Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Politika

PODGORICA

Nezavisni po-

slanikuSkupštini CrneGore

AleksandarDamjanovićoz-

biljno razmatramogućnost

da sekandiduje zapredstoje-

ćepredsjedničke izbore, sa-

znajePobjeda.

Damjanovićeva eventualna

kandidatura, prema saznanji-

ma našeg lista, zavisiće od toga

da li će opozicija uspjeti da se

dogovori ozajedničkomkandi-

datu.

RAZGOVORI

- Damjanović je u posljednja

dva dana obavio razgovore sa

nekoliko lidera u opoziciji koji

sugainformisaliodosadašnjim

pregovorima u pokušaju da se

nađe zajednički kandidat. Nje-

gova odluka će zavisiti i od re-

zultata tih pregovora. Damja-

novićjekandidatkojijejednako

blizak iDemokratskomfrontu i

dijeluopozicijekojisebenaziva

građanskom, rekao je izvor Po-

bjede blizakDamjanoviću.

Predsjednički izbori u Crnoj

Gori zakazani su za 15. april, a

kaonestranačke ličnosti kandi-

daturu već su objavili naučnik

Dragan Hajduković, univerzi-

tetski profesor Đorđije Blažić i

privrednikVasilijeMiličković.

Sadruge strane, još seneznako

ćebitikandidativlastiiopozici-

je.

Dio građanske opozicije već

neko vrijeme pokušava da se

dogovori o izboru nestranač-

kog kandidata koji bi bio pri-

hvatljiv svima, pa i Demokrat-

skom frontu, a od njihovog

dogovora zavisiće i kandidat

DPS-a.

KANDIDATI

LiderDemokrataAleksaBečić,

koji jevažiozaozbiljnogkandi-

data u trci za predsjednika, na-

javio je da će njegova partija

podržati isključivo jedinstve-

nog kandidata opozicije.

Kaomogući kandidati opozici-

je sada se pominju novinarka

„Monitora“ Milka Tadić-Mijo-

vić, koju je predložila građan-

skaopozicija,inekadašnjimini-

star unutrašnjih poslova

Andrija Jovićević, koga forsira

Demokratskifront.Premarani-

jim saznanjima Pobjede, Milka

Tadić-Mijović još nije odlučila

dalićeprihvatitiponuduopozi-

cije,doksaJovićevićemjošniko

nije zvanično razgovarao. Kada

je riječ o vladajućoj Demokrat-

skoj partiji socijalistauopticaju

su njen lider Milo Đukanović i

bivša ministarka

odbraneMilica Pe-

janović-Đurišić.

Đukanović će se,

kako se spekuliše,

kandidovati isklju-

čivo ukoliko opozici-

ja uspije da se dogovori i

zajednički podrži jedno

ime.

Đ.Ć.-N.Z.

Vojnici

generala

grantova

Stav

Pojavljivanje Saše Sinđelića u „Živoj istini“ pokazalo je da jošte

živi partnerstvo gazda DF i koncerna „Vijesti“, ozvaničeno 2012.

„Deklaracijomo pomirenju Srba i Crnogoraca“. Četiri godine

kasnije, ogoljen je stvarni cilj tog partnerstva, a sud utvrđuje je

li bilo pokušaja da se do njega dođe suprotno zakonima Crne

Gore i demokratskimprincipima.

Reakcije na gostovanje svjedoka saradnika sugerišu da je,

možda, upletenih u operaciju, koja je, po navodima iz optužnice,

trebalo da kulminira na dan izbora, više nego na spisku optuže-

nih?! I da je zato već najava „Žive istine“ imala efekat „pčele na

kapi“. Objavljivanje „Vašingtonskih papira“ te sumnje ne samo

da pojačava, već ih konkretizuje! Amerikanci su, naime, prateći

trag novca, došli do koncerna „Vijesti“ kao neobjašnjivo velike

stavke u Frontovompredizbornom trošenju.

I prije izbora i nakon njih, svako ko je htiomogao je da vidi

kako timparama nije kupljen samomarketinški prostor, nego i

uređivačka politika koncerna. S prekidima, taj dil traje baremod

2015, a njegov je dio i aktuelni udruženi hajkački poduhvat na

„Živu istinu“. Tek nastajuća mreža Frontovihmedija našla se u

ulozi pratećeg vokala Perovićevih „vojnika“. Štenad i psi medij-

skog rata u istom stroju. Srbi u kontinuitetu i bivši Crnogorci.

Prvi – jer se, generalno, radi o njihovoj koži; drugi – kao posluga

čovjeka koji je glumio poznatijeg prezimenjaka, a postao crno-

gorska replika Sejda Bajramovića.

Na čelo toga bašibozuka isturili su, kao snajperistu, osobu koja

je promašila čitav sopstveni život. Uz psihopate što, bez obzira

na temu, svoje pacovsko bivstvovanje svode na izlučevine po

kanalima društvenihmreža, potpisana podrška stigla je samo

od udav-pera samoproglašenog učitelja novinarstva.

Takvim je gromadama zadato da se obračunaju sa gosto-

vanjem Sinđelića, „Živom istinom“ i njenim autorom. U ime

koncerna koji je oglasna tabla za kriminalce svih razina, od

narkodilera do šumokradica. U kojemprvi operativac, nazivom

svoje kolumne podsvjesno priznaje da, od izbora do izbora,

partijama podvodi svoja glasila. Da ne pominjemhumke

koje su nikle kao posljedica novinarstva u tom, danas prvom

medijskompartneru Vlade CG i EU.

Iz te se sterilne mješavine nije moglo iscijediti ništa pametno.

I ovaj pokušaj da se doprinese banalizovanju procesa za tero-

rizamu pokušaju, subleskasto je izveden kao tobože stručna

analiza intervjua. U kojoj se do kraja nije saznalo ko je lud, a ko

zbunjen.

Kad se, recimo, više nije moglo poricati da su „Vijesti“ progonile

Sinđelića za intervju, saopštena je neka interno-kompromisna

verzija, po kojoj su šamar morali da istrpe dnevni list i portal,

valjda da bi se sačuvala televizija. Pa je ispalo da su novinarke

sektora za reketiranje progonile zaštićenog svjedoka isključivo

da bi ga pitale što se vozi taksijem?! A on ih otkačio pominjući,

biće slučajno, američki kapital… kojeg, inače, ima samo u vlas-

ničkoj strukturi TV Vijesti!?

Za „magnum crimen“ proglašeno je, potom, nepostavljanje

pitanja o presudi za ubistvo u Hrvatskoj! Na koje je Sinđelić,

prethodno, stotinu puta odgovorio negiranjem. Imponuje mi

što izgledam takomoćno u očima konkurencije da bih sagovor-

nika mogao natjerati da prizna ubistvo, ali bi, da prostite, takvo

pitanje mogao postaviti samo kompletan idiot!

Tema nije za zafrkanciju, ali je ponekad stvari potrebno dovesti

do apsurda… Da je Sinđelić priznao ubistvo – morao bih ga

pitati: da li se, nakon toga, nekom saobraćajnicombrzo udaljio

sa mjesta zločina, što performanse traktora, poznato je, omo-

gućavaju; ili je traktor (koji je, navodno, motiv ubistva) zamet-

nuo preko ramena, pa bogazama i preplivavši Dunav, prebacio

plijen u Srbiju?

Kad bolje razmislim, bila je to odlična prilika da, prvi put u isto-

riji, novinar uhapsi svoga gosta u studiju; da mu, kad je već tu,

odrapi 40 godina u lakomokovu i…

I tačka, jer će disfunkcionalne potirače za sirće koje sve jače curi

pomisliti kako im je zamisao uspjela, jer se bavimo analizom

njihovih „analiza“, umjesto suštinom.

A suština odavno pliva površinom i čeka da bude konstatovana.

U trenutku kad se „lovac na grantove“ sprema da za „Vijesti“

i povezana lica zakači što veći dio sedammiliona dolara vri-

jedne američke podrške medijima u regionu, „Vašingtonski

papiri“ otkrivaju da je barem 700.000 eura ruskoga porijekla

ušlo u koncern „druge familije“. Sve teže je sakrivati činjenicu

da je ovoj „žrtvi režima“ Vlada Crne Gore oprostomduga,

reprogramima poreskih obaveza i partnerskimprojektima

sa ministarstvima, napunila kasu više nego ijednoj drugoj

medijskoj kući u Crnoj Gori. Ne zaboravimo ni da su „Vijesti“&-

comp. godinama pretplaćene na stotine hiljada eura iz fondova

EU…

Koliko je „Živa istina“ opsesija vlasnika „Vijesti“ potvrđuje i

jučerašnji primjer – pola sata nakon završetka intervjua sa

ministrom za evropske poslove bila je spremna reakcija Doris

Pak. Loša vijest za njih je što će temu tragova novca koji vode u

njihovompravcu teško gurnuti pod tepih. Konačno, popeli su

se na glavu i mnogimdojučerašnjim saveznicima.

Štiglic kaže kako je posljednji Davos prošao u znaku parole

„pohlepa je dobra“. Neki su to, izgleda, shvatili kako jedino umiju

- bukvalno.

Piše:

Darko ŠUKOVIĆ

U opticaju nova imena potencijalnih predsjedničkih kandidata u ime opozicije

Aleksandar

Damjanović

razmišljao

kandidaturi

Vanstranački kandidat kojeg je predložio Demokratski front može

da ispuni očekivanja svih opozicionih birača, kazali su iz tog

političkog saveza i poručili da su otvoreni i za druge pri-

jedloge. Predsjedništvo DF-a na jučerašnjoj sjednici

analiziralo je aktuelnu političku situaciju.

- Istaknuta je superiornost stava DF da je optimalni

model nastupa opozicije - jedinstvena podrška

ozbiljnom vanstranačkom kandidatu koji će sigurno

pobijediti bilo kojeg kandidata Demokratske partije

socijalista, saopšteno je iz Fronta. Predsjedništvo

tog saveza smatra da je opozicija „dužna da posti-

gne istorijski dogovor o kandidatu“.

- Javnosti i kolegama iz opozicije je veoma dobro

poznat naš predlog vanstranačkog kandidata,

koji sasvim sigurnomože da ispuni očekivanja

svih opozicionih birača, ali uprkos toj činjenici,

Predsjedništvo DF-a je otvoreno i za druge predlo-

ge, poručili su iz DF-a.

DFotvoreniza

drugeprijedloge

AleksandarDamjanović

PODGORICA

- Premijer

Duško Marković bora-

viće 14. i 15. februara u

zvaničnoj posjeti Koso-

vu, saopštila je kosov-

ska vlada.

Podsjetimo, 6. februara

Markovićeva posjeta

Kosovu je odgođena, jer

je zbogmagle tokom

prijepodneva bio zatvo-

ren aerodromu Prištini.

Portparol Vlade Kosova

Donjeta Gaši izjavila je

„Gazeta ekspresu“ da će

Marković u srijedu doći

na Kosovo.

Prva posjeta crnogor-

skog premijera Kosovu,

kako je to ranije saop-

šteno iz Vlade, trebalo

je da bude prilika „za

dalje produbljivanje

saradnje u bilateralnim

odnosima dviju prija-

teljskih zemalja, putem

de inisanja konkretnih

zajedničkih aktivnosti i

projekata čija bi se reali-

zacija mogla očekivati u

predstojećemperiodu“.

R.P.

BERANE:

Još se ne zna kad će biti nastavljeni pregovori o formiranju vlasti

Nespornosamomjesto

predsjednikaopštine

Premijer

Marković

usrijedu

naKosovu

BERANE

Iako supregovori o

formiranjuvlasti uBeranama

počeli prošlenedjelje, zasad je

jedino izvjesnoda ćenosilac iz-

borne listekoalicijeZdravo

BeraneDragoslavŠćekićdobi-

ti novimandat na čeluberan-

skeopštine. Kakonezvanično

saznajemo, koalicioni spora-

zumsaDemokratamapočiva-

ćena istimprincipimanakoji-

ma jeuspostavljenakoaliciona

saradnjauBudvi, Kotoru i

HercegNovom.

Druga rundapregovoranajavlje-

na je, ali se datumodržavanja još

ne zna. Oba moguća koaliciona

partnera uvjerena su da bi dogo-

vor mogao da bude ozvaničen

nakon što izborni rezultati budu

zvaničnoproglašeni.

Prethodnihdana,drSmajoŠabo-

tić, predsjednik Stranke penzio-

nera, invalida i socijalne pravde

CrneGore, saopštio jeda se ključ

vlasti nalazi urukamaSrpskeko-

alicijekojučineSrpska lista, Srp-

ski sabor Zavjetnici, Srpska

stranka, Stranka penzionera, in-

valida i socijalne pravde Crne

Gore, kao i još nekoliko udruže-

nja i organizacija.

-Našakoalicijajenasvomprvom

„vatrenom“ krštenju, na izbori-

ma u Beranama, postigla očeki-

vano dobar rezultat. Mi smo tas

na vagi, jer pri rezultatu 17:17 na-

še jedno odborničko mjesto je

odlučujućeu formiranjuvlasti sa

koalicijom Zdravo Berane i De-

mokratama. Bili smona sedmom

mjestu zajedničke liste, a naš od-

bornik je moj cijenjeni kolega dr

Milovan Živković, istakao je Ša-

botić.

Odbornički kandidat drMilovan

Živković demantovao je njegove

tvrdnjeiistakaodajenalokalnim

izborima u Beranama, u okviru

listeZdravoBerane,predstavljao

Srpsku stranku, a ne nikako Srp-

sku koaliciju. On je kazao da je

Srpska stranka članica koalicije

Zdravo Berane i da će sve svoje

odlukedonositi unutar pomenu-

tog saveza.

-Kaobudući odborniku ime Srp-

ske stranke u potpunosti ću ispo-

štovati sve ono što dogovorimo

unutar koalicije Zdravo Berane

kojoj pripadam. Ti dogovori idu

planiranomdinamikomimože se

očekivati daubrzozajednosaDe-

mokratama formiramo lokalnu

vlast. Potpuno sam spreman da

svedogovorenoukoalicijiZdravo

Berane ispoštujemdo kraja man-

data-kažeŽivković.

V.J.

Berane