptome,mo-

že uzrokovati sterilitet jer do-

vodi do trajnog oštećenja

reproduktivnih organa kod

oba pola.

Česta infekcija je i trihomoni-

jaza, koju izaziva parazit

trichomonas vaginalis i najče-

šće je zastupljena kod mladih

seksualno aktivnihžena.

Sl.R.

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA/NOVIPA

ZAR

-Neformalna, na-

vodnohumanitarnamisi-

jakoju sučinili jedna žena

i devetmuškaraca saKo-

sova, izBosne iHercego-

vine, Sandžaka iMakedo-

nije, a čiji je cilj bio

ispitivanjemogućnosti

evidentiranja zarobljenih

pripadnika ISIL formaci-

japorijeklomsaBalkana,

okončana je 5. februara -

neuspješno.

Iako je „balkanska formacija

humanitaraca“ imala izvjesnu

logističkupodrškuturskihko-

lega, pa i pojedinihmisija pod

pokroviteljstvom UNHCR-a

na teritoriji Sirije, ali u samom

središtu sveopšteg haosa, pre-

ma sopstvenim priznanjima

Pobjedinih sagovornika, jed-

nostavnosenijesumoglisnaći.

SVI PROTIVSVIH

-Poslijenizavojnihakcija, po-

čevodkurdskihprovincijako-

je se graniče sa Turskom, pa

ratnihdejstava između raznih

sirijskihvojno-političkihfrak-

cija i milicija, tamo se čini da

ratujusviprotivsvih-kažeFa-

hredin Ć. bivši „pripadnik“

novopazarskogFurkana, a već

godinu i po jedanod liderane-

formalne humanitarne vjer-

ske organizacije čiji povjere-

nici djeluju u gotovo svim

balkanskim državama pa, na-

vodno, i uCrnoj Gori.

U takvoj atmosferi veoma se

teškosnalazeimisijekojeima-

ju podršku matičnih država

pa, čak, i međunarodno verifi-

kovani službenici i volonteri

Crvenog polumjeseca. Zbrka

nadležnosti je, prema njego-

vimriječima, totalna. Admini-

strativni kapaciteti svedeni su

naličneodlukemnoštvalokal-

nih komandanata i prosto je

apsolutno nerealno očekivati

bilokakvu„humanitarnu“po-

moćuvezi sanestalimili zaro-

bljenim pripadnicima bivših

ISIL formacija.

STOP ZASTRANCE

Balkanskimisionari suuSiriju

(preko Turske) otputovali 24.

januara, sa dokumentacijom i

podacima koje su prikupljali

od porodica osoba za koje se

pretpostavlja da su zarobljeni

u raznim fazama uništenja ta-

kozvaneISILdržave,počevod

proljeća 2016. godine. Prema

timizvorima, nestalihradikal-

nihislamistaporijeklomizne-

ke od balkanskih zemalja je

120, a zarobljenih95.

Nestalima se, prema objašnje-

njimanašihsagovornika, sma-

traju osobe za koje ne postoji

nijedan dokaz da su poginule

ili zarobljene, pa bi se moglo

pretpostavitidasuunekomod

improvizovanih prihvatnih

logora, „integrisane“međuhi-

PODGORICA

–Vijeće

Osnovnog suda jučenijeod-

lučivalopoprigovoruzaštit-

nika imovinsko-pravnih in-

teresanaodlukuda seGoran

Đurović vrati uSavjet Jav-

nog servisadookončanja

sudskogpostupka.

Ovo je za Pobjedu potvrdila

savjetnica za odnose s javno-

šćuuOsnovomsuduuPodgo-

rici Anja Krkeljić, koja je do-

dala da, prema zakonu, Vijeće

ima rok od 15 dana da odluči o

prigovoru.

PovodomslučajaĐurovićjuče

se oglasio i predsjednik Sud-

skog savjetaMladenVukčević

koji je kazao da to tijelo nema

mogućnostdapreispitujepra-

vosnažne odluke sudova, niti

ovlašćenja da preispituje nji-

hovu zakonitost ili nezakoni-

tost.

- Odluke koje sudije donose, u

zavisnosti od vrste, mogu se

preispitivati jedino u postup-

kupredodgovarajućimvijeći-

ma ili sudovima višeg

stepena – saopštio je

on.

Vukčević je poručio

da Savjet neće uče-

stvovati u javnom di-

jalogu o sudskim od-

lukama koje nijesu

pravosnažne.

- Savjet će i ubuduće biti foku-

siran na jačanje nezavisnosti

sudstva, što je esencija vlada-

vine prava i evropskih vrijed-

nosti kojima Crna Gora teži -

zaključio je on.

Osnovni sud u Podgorici, po-

stupajući po zahtjevu Gorana

Đurovića, donio je prošle sed-

mice rješenje o privremenoj

mjeri, kojom nalaže

Skupštinidagavratiu

Savjet Radio Televi-

zije Crne Gore u

rokuodosamdana,

do okončanja sud-

skog postupka koji

on vodi u ovom slu-

čaju.

IzSkupštine su,međutim, po-

ručili da je Osnovni sud ova-

kvom privremnom mjerom

zapravo pokušao da obesmisli

Ustavom utvrđenu podjelu

vlasti na izvršnu, zakonodav-

nu i sudsku i na ovaj način po-

kušao urušavanje pravnog si-

stema države.

-Ovaodluka, kao i ostaleodlu-

ke Skupštine o imenovanju i

razrješenju, ne mogu biti

predmet preispitivanja pred

redovnim sudom. Kada bi se

prihvatilo ovo tumačenje

Osnovnog suda u Podgorici,

tada bi sve odluke o izboru i

razrješenju javnih funkcione-

radonijetenaplenumu, glasa-

njem poslanika u Skupštini,

mogle biti poništene – upozo-

rili suoni.

Zaštitnik imovinsko-pravnih

interesa podnio je prigovor u

kojem, pored ostalog, navodi

da bi se desio „pravni haos“

akobi seodlukasudaprihvati-

la.

-Ukolikobi seprihvatilorezo-

novanje suda da odluke o iz-

borui razrješenjujavnihfunk-

cionera donijete na plenumu,

glasanjem poslanika u Skup-

štini, mogu biti poništene od

strane redovnih sudova, onda

bi ušli u pravni haos, jer bi se

na isti način pred sudovima

mogle preispitivati i odluke o

izboru članova Vlade, premi-

jera i drugih javnih funkcio-

nera koje bira Skupština, a

ovo imajući u vidu čl. 82

Ustava Crne Gore - piše u

dokumentu.

K. J.

PODGORICA

–Senatori

UniverzitetaCrneGore izja-

sniće sena elektronskoj

sjednici, koja jepočela juče,

oprijedloguMedicinskog

fakultetada seu spisakusta-

novaukojima studenti

obavljajupraksuzvanično

uključi i podgoričkiDom

zdravlja.

DekanMedicinskog fakulteta

Goran Nikolić pojasnio je za

Pobjedu da studenti od osni-

vanja ove visokoškolske usta-

nove obavljaju praksu u pod-

goričkom Domu zdravlja, ali

da im je to formalno onemo-

gućeno u maju prošle godine

kada ga je Senat isključio iz

nastavne baze.

-Tosadaovomodlukomreguli-

šemo, da ne kažemispravljamo

ili dopunjavamo - rekao je on.

Uprkos tome što Senat prošle

godine nije usvojio njihov pri-

jedlog i uvrstio podgorički

Dom zdravlja u nastavnu ba-

zu, prema riječimaNikolića, u

praksi se suštinski ništa nije

promijenilo. Kaže da su stu-

denti i dalje išli na praksu.

-Ništami tunijesmomijenjali

i nijesmo se mnogo obazirali

nato(odlukuSenata).Tojebio

formalni propust ili nedosta-

tak. Pričao samtada sa rektor-

komRadmilomVojvodić i ni-

jesam dobio objašnjenje,

negdje je pojašnjeno da će se

topopraviti -rekao jeNikolić.

Studenti su, ističe on, morali

da idu na praksu jer nijesu

imali alternativu.

- Imaju porodičnu medicinu,

vrlo čvrsto zastupljenu u na-

šim programima, koju samo

tamomogu vježbati. Nemogu

je vježbati na vaskularnoj hi-

rurgiji Kliničkog centra – re-

kao je on.

Vijeće Medicinskog fakulteta

je na sjednici koja je održana

sredinom januara usvojilo od-

luku o dopuni odluke o odre-

đivanju nastavne baze Medi-

cinskog fakulteta gdje je

navedeno da Dom zdravlja u

Podgorici bude nastavna baza

zaoblastpreventivnih i klinič-

kih grana medicine, odnosno

stomatologije.

N.Đ.

POVODI:

Kakva je sudbina zarobljenih i nestalih pripadnika ISIL for

Nepomažuni

ni „humanitarc

Poslije niza vojnih akcija, počev od

kurdskihprovincija koje se graniče sa

Turskom, pa ratnihdejstava između

raznih sirijskihvojno-političkih frakcija

imilicija, tamo se čini da ratuju svi protiv svih - kaže

FahredinĆ. bivši „pripadnik“ novopazarskog Furkana

10

do 30hiljada dolara

kurdskemilicije

naplaćivale su ranije

slobodu zarobljenika, a

sada je cijena porasla

Vijeće Osnovnog suda u Podgorici nije odlučivalo o prigovoru Skupštine

Sudski savjet neće

tumačiti presude

Vukčević je poručio

da Savjet neće

učestvovati u javnom

dijaloguo sudskim

odlukama

koje nijesu

pravosnažne

Podgorički Domzdravlja u nastavnoj bazi UCG

Nikolić: Ispravljamo

prethodnugrešku

Medicinski fakultet

Nema pravih podataka o seksualno prenosivimbolestima

Najzastupljenija

HPV infekcija

MladenVukčević