Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Ekonomija

stala lider i pokretač digitalnog razvoja

cija veoma razvijen.

- Smatramda smo ključni korak

u razvoju crnogorskog teleko-

munikacionog tržišta napravili

upravo mi kada smo prije dvije

godine krenuli da razvijamo

snažnu optičku mrežu u pri-

gradskim naseljima i tako svim

domaćinstvima dali mogućnost

brzog interneta u kućama - izja-

vio jeLučić.

Istakao je snažnu podršku

Vlade i nadležnih agen-

cija za postizanje što

boljih uslova za po-

slovanje telekomu-

nikacionih opera-

tora.

- Kao i svi opera-

tori u svijetu, mi

se nalazimoupe-

riodu transfor-

macije. Gubimo

određeni segment

prihoda zbog utica-

ja socijalnih mreža,

ali sestvarajunovemo-

gućnosti koje mi planira-

mo da iskoristimo - rekao je

LučićinaglasiodaćeM-teliove

godine veliku pažnju posvetiti

društveno odgovornim projek-

tima.

- Sa ponosom možemo reći da

smo Kliničkom centru Crne Go-

re donirali projekat Telemedici-

ne, koji je vrijedan skoro milion

eura. On će omogućiti brži i jed-

nostavniji pregled pacijenata, uz

mogućnost kreranja jedinstve-

nogdigitalnogmobilnogkartona

- poručio jeLučić.

S.POPOVIĆ

69miliona,

liona,

odstoviše

Lučić je naveo da je trend u svijetu okrupnjavanje operatora

koji imaju infrastrukturu.

- Nivo ulaganja u optičku infrastrukturu i buduću 5Gmobilnu

mrežu je ogroman, a margine pro itabilnosti u tom segmentu

se smanjuju. Sa druge strane, povećaće se broj servis provaj-

dera i niza startap aplikacija i servisa. Samim timočekujem

dalje smanjenje i ukrupnjavanje telekomunikacionih operatora

ne samo u Crnoj Gori već i u čitavoj Evropi – naveo je Lučić i

naglasio da, sa druge strane, očekuje pojavu niza kompanija

koje će sa svojimdigitalnim servisima zarađivati mnogo

više negomrežni operatori.

- Sada su glavni igrači u ovom segmentu Apple, Google,

Facebook, Amazon, Alibaba i drugi koji nisumrežni već

servis provajderi - podsjetio je Lučić.

ujeukrupnjavanjeoperatora

PODGORICA

Na tender za

izradu idejnogprojekta eko-

loške rekonstrukcijeprvog

bloka termoelektraneprija-

vilo se šest ponuđača, a

Elektroprivreda ćeunared-

nomperiodupristupiti nji-

hovoj evaluaciji, saopšteno

je izEPCG.

Ponude su dostavili češka

ŠkodaPraha i ŠkodaPrahaIn-

vest, grupa ponuđača iz Hr-

vatske, Institut IGH, Zaru-

bezhenergoprojekt i CAU

–Centarzaarhitektutuiurba-

nizam, njemačke kompanije

Steag Energy i Services, Insti-

tut za građevinarstvo Podgo-

rica i Institut za istraživanja i

projektovanja u privredi Beo-

grad, hrvatski konzorcijum

Ekonerg-Nik com-esotech i

njemačka kompanijaVPC.

EPCG je 25. decembra 2017.

godine raspisala tender za

izradu idejnogprojekta, vrije-

dan900.000eura saPDV-om.

- Ekološkoj rekonstrukciji,

vrijednoj 40 miliona eura,

prethodi faza izrade idejnog

projekta koji će definisati naj-

bolja tehnološka rješenja za

prvi blok. Plan je da se poslije

izbora kompanije i izrade

idejnog projekta, izabere

izvođač i opremakojaće se in-

stalirati tokom tri godine - ka-

že se u saopštenju.

Plan je da se ekološka rekon-

strukcija završi do2021. godi-

ne, a uključuje izgradnju si-

stema za odsumporavanje,

denitrifikaciju, unapređenje

rada elektrofilterskog postro-

jenja, izgradnju sistema ot-

padnih voda i rekonstrukciju

sistema transportanusprodu-

kata sagorijevanja, kao i iz-

gradnju toplotne stanice kao

dijela projekta toplifikacije

Pljevalja.

TE u sadašnjem stanju ima

dozvolu da radi još 20.000 sa-

ti, odnosno do 31. decembra

2023. godine. Limit od 20.000

sati važi samo za funkcionisa-

nje sa postojećom tehnologi-

jom, a nakon rekonstrukcije

prviblokćemoćidaradijoš20

godina. Prvobitna ideja Vlade

bila je da unarednomperiodu

samo radi drugi blok TE od

250 megavata, a da prvi blok

bude rezervna varijanta.

EPCG je 31. januara dostavila

Vladi, odnosno Ministarstvu

ekonomije prijedlog alterna-

tivnog rješenja za izgradnju

drugog bloka TE, nakon što je

krajem prošle godine Uprav-

ljački komitet projekta iz-

gradnje drugog bloka TE od-

lučio da, nakon instrukcija

Vlade, prekine saradnju sa

češkom kompanijom Škoda

Praha.

Predstavnici Ministarstva

ekonomije su krajem prošle

sedmice Pobjedi saopštili da

će se novi proizvodni objekat

uPljevljimagraditinakonsvih

detaljnih analiza i nakon izra-

de pozitivne studije izvodlji-

vosti.

S.P.

M-tel

želi da bude

nosilac četvrte

industrijske revolucije u

Crnoj Gori, kreirajući novo

digitalno društvo i pružajući

korisnicima jedinstven

doživljaj personalizovanog

korišćenja digitalnih

tehnologija i servisa,

kaže Vladimir

Lučić

Završen tender za idejni projekat ekološke rekonstrukcije prvog bloka termoelektrane

Prijavilose šest ponuđača

Plan je da se poslije odabira kompanije i izrade idejnog projekta

ekološke rekonstrukcije prvog bloka izabere izvođač i oprema

koja će se instalirati u periodu od tri godine, navedeno je iz EPCG

VAŠINGTON/PODGORICA

Kineski projekti naZapad-

nomBalkanuobično se rea-

lizujukrozkoncesiono finan-

siranje i nastavićeda rastuu

narednimgodinama, ocije-

njeno je izMeđunarodnog

monetarnog fonda.

- Kineski projekti su željeli da

budu tretirani van uobičajenih

zakonskih procedura odabira

ili postupka javnihnabavki, kao

što je slučaj u Crnoj Gori i bez

punopažnje kako će se toodra-

ziti na javni dug i njegovu odr-

živost - kazali su iz MMF-a i

dodali da je rast kineskih inve-

sticija počeo nakon prvog regi-

onalnog samita u novembru

2015. godine, nakon kojeg je

potpisano nekoliko bilateral-

nihsporazuma,čimesuotvore-

na vrata za kineske investicije

prije svega u drumsku i ener-

getskuinfrastrukturu.UMMF-

u smatrajuda je saradnja saZa-

padnim Balkanom šansa za

kineski pristup tržištuEU.

Prema grafici MMF-a, za koju

su korišteni podaci Evropske

banke za obnovu i razvoj, u Sr-

biji su ugovorene kineske inve-

sticije od 2,6 milijardi eura, u

BiH 2,1 milijardu, 900 miliona

za prioritetnu dionicu autopu-

ta uCrnoj Gori i 600miliona za

obnovumakedonskih željezni-

ca.

- Poboljšani saobraćajni pro-

jekti u regiji olakšaće prevoz

kineske robe na tržište EU, a

strategija će istovremeno oja-

čati regionalnu infrastrukturu

povezivanja unutrašnjeg trži-

šta Zapadnog Balkana, kao i

njenih veza sa tržištem EU -

precizira se u dokumentu i isti-

če da će uticaj projekata na do-

maću ekonomiju zavisiti od

izbora i uspjeha projekata.

MINABIZNIS

PrognozaMMF-a

Kinaćenastaviti

ulaganjanaBalkanu

PODGORICA

Barska kompanija Port of Adria zakazala je van-

rednu skupštinu akcionara za 23. februar ove godine na kojoj će

odlučivati o zaduženju kod Evropske banke za rekonstrukciju

i razvoj. U pozivu za skupštinu se ne navodi iznos planiranog

zaduženja, ali se kaže da će se odlučivati i o zalaganju pokretne

imovine kompanije za ovaj zajam.

R.E.

Port of Adria zakazao vanrednu skupštinu

akcionara za 23. februar

OdlučujuozaduženjukodEBRD

PODGORICA

Elektro-

mrežaSrbije (EMS) potpi-

sala jememorandumo ra-

zumijevanjuo stvaranju

međuregionalneberze

električne energijeuregio-

nucentralne i jugoistočne

Evrope.

Kako je saopšteno iz EMS-a,

memorandum je potpisan s

predstavnicima Berze elek-

tričneenergijeza jugoistočnu

Evropu (SEEPEX), Evropske

berze električne energije

(EPEX SPOT), Berze elek-

trične energije Mađarske

(HUPX) i mađarskog opera-

tora prenosnog sistema (MA-

VIR). Sporazum predviđa

spajanje HUPX i SEEPEX,

preduzeća koja su operatori

organizovanog dan-unapri-

jed (spot) tržišta električne

energije uMađarskoj i Srbiji,

uz zadržavanje snažne veze

saEPEXSPOT-om,kaovode-

ćim nosiocem uspostavljanja

jedinstvenog evropskog trži-

šta.

EPEX SPOT, EMS i MAVIR

naći će se u ulozi osnivačkih

akcionara nove berze elek-

tričneenergije.Novaberzaće

koristiti usluge EPEX SPOT-

a za obavljanje aktivnosti na

dan-unaprijed tržištu, kao i

aktivnosti nanjegovompove-

zivanju. Sjedište berze će biti

uBudimpešti i Beogradu.

S.P.

Integracije na tržištu električne energije centralne i jugoistočne Evrope

Osnivajumeđuregionalnuberzustruje

PODGORICA

Ministarstvo saobra-

ćajapodnijelo je zahtjevza izdavanje

građevinskedozvole za izgradnju

poddionice 1.1.3, kojučini otvorena

trasa saobostranomservisnomzo-

nomnaGornjimMrkama, napriori-

tetnoj dionici autoputaodSmokovca

doMateševa.

Do sada je izdato 17 građevinskih do-

zvola za izvođenje građevinskih radova

i devet za izgradnju odlagališta viška

materijala iz iskopa. Odpočetka izgrad-

nje prioritetne dionice autoputa Bar -

Boljarekineskoj kompanijiCRBCispla-

ćeno je 345,6miliona eura. Angažovano

je 99 podizvođača, od čega 80 iz Crne

Gore.

Gradnja prioritetne dionice Smokovac

– Uvač –Mateševo, dugačke 41 kilome-

tar, počela je 11. maja 2015. godine, od

kada kreće rok od četiri godine za zavr-

šetak radova. Izgradnja će koštati 809

miliona eura.

S.P.

Podnijet zahtjev za gradnju još jedne poddionice autoputa

Tražedozvoluza trasunaGornjimMrkama

TEPljevlja

Sa traseauto-puta