Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Poreska

uprava je jučeobjavilanovu

„crnu listu“ kompanija i pre-

duzetnikakoji ukupnoza

PDV i poreze, akcije, koncesi-

je i doprinoseduguju 139.6

miliona eura.

Dug200najvećihzaPDVizno-

si71,5miliona,odčegajerepro-

gramomobuhvaćeno 41,7mili-

ona. Dug sto najvećih dužnika

po osnovu neplaćenih poreza i

doprinosa na lična primanja je

68,15 miliona, od čega je u re-

programu 38miliona eura.

Za poreze i doprinose Monte-

negro erlajnz duguje 17,14mili-

ona eura. Firme biznismena

Dragana Brkovića ukupno za

PDV, koncesije i doprinose du-

guju 14,5 miliona eura - Vektra

Jakić ukupno duguje 8,2milio-

na eura, Vektra Montenegro

4,84 miliona, Vektra Boka 3,1

milion, a Vektra Optel 190.500

eura. Rudnik uglja Pljevlja po

oba osnova duguje 8,7 miliona

eura. Ukupni dug Plantaža 4,6

miliona eura, Tehnoput 3,14

miliona, Željeznički prevoz

3,77miliona, Željeznička infra-

struktura oko dva miliona,

Merkur sistemBudva 2,71mili-

ona eura. Femili šop Bar 2,44

miliona, Old taun invest grupa

2,37 miliona, Vuk petrol Kotor

2,22miliona, Fab-live2,22mili-

ona, Montenegro rojal menad-

žment1,33miliona,Crnogorski

fond za solidarnu i stambenu

izgradnju 1,28 miliona. Soto la

kolinaukupnoduguje1,05mili-

ona eura, Cijevna komerc 1,06

miliona, Rokšped 830.278 eu-

ra, Montenegropremijer

680.000eura,PremijerMonte-

negro 225.000 eura...

Na crnoj listi su i TV Vijesti i

Dejli pres – novina Vijesti, sa

ukupnim dugom od 409.700

eura - od toga Televizija

165.000, anovina 244.714eura i

u reprogramu su. Preduzeće

„Radenko“dugujepoobaosno-

va 371.834 eura, Inpek duguje

817.253, Gradnja promet blizu

400.000 eura, Utip blizu

383.000, Fab lajv 107.307, SNP

130.600 eura...

Poreska uprava crnu listu

objavljuje kvartalno, na osnovu

izmjena Zakona o poreskoj ad-

ministraciji.

M.P.M.

Poreska uprava objavila listu dužnika za poreze i doprinose

KoncernVijesti

duguje409hiljada

Direktor M-tela Vladimir Lučić tvrdi da je ova kompanija p

PODGORICA

M-tel jeu

prošloj godini imao69milio-

na euraprihoda, što je za 23

odstovišenego2016, dok je

profit bioveći za 76odsto, na-

veo je izvršni direktor kom-

panijeVladimirLučić. On tvr-

di da je, bezdileme, 2017. bila

najboljaposlovna godinaM-

tela i značajnijeuspješnijane-

go2016.

- Rasli smo u svim segmentima

poslovanja, možemo sa pono-

som reći da smo, u velikoj kon-

kurenciji, zabilježili rast ubroju

korisnika i prihodu. Bitno je da

smosnažnokrenuliudigitaliza-

ciju imislimdasmopostali lide-

ri i pokretači digitalnog razvoja

u Crnoj Gori - kazao je Lučić

Pobjedi.

DOBIT

Dodao je da je ostvarena EBIT-

DA(dobit prijeporeza, kamata i

amortizacije) lani prešla 25 mi-

lionaeura,štojerastod45odsto

u odnosu na 2016. godinu, kao i

da je u pogledu broja korisnika

2017. godina bila za M-tel

uspješnija od2016. godine.

- Rast korisnika u postpejdu je

iznosio 28 odsto. Svaki pojedi-

načni segment u fiksnoj mreži

bilježi značajan rast. Tako je

broj korisnikaTVuslugaveći za

51 odsto, interneta za 58 odsto i

fiksne telefonije za 85 odsto u

odnosu na 2016. godinu. Zna-

čajnije smo napredovali u tržiš-

nomudjelu svih segmenata po-

slovanja -rekao jeLučić.

Precizirao jeda jenakrajuproš-

legodinebilo288.000 korisnika

mobilne telefonije, od čega u

pripejdu 131.000 i postpejdu

157.000, dok je korisnika TV

usluganakraju2017.godinebilo

53.000, interneta47.000 i fiksne

telefonije 21.000. Prema njego-

vimriječima,lanisunastavljena

ulaganja u razvoj kablovske

mreže u koju je samo u toku

prošle godine M-tel investirao

gotovo 27miliona eura.

- Infrastrukturne i investicije u

mobilnu telefoniju iznosile su

18miliona eura. Značajna inve-

sticija u prethodnomperiodu je

ulaganje u 4Gmrežu koja je pu-

štena u julu prošle godine, kao i

zamjena biling sistema - izjavio

jeLučić.

Premanjegovimriječima,M-tel

je u 2017. godini ponudio kori-

snicimaniznovihusluga,odko-

jih su neke prvi put na crnogor-

skimtržištu.

- Već godinu dana pružamo ko-

risnicima uslugumobilnog pla-

ćanja pod nazivommPAY, gdje

korisnici bilo koje vrste mobil-

nog uređaja mogu na preko

1.900 terminala da plate proi-

zvod ili uslugu, uključujući kio-

ske,trgovinskelance,taksivozi-

la, restorane i druge objekte.

Plaćanje mogu vršiti svojim

novcem ili tako što će biti

kreditiraniodnas-istakao

jeLučić.

Naveo je i da je M-tel

napravio revoluciju i

otvaranjem digital-

ne fabrike, odno-

sno prvog takvog

ICT HUB-a u

Crnoj Gori, u

kojoj je mla-

dimljudima

sa idejama

omogućio

sve uslove

za otpočinja-

nje svojih startapo-

va.

- U ovoj godini najveća pažnja

će se posvetiti digitalizaciji

kompanije i svih procesa u njoj.

M-telželidabudenosilacčetvr-

te industrijske revolucije u Cr-

noj Gori, kreirajući novo digi-

talnodruštvo i pružajući svojim

korisnicima jedinstven doživ-

ljaj korišćenja digitalnih tehno-

logija i servisa potpuno perso-

nalizovanih po njihovim

potrebama - naglasio jeLučić.

Istakaojedaće,štosetičedaljeg

razvoja kablovske infrastruktu-

re, M-tel u aprilu pustiti novu

multimedijalnu platformu koja

će omogućiti novi doživljaj gle-

danja TV kanala preko mobil-

nog i TV.

- Posebno bih istakao moguć-

nost premotavanja svih kanala

za sedam dana.Takođe ćemo

pokriti i ostatak gradova koje

nijesmo pokrili ove godine, kao

što su Danilovgrad, Petnjica,

Gusinje, Plav, Kotor, Žabljak,

PlužineiŠavnik-rekaojeLučić.

Najavio je i daM-tel planira da-

lji razvoj sistema za mobilno

plaćanjasanovimbenefitimaza

korisnike.

UTAKMICA

- Planiramo da se ozbiljnije

uključimo u svjetsku utakmicu

sa velikim igračima u svijetu

aplikacija i servisa. Koristeći in-

terne resurse i startap projekte,

kroznašudigitalnufabrikuželi-

mo da stvorimo niz digitalnih

servisa i aplikacija koji bi bili

primijenjeni u čitavom svijetu.

Naš realanplan jedavećovego-

dine jednuod takvihaplikacija i

prodamo velikim svjetskim

igračima - kazao jeLučić.

Ocijeniojedajenivouslugakoje

se nude korisnicima na crno-

gorskom tržištu telekomunika-

Prihodoval

uložili 45m

profitirali 7

M

Bankarski ombudsman reagovao na optužbe predsjednika

Udruženja banaka Esada Zaimovića

Kalač traži javno izvinjenje

Ukoliko se Zaimović javno ne

izvini, bankarski ombudsman biće

prinuđen da zaštitu svog poslovnog

ugleda i autoriteta potraži na sudu, jer

nije rekao da banke dva puta

naplaćuju naknadu za

obradu kredita, nego da

imamišljenja da to rade,

što je velika razlika,

kaže dr Halil Kalač u

reagovanju

PODGORICA

Bankarski

ombudsmandrHalilKalač

tražio je javno izvinjenjeod

predsjednikaUdruženjaba-

nakaEsadaZaimovića, zato

što jenapres konferenciji

krajemprotekle sedmiceka-

zaoda je „bankarski ombud-

smannespretnomizjavom

dabankedvaputa naplaćuju

naknaduzaobradukredit-

nog zahtjeva, dezinformisao

i uznenemirio javnost“.

Kalač je u demantiju Zaimovi-

ća, koji je juče dostavio Pobje-

di, citirao tekst iz našeg lista iz

koga je jasno da nije kazao da

banke dva puta naplaćuju, ne-

go da ima mišljenja da to one

rade, što je velika razlika.

- Najmanje što bankarski om-

budsmantražiodpredsjednika

Udruženja banaka Esada Zai-

movića je da se javno izvini

bankarskom ombudsmanu za

podmetanje i iznošenje neisti-

na i povreduposlovnog ugleda

iautoriteta,ilidauDnevnikuII

i III RTCG saopšti tačan naziv

medijaitačnuizjavuutomme-

diju bankarskog ombudsma-

na…. ,,da banke u Crnoj Gori

dvaputanaplaćujunaknaduza

obradu kreditnog zahtjeva“.

Bankarski ombudsman nije

dao izjavunijednommediju, ni

štampanom ni elektronskom

,,da banke u Crnoj Gori dva

puta naplaćuju naknadu za

obradu kreditnog zahtjeva“.

Bankarski ombudsman je dao

izjavuPobjedi, koja je objavlje-

na 7. februara tekuće godine,

koja je naslovljena „Bankarski

ombudsman kaže da su brojne

i visoke bankarske provizije“.

U tom tekstu nigdje ne stoji da

je bankarski ombudsman re-

kao ,,da banke dva puta napla-

ćuju naknadu za obradu kre-

ditnog zahtjeva“. Bankarski

ombudsman je naveo da ima

mišljenja da to banke rade, jer

je prethodnih dana Pobjeda

objavila izjave nekih advokata

koji su iznijeli svoja mišljenja

da to banke rade - kažeKalač u

demantiju.

Navodi da će, ukoliko se Zai-

mović javno ne izvini, biti pri-

nuđen da zaštitu svog poslov-

nog ugleda i autoriteta potraži

na sudu.

M.P.M.

PODGORICA

Vlada Norveške

će u narednoj godini duplirati

obimbilateralne inansijske

podrške Crnoj Gori, sa fokusom

na socio-ekonomski razvoj,

saopštio je ambasador Nor-

veške u Podgorici Arne Sanes

Bjornstad u razgovoru sa premi-

jeromDuškomMarkovićem.

Sagovornici su, kako je saopšte-

no iz Vlade, kazali da su zado-

voljni dosadašnjom realizacijom

projekata i programa. Konstato-

vano je da Crna Gora i Norveška

ostvaruju razvijenu bilateralnu

saradnju koja je novi kvalitet

dobila kroz partnerstvo u okviru

NATO. Marković je informisao

gosta o uspješnim rezultatima

u prethodnoj godini na planu

ekonomije, kao i u ostvarivanju

prioriteta u EU integracijama i

zahvalio se na podršci Norveške

Crnoj Gori, posebno kroz bilate-

ralni inansijski programpodrš-

ke koji prati prioritete države i

njenog razvoja i najavi nastavka

podrške za ovu godinu.

R.E.

Norveški ambasador kod premijera

Dupliraće finansijskupodršku

Kursna

lista

USD

1.22630

JPY

133.23000

GBP

0.88600

CHF

1.15030

AUD

1.56450

CAD

1.54270

PODGORICA

NaMon-

tenegroberzi jeodpo-

četkaove godine inten-

ziviranaprodaja akcija

CrnogorskogTelekoma

uvećimkoličinama.

Juče je na berzi prodato

221.600akcijaovekompa-

nije za 336.900 eura, kra-

jem protekle sedmice,

tačnije 8. februara je pro-

dato 50.000 akcija za

75.000 eura, 7. februara

prodate su akcije za

40.874 eura. Drugog fe-

bruara su takođe prodate

akcije ove kompanije za

75.000 eura. Transakcija

od 78.000 eura je zabilje-

žena18.januara,od23.274

eura dva dana ranije, a 24.

januara od 17.300 eura.

Veće trgovine su bile pred

Novu godinu - 27. decem-

bra su prodate akcije za

78.731 euro, dan ranije za

82.711 euro.

Nijesmo uspjeli da sazna-

mo da li se radi o istom

kupcu kada su u pitanju

veće transakcije.

U januaru je, kako je na

berzi objavljeno juče,

ukupnipromet svihakcija

na berzi bio 4,1 milion eu-

ra. Ne računajući jednu

transakciju akcijamaUni-

verzal kapital banke, naj-

više se trgovalo akcijama

Telekoma.

M.P.M.

NaMontenegroberzi u januaru i februaru

Pojačanaprodaja

akcijaTelekoma

PODGORICA

Ministarstvo poljoprivrede

pozvalo je zainteresovane da se do 15. novembra

prijave za dodjelu podrške investicijama u vino-

gradarstvu i vinarstvu u okviru ovogodišnjeg

agrobudžeta.

- Poljoprivredni proizvođači mogu dobiti bespo-

vratnu podršku do polovine vrijednosti realizova-

ne investicije. Maksimalna vrijednost prihvatljive

investicije iznosi 10.000 eura, a minimalna 500

eura. Za sadnju autohtonih sorti visina podrške

iznosi i do 60 odsto ukupne vrijednosti realizova-

ne investicije. Podrška za konverziju vinograda

iznosi pet eura po čokotu - navodi se u saopšte-

njuministarstva. Prihvatljive investicije odnose

se na nabavku serti ikovanog loznog sadnog

materijala, odnosno vinske i stone sorte, konver-

ziju postojećih rodnih vinograda, odnosno zamje-

nu rodnih čokota alohtonih sorti sa kalemovima

autohtonih sorti, kao i zamjena stonih sorti vin-

skim sortama, nabavkumaterijala za zasnivanje

vinograda, namjenske opreme za modernizaciju

primarne proizvodnje i prerade, a podržavaju se i

razvojni programi udruženja vinogradara.

S.P.

Javni poziv za dodjelu

podrške u vinogradarstvu

Pet eura

počokotu

EsadZaimović

Halil Kalač

Vladimir Lučić

Sa sastanka