Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Funkcioneri

Nove srpskedemokratije

GoranKiković i BojanStru-

njaš izabrani suunovi, treći

po redu, sazivSrpskognaci-

onalnog savjeta. Nacionalni

savjeti su tijelakojapoUsta-

vuCrneGore formirajupri-

padnicimanjinskihnaroda.

Kiković jeuprošlomsazivu

biopredsjednikSOBerane

iz redovaNove, kao i šef od-

borničkogklubaDemokrat-

skog fronta, dok jeBojan

Strunjaš članpolitičkog sa-

vjetaNove srpskedemokra-

tije, AndrijeMandića.

Predsjednik Srpskog nacio-

nalnog savjeta Momčilo Vuk-

sanović potvrdio je u kratkoj

izjavi za Pobjedu da je formi-

ran Savjet i da su Kiković i

Strunjaš članovi tog tijela.

-Izabran je devetnaestočlani,

treći saziv Srpskog nacional-

nog savjeta, a Kiković je iza-

bran po funkciji, rekao je Vuk-

sanović zaPobjedu.

Kiković juče nije želio da ko-

mentariše motive njegovog

ulaskauSavjet,kaoniposlanik

DF-a JovanVučurović.

Novi članovi Savjeta su, izme-

đuostalih, bivšiministarprav-

de SavoMarković, bivši mini-

star kulture Budimir Dubak,

kao i jedanodosnivača Srpske

kuće Novica Đurić. Član Sa-

vjeta je i bivši dugogodišnji

poslanik Demokratskog fron-

ta i Nove srpske demokratije

Novica Stanić.

PREOKRET

UčešćefunkcioneraNoveuiz-

boru Srpskog nacionalnog sa-

vjeta predstavlja radikalan

preokret u politici te stranke,

imajući u vidu njihovo snažno

protivljenje izboru prvog, a

pogotovo drugog saziva 2013.

godine.Tadasuprilikomizbo-

ra elektora pljuštale tužbe.

NajdaljejeotišaoposlanikSla-

ven Radunović koji je optužio

Momčila Vuksanovića da je

formirao manjinski savjet kao

„kukavičije jaje“ Mila Đuka-

novića.

-Nemogudavjerujemdaneko

iz Vlade i dalje pokušava da se

koristi tim Srpskim nacional-

nim savjetom i da zato što je

nekoliko ljudi odlučilo da se

poigra sa našom istorijom, ho-

će da ponize srpski narod. Na-

dam se da je ovo zadnji put da

zloupotrebljavate tu činjenicu

idazbogjednogMomčilaVuk-

sanovića i još nekoliko ljudi u

izvještaju o pravima manjin-

skih naroda stoji izvještaj Srp-

skognacionalnog savjeta i slič-

nih organizacija, iza kojih mi

nije jasno i ko uopšte stoji, re-

kao jeRadunović2013. godine.

Nakon što je Upravni odbor

Fonda za manjine početkom

2014. godineprivremenoobu-

stavio finansiranje Savjeta,

Radunović, koji je bio najgla-

sniji protivnik togmanjinskog

tijela,proglasiojepobjedu,na-

vodeći da je Nova ,,zatvorila

Srpski nacionalni savjet“.

- I eto, izgleda smo uspjeli da

zatvorimojednu,itonajvažni-

ju, od„institucija“zastvaranje

„poželjne“slikeoSrbimauCr-

nojGori.Nema višepolitičkog

argumentaĐukanoviću ume-

đunarodnimkomunikacijama

da je „srpski problem“ riješen,

jer su oni prihvatili status na-

cionalne manjine i osnovali

manjinski savjet, rekao je Ra-

dunović.

Tačku na spor SNS-a i Nove

stavio je Upravni sud krajem

2014. godine donoseći odluku

da je Savjet formiran u skladu

za zakonom.

POMIRENJE

Do pomirenja Vuksanovića i

Mandića došlo je uoči njihove

zajedničke posjete tadašnjem

srpskom premijeru Aleksan-

dru Vučiću, sredinomdecem-

bra 2016. godine, kada je doni-

jetaodlukaoosnivanjuSrpske

kuće, koju finansira Vlada Sr-

bije, a jedan od osnivača je

MomčiloVuksanović.

Predsjednik Savjeta Momčilo

Vuksanović saopštio je prili-

kom formiranja trećeg saziva

da su prije četiri godine Savjet

formirali uz brojne teškoće i

opstrukcije.

- Želim da se zahvalim svim

članovima i elektorima bivšeg

SNS-a koji suupoznati o tome

šta smo sve doživjeli prilikom

konstituisanja drugog saziva

Savjeta, ali smo uspjeli. To je

bilamučna i teškasituacijako-

ja je svenasmnogo togakošta-

la, ali smo uspjeli da uradimo

ono što, možda, niko u takvim

uslovima nije uspio da uradi,

zaključio jeVuksanović.

N.ZEČEVIĆ

PROMJENASTRATEGIJE:

Funkcioneri Nove srpske demokratije Goran Kiković i

Bojan Strunjaš izabrani u treći saziv Srpskog nacionalnog savjetaMomčila Vuksanovića

ULCINJ

-Državna izbornakomisijaodlučila jedanas dapono-

vi izborena glasačkimmjestima 13 (Darza) i 34 (Javnokomu-

nalnopreduzeće), saznajeportalUl info.

DIK je stoga odlučio da prihvati prigovore Demokrata, a izbori

ipak neće biti ponovljeni na biračkommjestu Meterizi, kako je

pisao juče ovaj portal.

Na ovim biračkimmjestima ukupno je upisano 1.243 glasača, od

kojih su4. februara glasala 704birača.

Nakon izbora koji su održani prije nedjelju dana, u Ulcinju DPS i

Forca imajudevetmandata, koalicija „Probudi seUlcinju“ sedam,

po trimandata imajuDUA i SD, a dva je uzelaGPURA.

R.P.

PODGORICA

–Nemože

onaj konapušta sjednice

Glavnogodbora ili nedolazi

šestmjeseci govoriti o jedin-

stvuupartiji, niti tražiti da

seo toj temi raspravljapove-

zano sa tačkomdnevnog re-

daoprivremenimodborima

–kazao je zaPobjeduDra-

gan Ivanović, potpredsjed-

nikSNP-a, komentarišući

odbijanjeGOda raspravljao

prijedloguSnežaneJonice.

Glavni odbor SNP-a odbio je u

nedjeljudaudnevni reduvrsti

odlukuo preduzimanjuneop-

hodnih mjera za očuvanje je-

dinstva SNP-a, koju je predlo-

žila Jonica.

- Jonica je pred sami početak

Glavnog odbora dostavila do-

pisukojemjepovezalatačkuo

privremenimodborima,čijeje

formiranje dogovoreno na

prošloj sjednici zbog isteka

mandata pojedinim odbori-

ma, i jedinstvo u partiji. Nije-

smomogli da raspravljamo na

takav način i stavili smo njen

prijedlog na glasanje. Glasalo

seprozivkomivećinajebilada

se ta tačka ne uvrsti u dnevni

red–kazao je Ivanović.

On je, međutim, istakao da su

članovi Glavnog odbora bili

revoltirani namjerom Jonice

da spoji dvije teme u jednu.

-Svimanamaposebnojesmeta-

lo što se govori o privremenim

odborima, a onda se to poisto-

vjećujesajedinstvomupartiji.O

jedinstvuupartijimožemoitre-

ba da razgovaramo. Mi smo sve

vrijeme pozivali one koji ne do-

laze na sjednice da dođu da na

GO raspravljamo o svemu, ako

ima razloga za to, i dadonosimo

u punomkapacitetu sve odluke

– istakao je Ivanović.

On je kazao da su u nedjelju,

nakonGlavnogodbora,pozva-

ni bili pojedini članovi koji su

napustili sjednicu da se vrate,

ali oni tonijesuprihvatili.

- Iznenađeni smo da Jonica

poslije svega toga može dati

izjave onakve sadržine – do-

dao je Ivanović.

Sjednicu Glavnog odbora, na-

kon što je odbijen prijedlog

Jonice,napustilojeoko40čla-

novatogtijela,međukojimaje,

osim Jonice, i bivši predsjed-

nikSrđanMilić.Odlukomkoja

nije uvrštena u dnevni red

predlagalo se da se van snage

stavi odlukakojomjeSNPras-

pustiosveopštinskeodbore,te

dapredsjedniciopštinskihod-

bora do 22. februara sazovu

nove sjednice. U odluci se na-

vodi da jeočuvanjeSNP-a pri-

oritetni zadatak kojem treba

da seposvetepredsjednikpar-

tije i svi članovi GO.

Jonica je, napuštajući sjedni-

cu, optužilaVladimiraJokovi-

ća, predsjednika SNP-a, da

„sve radi da razbije partiju“.

- Pale su maske. Aktuelnom

rukovodstvu ne treba jedin-

stvoSNP-a, negodami odemo

iz partije. To gledati neće – re-

kla je Jonica.

I.K.

Novapriznala

manjinski

status zaSrbe

Učešće funkcionera Nove u izboru Srpskog nacionalnog

savjeta predstavlja radikalan preokret u politici te

stranke, imajući u vidu njihovo snažno protivljenje

izboru prvog, a pogotovo drugog saziva 2013. godine

Srpski nacionalni savjet je, od osnivanja, od države, na ime

inansiranja za svoje projekte dobio preko pet miliona eura.

Od tog novca inansirane su Srpska televizija, Srpske novine i

Srpski radio.

SNS je bio i domaćin „Akademije povodom99. godišnjice

Podgoričke skupštine“ na kojoj je kao počasni gost bio - haški

osuđenik za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Momčilo Kra-

jišnik, što je izazvalo žestoke reakcije u Crnoj Gori.

Oddržavepetmilionaeura,

adoveliMomčilaKrajišnika

Ponavljajuse izbori

nadvabiračka

mjestauUlcinju

Ivanović: Ne

možeonaj ko

nedolazi na

GOdagovori o

jedinstvupartije

Potpredsjednik SNP-a iznenađen

izjavama Snežane Jonice

ISPRAVKA

PODGORICA

– U tekstu Pobjede o nepokretnoj imovini

poslanika u Skupštini Crne Gore, objavljenom 12. 2. 2018.

godine, greškom je navedeno da poslanica DPS-a Aleksandra

Vuković posjeduje kuću i livadu.

Ta imovina pripada odbornici Demosa sa Žabljaka Aleksandri

Vuković, dok istoimena poslanica DPS-a ne posjeduje nepo-

kretnu imovinu.

Đ.Ć.

Državna izborna komisija

prihvatila prigovore Demokrata

Ulcinj

Elektorska skupštinaSNS

POMIRENJESAMANDIĆEM:

MomčiloVuksanović

Dragan Ivanović