Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–Vrijednadonaci-

ja, od 18 računara saprate-

ćomopremom, koje jeTuri-

stičkoj organizaciji

prijestonicepoklonioJoza

Pranješ izŠvajcarske, uruči-

li su jučedirektorTOOskar

Huter i direktorCentra za

socijalni radCetinjeDejan

Milošević.

Računare je dobilo 18 korisni-

kamaterijalnogobezbjeđenja,

koji su na evidenciji Centra za

socijalni rad. Dodatnu opre-

mu za funkcionisanje kom-

pjutera obezbijedila je TO u

saradnjisaCentromzasocijal-

ni rad.

- Žao mi je što postoje uopšte

kategorije koje su korisnici

materijalnog obezbjeđenja,

volio bih da svi imamo i da ne

moramo zavisiti od ovakvih

paketa–kazao jeOskarHuter.

Direktor Centra za socijalni

rad DejanMilošević zahvalio

se TO prijestonice što ih je

prepoznala kao partnera u

projektu i naglasio da je dona-

cija sigurno došla u prave ru-

ke.

U ime dobitnika računara, za-

hvalila seAleksandra Jovović.

Joza Pranješ ranije obezbije-

dio i novogodišnje ukrase za

kićenje grada.

J.Đ.

PODGORICA/BUDVA

–Centar zakvalitetMašinskog fa-

kultetaUniverzitetaCrneGorepružaćeusluge javnompre-

duzeću ,,Regionalni vodovodCrnogorskoprimorje“u im-

plementaciji sistema zaupravljanje zaštitomživotne

sredine.

To je predviđeno ugovorom koji su potpisali dekanMašinskog

fakulteta Igor Vušanović i direktor Regionalnog vodovoda Go-

ranJevrić.

- Uvođenjemovog sistema kvaliteta postiže se smanjenje even-

tualnihnegativnihučinakanaživotnusredinu, smanjenjerizika

od ekoloških katastrofa, povećanje sposobnosti brze i efikasne

intervencije, poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod zajed-

nice – saopšili su iz tog javnog preduzeća.

To je još jedna u nizu aktivnosti kojima se uspješno realizuje

memorandumo saradnji koji je potpisan izmeđuUCG-a i Regi-

onalnog vodovoda 2016. godine.

I. T.

TIVAT

–Tivatska filijala

NLBbankedonirala je 1.730

eura zanabavkuklompi za

medicinskoosobljeDoma

zdravlja.

Predstavnica banke Milena

Lalović kazala je da su rado

prihvatili poziv da pomognu

Zahvalivši se na donaciji, di-

rektorica Doma zdravlja, Ja-

sminka Anđelić, je apelovala

na sugrađane, pacijente i ljude

dobrevoljedapomognukupo-

vinu aparata za mamografiju.

Rendgen aparat za snimanje

dojki, koji je sada u upotrebi,

mora se zamijeniti do juna, a

za nabavku novog treba obez-

bijediti 46.000 eura.

S.K.

NIKŠIĆ/ŽABLJAK

- Ljubi-

telji zimskih sportova i do-

bre zabavemoći ćepredsto-

jećegvikendapovoljnoda

uživajuuzimskimčarolija-

manaDurmitoru i Vučju.

IzTurističkogcentra ,,Durmi-

tor“, koji gazduje skijalištem

Savin kuk, obavještavaju da

ima više od 60 centimetara

snijega.

- TC ,,Durmitor“ je orga-

nizovao besplatan autobuski

prevoz iz Podgorice, do ski-

jališta Savin kuk na Žabljaku.

Autobusi iz Podgorice polaze

u subotu i nedjelju, u sedam

sati, ispred hotela ,,Podgori-

ca“, a povratak sa Žabljaka

predviđen je za 16:15 časova,

saopštavaju izTCDurmitor.

Rezervacijamjestamožedase

obavi do petka, od 9 do 15 sati

na broj telefona 069 080 081.

Oba dana vikenda, u kafe

barovima ,,Kulina“ i ,,Mon-

tana“, koji senalazeupodnož-

ju skijališta, biće upriličen

,,Bavarski vikend“, gdje će za

posjetioce biti obezbijeđene

promotivne cijene hrane i

pića, kao i muzičko zabavni

program.

VikendprovodnaVučjuuzbe-

splatan autobuski prevoz iz

Podgorice i Budve organizuje

Nacionalna turistička organi-

zacija. Autobusi iz Podgorice

polaze u subotu i nedjelju u

8:30 časova ispred hotela ,,Si-

ti“, dok je povratak planiran u

16 sati. Polazak autobusa iz

Budve predviđen je u 7:30

časova minuta, ispred Turis-

tičkognaseljaSlovenskaplaža.

Broj mjesta je ograničen, a

rezervacija može da se obavi

najkasnije do četvrtka, be-

splatnim pozivom na broj kol

centra 0 8000 1300, od sedam

do 15 sati.

- Pored rekreacije na snijegu i

suncu, gosti ski-centra Vučje

moći će da uživaju i u dvod-

nevnommuzičko-zabavnom

programu. Tokom oba dana

predviđen je program za na-

jmlađe, zakoji ćebiti zaduženi

Animatori Montenegro -

navodi se u saopštenju.

Onisukazalidaćeusubotu,od

11 do 13:30 časova, najmlađe

zabavljati klovnovi, kao i da će

biti u prilici da učestvuju u

kreiranju ledenog grada.

-Unedjelju jeu istomterminu

planiran fejspeinting (crtanje

lica) i klovnovi. Posjetioce će

oba dana, od 14 do 16 sati,

zabavljatidi-džejeviaočekuju

ih i dodatni popusti -navodi se

u saopštenju.

NTO zabavni program orga-

nizuje u saradnji sa ski-cen-

trom ,,Vučje“, u okviru kam-

panje ,,Sunce, snijeg imore“.

Ra. P. -N.K.

KOLAŠIN

—Lokalnauprava

nijedonijelaodlukuovisini

naknadeokomunalnom

opremanjugrađeviskog ze-

mljišta zabespravno izgra-

đeneobjekte. PremaZako-

nuoplaniranjuprostora i

izgradnji objekata, taj doku-

ment bila jeobaveznadado-

nesedokrajaprošle godine.

Uprkos tome, Sekretarka za

urbanizam, uređenje prostora

i komunalne poslove Ivana

Grujić kaže da su u opštinskoj

upravi „spremno dočekali Za-

kon“ koji je stupio na snagu u

oktobru.

PROPISI

Za turističku adresu kakva je

kolašinska, prostorna i urban-

istička problematika je osjetl-

jiva, sa dosta izazova i zahtje-

va. Grujić kaže da su svjesni

toga i da novu zakonsku regu-

lativu dočekuju kao priliku da

se sa prostornim planiranjem

učini korakdalje.

- Pratili smo kompletnu pri-

premu zakonskematerije tako

da ćemo biti spremni i opera-

tivni za njegovu primjenu.

Procijenilismodanemapotre-

be za dodatne organizacione

oblike i kadrovske dopune i da

sa sastavomnašeg Sekretarija-

ta možemo na pravi način da

primijenimo nove zakonske

odredbe i izaći u susret građ-

anima - kažeGrujić.

Zakonomjepredviđenoda lo-

kalneupraveutvrdevisinuna-

knade za komunalno opre-

manje bespravnihobjekata.

- Tu odluku donijećemo vrlo

brzo, u fazi je izrade - kaže

Grujić.

U loklanoj upravi ne znaju ko-

liko takvih objekata ima. Na-

jmanje stotinu ih je samo u

naseljuLug.Rokzapodnošen-

je zahtjeva za legalizaciju be-

spravnih objekata je 15. jul.

Grijić kaže da ima intereso-

vanja građana. Na pitanje da li

sudovoljnoupoznatisaproce-

durom, odgovara da nijesu.

-Kroz komunikaciju sa njima

vidimodastalnotražesavjete i

mišljenja. Najčešće smo u

situaciji da immoramo objas-

niti da se mogu legalizovati

samo objekti koji supredviđe-

niplanskimdokumentima.Da

morajuprekinutisadosadašn-

jom praksom da prvo izgrade

objekat i onda traže legalizaci-

ju.Tovišenećemoći.Nemogu

da grade objekte bez dozvola i

očekuju da budu ozakonjeni -

istakla je IvanaGrujić.

Do sada su, kaže ona, primili

samotrizahtjevazalegalizaci-

ju.

PRIHODI

Prema njenimriječima, u ovoj

fazi bez preciznih podataka o

brojubespravnihobjekatanije

mogućegovoriti o tomekoliko

ćeopštinaprihodovati odpro-

cesa legalizacije.

- Tek nakon što ortofoto sni-

mak bude dostupan, biće mo-

guće sistematizovati i utvrditi

listu bespravnih objekata. Do

tada ne možemo raspolagati

preciznim podacima - zakl-

jučila jeGrujić.

Kolašinska administracija još

nemaglavnogarhitektu. Gru-

jić je kazala da će opština

uskoro ispuniti i tu obavezu

koja proističe iz Zakona o

planiranjuprostora i izgradn-

ji objekata.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Cetinje:

Donacija Joza Pranješa iz Švajcarske

Poklonio 18 računara

siromašnimgrađanima

Poklon NLB banke tivatskomDomu zdravlja

KORISTANDAR:

JučeuDomuzdravlja

Kupili klompe osoblju

Saradnja RVCG i Mašinskog fakulteta

USPJEŠNASARADNJA:

IgorVušanović i GoranJevrić

Zajednoćebrinuti

oživotnoj sredini

Kolašin:

Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

NEMAJUGLAVNOGARHITEKTU:

Kolašin

Građani nijesu dovoljno informisani o problemu.

Objašnjavamo imda nemogu graditi bez dozvole, a onda

očekivati da objekat bude legalizovan - kaže Ivana Grujić

Cijenukomunalija

jošnijesuodredili

3

zahtjeva za legalizaciju

podnijeta suopštini

Nacionalna turistička organizacija i TC Durmitor organizuju vikend na snijegu

IzBudve i Podgorice

besplatnodoskijališta

SVISUDOBRODOŠLI:

Vučje